Dua chung tu dien tu vao nghiep vu ke toan
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Dua chung tu dien tu vao nghiep vu ke toan

Tags: Nguyen Duc Kien, Doan Thu, Viet Nam, Duong Thu Huong, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, Vu Kinh te tai chinh, chung tu ke toan, nghiep vu ke toan, don vi ke toan, du thao luat, ke toan truong, luat ke toan, cua Quoc hoi, tu dien, nguoi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot noi dung rat moi tai Du thao Luat Ke toan, dang duoc Chu nhiem Uy ban kinh te va ngan sach cua Quoc hoi Nguyen Duc Kien trinh bay tai Quoc hoi chieu nay (3/5) la cho phep luu hanh chung tu dien tu trong nghiep vu ke toan. Theo do, chung tu dien tu duoc su dung chu ky dien tu va co gia tri nhu chung tu tren giay trong qua trinh thuc hien nghiep vu kinh te tai chinh. Viec chuyen doi chung tu giay sang chung tu dien tu hoac nguoc lai phai dam bao theo dung quy che ve lap, su dung, kiem soat va luu tru chung tu dien tu.

Chieu ngay lam viec dau tien cua Ky hop thu 3 - Quoc hoi khoa X I, sau khi Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi - Chu nhiem Uy ban kinh te va ngan sach cua Quoc hoi Nguyen Duc Kien doc Bao cao ve viec tiep thu, chinh ly du thao Luat ke toan, Uy vien Doan Thu ky ky hop Quoc hoi Duong Thu Huong da doc du thao Luat ke toan.

Du an Luat Ke toan da duoc Quoc hoi dua ra xem xet tu Ky hop thu 11 Quoc hoi khoa X va Ky hop thu 2 cua Quoc hoi khoa XI. Sau khi tiep thu va chinh ly, Du thao nay da duoc lay y kien rong rai cua cac doanh nghiep, cac nha quan ly kinh te, chu doanh nghiep va cac chuyen gia tai chinh ke toan o trung uong va dia phuong. Du kien Luat nay se duoc thong qua trong vai ngay toi.

Chung tu dien tu du dieu kien luu hanh phai duoc the hien duoi dang du lieu dien tu, duoc ma hoa ma khong bi thay doi trong qua trinh chuyen qua mang may tinh hoac tren vat mang tin nhu bang tu, dia tu va cac loai the thanh toan. Chung tu dien tu phai co cac noi dung sau: Ten va so hieu cua chung tu ke toan, ngay thang nam lap chung tu ke toan, ten dia chi cua don vi hoac ca nhan lap chung tu ke toan, ten va dia chi cua don vi hoac ca nhan nhan chung tu ke toan, noi dung nghiep vu kinh te tai chinh phat sinh; so luong, don gia va so tien cua nghiep vu kinh te tai chinh ghi bang so. Rieng tong so tien cua chung tu ke toan dung de thu chi, tien phai ghi bang so va bang chu; chu ky, ho ten nguoi lap, nguoi duyet va nhung nguoi co lien quan den chung tu ke toan. Ngoai ra, tuy tung loai chung tu co cac noi dung rieng khac nhau.

Da so y kien cua cac vi dai bieu Quoc hoi tan thanh quy dinh nay cua du thao, nhung de nghi can cu the hon ve tinh phap ly, chu ky va luu tru chung tu dien tu. Co y kien de nghi can quy dinh chi tiet hon trong mot chuong rieng ve ke toan dien tu. Tuy nhien, Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho rang, xu the tat yeu cua viec mo rong va phat trien thuong mai dien tu tren the gioi the hien qua toc do phat trien cua thuong mai dien tu va dieu nay da dem lai loi ich to lon cho cac doanh nghiep, nguoi tieu dung va Chinh phu. Viet Nam da cam ket trong khuon kho ASEAN, APEC, ASEM phan dau thuc hien ""thuong mai phi giay to"" vao 2010. Hien o Viet Nam, cac hinh thuc thong tin dien tu moi duoc de cap o dieu 49 cua Luat Thuong mai quy dinh ve viec bao telex, fax. Nghi dinh 44 cua Chinh phu thua nhan cac yeu to cua chung tu dien tu va chu ky dien tu trong thanh toan cua he thong ngan hang. Nhu vay, chung tu dien tu va thanh toan dien tu trong cong tac ke toan chi la mot phan cua van de thuong mai dien tu. Day la van de het suc moi me o Viet Nam. Viec trien khai ung dung dang o muc do vua nghien cuu vua thu nghiem. Do vay, Du thao Luat ke toan chi quy dinh nguyen tac ve lap ky chung tu dien tu la phu hop.

Khi co phap lenh thuong mai dien tu hoac tuy thuoc vao tung giai doan phat trien cong nghe cua dat nuoc, chung tu, chu ky dien tu va trinh tu thanh toan dien tu se do Chinh phu quy dinh de phu hop voi su phat trien tien bo khoa hoc ky thuat trong thuong mai.

Ngoai ra, Du thao Luat Ke toan cung quy dinh cu the ve hoa don ban hang: To chuc, ca nhan khi ban hang hoa hoac cung cap dich vu phai lap hoa don ban hang giao cho khach. Truong hop ban le hang hoa hoac cung ung dich vu duoi muc tien quy dinh ma nguoi mua hang khong yeu cau thi khong phai lap hoa don ban hang. Chinh phu quy dinh cu the cac truong hop ban hang va muc tien ban hang khong phai lap hoa don.

Thoi han nop bao cao tai chinh: Bao cao tai chinh nam cua don vi ke toan phai nop cho co quan nha nuoc co tham quyen trong thoi han 90 ngay ke tu ngay ket thuc ky ke toan nam theo quy dinh cua phap luat. Doi voi bao cao quyet toan ngan sach thi thoi han nop bao cao thuc hien theo quy dinh cua phap luat. Chinh phu quy dinh cu the thoi han nop bao cao tai chinh, bao cao quyet toan ngan sach cho tung linh vuc hoat dong va tung cap quan ly.

Bo sung quyen bao luu y kien cua ke toan truong

Luat Ke toan cung quy dinh cu the hon cac trach nhiem va quyen luc cua ke toan truong. De tao dieu kien cho ke toan truong thuc hien nhiem vu kiem soat cac hoat dong kinh te, tai chinh va dam bao quyen doc lap ve cong tac chuyen mon, nghiep vu, Uy ban Thuong vu Quoc hoi bo sung quyen bao luu y kien cua ke toan truong. Rieng quyen tu choi thuc hien menh lenh thu truong neu lenh do sai che do tai chinh, ke toan thi de nghi khong bo sung, vi nhu vay se vi pham quyen cua nguoi dung dau don vi.

Dieu 54 quy dinh: Ke toan truong cua co quan nha nuoc, don vi su nghiep, to chuc co su dung kinh phi ngan sach nha nuoc, don vi su nghiep, to chuc khong su dung kinh phi ngan sach nha nuoc va doanh nghiep nha nuoc, ngoai cac quyen da quy dinh co quyen co y kien bang van ban voi nguoi dai dien theo phap luat cua don vi ke toan ve viec tuyen dung, thuyen chuyen, tang luong, khen thuong, ky luat nguoi lam ke toan, thu kho, thu quy.

Ke toan truong co quyen va nghia vu: Yeu cau cac bo phan lien quan trong don vi ke toan cung cap day du tai lieu kip thoi lien quan den cong viec tai chinh va giam sat cua ke toan truong; Bao cao tai chinh va chung tu thanh toan tien phai co chu ky cua ke toan truong hoac nguoi duoc ke toan truong uy quyen voi co gia tri thuc hien; Bao luu y kien chuyen mon bang van ban khi co y kien khac voi y kien cua nguoi ra quyet dinh; Bao cao bang van ban cho nguoi dai dien theo phap luat cua don vi ke toan khi phat hien cac vi pham phap luat ve tai chinh, ke toan trong don vi. Truong hop van phai chap hanh quyet dinh thi bao cao len cap tren truc tiep cua nguoi ra quyet dinh hoac co quan nha nuoc co tham quyen va khong phai chiu trach nhiem ve hau qua cua viec thi hanh quyet dinh do.

Tiep theo buoi lam viec chieu nay, Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem Uy ban kinh te va ngan sach cua Quoc hoi Nguyen Duc Kien doc Bao cao ve viec tiep thu, chinh ly du thao Luat thong ke; Uy vien Doan Thu ky ky hop Quoc hoi Trinh Huy Quach doc du thao Luat thong ke; Uy vien Uy ban thuong vu Quoc hoi Le Quang Binh doc Bao cao ve viec tiep thu, chinh ly du thao Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi; Uy vien Doan Thu ky ky hop Quoc hoi Nguyen Van Thuan doc du thao Luat hoat dong giam sat cua Quoc hoi.

Ngay mai (Chu nhat), Quoc hoi nghi. Thu hai, cac dai bieu se thao luan o Hoi truong ve danh gia bo sung ket qua thuc hien nhiem vu va ngan sach nha nuoc nam 2002; viec trien khai thuc hien nhiem vu va ngan sach nha nuoc nam 2003.

Hong PhucTu Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi.


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Tìm hiểu: Nguyen Duc Kien, Doan Thu, Viet Nam, Duong Thu Huong, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, Vu Kinh te tai chinh, chung tu ke toan, nghiep vu ke toan, don vi ke toan, du thao luat, ke toan truong, luat ke toan, cua Quoc hoi, tu dien, nguoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đưa chứng từ điện tử vào nghiệp vụ kế toán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đưa chứng từ điện tử vào nghiệp vụ kế toán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dua chung tu dien tu vao nghiep vu ke toan

Nhan xet, hay lien he ve tin Dua chung tu dien tu vao nghiep vu ke toan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dua chung tu dien tu vao nghiep vu ke toan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0