Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta
Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung
Hom nay, 7-11-2006, tai Geneve (Thuy Si) da dien ra trong the Le ky Nghi dinh thu ve viec VN duoc chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO). Su kien nay mo ra co hoi moi cho su phat trien dat nuoc va ca nhung thach thuc can phai vuot qua khi VN duoc tham gia vao to chuc thuong mai lon nhat toan cau.

Nhan dip nay, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co bai viet quan trong. Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van bai viet nay.

VN da chinh thuc duoc ket nap vao To chuc thuong mai the gioi (WTO). Dieu gi se dien ra khi chung ta tham gia To chuc thuong mai co quy mo toan cau nay. Dau la co hoi ma chung ta co the va can phai tan dung. Nhung thach thuc nao ma chung ta phai nhan biet de vuot qua. Va de tan dung co hoi, vuot qua thach thuc chung ta phai lam gi.

Bai viet nay nham gop phan ly giai nhung van de neu tren.

Vao nua cuoi cua nhung nam 90 cua the ky truoc, voi da phat trien manh me cua khoa hoc ky thuat va su bung no cua cong nghe thong tin, luc luong san xuat da co buoc phat trien vuot bac tren pham vi toan cau. Cac cong ty xuyen quoc gia voi tiem luc tai chinh to lon va kha nang cong nghe doi dao gia tang hoat dong.

Su phat trien manh me cua luc luong san xuat va su gia tang hoat dong cua cac cong ty xuyen quoc gia la 2 yeu to lon tac dong den buc tranh kinh te the gioi trong thoi dai ngay nay. Hai yeu to nay, mot mat dat ra nhu cau, mat khac tao ra kha nang to chuc lai thi truong tren toan the gioi. Noi mot cach khac, hai yeu to nay thuc day qua trinh toan cau hoa kinh te. Su mo rong thi truong gan voi su phat trien luc luong san xuat va tinh chat cua qua trinh nay da duoc C. Marx chi ra trong Tuyen ngon Dang Cong san.

Trong nen kinh te toan cau hoa, cac yeu to cua qua trinh tai san xuat hang hoa va dich vu duoc dich chuyen tu do hon tu nuoc nay sang nuoc khac, thong qua cac cam ket mo cua thi truong. Cac cam ket nay co the la giua 2 nuoc theo hiep dinh mau dich tu do song phuong (FTA) co the la giua cac nhom nuoc theo hiep dinh mau dich tu do khu vuc (RTA) hoac rong hon, tren quy mo toan cau trong To chuc thuong mai the gioi.

Tuy theo thoa thuan giua cac doi tac tham gia hiep dinh ma pham vi va do sau cua cac hiep dinh co the khac nhau nhung noi dung co ban cua cac hiep dinh nay la cac cam ket mo cua thi truong ve thuong mai hang hoa, dich vu, dau tu va nhung nguyen tac, luat le phai tuan thu de bao dam mo cua thi truong mot cach thuc chat va cong bang.

Den nam 2005, tren the gioi, da co 312 hiep dinh mau dich song phuong va khu vuc duoc ky ket va duoc thong bao den To chuc thuong mai the gioi, trong do co 170 hiep dinh con hieu luc. To chuc thuong mai the gioi duoc thanh lap nam 1995 tren co so to chuc Thue quan va thuong mai (goi tat la GATT) sau Vong dam phan Urugoay keo dai 8 nam. Den nay, WTO co 150 thanh vien, chiem khoang 90% dan so the gioi, 95% GDP va 95 % gia tri thuong mai toan cau.

Khong dung lai o hien trang, nhieu nuoc dang dam phan ve cac FTA va RTA moi. To chuc thuong mai the gioi cung dang tim cach phat trien theo ca chieu rong (ket nap them thanh vien moi), ca theo chieu sau (dam phan de mo rong kha nang tiep can thi truong hon nua), mac du dieu nay khong de dang. Boi, day la qua trinh chua dung nhieu mau thuan, co su xung dot loi ich giua cac nuoc, cac nhom nuoc va la mot qua trinh vua hop tac vua dau tranh nham thiet lap mot trat tu kinh te the gioi hop ly hon, cong bang hon. Vi le do, toan cau hoa van la mot qua trinh chua dinh hinh.

Mac du vay, toan cau hoa van tien ve phia truoc, nhu mot tat yeu khach quan, boi dong luc ben trong cua no la su phat trien cua luc luong san xuat ma luc luong san xuat thi khong ngung phat trien va cang ve sau thi cang phat trien nhanh hon, manh hon.

Do cac yeu to cua qua trinh tai san xuat hang hoa va dich vu dich chuyen tu do tu nuoc nay sang nuoc khac nen su phan cong lao dong ngay cang sau sac va dien ra tren pham vi toan the gioi, hinh thanh nen cac chuoi gia tri toan cau.

Tu thuc te nay, mot loat van de moi dat ra trong chinh sach thuong mai va dau tu. Trong do, co doi sach cua moi quoc gia, moi dan toc truoc xu the cua thoi dai, hoac tham gia vao tien trinh toan cau hoa hay dung ngoai tien trinh ay. Tham gia vao tien trinh toan cau hoa, tien cung thoi dai tuy thach thuc la rat lon, nhung co hoi cung rat nhieu. Khong tham gia vao tien trinh ay, tro thanh nguoi ngoai cuoc se bi phan biet doi xu trong tiep can thi truong ve hang hoa, dich vu va dau tu, se rat kho khan trong viec chuyen dich co cau kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa, nhat la trong boi canh the gioi dang dien ra cuoc cach mang ky thuat - cong nghe lan thu 3; va tu do, dan den lan song chuyen dich co cau kinh te lan thu 3. Ma su chuyen dich co cau kinh te o moi nuoc se dan den su chuyen dich co cau kinh te giua cac nuoc.

Dieu quan trong nua la quoc gia nao khong tham gia vao tien trinh nay, quoc gia do se khong co dia vi binh dang trong viec ban thao va xay dung dinh che cua nen thuong mai the gioi, khong co dieu kien de dau tranh bao ve quyen loi cua minh.

Nhan thuc duoc tinh hinh do, nhieu nuoc, ke ca cac nuoc truoc day van thuc hien chinh sach bao ho mau dich nghiem ngat da tien hanh cai cach kinh te, mo cua voi ben ngoai, tham gia vao qua trinh toan cau hoa. Nho do, kinh te cac nuoc nay lien tuc tang truong voi toc do cao. Trung Quoc va An Do dang noi len thanh nhung trung tam kinh te lon cung voi Hoa Ky, EU va Nhat Ban. Khu vuc Dong A, Dong Nam A tiep tuc phat trien nang dong.

Qua trinh hop tac lien ket trong khu vuc nay ngay cang mo rong va di vao chieu sau. Y tuong ve viec thanh lap mot Khu vuc mau dich tu do Dong A tham chi Khu vuc mau dich tu do xuyen Thai binh duong da duoc ban thao tai cac dien dan kinh te. The gioi dang noi nhieu ve "The ky chau A".

II

Dang Cong san VN voi ban chat cach mang va tu duy chinh tri nhay ben da khoi xuong va tien hanh cong cuoc doi moi mot cach toan dien va sau sac tren cac linh vuc, ca ve doi moi co che quan ly, doi moi co cau kinh te, doi moi quan he kinh te doi ngoai va cai cach nen hanh chinh quoc gia. Gan ket cac noi dung doi moi va de bao dam cho qua trinh doi moi la qua trinh hoan thien he thong luat phap, co che quan ly, tung buoc hinh thanh dong bo cac yeu to cua kinh te thi truong. Chinh dieu nay khong chi dam bao phat huy duoc noi luc cua dat nuoc, suc manh cua khoi dai doan ket toan dan ma con tao ra tien de ben trong - nhan to quyet dinh cho tien trinh hoi nhap voi ben ngoai.

Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong khoa VII tai Dai hoi toan quoc lan thu VIII cua Dang thang 6 nam 1996 khang dinh: “Tiep tuc thuc hien duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, rong mo, da dang hoa cac quan he doi ngoai... Hop tac nhieu mat, song phuong va da phuong voi cac nuoc, cac to chuc quoc te va khu vuc tren nguyen tac ton trong doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho cua nhau, binh dang, cung co loi...”.

Thuc hien duong loi cua Dang, chung ta da phat trien manh quan he toan dien va mo cua buon ban bien gioi voi Trung Quoc; gia nhap Hiep hoi cac nuoc Dong Nam A(ASEAN), tham gia Hiep dinh mau dich tu do ASEAN; Dien dan kinh te chau A-Thai Binh Duong (APEC); la sang lap vien Dien dan Hop tac A - Au (ASEM). Cung voi cac nuoc ASEAN ky Hiep dinh thanh lap khu vuc mau dich tu do ASEAN - Trung Quoc, ASEAN Han Quoc, ASEAN - An Do, ASEAN - Uc va New Zealand. Ky hiep dinh thuong mai song phuong voi Hoa ky (BTA). Day la nhung buoc di quan trong, la su "co xat" tung buoc trong tien trinh hoi nhap.

Thuc tien nhung nam qua chi ro: khi mo cua thi truong, luc dau chung ta co gap kho khan. Mo cua buon ban bien gioi voi Trung Quoc, hang hoa nuoc ban tran vao day doanh nghiep nuoc ta vao the bi dong, mot so nganh san xuat "lao dao", mot so doanh nghiep phai giai the. Tuy nhien voi thoi gian, cac doanh nghiep nuoc ta da vuon len, tru vung va da co buoc phat trien moi.

Nhieu doanh nghiep da doi moi cong nghe san xuat, cai tien kieu dang, mau ma, nang cao chat luong san pham, nho do ma tang duoc suc canh tranh, phat trien duoc san xuat, mo rong duoc thi truong.

Thuc hien cac cam ket theo hiep dinh mau dich tu do ASEAN, chung ta da loai bo hang rao phi quan thue, giam thue nhap khau. Den nam 2006, co 10.283 dong thue chiem 99,43% bieu thue nhap khau ASEAN co thue suat chi o muc 0 - 5%, nhung cac nganh san xuat cua ta van phat trien voi toc do cao. Trong nhieu nam qua, san xuat cong nghiep tang trung binh 15 - 16%/nam, kim ngach xuat khau tang trung binh tren 20%/nam la nhan to quan trong bao dam tang truong kinh te kha cao va lien tuc, tao them nhieu cong an viec lam.

Dieu dac biet quan trong, co anh huong lau dai la tien trinh doi moi kinh te theo co che thi truong va hoi nhap quoc te da tung buoc xuat hien lop can bo tre co trinh do chuyen mon cao, thong thao ngoai ngu, xuat hien mot doi ngu nhung nha doanh nghiep moi, co kien thuc, nang dong va tu tin, dam chap nhan mao hiem, dam doi dau voi canh tranh. Day la nguon luc quy bau cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Tren co so nhung thanh tuu dat duoc sau gan 10 nam doi moi, nam 1995 nuoc ta chinh thuc lam don xin gia nhap To chuc thuong mai the gioi. Nhan thuc ro “toan cau hoa kinh te la mot xu the khach quan, loi cuon ngay cang nhieu nuoc tham gia” (Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong khoa VIII tai Dai hoi toan quoc cua Dang thang 4 nam 2001) va thuc hien Nghi quyet 07 cua Bo Chinh tri khoa VIII ve hoi nhap kinh te quoc te, chung ta da no luc hoan thien the che, chinh sach nham hinh thanh dong bo cac yeu to cua kinh te thi truong, kien tri dam phan tren ca 2 kenh song phuong (mo cua thi truong) va da phuong (thuc hien cac hiep dinh cua To chuc thuong mai the gioi). Ngay 07 thang 11 vua qua, nuoc ta da chinh thuc duoc ket nap vao to chuc nay.

Tham gia vao To chuc thuong mai the gioi, nuoc ta dung truoc nhung co hoi lon nhu sau:

Mot la: Duoc tiep can thi truong hang hoa va dich vu o tat ca cac nuoc thanh vien voi muc thue nhap khau da duoc cat giam va cac nganh dich vu ma cac nuoc mo cua theo cac Nghi dinh thu gia nhap cua cac nuoc nay, khong bi phan biet doi xu. Dieu do, tao dieu kien cho chung ta mo rong thi truong xuat khau va trong tuong lai - voi su lon manh cua doanh nghiep va nen kinh te nuoc ta - mo rong kinh doanh dich vu ra ngoai bien gioi quoc gia. Voi mot nen kinh te co do mo lon nhu nen kinh te nuoc ta, kim ngach xuat khau luon chiem tren 60% GDP thi dieu nay la dac biet quan trong, la yeu to bao dam tang truong.

Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

Hai la: Voi viec hoan thien he thong phap luat kinh te theo co che thi truong dinh huong xa hoi chu nghia va thuc hien cong khai minh bach cac thiet che quan ly theo quy dinh cua WTO, moi truong kinh doanh cua nuoc ta ngay cang duoc cai thien. Day la tien de rat quan trong de khong nhung phat huy tiem nang cua cac thanh phan kinh te trong nuoc ma con thu hut manh dau tu nuoc ngoai, qua do tiep nhan von, cong nghe san xuat va cong nghe quan ly, thuc day chuyen dich co cau kinh te, tao ra cong an viec lam va chuyen dich co cau lao dong, thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, bao dam toc do tang truong va rut ngan khoang cach phat trien.

Thuc te trong nhung nam qua da chi ro, cung voi phat huy noi luc, dau tu nuoc ngoai co vai tro quan trong trong nen kinh te nuoc ta va xu the nay ngay cang noi troi: nam 2006, dau tu nuoc ngoai chiem 37% gia tri san xuat cong nghiep, gan 56% kim ngach xuat khau va 15,5% GDP, thu hut hon mot trieu lao dong truc tiep lam viec trong cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai.

Ba la: Gia nhap WTO chung ta co duoc vi the binh dang nhu cac thanh vien khac trong viec hoach dinh chinh sach thuong mai toan cau, co co hoi de dau tranh nham thiet lap mot trat tu kinh te moi cong bang hon, hop ly hon, co dieu kien de bao ve loi ich cua dat nuoc, cua doanh nghiep. Duong nhien ket qua dau tranh con tuy thuoc vao the va luc cua ta, vao kha nang tap hop luc luong va nang luc quan ly dieu hanh cua ta.

Bon la: Mac dau chu truong cua chung ta la chu dong doi moi, cai cach the che kinh te o trong nuoc de phat huy noi luc va hoi nhap voi ben ngoai nhung chinh viec gia nhap WTO, hoi nhap vao nen kinh te the gioi cung thuc day tien trinh cai cach trong nuoc, bao dam cho tien trinh cai cach cua ta dong bo hon, co hieu qua hon.

Nam la: Cung voi nhung thanh tuu to lon co y nghia lich su sau 20 nam doi moi, viec gia nhap WTO se nang cao vi the cua ta tren truong quoc te, tao dieu kien cho ta trien khai co hieu qua duong loi doi ngoai theo phuong cham: Viet Nam mong muon la ban, la doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong the gioi vi hoa binh, hop tac va phat trien.

Trong khi nhan thuc ro nhung co hoi co duoc do viec gia nhap WTO mang lai, can thay het nhung thach thuc ma chung ta phai doi dau, nhat la trong dieu kien nuoc ta la mot nuoc dang phat trien o trinh do thap, quan ly nha nuoc con nhieu yeu kem va bat cap, doanh nghiep va doi ngu doanh nhan con nho be.

Nhung thach thuc nay bat nguon tu su chenh lech giua nang luc noi sinh cua dat nuoc voi yeu cau hoi nhap, tu nhung tac dong tieu cuc tiem tang cua chinh qua trinh hoi nhap. Nhung thach thuc nay gom:

Mot la: Canh tranh se dien ra gay gat hon, voi nhieu “doi thu” hon, tren binh dien rong hon, sau hon. Day la su canh tranh giua san pham cua ta voi san pham cac nuoc, giua doanh nghiep nuoc ta voi doanh nghiep cac nuoc, khong chi tren thi truong the gioi va ngay tren thi truong nuoc ta do thue nhap khau phai cat giam tu muc trung binh 17,4% hien nay xuong muc trung binh 13,4% trong vong 3 den 5 nam toi, nhieu mat hang con giam manh hon.

Canh tranh khong chi dien ra o cap do san pham voi san pham, doanh nghiep voi doanh nghiep. Canh tranh con dien ra giua nha nuoc va nha nuoc trong viec hoach dinh chinh sach quan ly va chien luoc phat trien nham phat huy noi luc va thu hut dau tu tu ben ngoai. Chien luoc phat trien co phat huy duoc loi the so sanh hay khong, co the hien duoc kha nang “phan anh vuot truoc” trong mot the gioi bien doi nhanh chong hay khong.

Chinh sach quan ly co tao duoc chi phi giao dich xa hoi thap nhat cho san xuat kinh doanh hay khong, co tao dung duoc moi truong kinh doanh, dau tu thong thoang, thuan loi hay khong v.v… Tong hop cac yeu to canh tranh tren day se tao nen suc canh tranh cua toan bo nen kinh te, suc canh tranh quoc gia.

Hai la: Tren the gioi su “phan phoi” loi ich cua toan cau hoa la khong dong deu. Nhung nuoc co nen kinh te phat trien thap duoc huong loi it hon. O moi quoc gia, su “phan phoi” loi ich cung khong dong deu. Mot bo phan dan cu duoc huong loi it hon, tham chi con bi tac dong tieu cuc cua toan cau hoa; nguy co pha san mot bo phan doanh nghiep va nguy co that nghiep se tang len, phan hoa giau ngheo se manh hon. Dieu do doi hoi phai co chinh sach phuc loi va an sinh xa hoi dung dan; phai quan triet va thuc hien that tot chu truong cua Dang: “Tang truong kinh te di doi voi xoa doi, giam ngheo, thuc hien tien bo va cong bang xa hoi ngay trong tung buoc phat trien”.

Ba la: Hoi nhap kinh te quoc te trong mot the gioi toan cau hoa, tinh tuy thuoc lan nhau giua cac nuoc se tang len. Su bien dong tren thi truong cac nuoc se tac dong manh den thi truong trong nuoc, doi hoi chung ta phai co chinh sach kinh te vi mo dung dan, co nang luc du bao va phan tich tinh hinh, co che quan ly phai tao co so de nen kinh te co kha nang phan ung tich cuc, han che duoc anh huong tieu cuc truoc nhung bien dong tren thi truong the gioi. Trong dieu kien tiem luc dat nuoc co han, he thong phap luat chua hoan thien, kinh nghiem van hanh nen kinh te thi truong chua nhieu thi day la kho khan khong nho, doi hoi chung ta phai phan dau vuon len manh me, voi long tu hao va trach nhiem rat cao truoc quoc gia, truoc dan toc.

Bon la: Hoi nhap kinh te quoc te dat ra nhung van de moi trong viec bao ve moi truong, bao ve an ninh quoc gia, giu gin ban sac van hoa va truyen thong tot dep cua dan toc, chong lai loi song thuc dung, chay theo dong tien.

Nhu vay, gia nhap To chuc thuong mai the gioi, hoi nhap kinh te quoc te vua co co hoi lon, vua phai doi dau voi thach thuc khong nho. Co hoi tu no khong bien thanh luc luong vat chat tren thi truong ma tuy thuoc vao kha nang tan dung co hoi cua chung ta. Thach thuc tuy la suc ep truc tiep nhung tac dong cua no den dau con tuy thuoc vao no luc vuon len cua chung ta.

Co hoi va thach thuc khong phai “nhat thanh bat bien” ma luon van dong, chuyen hoa va thach thuc doi voi nganh nay co the la co hoi cho nganh khac phat trien. Tan dung duoc co hoi se tao ra the va luc moi de vuot qua va day lui thach thuc, tao ra co hoi moi lon hon. Nguoc lai, khong tan dung duoc co hoi, thach thuc se lan at, co hoi se mat di, thach thuc se chuyen thanh nhung kho khan dai han rat kho khac phuc. O day, nhan to chu quan, noi luc cua dat nuoc, tinh than tu luc tu cuong cua toan dan toc la quyet dinh nhat.

Voi thanh tuu to lon sau 20 nam doi moi, qua trinh chuyen bien tich cuc trong canh tranh va hoi nhap kinh te nhung nam vua qua, cung voi kinh nghiem va ket qua cua nhieu nuoc gia nhap To chuc thuong mai the gioi truoc ta, cho chung ta niem tin vung chac rang: Chung ta hoan toan co the tan dung co hoi, vuot qua thach thuc. Co the co mot so doanh nghiep kho khan, tham chi lam vao canh pha san nhung phan lon cac doanh nghiep se tru vung va vuon len, nhieu doanh nghiep moi se tham gia thi truong va toan bo nen kinh te se phat trien theo muc tieu va dinh huong cua chung ta.

Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

III

Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X vao cuoi nam nay se thao luan va thong qua mot so chu truong, chinh sach lon de phat trien nhanh va ben vung sau khi nuoc ta gia nhap To chuc thuong mai the gioi. Duoi day, xin trinh bay mot so van de nham gop phan xac dinh nhung chu truong, chinh sach do.

1. Tiep tuc hoan thien he thong phap luat va co che quan ly, nham hinh thanh nhanh va dong bo cac yeu to cua kinh te thi truong, tao co so phap ly cho viec thuc hien cac cam ket. Truoc het tap trung vao (i) Soan thao cac van ban huong dan thuc thi cac luat moi ban hanh, bao dam cu the, cong khai, minh bach phu hop voi noi dung cua luat; (ii) Xoa bo moi hinh thuc bao cap, trong do co bao cap qua gia, thuc hien gia thi truong cho moi loai hang hoa va dich vu. Doi voi nhung mat hang hien con ap dung co che nha nuoc dinh gia, phai xac dinh lo trinh thuc hien nhanh gia thi truong de cac doanh nghiep tinh toan lai phuong an san xuat kinh doanh;

(iii) Day manh cai cach trong linh vuc tai chinh, ngan hang, bao dam cho cac ngan hang thuong mai thuc su la cac don vi kinh te tu chu, tu chiu trach nhiem ve cac khoan vay va cho vay tren co so hieu qua, khong co su phan biet doi xu ve hinh thuc so huu va cac thanh phan kinh te. Hoan thien co che quan ly thi truong dat dai va bat dong san, tao buoc dot pha trong hoat dong cua thi truong nay. Cai cach che do ke toan va tai chinh doanh nghiep theo chuan muc quoc te;

(iv) Xay dung cac bien phap ho tro doi voi mot so linh vuc, san pham di doi voi viec loai bo cac hinh thuc tro cap xuat khau va tro cap gan voi ty le noi dia hoa phu hop voi cac cam ket cua ta trong To chuc thuong mai the gioi;

(v) Hoan thien co che va to chuc quan ly canh tranh, chong ban pha gia, chong tro cap de tao ra moi truong canh tranh lanh manh. Xay dung cac tieu chuan ky thuat va tieu chuan ve sinh, an toan thuc pham phu hop voi Hiep dinh TBT va SPS de bao ve thi truong noi dia va nguoi tieu dung;

(vi) Ket hop chinh sach tai khoa voi chinh sach tien te, su dung linh hoat cac cong cu lai suat, han muc tin dung, ty gia ... de dieu tiet vi mo nen kinh te. Nang cao chat luong cua cong tac thong tin, du bao ve thi truong, gia ca, quan he cung cau de xac dinh cac can doi lon.

(vii) Day manh cai cach tien luong, che do bao hiem; som nghien cuu hinh thanh quy bao hiem that nghiep, va cac chinh sach an sinh xa hoi; (viii) Doi moi co che quan ly cac co quan khoa hoc - cong nghe theo huong tang cuong tinh tu chu, tu hach toan. Gan ket chat che cac co quan nay voi doanh nghiep de thuc day viec doi moi cong nghe san xuat o doanh nghiep, nham phat trien thi truong khoa hoc, cong nghe. Co chinh sach khuyen khich cac doanh nghiep ap dung cac thanh tuu khoa hoc cong nghe vao dau tu, kinh doanh di doi voi viec bao ve quyen so huu tri tue.

2. Thuc hien mot cach manh me cai cach thu tuc hanh chinh, bai bo cac thu tuc, giay to khong thuc su can thiet nham rut ngan thoi gian thanh lap doanh nghiep va tham gia thi truong, dua nhanh hang hoa va dich vu vao kinh doanh. Viec quan ly xuat nhap khau cac mat hang quan ly chuyen nganh chi can cu vao tieu chuan ky thuat, ve sinh an toan thuc pham, dieu kien hanh nghe, khong dung giay phep lam cong cu de han che thuong mai.

Cong bo cong khai quy trinh tac nghiep, thoi gian giai quyet cong viec, nguoi chiu trach nhiem o tat ca cac co quan thuoc bo may nha nuoc va cac don vi cung ung dich vu cong de moi cong dan, moi doanh nghiep biet, thuc hien va giam sat viec thuc hien. Cong khai, minh bach moi chinh sach, co che quan ly la mot trong nhung tieu chi cua xa hoi "cong bang, dan chu, van minh" va la yeu cau cap bach hien nay.

Dieu nay khong nhung la tien de cua chong tham nhung ma con la dieu kien de tao ra thi truong canh tranh, giam chi phi giao dich cho doanh nghiep va cong dan, la dieu kien bao dam hieu qua cua tang truong. Phai lam viec nay mot cach dong bo va kien quyet. Loai bo khoi bo may nha nuoc nhung cong chuc gay phien ha, nhung nhieu nhan dan va doanh nghiep, nhung nguoi thieu trach nhiem khi thuc hien nhiem vu.

3. Sap xep lai cac co quan quan ly nha nuoc, theo yeu cau quan ly da nganh, da linh vuc. Lam viec nay khong phai la de tinh gon to chuc mot cach gian don. Lam viec nay la tao ra tien de to chuc de bao dam su dong bo, tam nhin lien nganh, khac phuc su chong cheo, kem hieu qua trong viec xay dung va thuc thi cac thiet che quan ly.

Tren co so sap xep lai cac co quan quan ly nha nuoc va cai cach thu tuc hanh chinh de xay dung lai he thong phan cap theo nhung tieu chi khoa hoc, bao dam tinh tuong thich, su dong bo va tinh muc tieu trong cac linh vuc da phan cap. Quan diem nhat quan o day la: bao dam tinh thong nhat quan ly va muc tieu phat trien, phan cap manh cho dia phuong va co so. Van de se duoc giai quyet o cap nao ma o do co day du thong tin va kha nang thuc hien cong viec tot nhat. Gan phan cap voi kiem tra, giam sat.

4. Doi moi de phat trien manh nguon nhan luc:Chung ta thuong noi va nguoi nuoc ngoai cung noi: nuoc ta co nguon nhan luc doi dao, lao dong tre chiem 70% luc luong lao dong. Nguoi Viet Nam can cu, chiu kho hoc tap, nhan thuc nhanh. Day la mot loi the canh tranh. Dieu do dung nhung chua phan anh day du thuc trang nguon nhan luc nuoc ta.

Hien tai, chung ta chi co loi the canh tranh thuc te trong nhung nganh nghe doi hoi su dung nhieu lao dong voi ky nang trung binh va thap. Nhung linh vuc co gia tri gia tang lon, doi hoi trinh do cao, chung ta dang rat thieu va do do lam han che kha nang thu hut dau tu vao nhung linh vuc nay nhu co khi che tao, san xuat cac san pham cong nghe cao, tu van thiet ke, tao mau va trong cac nganh dich vu co gia tri gia tang cao... Han che nay la do nhung yeu kem, bat cap trong he thong giao duc cua ta, can phai nhanh chong tim ra cac giai phap de khac phuc.

Huong chinh o day la:

Chap nhan co che thi truong trong dao tao dai hoc thuoc cac nganh ky thuat - cong nghe va day nghe de huy dong cac nguon luc nham phat trien va nang cao chat luong dao tao gan lien voi viec thuc hien day du co che thi truong trong viec tra luong cho nguoi lao dong.

Tu quan diem he thong va bao dam tinh lien thong trong he thong giao duc - dao tao tu pho thong - dai hoc va day nghe, giai quyet truoc viec cai cach giao duc dai hoc va day nghe. Hoc tap kinh nghiem cua cac nuoc co nen giao duc dai hoc va day nghe tien tien de chon loc, su dung. Tren co so bao dam tinh thong nhat trong nhung nguyen tac lon va su quan ly thong nhat cua nha nuoc doi voi giao duc va dao tao, phat huy tinh tu chu, ban sac rieng va tinh canh tranh trong dao tao dai hoc va day nghe. Nha nuoc se dau tu nhieu hon cho nhung nganh nghe can thiet nhung tinh canh tranh thap.

Khan truong xay dung chien luoc cai cach giao duc tu noi dung chuong trinh, phuong phap giang day, che do thi cu o tat ca cac cap dao tao.

5. Tap trung suc phat trien co so ha tang giao thong, nang luong:

Su yeu kem ve co so ha tang da va se han che thu hut dau tu lam tang chi phi san xuat kinh doanh cua doanh nghiep. Canh tranh giua cac nuoc ve co so ha tang se la su canh tranh dai han, nhat la trong dieu kien cac hinh thuc uu dai trai voi quy dinh cua To chuc thuong mai the gioi se bi loai bo. Vi vay, phai dac biet coi trong su phat trien co so ha tang. Lau nay nha nuoc da rat chu y phat trien co so ha tang bang nhieu nguon von khac nhau: von ngan sach, von ODA, von cua doanh nghiep dau tu theo phuong thuc BOT, BT,…, von cua dan. Khuyet diem o day la tinh trang dau tu tu nguon von nha nuoc phan tan, keo dai cham duoc khac phuc.

Phat trien co so ha tang la yeu cau buc xuc cua cac dia phuong, cac vung kinh te. Khi nhu cau lon, nguon luc co han, de thoa man duoc nhieu doi tuong de dan den cach phan bo phan tan, dan trai. Ket qua la thoi gian thi cong keo dai, no dong lon, khong it cong trinh hieu suat su dung thap, hieu qua khong cao xet tren yeu cau phat trien tong the cua nen kinh te. Phai kien quyet khac phuc tinh trang nay.

Nguyen tac chi dao o day la cai ma chung ta lua chon va quyet dinh la cai tot nhat co the chu chua phai la cai ma chung ta mong muon. Cai tot nhat co the la cai ma neu duoc lua chon se co hieu suat su dung cao nhat. Trong phat trien co so ha tang (cac tuyen duong, ben cang) do la nhung vung da va se co trong tuong lai gan dung luong luu thong hang hoa lon, tu do thuc day su phat trien cua toan bo nen kinh te noi chung. Tu yeu cau nay ma xu ly mau thuan giua nhu cau va kha nang ve von. Dieu chinh lai viec phan cap dau tu co so ha tang theo huong tap trung cao hon. Nguoi co quyen ra quyet dinh dau tu phai kien quyet thuc hien bang duoc yeu cau nay.

Huy dong moi nguon luc ke ca cac nguon luc cua cac nha dau tu nuoc ngoai vao viec xay dung co so ha tang giao thong, nang luong.

6. Ve nong nghiep, nong thon va nong dan:

Nong nghiep la linh vuc nhay cam va de bi ton thuong hon ca khi thuc hien cam ket cat giam thue nong san. Thuc hien su chi dao cua Chinh phu, Doan dam phan da kien tri va than trong trong viec mo cua thi truong nong san. Mac dau vay, nong nghiep van la linh vuc bi suc ep canh tranh kha lon, nhat la trong dieu kien nong nghiep nuoc ta van la nen san xuat nho, phan tan, cong nghe lac hau, nang suat kem, chat luong san pham khong cao, binh quan dat nong nghiep tren mot lao dong thap.

De giai quyet van de nay phai thuc hien theo 2 huong:

Mot la: Day manh qua trinh chuyen dich co cau kinh te trong do co co cau kinh te trong nong nghiep va nong thon, tung buoc chuyen lao dong nong nghiep sang san xuat cong nghiep va dich vu; dua cac doanh nghiep su dung nhieu lao dong, yeu cau dao tao khong cao ve nong thon; phat trien cac lang nghe san xuat tieu thu cong nghiep va dich vu; hinh thanh cac thi tran, thi tu moi o nong thon. Day la huong phat trien quan trong nhat.

Hai la: Tang ngan sach dau tu cho nong nghiep va nong thon cung voi viec danh toan bo cac nguon von ho tro truoc day cho khuyen khich xuat khau nong san de dau tu phat trien thuy loi, giao thong nong thon. Nha nuoc ho tro viec xay dung he thong kho tang, cac co so bao quan, phoi say nham giam hao hut, bao dam chat luong san pham sau thu hoach, tao dieu kien dieu tiet luong hang hoa luu thong tren thi truong nham on dinh gia ca, phat trien cho nong thon. Giam manh su dong gop cua nong dan.

Dau tu manh vao viec phat trien, cai tao cac loai giong co nang suat cao, chat luong tot de cung cap cho nong dan co su ho tro gia tu ngan sach nha nuoc. Phat trien va to chuc lai he thong khuyen nong tren ca 4 cap: trung uong, tinh, huyen, xa va hop tac xa.

Phat trien cac doanh nghiep, cac hop tac xa co phan san xuat nong nghiep va kinh doanh dich vu o nong thon, thong qua do ma thuc day qua trinh hinh thanh cac vung san xuat hang hoa lon trong nong nghiep, bao dam tieu thu nong san va cung ung vat tu cho nong dan. Khuyen khich nong dan tro thanh co dong cua cac doanh nghiep va cac hop tac xa co phan, la dong so huu cac nha may che bien nong san, bao dam thu nhap cua nong dan va cung cap on dinh nguyen lieu cho cong nghiep che bien.

Nghien cuu de hinh thanh co che gan viec thu hut lao dong trong nong nghiep sang lam cong nghiep hoac dich vu, xuat khau lao dong voi viec chuyen giao, cho thue lai ruong dat de day nhanh qua trinh tich tu ruong dat.

7. Phat trien cac loai hinh dich vu:

Linh vuc dich vu ngay cang chiem ty trong lon trong GDP cua cac nen kinh te. Cac nuoc cong nghiep phat trien trinh do cao, dich vu chiem tu 60 - 70%. Qua trinh cong nghiep hoa va hien dai hoa va su phan cong lao dong gan voi cong nghiep hoa, hien dai hoa vua dat ra nhu cau vua tao kha nang phat trien dich vu. Nguoc lai su phat trien dich vu se lam giam chi phi san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Tu do, phai het suc coi trong phat trien tat ca cac nganh dich vu.

Tap trung phat trien manh cac nganh dich vu co gia tri gia tang cao: dich vu tai chinh, ngan hang voi nhieu san pham da dang, dich vu vien thong, dich vu du lich, cac loai dich vu tu van de ho tro cac to chuc, ca nhan lap doanh nghiep, lua chon phuong an kinh doanh, cac dich vu nghe nghiep nhu ke toan, kiem toan de danh gia chinh xac hieu qua san xuat, kinh doanh, bao dam cong khai, minh bach ve tinh trang tai chinh cua doanh nghiep, giup doanh nghiep tham gia thi truong chung khoan. Nhanh chong xay dung he thong ma so cac loai dich vu theo phan loai cua To chuc thuong mai the gioi. Tren co so do, co dinh huong dung dan chien luoc phat trien dich vu.

8. Phat trien nhung linh vuc, san pham co loi the canh tranh, co kha nang mo rong thi truong.

Tu dau nhung nam 90 cua the ky truoc, the gioi da dien ra hai mo hinh cong nghiep hoa. Cong nghiep hoa thay the nhap khau di lien voi che do bao ho mau dich. Mo hinh nay kha pho bien va da thanh cong truoc nhung nam 80. Khi che do bao ho mau dich giam dan, su phan cong lao dong quoc te sau rong hon, cac nuoc chuyen sang mo hinh cong nghiep hoa huong ve xuat khau tren co so loi the so sanh. Tu nua sau thap ky 90 cua the ky truoc, toan cau hoa kinh te tro thanh xu the. Hang rao bao ho bi cat giam thong qua viec ky ket cac hiep dinh mau dich tu do song phuong va khu vuc va viec hinh thanh To chuc thuong mai the gioi, ranh gioi kinh te giua cac quoc gia bi giam thieu; su phat trien cua van tai da phuong thuc va dich vu logistic da lam chi phi luu chuyen hang hoa giua cac quoc gia giam manh, thi truong trong nuoc va thi truong nuoc ngoai gan nhu thong nhau.

Cai goi la cong nghiep hoa thay the nhap khau va cong nghiep hoa huong ve xuat khau khong con nguyen nghia nhu khai niem ban dau cua no. Mot san pham canh tranh duoc tren thi truong trong nuoc cung co kha nang canh tranh tren thi truong nuoc ngoai va nguoc lai.

Vi vay, viec lua chon cac nganh va san pham de phat trien phai can cu vao cac yeu to sau day: (1) loi the so sanh dai han; (2) quy mo kinh te dat trong quy hoach lien vung (de bao dam giam chi phi co dinh); (3) dung luong thi truong (de bao dam co duoc thi phan va tang thi phan ma khong bi cac bien phap tu ve, dieu tra chong ban pha gia); (4) muc giam thue va lo trinh giam thue theo cam ket (de do suc ep canh tranh cua hang nhap khau).

Di doi voi viec phat trien mot so nganh, san pham theo cac tieu chi neu tren can het suc coi trong phat trien cac nganh cong nghiep ho tro va cong nghiep nen tang cho cong nghiep hoa.

9. Tiep tuc day manh cai cach doanh nghiep nha nuoc, khuyen khich moi nguoi dau tu von vao san xuat kinh doanh, phat trien cac loai hinh doanh nghiep, co chinh sach ho tro doanh nghiep vua va nho:

Viec sap xep lai, doi moi va co phan hoa doanh nghiep nha nuoc trong nhung nam qua da dem lai nhung ket qua tich cuc. Hau het cac doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa deu co doanh thu, loi nhuan, nop ngan sach cao hon truoc khi co phan hoa; viec lam va doi song nguoi lao dong trong doanh nghiep da co phan hoa duoc bao dam, co phan duoc cai thien; quyen lam chu thuc su trong quan ly doanh nghiep tung buoc duoc xac lap. Viec ban gia tri cua doanh nghiep thong qua dau thau tren thi truong chung khoan da khac phuc duoc tinh trang that thoat von, tai san cua nha nuoc.

Tuy nhien, ty le doanh nghiep ma nha nuoc co co phan hoac co phan chi phoi con nhieu. Von cua nha nuoc trong doanh nghiep con lon, tin dung danh cho doanh nghiep nha nuoc chiem ty le cao. Phai khan truong hoan thanh ke hoach sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc theo huong hinh thanh loai hinh cong ty nha nuoc da so huu, chu yeu la cac cong ty co phan, ke ca cac tong cong ty, cac tap doan kinh te.

Mot nuoc o trinh do phat trien thap nhu nuoc ta, lai dang trong giai doan chuyen doi, tuyet dai bo phan la cac doanh nghiep vua va nho (chiem 95%), loai hinh doanh nghiep nay thuc su dang la dong luc cua su phat trien. Vi vay, can co chinh sach ho tro co hieu qua hon nua cac doanh nghiep nay.

So voi dan so va nhu cau tang truong kinh te, so luong doanh nghiep nuoc ta hien rat thap. Day la han che lon trong viec phat trien kinh te, giai quyet cong an viec lam, tao ra thi truong canh tranh va huy dong nguon luc cua xa hoi. Vi vay, khuyen khich nguoi dan dau tu vao san xuat kinh doanh, phat trien cac loai hinh doanh nghiep. Dinh huong co ban de thuc hien viec nay la tao dieu kien de doanh nghiep co moi truong san xuat, kinh doanh thuan loi, giam chi phi tham gia thi truong, mien giam thue trong thoi gian dau lap nghiep, ho tro dao tao nguon nhan luc, dao tao quan tri doanh nghiep.

10. Nang cao nang luc canh tranh cua doanh nghiep VN:

Nhu tren da noi, chu the cua tien trinh hoi nhap va canh tranh la nha nuoc va doanh nghiep. Trong do doanh nghiep truc tiep canh tranh voi doanh nghiep nuoc ngoai tren thi truong trong va ngoai nuoc. Co the thay ro 4 diem yeu cua doanh nghiep nuoc ta: so luong doanh nghiep it; quy mo nho, thieu von; cong nghe san xuat kinh doanh nhin chung lac hau; kha nang quan tri doanh nghiep con yeu kem. Nhung han che nay co nguyen nhan khach quan cua mot nen kinh te dang phat trien o trinh do thap, dang trong qua trinh chuyen doi. Dieu quan trong la cac doanh nghiep phai nhan thuc duoc cac han che yeu kem do, co ke hoach de khac phuc cac yeu kem do.

Muon vay, cac doanh nghiep phai xac dinh duoc chien luoc mat hang va chien luoc thi truong dung dan. Tren co so lua chon dung chien luoc thi truong, chien luoc mat hang ma doi moi cong nghe san xuat, cong nghe quan ly; ap dung cac tieu chuan ISO, hoan thien phuong thuc kinh doanh; tao ra ban sac rieng co, nhung net doc dao rieng co cua doanh nghiep minh thong qua do ma thu hut khach hang, phat trien thi truong, xay dung thuong hieu. Phai tang cuong lien ket hop tac theo chieu doc va chieu ngang; xac lap quan he ban hang va nhanh chong hinh thanh he thong phan phoi. Can nhan thuc rang canh tranh va hop tac luon song hanh trong hoat dong cua doanh nghiep trong co che thi truong.

Cac tap doan tu ban tuy canh tranh voi nhau gay gat nhung cung san sang hop tac vi loi ich cua chinh ho. Doanh nghiep cua ta quy mo nho, von it cang can phai tang cuong lien ket va hop tac. Dieu quan trong la nang luc va ban linh cua nguoi quan tri doanh nghiep. Vi vay, cac doanh nghiep phai chon cho duoc nhung nguoi quan tri doanh nghiep co ban linh va nang luc thuc su.

Kinh doanh la nghe chap nhan mao hiem. Chap nhan mao hiem hoan toan khac voi lam lieu. Chap nhan mao hiem tren co so thu thap va xu ly day du thong tin, va du kien truoc nhung dien bien cua thi truong. Phai tinh den rui ro co the xay ra va neu xay ra rui ro thi thiet hai se duoc gioi han va co kha nang khac phuc. Lam duoc nhu vay hieu qua kinh doanh se duoc bao dam, va tren co so hieu qua kinh doanh ma tang kha nang tich tu von va huy dong von tren thi truong chung khoan. Tu do doanh nghiep se lon len, manh hon, suc canh tranh se duoc tang cuong, tung buoc hinh thanh nhieu cong ty, tap doan kinh te lon.

Kien toan to chuc va co che hoat dong cua cac hiep hoi nganh hang, bao dam hiep hoi thuc su la cau noi giua doanh nghiep va cac co quan nha nuoc, ho tro co hieu qua cho doanh nghiep trong viec phat trien thi truong, xuc tien thuong mai, dao tao nguon nhan luc. Nang cao trach nhiem va doi moi phuong thuc hoat dong cua cac co quan xuc tien thuong mai, cac co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai trong viec ho tro doanh nghiep mo rong thi truong, thiet lap quan he ban hang, day manh xuat khau, phat trien du lich va thu hut dau tu.

Khong the thuc hien nhung cong viec rong lon tren day trong mot thoi gian ngan. Nhung phai kien quyet va kien tri thuc hien tren co so xay dung cac chuong trinh hanh dong dong bo, co phan cong trach nhiem ro rang, lo trinh thuc hien cu the, truoc het la trong cac co quan nha nuoc, cong dong doanh nghiep.

11. Tien de quan trong va co y nghia quyet dinh de thuc hien thang loi cac chu truong va giai phap neu tren la bao dam su lanh dao cua Dang, neu cao tinh than doc lap, tu chu, giu vung chu quyen quoc gia va dinh huong cua su phat trien. Nang cao nhan thuc cua moi tang lop xa hoi ve ban chat va noi dung cua qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, nhung co hoi va thach thuc khi VN gia nhap To chuc thuong mai the gioi. Tao ra su thong nhat trong nhan thuc, thong nhat danh gia, thong nhat hanh dong. Tren co so do phat huy suc manh cua khoi dai doan ket toan dan, truyen thong yeu nuoc va cach mang, y chi tu luc tu cuong cua moi nguoi Viet Nam nham tan dung co hoi, vuot qua thach thuc dua nen kinh te nuoc ta phat trien nhanh va ben vung, thuc hien thang loi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Theo Website Chinh Phu

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Gia nhập WTO.

Comment :Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Join WTO, opportunities - and challenges us to action
China, Vietnam, Switzerland, the World Trade Organization, Economic Restructuring, the division of labor, the central executive, infrastructure, economic integration, productive forces, the economy, development, globalization, industrialization, our large
Today, 7-11-2006, in Geneva (Switzerland) took place the solemn ceremony of signing the Protocol on the VN was formally joined the World Trade Organization (WTO). This event opened new opportunities for national development and the challenges to be overcome ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Gia nhập WTO, cơ hội - thách thức và hành động của chúng ta

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Gia nhập WTO, cơ hội - thách thức và hành động của chúng ta bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta

Nhan xet, hay lien he ve tin Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Gia nhap WTO co hoi thach thuc va hanh dong cua chung ta de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0