FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de

FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can tim nguyen nhan tu cac nhan to, moi truong dau tu nuoc ta de co giai phap ngan chan tinh trang giam sut von dau tu FDI, khoi phuc muc tang truong trong nua cuoi nam 2012 va nhung nam tiep theo.


Thuc trang va dong thai cua hoat dong FDI

Tren thuc te, von FDI dang ky chi la tiem nang, khong nen lay lam co so du lieu de phan tich thuc trang va dong thai cua hoat dong FDI. Chang han, von FDI dang ky cua cac du an bat dong san lon hon rat nhieu so voi von FDI thuc hien, boi nha dau tu nuoc ngoai chi bo mot luong von giai phong mat bang, xay dung mot phan ha tang ky thuat roi ban cho nguoi mua la nha dau tu thu cap. Vi the, nhieu lam ho chi chuyen tu nuoc ngoai vao nuoc ta 20-25% von dang ky.

Von FDI thuc hien 6 thang dau nam 2012 la 5,4 ty USD, tang 1,9% so voi cung ky nam truoc, la tieu chi de danh gia thuc trang, tac dong va van de dat ra doi voi hoat dong dau tu nuoc ngoai.

Trong tong von dau tu xa hoi cua 6 thang dau nam 2012 (la 431.700 ty dong), thi von FDI la 110.000 ty dong, chiem 25,5%. Do la ty le tuong doi hop ly, vi mac du nguon luc trong nuoc da gia tang dang ke tu dau the ky XXI, nhung nhu cau von dau tu phat trien de dap ung yeu cau xay dung ha tang ky thuat va xa hoi, tai cau truc nen kinh te rat lon. Do do, cung voi viec khai thac toi da nguon von con kha doi dao trong dan cu, thi can coi trong thu hut va nang cap von nuoc ngoai, bao gom ODA, dau tu gian tiep va nhat la FDI.

Diem sang cua FDI la thuong mai quoc te. Mac du nen kinh te nuoc ta tang truong cham lai trong 6 thang dau 2012, voi GDP chi tang 4,38%, thap hon 1,25 diem phan tram so voi cung ky nam truoc, nhung kim ngach xuat khau van tang 22,2%.

Khac voi 6 thang dau nam 2011, khi yeu to tang gia da tac dong manh den kim ngach xuat khau hang hoa, thi 6 thang vua qua, chu yeu la tang luong hang xuat khau. Trong do, cac doanh nghiep FDI gop phan quan trong vao gia tang kim ngach xuat khau voi 32,6 ty USD, tang 37,3% va chiem ty trong 61,5% tong kim ngach xuat khau, tang 6,8 diem phan tram so voi cung ky 2011. Trong cung thoi gian tren, kim ngach xuat khau cua doanh nghiep trong nuoc la 20,5 ty USD, tang 4% so voi cung ky nam truoc.

Trong 6 thang dau nam 2012, kim ngach xuat khau mot so mat hang cong nghe cao tang truong rat nhanh. Cu the, dien thoai va linh kien dat 4,7 ty USD, tang 129,8%; dien tu, may tinh va linh kien dat 3,4 ty USD, tang 84,9%; may moc, thiet bi va phu tung dat 2,7 ty USD, tang 43,5%; Nhung mat hang nay chu yeu do doanh nghiep FDI che tao.

Kim ngach hang hoa nhap khau 6 thang dau 2012 dat 53,8 ty USD, tang 6,9%, trong do, khu vuc kinh te trong nuoc dat 25,8 ty USD giam 8,2%; khu vuc co von FDI dat 28 ty USD, tang 26,1% so voi cung ky nam truoc.

Neu loai tru yeu to gia, kim ngach hang hoa nhap khau 6 thang nam nay chi tang 3,6% so voi cung ky nam truoc; do la muc tang thap nhat ke tu nam 2009 la nhung nam suy thoai kinh te. Nhap sieu cua ca nuoc la 658 trieu USD, bang 1,3% kim ngach xuat khau; giam ro ret so voi con so 6,7 ty USD, chiem 15,7% cung ky nam truoc.

Dang luu y, trong khi nhap sieu cua khu vuc kinh te trong nuoc la 5,3 ty USD bang 25,8% kim ngach xuat khau; thi khu vuc co von FDI lai xuat sieu 4,6 ty USD, bang 14,1% kim ngach xuat khau.

Viec giam nhap sieu trong 6 thang vua qua can duoc trao doi de co duoc nhan dinh dung mot hien tuong moi trong thuong mai quoc te cua nuoc ta, khong nen nhan dinh don gian rang, chi vi kinh te trong nuoc giam toc do tang truong, nen nhu cau nhap khau nguyen lieu, phu lieu, may moc va phu tung duong nhien giam sut.

So lieu thong ke cac mat hang nhap khau 6 thang dau nam 2012 da chung minh nhan dinh do dung doi voi mot so nganh. Chang han, hoa chat dat 1,4 ty USD tang 7,6%; nguyen phu lieu det, may, giay dep dat 1,5 ty USD tang 3%; vai dat 3,4 ty USD bang 100%; chat deo dat 2,3 ty USD giam 1,7%; thep dat 3,1 ty USD, giam 1,6% so voi cung ky nam truoc.

Tuy vay, cung can thay rang, viec giam nhap sieu co nguyen nhan tu chu truong han che nhap khau mot so mat hang khong duoc khuyen khich, cong them viec giam nhu cau tieu dung trong nuoc. Dien hinh la o to dat 1 ty USD, giam 34,1%. Dong thoi,  co cau hang nhap khau cua 6 thang dau nam 2012 co su thay doi tich cuc so voi cung ky nam truoc, ty trong may moc, thiet bi, dung cu phu tung tang tu 27,8% len 32,9%, nguyen, nhien vat lieu giam tu 64,8% xuong 60,6%; hang tieu dung giam tu 7,4% xuong 6,5%.

Nhap sieu chu yeu la tu thi truong Trung Quoc, trong khi kim ngach xuat khau hang hoa la 6,3 ty USD, tang 31,9%, thi kim ngach nhap khau la 13,2 ty USD, tang 16,9%, nhap sieu 6,9 ty USD. Day la nut that chinh trong viec giai ma tinh trang xuat sieu, can duoc nghien cuu va dua ra giai phap nhanh va dong bo de tu thuc trang thuong mai quoc te cua 6 thang dau nam 2012 xuat hien kha nang can bang xuat nhap khau som hon du kien vao nam 2015 va tien toi xuat sieu voi muc tang nhanh dan, de khong nhung cung voi cac hoat dong kinh te doi ngoai khac nhu du lich, dich vu…can bang vung chac tai khoan thanh toan vang lai, ma con gia tang du tru ngoai hoi quoc gia, gop phan bao dam on dinh tich cuc kinh te vi mo.

Mot so van de co tinh thoi su doi voi hoat dong FDI

Trong khi Bo Ke hoach va  Dau tu cung voi cac bo, nganh trung uong va co quan nha nuoc dia phuong quan ly FDI dang trong qua trinh xay dung dinh huong moi ve chinh sach FDI, can quan tam den mot so van de co tinh thoi su doi voi hoat dong FDI trong 6 thang cuoi nam 2012 va nam 2013.

Mot mat, trong quan he kinh te doi ngoai, nuoc ta dang dung truoc co hoi moi, trong do co hoat dong FDI, voi mot so nhan to chu yeu la:

1. ASEAN dang tien gan den Cong dong Kinh te, trong do co thi truong chung ve hang hoa va dich vu, khu vuc dau tu chung;

2. Tu nam 2008, voi Hiep dinh Doi tac kinh te Viet Nam - Nhat Ban (VJEPA), quan he giua hai nuoc da co buoc phat trien tot dep ca ve chinh tri va kinh te. Nhat Ban la nuoc dung dau ve ODA va FDI cua Viet Nam;

3. Viet Nam va EU da tien them mot buoc phat trien moi, danh dau bang Hiep dinh Doi tac va hop tac toan dien (PCA) vua duoc ky ket, dang tien toi FTA co loi cho thuong mai hai chieu;

4. Quan he Viet Nam - Hoa Ky tiep tuc duoc cai thien. Thuong mai hai chieu giua Viet Nam voi Hoa Ky gia tang nhanh chong, nhieu nha dau tu tu Hoa Ky tim kiem co hoi dau tu tai Viet Nam. Trong khi theo ket qua khao sat do Cong ty Tu van Boston Consulting thuc hien thang 2/2012 tren 106 cong ty Hoa Ky tai Trung Quoc, thi “37% cong ty co doanh thu hang nam tren 1 ty USD dang len ke hoach hoac can nhac viec doi san xuat ve Hoa Ky. Ty le nay doi voi cac cong ty co doanh thu thuong nien tu 10 ty USD tro len la 48%. Gan hai phan ba so doanh nghiep da tra loi rang: lam an tai Trung Quoc ton kem hon ke hoach tren giay rat nhieu”.

Neu biet tranh thu co hoi bang he thong giai phap thich hop voi tung doi tac tren day thi se thu hut them FDI co chat luong cao hon de gop phan som khoi phuc ty le tang truong GDP hang nam da dat duoc 7,5 - 8% theo huong ben vung.

Mat khac, nuoc ta dang doi mat voi nhung van de noi com ve moi truong dau tu, trong do co nguyen nhan tu tinh trang suy thoai kinh te, nhung nguyen nhan chu yeu la cham tre, keo dai trong viec khac phuc nhung yeu kem ve quan ly kinh te vi mo da duoc phat hien tu nhieu nam.

Theo khao sat cua Ngan hang Hong Kong - Thuong Hai (HSBC), chi so PMI nganh san xuat tiep tuc sut giam, tu 48,3 diem trong thang 5 xuong con 46,6 diem trong thang 6, cho thay dieu kien kinh doanh cua linh vuc san xuat tiep tuc sa sut. Day la thang thu 3 lien tiep, cung la thang PMI giam nhanh nhat ke tu khi cuoc khao sat duoc bat dau tien hanh vao thang 4 nam 2011.  

To chuc Phat trien cong nghiep Lien hop quoc (UNIDO), Tong cuc Thong ke va Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) vua hoan thanh “Bao cao so bo ve dau tu trong linh vuc cong nghiep Viet Nam 2010” dua tren dieu tra gan 1.500 doanh nghiep (57% la doanh nghiep FDI) cho thay, cac doanh nghiep FDI co ty suat loi nhuan truoc thue khoang 7,6% (muc trung binh trong vong 3 nam qua), trong khi con so ky vong cua doanh nghiep FDI la 9%.

Chi co 8% doanh nghiep FDI cho biet co y dinh mo rong dau tu trong vong 3 nam toi. Con so tuong ung voi doanh nghiep trong nuoc la 30%.

Khang dinh viec nang cao thu nhap cho can bo, cong nhan vien la can thiet, nhung UNIDO khuyen cao, co quan quan ly can co bien phap de viec tang luong di kem voi tang chat luong va nang suat lao dong. O khia canh tich cuc, bao cao cho thay, cac doanh nghiep FDI to ra phan khoi voi nhung cai thien ve chat luong ha tang, tinh on dinh cua nen kinh te cung nhu cac dich vu ho tro doanh nghiep.

Tai Hoi thao Danh gia va giai phap cai thien moi truong dau tu TP.HCM, dai dien Phong Thuong mai Hoa Ky (Amcham) cho rang, doanh nghiep FDI ngoai viec ton kem chi phi, con mat thoi gian moi vuot ai hai quan. Hang xuat khau mat trung binh 3 ngay, nhap khau 4 ngay moi thong quan duoc. Dac biet, nhung mat hang de hong hoac can phai xuat gap thi viec cho doi lau nhu hien nay se la tham hoa doi voi doanh nghiep.

Ong Yoshida Sakae, Giam doc To chuc Xuc tien thuong mai Nhat Ban (Jetro) cho biet, co nhung ho so xin cap giay chung nhan dau tu  da nop 6 thang truoc van chua co ket qua. Quy trinh nay qua dai va gay nhieu tro ngai cho doanh nghiep va can cai thien nhanh chong de giup nha dau tu yen long rot von.

Dai dien Amcham nhan xet, doi voi nhung cai cach hanh chinh, khu vuc tu nhan trong nuoc huong loi nhieu hon doanh nghiep FDI. Tinh trang thieu dien, gia dien tang, thu tuc hanh chinh bat cap, kho khan trong viec dao tao va giu chan lao dong... cung duoc coi la thu thach khong nho cua doanh nghiep nuoc ngoai khi dau tu vao Viet Nam.

Nhung y kien da chieu cua dai dien cac to chuc quoc te, nha dau tu co the chua phan anh day du nhung tien bo trong dieu hanh kinh te vi mo, cai cach thu tuc hanh chinh ma Chinh phu Viet Nam da va dang thuc hien.

Tuy vay, do cung la su canh bao can thiet doi voi cac nha hoach dinh chinh sach doi ve viec day nhanh hon nua cuoc cai cach kinh te bang cong khai va minh bach he thong chinh sach, luat phap, duoc “nha nuoc dich vu” dieu hanh voi cac thu tuc hanh chinh don gian, co hieu nang, voi co cau bo may tinh gian do doi ngu cong chuc co luong tam nghe nghiep, co nang luc chuyen mon gioi.

Vietbao.vn (Theo cafef)
Comment :FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
FDI first half of 2012 and highlight issues
Vietnam, the United States, Japan, China, exports, investment environment, foreign investment, the first half, investors investment capital, half of the year, enterprises, 6 months, compared with the problem, FDI
Need to find the cause of the factors, investment environment of our country to find solutions to prevent the capital reduction FDI, growth recovery in the second half of 2012 and subsequent years ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: FDI nửa đầu năm 2012: Điểm sáng và vấn đề

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet FDI nửa đầu năm 2012: Điểm sáng và vấn đề bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de

Nhan xet, hay lien he ve tin FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet FDI nua dau nam 2012 Diem sang va van de de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0