Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua

Tags: Vu Van Ninh, Bao Dien, TW Dang, bo truong bo tai chinh, kha nang canh tranh, co hieu qua, phu hop voi, binh on gia, thue nhap khau, doanh nghiep, ho tro, giai phap, hoi nhap, nghiep hoi, dong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua

Bo truong Vu Van Ninh

Lam sao de binh on gia trong 2 thang cuoi nam khi day la thoi diem tiem an tang gia; Voi chuc nang, nhiem vu cua minh, Bo Tai chinh da va se lam gi de ho tro cac doanh nghiep hoi nhap co hieu qua khi VN gia nhap WTO?

Do chinh la noi dung ma Uy vien TW Dang, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh tra loi phong van Bao Dien tu DCSVN.

+ Theo bao cao cua Chinh phu thi thu ngan sach 10 thang nam 2006 chi dat 83,2%, thap hon so voi tien do cung ky (91,8%). Vay thua Bo truong, dau la nguyen nhan va Bo da co giai phap nao de tang thu ngan sach trong nhung thang con lai nam 2006?

- Theo danh gia cua Bo Tai chinh, 10 thang dau nam 2006 tuy co gap nhieu kho khan do nhung nguyen nhan khach quan, chu quan nhung nhin chung tong thu ngan sach Nha nuoc van dat kha: bang 81,4% du toan, va tang 16,3% so voi cung ky, song van dat thap so voi tien do thuc hien cung ky la 91,8%.

Theo danh gia, nguyen nhan chu yeu do gia ca thi truong the gioi tang, dan toi viec tang gia nguyen lieu nhap khau, tang gia dau vao san xuat; thien tai, dich benh dien ra o nhieu noi tren ca nuoc; thuc hien lo trinh hoi nhap kinh te khu vuc va the gioi dan toi nguon thu tu thue nhap khau giam do tiep tuc thuc hien cat giam thue nhap khau, dong thoi cac doanh nghiep trong nuoc cung chua san sang cho qua trinh hoi nhap, gap kho khan dan toi nguon thu trong nuoc bi anh huong; thi truong bat dong san tuy co dau hieu phuc hoi, nhung van chua chua tro lai soi dong nhu vai nam ve truoc...

De hoan thanh vuot muc nhiem vu thu NSNN trong nhung thang cuoi nam, Bo se tap trung vao 3 giai phap trong tam:

Mot la, cac nganh, cac cap can thuc hien tot cac nhom giai phap cua Chinh phu; thao go cac kho khan, vuong mac, tao dieu kien cho san xuat kinh doanh phat trien vuot muc cac chi tieu kinh te da de ra nham tao co so vung chac cho nguon thu NSNN tang truong va on dinh.

Hai la, cac co quan Nha nuoc nghien cuu trinh cac cap co tham quyen sua doi, bo sung co che, chinh sach moi kip thoi de thao go cho san xuat kinh doanh phat trien, dac biet la cac co che chinh sach de thi truong dat dai, thi truong o to phat trien nang dong nhu cac nam gan day.

Ba la, co quan thue ben canh viec phai day manh cong tac tuyen tuyen, ho tro cac to chuc, ca nhan nang cao tinh tuan thu, tu giac thuc hien cac nghia vu thue; dong thoi phai trien khai quyet liet cac bien phap quan ly: Ke khai thue, tich cuc don doc thu hoi no dong thue, kien quyet cuong che de thu hoi day du cac khoan no co kha nang thu vao NSNN. Day manh cong tac thanh tra, kiem tra thue doi voi cac doanh nghiep co dau hieu tron thue, gian lan tien thue de phat hien, truy thu day du cac khoan tien thue gian lan vao NSNN.

+ Vao nhung thang cuoi nam bao gio cung la thoi diem tiem an tang gia do nhu cau tieu dung cao. Vay, Bo co nhung giai phap gi nham binh on gia trong 2 thang con lai cua nam 2006?

- Chi so gia tieu dung 10 thang dau nam 2006 tang 5,4% so voi thang 12/2005. Du bao chi so gia tieu dung trong 2 thang con lai cua nam 2006 tang khoang 1,0-1,5%. De dat chi tieu tang gia tieu dung thap hon toc do tang truong GDP, nhung thang con lai cua nam 2006, chung toi se phan dau quyet liet thuc hien mot so giai phap trong diem de binh on gia thi truong, do la, dieu hanh giu vung cac can doi vi mo, bao dam can doi cung-cau hang hoa dich vu; dieu hanh co hieu qua chinh sach tai khoa; chu dong dieu hanh chinh sach tien te linh hoat, than trong va co hieu qua; dieu hanh mat bang gia binh on o muc hop ly, phu hop voi tin hieu khach quan cua thi truong; to chuc hoat dong va kiem soat hoat dong cua thi truong; to chuc co hieu qua cong tac thong tin, tuyen truyen.

+ Ngay 7-11 VN se gia nhap WTO, voi chuc nang, nhiem vu cua minh, Bo da co giai phap gi de giup do, ho tro cac doanh nghiep hoi nhap hieu qua?

- Gia nhap WTO se co nhung thach thuc lon doi voi ca nha nuoc va voi doanh nghiep. Trong ke hoach hanh dong cua nganh de chuan bi cho viec gia nhap WTO, Bo Tai chinh chu truong tap trung vao 3 mang noi dung chinh, gom: Cac giai phap on dinh tai chinh vi mo- dam bao nen kinh te tang truong phat trien ben vung; Cac giai phap cai thien moi truong dau tu-kinh doanh va giup cac doanh nghiep phat trien va nang cao kha nang canh tranh; Cac giai phap hoan thien cac khuon kho phap luat va the che thi truong dinh huong XHCN.

De giup do, ho tro cac doanh nghiep hoi nhap hieu qua, Bo Tai chinh da va dang trien khai 7 giai phap cu the sau:

Thu nhat, Sua doi, bo sung va hoan thien he thong chinh sach thue, khong phan biet doi xu giua doanh nghiep trong nuoc voi doanh nghiep nuoc ngoai, giua DNNN voi doanh nghiep tu nhan. Tung buoc xoa bo cac bien phap bao ho khong phu hop voi thong le quoc te. Som thay the cac bien phap bao ho phi thue bang thue han ngach va nang thue nhap nham vua dam bao tang thu, vua tao dieu kien cho cac nganh thich nghi dan voi tinh trang chi duoc bao ho duy nhat bang thue nhap khau phu hop voi thong le quoc te.

Thu hai, khan truong ban hanh cac van ban phap luat lien quan den cac bien phap han che nhung hanh vi thuong mai quoc te khong lanh manh va bao ve san xuat trong nuoc, nhu cac bien phap tu ve, thue chong ban pha gia, thue chong tro cap....Dong thoi, bo sung mot so cong cu thuong mai khac ngoai thue nhap khau nhu thue tuyet doi nham han che cac gian lan ve gia tinh thue va kiem soat hang nhap khau.

Thu ba, day nhanh tien trinh cai cach he thong DNNN nham lanh manh hoa tinh hinh tai chinh cua khu vuc nay. Kien quyet xoa bo cac bao cap khong hop ly, khong phu hop voi tien trinh hoi nhap de han che tu tuong y lai cua cac doanh nghiep. Dong thoi day nhanh tien trinh co phan hoa doanh nghiep, co bien phap xu ly dut diem cac doanh nghiep kinh doanh thua lo keo dai theo dung Luat Pha san.

Thu tu, ban hanh co che nham xac dinh ro noi dung, pham vi quan ly nha nuoc va chuc nang cua chu so huu von nha nuoc trong doanh nghiep, quy dinh cu the ve chuc nang cua chu so huu, viec phan cong, phan cap, uy quyen cho cac Bo, nganh, UBND tinh thanh pho thuc hien cac quyen va nghia vu cua chu so huu, Hoi dong quan tri la dai dien chu so huu truc tiep, dam bao co quan nha nuoc khong can thiep truc tiep vao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep; sua doi quy dinh ve cu nguoi dai dien von nha nuoc cho phu hop voi Luat Doanh nghiep.

Thu nam, ho tro tai chinh co dieu kien cho doanh nghiep co kha nang canh tranh hieu qua va xuat khau thong qua viec: Tang cuong va da dang hoa cac hinh thuc tin dung xuat khau, tao dieu kien thuan loi nhat cho cac doanh nghiep thanh toan xuat nhap khau, tiep tuc hoan thien cac giai phap uu dai tin dung cho xuat khau phu hop voi cac nguyen tac cua WTO cho phep; Hoan thien Quy ho tro xuat khau theo co che moi phu hop voi cac nguyen tac cua WTO; Tiep tuc hoan thien co che tin dung ho tro xuat khau phu hop voi cac nguyen tac WTO cho phep va Ngan hang tin dung xuat khau de tap trung toan bo cac cong cu ho tro tin dung cho xuat khau vao mot kenh duy nhat. Ho tro cho cac doanh nghiep trong qua trinh nghien cuu, phat trien, tiep thi san pham ra cac thi truong moi.

Thu sau, thao go cac vuong mac va tao ra nhieu kenh huy dong von kinh doanh va dau tu phat trien cho doanh nghiep, dac biet la cac doanh nghiep vua va nho. Mo dong hinh thuc phat hanh trai phieu, tin phieu duoc ap dung cho cac loai hinh doanh nghiep, thi diem loai trai phieu duoc chuyen doi thanh co phan doanh nghiep. Co chinh sach khuyen khich doanh nghiep duoc bo sung von tu phan thue thu nhap nop tang them so voi nam truoc.

Cuoi cung, sua doi, bo sung co che ho tro tin dung phat trien nham khac phuc tinh trang ho tro dan trai, tran lan ma tap trung ho tro doi voi cac du an trong diem, du an dau tu co hieu qua va co kha nang canh tranh. Viec ho tro nay thong qua ho tro lai suat sau dau tu doi voi doanh nghiep kinh doanh co hieu qua.

Theo Bao dien tu Dang Cong San

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Gia nhập WTO.

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: Vu Van Ninh, Bao Dien, TW Dang, bo truong bo tai chinh, kha nang canh tranh, co hieu qua, phu hop voi, binh on gia, thue nhap khau, doanh nghiep, ho tro, giai phap, hoi nhap, nghiep hoi, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập có hiệu quả bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai phap ho tro doanh nghiep hoi nhap co hieu qua de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0