Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi

Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi
Thu truong Bo Ke hoach Dau tu Tran Dinh Khien

Do la khang dinh cua Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu Tran Dinh Khien khi tra loi cau hoi cua cac nha bao trong va ngoai nuoc lien quan den ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 – 2010.

*Chu de cua Dai hoi“Nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien". Xin ong cho biet thoi han cu the de “som” dua nuoc ta ta khoi tinh trang kem phat trien?

Tai nghi quyet cua DH IX Dang Cong san Viet Nam cung da de ra ke hoach phat trien 10 nam de den nam 2020 nuoc ta co ban se la mot nuoc cong nghiep. Cho nen muc tieu 5 nam 2006-2010 la mot lo trinh de dat duoc nhung muc tieu do, con tieu chi the nao la mot nuoc cong nghiep thi hien nay cac nha khoa hoc, cac nha quan ly va cac nha bao van dang co nhung tranh luan soi noi de lam ro. Voi muc tieu nay, Dang bo cac cap, cac co so cung phai dat ra muc tieu phat trien cua minh den nam 2020 se nhu the nao.

* Toc do tang truong kinh te trong 5 nam toi tu 7,5-8% co du tin cay khong va bien phap thuc hien nhu the nao?

Co dai bieu neu ra rang nam 2005 chung ta da tang truong 8,4% tai sao 5 nam toi lai xac dinh thut di nhu the? Xin thua chung toi da tinh toan tren can cu thuc te tu nhung nam qua. Thu 2 la can nhin vao viec huy dong cac nguon luc trong cac thanh phan kinh te va cac nguon luc xa hoi. Dac biet chung ta coi trong phat trien nguon nhan luc va tao dieu kien cho ket cau ha tang, nhan to nuoc ngoai khong the thay chung ta chuyen nay. Thi day la nhung cai goc de dat ra muc tang truong tren, va do la hoan toan kha thi.


* Trong ke hoach 5 nam toi, huy dong von toan xa hoi 40% GDP, nhung voi vu tieu cuc PMU 18, lieu trong nhung nam toi co thu hut duoc bang nhung nam qua?


Can khang dinh co toc do tang truong cao thi phai huy dong von dau tu lon hon. Vi du dau tu truc tiep nuoc ngoai trong nam qua da huy dong von dang ky 5,89 ty USD - cao hon 40% so voi nam 2004. Va muc tieu sap toi la phai huy dong cao hon tu tat ca cac nguon von dau tu truc tiep tu nuoc ngoai, tu nhan va nha nuoc… viec nay da duoc xac dinh trong co cau kinh te.


Co hai van de dat ra do la huy dong la mot phan nhung lam the nao de su dung nguon von do mot cach hieu qua. De lam duoc dieu nay, dau tien can giai quyet chong that thoat lang phi trong quan ly dau tu nhat la trong cac du an dau tu cua Nha nuoc. Va m
uc tieu dat ra la chong that thoat trong quan ly dau tu.

Kieu hoi gui ve tu 2 ty - tren 3 ty USD, 5 nam khong duoi 12 ty USD, co duoc tinh la nguon von huy dong trong nuoc khong?

Luong tien do kieu bao nguoi ta gui ve cho gia dinh, khong nam trong chi tieu ke hoach ma la mot thuc te xa hoi. Can doi tien mat da duoc cac co quan tai chinh va Ngan hang, ke hoach tham gia de xac dinh. Chinh vi vay, trong thoi gian vua qua, viec nay da tham gia vao viec on dinh ty gia, on dinh can doi giua nguon tien trong nuoc cung nhu nuoc ngoai

* Chung ta thuong bi mot tam nhin ngan che mat trong cac quy hoach, ke hoach, trong ke hoach kinh te xa hoi lan nay chung ta co the khac phuc duoc dieu do hay khong?


Quy hoach va ke hoach la nhung van de rat quan trong, co chuyen chung ta thay ngay, co chuyen chung ta phai du thao. Vi du nhu chuyen trong 5 nam toi gia ca xang dau, vande thi truong se nhu the nao la nhung phan con bien dong. Cho nen chat luong nay con phu thuoc vao chat luong cua du bao. Trong tu tuong chi dao thi ro rang phai co tam nhin dai han, chinh vi vay Chinh phu da chi dao nhung quy hoach nao thay chua on la phai dieu chinh va ra soat lai cac quy hoach.


Vay tam nhin cao hon la nhung van de gi, neu chuyen gia trong nuoc chung ta chua nhin thay het thi Chinh phu cho phep moi chuyen gia nuoc ngoai, quoc te ho tro. Van de o cho chung ta phat hien duoc nhung van de nao ma chung ta chua thay het. Day khong chi la tri tue cua cac can bo lam quy hoach ma la tri tue cua toan dan.


* Ong co the cho biet cac bien phap han che tinh trang that thoat trong dau tu xay dung co ban, dan trai trong quan ly dau tu?


Tu nhieu nam nay, Chinh phu luon luon co nhung chi dao de nang cao hieu qua quan ly dau tu. Vi du gan day nam 2003, Chinh phu da co chi thi 29 ve nang cao chat luong quy hoach va tang cuong ky cuong quan ly trong dau tu.


Nam 2005, Chinh phu co chi thi 21 ve ra soat dieu chinh cac quy hoach va nhat la nhung du an khong hieu qua thi khong trien khai. Phan cap trong quan ly dau tu xay dung co ban la trach nhiem cua cac nganh, cac cap va dia phuong trong quan ly. O day chung toi khong noi lien quan den von ngan sach nha nuoc, Chinh phu da co nhung chi dao va da thuc hien. O day chung toi noi den cac du an trong ke hoach o Trung uong ve co ban da duoc thanh toan. O cac dia phuong thi do cac dia phuong quyet dinh cung da giai quyet duoc 50%, nhung mot so dia phuong van con ton dong chua giai quyet het.


Dac biet trong nhung nam gan day, Thu tuong Chinh phu yeu cau tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra cac du an lon, co dau hieu tieu cuc. Trong do co lien quan den vu PMU 18, cac cap, cac nganh dang phai lam ro trach nhiem cua tung noi, mot so da bi bao chi neu ten, con lai qua thanh, kiem tra cua cac nganh se lam ro hon viec nay. Ve phan Bo KH&DT, theo nghi dinh ve quan ly dau tu xay dung co ban.


Truoc day chung ta quan tam nhieu den viec phan bodung muc tieu ma chua danh gia dung muc viec quan ly giam sat. Tu nam 2002, thuc hien dieu 20 cua nghi dinh ve quan ly dau tu xay dung thi Bo KH&DT da co vu chuyen ve tham dinh va giam sat dau tu. Tu nam 2003 thi co thanh tra ve dau tu ke hoach.


Tat nhien viec lam nay can co su ket hop tu co so, cong dong. Chinh vi the Bo KH&DT da trinh Thu tuong va Chinh phu da ban hanh Quy che giam sat cong dong. Hien nay chung ta da phan quyen cho bo truong va cac dia phuong quan ly cac cong trinh khong co hieu qua va bo tri phan tan.

* Qua vu an PMU 18 da hien ra mot so lo hong ve quan ly kinh te. Xin ong cho biet lo hong do duoc nhan dien nhu the nao trong quan ly va con lo hong nao tuong tu hay khong?

- Trong vu PMU 18 thi lo hong truc tiep la trong khau to chuc quan ly thuc hien va khau to chuc giam sat. Ben canh do nguyen nhan co ban truc tiep la van de xu ly con nguoi. Day la 3 nguyen nhan truc tiep.

Hien nay trong qui trinh quan ly von ODA, Bo KH-DT, Bo Tai chinh chiu trach nhiem nhu the nao, trach nhiem da phan cong ro rang nhung van de la lam sao de sap toi tranh chong cheo hoac tranh duoc chuyen chua co dau moi. Sap toi chung toi se hoan thien qui trinh nay.

* Bien phap nao de quan ly von ODA?


Van de la ta phai lam sao su dung tot hon tai tro nay. Ve von vay co hai phan: phan doanh nghiep vay (vi du nganh dien la dut khoat phai tra; con voi giao thong, cong trinh khong thu hoi von thi thuc hien theo co che Nha nuoc cap phat) phai bao dam su dung co hieu qua. Cac nha tai tro deu kiem soat cac du an vay von ODA.


Chinh phu cung xac dinh van de nay la no, nen truoc khi trinh cac du an cua ODA chung toi cung trinh kha nang tra no. Viec no ay la trong pham vi cho phep cua nen kinh te ma cac to chuc, ngan hang quoc te cung xem xet.


* Theo ong vu PMU 18 co anh huong den dau tu hay khong?

Vu viec xay ra Dang va Nha nuoc dau long, du luan phan no va cac nha dau tu nuoc ngoai thi quan tam. Chung toi cho rang vu viec co anh huong den von dau tu hay khong la do quan diem va hanh dong cua chung ta doi voi viec chong tham nhung nhu the nao. Dang va Chinh phu Viet Nam da lam rat quyet liet trong chuyen nay. Tai Hoi nghi cac nha tai tro to chuc thang 6/2006, cac nha dau tu va Chinh phu se trao doi rat ky ve van de nay. Qua hanh dong thuc te, neu chung ta kien quyet chong tham nhung thi se bao dam moi truong dau tu tot

* Xoa bo hinh thuc phan biet giua cac thanh phan kinh te, nhung thuc te hien nay la van con, vay lam the nao de tao ra san choi binh dang cho cac doanh nghiep?


Toi thong nhat y kien nay, vi du chuyen nhung nam truoc co phan biet tu ve may bay gia doi voi nguoi Viet Nam va nguoi nuoc hay den chi phi dich vu… hien nay da bi xoa bo. Tren thuc te o cac cap, cac nganh hoac cac dia phuong con nhung chuyen nay chu yeu la do cong tac dieu hanh, con trong co che chinh sach cua Nha nuoc la hoan toan khong co.


Con toi nhan manh trong co che chinh sach cua nha nuoc la khong co su phan biet, hien nay Luat Dau tu va Luat Doanh nghiep da ban hanh, sap toi ngay 1.7.2006 cac luat nay se co hieu luc. Chung toi cung cac ban, nganh dang hoan thanh cac nghi dinh de cu the hoa.


* Chinh phu VN cam ket gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) vao cuoi nam 2005 nhung dieu do khong dat duoc. Theo ong, thoi diem VN gia nhap WTO la luc nao, va neu cham hon thi nen kinh te VN co bi thiet hai?


Chung ta dat ra muc tieu la vao trong nam 2005, ket qua phai phu thuoc vao viec dam phan voi cac nuoc. Tinh den het nam 2005 thi con 4 nuoc chung ta can dam phan va hien nay viec dam phan voi cac nuoc nay cung da dat duoc khoang 90%. Chung ta hy vong se gia nhap trong nam nay, thoi gian thang nao cu the thi chua noi duoc.


Gia nhap WTO la van de rat quan trong, nhung co thiet hai hay khong con tuy thuoc vao viec VN hoi nhap, thuc hien cam ket, tang truong xuat khau, tang truong hop tac dau tu, tang cuong moi quan he kinh te voi cac nuoc... Chuyen co thiet hai hay khong co 2 van de dat ra: gia nhap la mot chuyen va thuc hien nhung cam ket khi gia nhap nhu the nao lai la van de lon hon, trong do co viec sua doi diem, dieu trong cac luat, nghi dinh cua Viet nam cho phu hop voi nhung cam ket quoc te; van de thu 2 la nang luc canh tranh cua nen kinh te, ro rang cac doanh nghiep cua chung ta phai co suc canh tranh cao hon.


* Thua ong, Bill Gate sap sang tham Viet Nam. Vay nganh cong nghe thong tin co vai tro nhu the nao doi voi Viet Nam?


Cong nghe thong tin la mot trong nhung linh vuc mui nhon cua VN. VN dung thu 6 trong 10 nuoc ASEAN ve linh vuc nay. Nhung ve toc do tang truong thi chung ta co toc do tang truong nhanh vi nguon nhan luc cua Viet Nam co dieu kien tiep xuc cong nghe thong tin kha nhanh. Chinh vi vay nhieu tap doan cong nghe thong tin lon quoc te cua Nhat, My… da quan tam den Viet Nam nhu Intel da duoc cap giay phep dau tu tai TP.HCM.


* Theo ong lam the nao de giam toi da su can thiep hanh chinh vao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep?


Day la chu truong ma trong tu tuong chi dao da hinh thanh tu Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu va cac luat khac co lien quan. Doanh nghiep lam theo luat phap, tranh tinh trang can thiep hanh chinh truc tiep cua Nha nuoc vao hoat dong cua cac doanh nghiep.


Cac doanh nghiep Nha nuoc thoi gian toi se chuyen sang hoat dong theo hinh thuc cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien hoac la cong ty co phan. Day la bien phap de giam hoac chan han su can thiep hanh chinh vao hoat dong kinh doanh cua doanh nghiep.

* Bo co ke hoach giam xuat khau cac mat hang thuoc nhom nhien lieu va khoang san trong khi day la hai mat hang co kim ngach XK cao. Vay, se can doi bai toan nhap sieu nhu the nao? Uu tien thu hut linh vuc gi trong thoi gian toi?

Chu truong trong phat trien KT la xay dung cac nha may loc dau va hoa dau. Bai toan da duoc can doi trong ke hoach 5 nam. Day la luc chung ta tang cuong cong nghiep che bien, tang ham luong gia tri gia tang trong tung san pham. Trong giai doan dau cua CNH la phat trien nguyen lieu tho va chung ta cung lam the.

Anh Thi ghi

Viet Bao
Comment :Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
5-year period from 2006 to 2010: economic growth rate of 7.5 - 8% workable
Vietnam, Tran Dinh Control, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment, capital construction investment and plans for economic development, growth, economic growth, information technology, how, in management, related to, the state, we, five years, Jobs
This is confirmed Deputy Minister of Planning and Investment Tran Dinh Control when answering questions of journalists and foreign-related economic development plans - 5 years society from 2006 to 2010 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giai đoạn 5 năm 2006 - 2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5 – 8% hoàn toàn khả thi

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giai đoạn 5 năm 2006 - 2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5 – 8% hoàn toàn khả thi bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi

Nhan xet, hay lien he ve tin Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giai doan 5 nam 2006 2010 Toc do tang truong kinh te 7 5 8 hoan toan kha thi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0