Giai phap phat trien nong nghiep nong thon
Giai phap phat trien nong nghiep nong thon
Nguoi dan san xuat nong nghiep luon doi mat voi nhieu rui ro. Anh: H.THANH
La nuoc co dien tich dat san xuat nong nghiep tuong doi lon, nhung kinh te nong nghiep cua Viet Nam phat trien chua tuong xung voi dieu kien tu nhien, nguoi nong dan con gap nhieu rui ro. Van de nay moi day da duoc cac nganh, cac chuyen gia kinh te dua ra ban thao de co nhung giai phap trien khai mot cach dong bo, thuc day kinh te nong nghiep, nong thon phat trien dung huong trong tinh hinh moi.

Trong van de dau tu von cho nong nghiep, nong thon, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam Nguyen Van Giau cho rang, dau tu von cho linh vuc nong nghiep, nong thon da thu hut duoc su quan tam va tham gia tich cuc cua cac to chuc tin dung. Ben canh mang luoi ngan hang NN&PTNT giu vai tro chu dao, cac ngan hang thuong mai nha nuoc, Ngan hang Chinh sach - Xa hoi, Ngan hang Dau tu phat trien, cac ngan hang thuong mai co phan va hon 1.000 quy tin dung nhan dan co so dau tu tren dia ban nong thon ngay mot tang len. Viec tham gia cua cac to chuc chinh tri - xa hoi vao qua trinh cho vay cua cac to chuc tai chinh lam cho dong von cua ngan hang su dung hieu qua hon, gop phan day lui nan cho vay nang lai o nong thon.

Cung voi Nghi dinh so 61/2010/ND-CP ngay 4-6-2010 cua Chinh phu ve chinh sach tin dung phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon va chuong trinh muc tieu quoc gia ve xay dung nong thon moi, thi chinh sach tin dung phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon se tiep tuc di vao cuoc song va mang lai loi ich thiet thuc cho nguoi dan. Ngan hang Nha nuoc se tiep tuc chi dao cac ngan hang thuong mai trien khai dong bo cac chinh sach da duoc quy dinh trong Nghi dinh 41/2010/ND-CP ngay 12-4-2010 cua Chinh phu ve Chinh sach tin dung phuc vu phat trien nong nghiep, nong thon, dong thoi phan dau dua tang truong tin dung cho linh vuc nong nghiep, nong thon cao hon muc tang truong binh quan chung cua nen kinh te. Ngan hang Nha nuoc se linh hoat trong dieu hanh chinh sach tien te de tao dieu kien cho cac to chuc tin dung dau tu vao nong nghiep, nong thon, dac biet la nguon von cho vay doi voi nong nghiep, nong thon.

Theo Bo truong Bo Cong thuong Vu Huy Hoang, mot trong nhung giai phap chu yeu de phat trien thi truong nong san trong thoi gian toi la tien hanh nang cao chat luong va hieu qua hoat dong cua Chuong trinh xuc tien thuong mai quoc gia, gom 3 bo phan: xuc tien thuong mai dinh huong xuat khau, xuc tien thuong mai noi dia va xuc tien thuong mai bien gioi. Doi voi xuc tien thuong mai dinh huong xuat khau, phai tiep tuc doi moi va nang cao hieu qua cua cong tac xuc tien thuong mai va phat trien thi truong nuoc ngoai; tap trung xuc tien thuong mai tai cac thi truong trong diem co kim ngach nhap khau lon nhu Hoa Ky, Nhat Ban, Trung Quoc, mot so nuoc EU...; tap trung nguon von xuc tien thuong mai doi voi nhung mat hang co su tang truong, co su dong gop lon cho kim ngach xuat khau.

Trong xay dung va phat trien thuong hieu cho cac mat hang nong san Viet Nam, truoc mat can dinh huong, lua chon mot so thuong hieu chu luc cho cac mat hang nong san dang co the manh tren thi truong the gioi nhu: gao, ca phe, ho tieu, hat dieu,... de co the xuat khau truc tiep den cac thi truong co nhu cau ma khong phai qua trung gian hoac muon thuong hieu nuoc ngoai. De ho tro tich cuc hon cho cac doanh nghiep xuat khau va gop phan giup cac doanh nghiep trong nuoc gia nhap thi truong nuoc ngoai, can tao dieu kien nang cao hieu qua hoat dong cua cac thuong vu, tang cuong dai dien tham tan thuong mai tai cac khu vuc thi truong trong diem va phoi hop chat che giua cac hiep hoi nganh hang va cac Thuong vu Viet Nam tai nuoc ngoai.

Doi voi xuc tien thuong mai thi truong trong nuoc, ho tro nang cao nang luc cho cong dong doanh nghiep ve nghien cuu thi truong. Phat trien he thong phan phoi hang nong san, to chuc hang nong san cap vung va cap mien, ho tro tuyen truyen, quang ba hang nong san Viet Nam tren cac phuong tien truyen thong. Tang cuong cong tac tuyen truyen, pho bien kien thuc ve yeu cau hoi nhap kinh te quoc te toi nguoi nong dan, toi cac to chuc lam cong tac xuat khau hang nong san, de han che toi da, tien toi cham dut cac viec lam vi pham tieu chuan, quy chuan trong san xuat, nuoi trong cac nguyen lieu lam hang xuat khau.

Doi voi xuc tien thuong mai bien gioi, Bo truong Bo Cong thuong cho rang, can ho tro nang luc cho thuong nhan tham gia xuat khau nong san qua bien gioi ve thong tin thi truong bien gioi. To chuc cac hoat dong giao nhan, van chuyen va dich vu ho tro xuat khau qua cac cua khau bien gioi; to chuc tuyen truyen, quang ba va tieu thu hang hoa, nhat la hang nong lam san cho dong bao mien nui, bien gioi, vung dong bao dan toc va hai dao. Phoi hop he thong xuc tien thuong mai voi he thong khuyen nong, khuyen lam de cung cap thong tin va du bao thi truong trong va ngoai nuoc ve cac mat hang nong lam thuy san chu luc, cac thong tin ve thi hieu, chinh sach thue, phi thue, cac yeu cau ve tieu chuan, chat luong hang hoa cua khach hang de dinh huong san xuat nhung san pham phu hop va co suc canh tranh cao, tim kiem thi truong, chap noi ban hang, gioi thieu doi tac, quang cao, trien lam cho cac doanh nghiep, cac HTX va gia dinh nong dan.

O mot khia canh khac, ong Tran Du Lich, thanh vien Hoi dong tu van chinh sach tien te Quoc gia khang dinh: Su thanh cong vuot bac ve phat trien nong nghiep trong 25 nam qua, ca nang suat lan san luong thi tinh trang “duoc mua mat gia, duoc gia mat mua” luon xay ra. Tinh trang nay, nguoi nong dan phai chiu 2 loai rui ro. Rui ro do thien nhien nhu: han han, lu lut, dich benh... ma dac diem san xuat nong nghiep thuong xuyen chiu nang hon cac nganh kinh te khac va rui ro do thi truong nhu bien dong gia ca, ti gia hoi doi, mat can doi cung cau. Nhung quoc gia thanh cong trong linh vuc nong nghiep, ben canh viec su dung khoa hoc - cong nghe de han che rui ro ve dieu kien tu nhien cho nong dan, ho con su dung cac cong cu cua thi truong de chuyen rui ro do thi truong gay ra tu nguoi san xuat sang nguoi kinh doanh. Hay noi cach khac, chuyen rui ro tu thi truong cho thi truong de giam rui ro do nong dan san xuat.

Theo ong Lich, day la van de “dai su” trong qua trinh cong nghiep hoa nong nghiep, chu khong don gian la quy hoach cho nao, nuoi con gi, trong cay gi thich hop. Viec trong cay gi, nuoi con gi chi moi dua tren dieu kien loi the tu nhien, con san pham cua cay con do ban o dau, so luong bao nhieu, gia the nao lai do thi truong quyet dinh. Do do, van de phat trien nen nong nghiep nuoc ta theo huong ben vung, khong chi la van de quy hoach vung san pham nong nghiep tap trung ma van de dau tien la “phuong thuc to chuc san xuat nen nong nghiep” nhu the nao de gan san xuat voi thi truong, ke ca thi truong the gioi. Vi muon di len nen san xuat nong nghiep lon, thi tat yeu phai quy hoach cac vung san xuat, san pham nong nghiep tap trung, gan cac vung nay voi cong nghiep che bien va thuong mai, tao nen cac cum san xuat bao dam toan bo chuoi gia tri cua san pham. Nhung neu chi khoanh vung quy hoach don gian dua vao duy nhat dieu kien loi the tu nhien thi “rui ro thi truong” luon luon ap den, nen tinh trang nhu hien nay cung khong cai thien duoc. Viec chuyen rui ro tu thi truong cho thi truong thong qua 3 he thong cong cu ho tro do la: he thong ho tro tu Nha nuoc thong qua chinh sach tin dung, du tru; vai tro cua cac cong ty thuong mai thong qua viec thuc hien mua ban cac hop dong tuong lai va vai tro cua cac hiep hoi san xuat nong san, trong do noi bat la vai tro cua Lien minh HTX dich vu nong nghiep. Hien nay, ca 3 he thong tren cua nuoc ta hoac chua hinh thanh, hoac hinh thanh nhung chua phat huy tac dung...

Viet Bao (Theo Bao Hau Giang)


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Mỹ khiến Trung Quốc “điên đảo” ở Biển Đông

Mỹ liên tiếp có những hành động khiến Trung Quốc “điên đảo” ở Biển Đông. Điều này cho thấy Mỹ đang quyết liệt ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Khám phá Melaka - thành phố "mẹ la cà"

Con trai tôi gọi Melaka (Malaysia) là thành phố “mẹ la cà” không chỉ vì đồng âm. Lý do chính đáng hơn là ở đó chúng tôi không ngừng lang thang từ bình minh đến tận khi tắt nắng.

Yêu cầu rà soát và thu hồi sách không bảo đảm chất lượng

Trước việc những đầu sách kém chất lượng và sai về nội dung vào được nhà trường, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải rà soát và thu hồi ngay các ấn phẩm thuộc dạng này và cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2015-2016.

Núi lửa Shindake bất ngờ 'thức giấc'

Theo đài truyền hình NHK, ngọn núi lửa Shindake tại hòn đảo Kuchinoerabu-jima phía nam Nhật Bản bất ngờ phun trào vào lúc 9 giờ 59 (giờ địa phương) sáng 29/5. Vụ việc đã buộc các nhà chức trách phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất và sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Rước bệnh ung thư vì ngô luộc vỉa hè

Ngô luộc vỉa hè là món ăn sáng đang hút rất nhiều thực khách. Tuy nhiên, họ không biết rằng những bắp ngô đó đôi khi lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại.

Tìm hiểu: Viet Nam, xuc tien thuong mai, phat trien nong nghiep, san xuat nong nghiep, hang nong san, nguoi nong dan, dat san xuat, thi truong, nong thon, rui ro, to chuc, giai phap, van de, cong, thong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai phap phat trien nong nghiep nong thon

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai phap phat trien nong nghiep nong thon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai phap phat trien nong nghiep nong thon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0