Ngan hang Nha nuoc khang dinh khong dieu chinh ty gia va se ap dung cac bien phap kien quyet de on dinh ty gia trong do co ca viec ban ngoai te can thiep manh de ho tro thanh khoan cho thi truong.

» Giat minh gia giao dich do la tai ngan hang
» Lai o at gom do la
» Dan manh tay mua vao, USD "cho den" cham 21.150 dong

Truoc mot so dien bien ve ty gia trong nhung ngay gan day, chung toi da co cuoc phong van Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Minh Hung.

- Xin ong cho biet Ngan hang Nha nuoc danh gia the nao ve dien bien cua ty gia USD/VND trong nhung ngay gan day, nhat la sau khi co dieu chinh tang 1% ty gia binh quan lien ngan hang 28/6/2013?

Trong ngay 28/6/2013, ngay dau tien ap dung muc ty gia moi, thi truong ngoai te va ty gia giao dich dien bien kha on dinh. Tuy nhien, vai ngay gan day, ty gia co xu huong tang, dac biet la ty gia tren thi truong tu do. Ty gia niem yet tai cac ngan hang thuong mai cung duoc yet o muc cao.

Qua theo doi, Ngan hang Nha nuoc thay cac can doi thu chi ngoai te chu yeu trong nen kinh te van dien bien kha binh thuong. Trong 6 thang dau nam 2013, can can thanh toan quoc te dien bien thuan loi, nhap sieu chi o muc 1,4 ty USD, bang 2,3% kim ngach hang hoa xuat khau, trong khi do chi rieng von dau tu truc tiep nuoc ngoai giai ngan da o muc 5,7 ty USD, cac nguon thu ngoai te khac nhu kieu hoi, dau tu gian tiep van tiep tuc o muc cao va du kien can can thanh toan tong the nam 2013 thang du o muc 5 ty USD. Trang thai ngoai te cua cac ngan hang va doanh so giao dich voi khach hang cung khong co dot bien.

USD
Ngan hang Nha nuoc khang dinh khong dieu chinh ty gia
Nhu vay, co the thay dien bien ty gia nhung ngay gan day dang bi chi phoi chu yeu boi yeu to tam ly, khong xuat phat tu mat can doi cung cau ngoai te, va co ly do mot phan tu viec thanh khoan dong Viet Nam dang doi dao nen mot so ngan hang gia tang hoat dong mua vao ngoai te. Tat nhien, khong loai tru kha nang mot so doi tuong kinh doanh ngoai te bat hop phap tren thi truong tu do loi dung co hoi de dau co, lam gia ngoai te nham kiem loi bat chinh.

-
Co y kien cho rang nguyen nhan gia USD duoc day len trong thoi gian gan day la do viec Ngan hang Nha nuoc dieu chinh tang ti gia them 1%?

Nhu da noi o tren, cac can doi thu chi ngoai te chu yeu trong nen kinh te dang dien bien kha binh thuong va du bao se khong co dot bien trong thoi gian toi. Theo du bao cua Ngan hang Nha nuoc, can can thanh toan quoc te cua Viet Nam trong 6 thang cuoi nam 2013 se tiep tuc thang du.

Khao sat nhu cau ngoai te trong quy III/2013 do Ngan hang Nha nuoc tien hanh doi voi mot so to chuc tin dung co doanh so hoat dong ngoai hoi lon cung cho thay nhu cau tu phia khach hang co tang nhung khong dang ke, it co kha nang gay ap luc cho ty gia.

Viec Ngan hang Nha nuoc dieu chinh tang 1% ty gia vao ngay 28/6/2013 nham phan anh chinh xac hon cung cau ngoai te tren thi truong, tao su on dinh vung chac cho thi truong ngoai te trong thoi gian toi va ty gia nay la phu hop.

Tren co so du bao vi mo cung nhu dinh huong dieu hanh chinh sach tien te, Ngan hang Nha nuoc khang dinh khong dieu chinh ty gia va se ap dung cac bien phap kien quyet de on dinh ty gia trong do co ca viec ban ngoai te can thiep manh de ho tro thanh khoan cho thi truong.

- Xin ong cho biet dau hieu cang thang nhung ngay gan day co anh huong toi muc tieu giu on dinh ty gia trong nam nay hay khong va nhung bien phap can thiep co the trien khai luc nay?

Nghi quyet 01/NQ-CP ngay 7/1/2013 cua Chinh phu ve nhung giai phap chu yeu chi dao dieu hanh thuc hien Ke hoach phat trien kinh te- xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2013 da giao Ngan hang Nha nuoc co trach nhiem dieu hanh ty gia theo tin hieu thi truong, bao dam gia tri dong tien Viet Nam, thuc hien cac bien phap dong bo de cai thien can can thanh toan quoc te va tang du tru ngoai hoi Nha nuoc.

Ngay tu dau nam 2013, Ngan hang Nha nuoc cung da khang dinh muc bien dong ty gia trong ca nam 2013 chi tu 2 – 3%. Trong thoi gian toi, Ngan hang Nha nuoc se ap dung moi bien phap can thiet de dam bao su on dinh cua ty gia.

Doi voi chinh sach tien te, Ngan hang Nha nuoc se dieu hanh lai suat phu hop voi dien bien kinh te vi mo, tien te, dac biet la dien bien lam phat nham kiem soat va dieu tiet lai suat thi truong tien te o muc hop ly, gop phan on dinh thi truong tien te va thuc day tang truong tin dung.

Doi voi dieu hanh ty gia va thi truong ngoai te, voi quy mo du tru ngoai hoi Nha nuoc dang o muc cao nhu hien nay, Ngan hang Nha nuoc san sang can thiep manh de ho tro thanh khoan cho thi truong.

Ben canh do, Ngan hang Nha nuoc se tang cuong thanh tra, kiem tra viec chap hanh cac quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc ve giao dich ngoai te cua cac to chuc tin dung va chi dao chi nhanh Ngan hang Nha nuoc cac tinh, thanh pho phoi hop voi cac luc luong chuc nang tren dia ban trien khai cac bien phap can thiet nham tang cuong cong tac quan ly ngoai hoi, phat hien va xu ly nghiem cac hanh vi mua ban ngoai te trai quy dinh cua phap luat.

- Xin cam on Pho Thong doc!

» Lai o at gom do la
» Mat moc 40 trieu, vang re nhat 2 thang
» Giat minh gia giao dich do la tai ngan hang
» Dan manh tay mua vao, USD "cho den" cham 21.150 dong

Theo Website Ngan hang Nha nuoc