Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh

Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh
Bat dau tu nam 2013, du kien Viet Nam se tro thanh nuoc nhap khau nang luong

Vua qua, Bo Cong nghiep da hoan thanh ban du thao ve chinh sach nang luong quoc gia de trinh Thu tuong phe duyet, trong do du bao nhu cau tieu thu san pham xang dau o Viet Nam se tang rat nhanh, voi muc trung binh khoang 9 - 10%/nam trong giai doan tu nay den nam 2010.

Nhu cau lon, co cau thay doi lon

Theo tinh toan, nhu cau nang luong cua nganh cong nghiep vao nam 2010 se vao khoang 13,4 - 14 trieu TOE (trieu TOE - tuong duong trieu tan dau), nam 2020: khoang 25,4 - 28 trieu TOE, nam 2050: khoang 110 - 131 trieu TOE (toc do tang binh quan giai doan 2001 - 2020 la 9,2 - 9,7%/nam, giai doan 2021 - 2050: 5 - 5,3%/nam).

Ti trong nang luong tieu thu cua nganh cong nghiep se tang len den 42% vao nam 2020 va 52 - 53% vao nam 2050. Trong nganh nay, ti trong dien se tang tu 21% nam 2003 len 34% vao nam 2020, than se giam tu 51% xuong con 26%, khi dot tang len va chiem ti trong khoang 10% trong giai doan 2010 - 2020.

Doi voi nganh giao thong van tai, nhu cau nang luong vao nam 2010 la khoang 11,3 - 12 trieu TOE, nam 2020: khoang 21,5 - 24 trieu TOE, nam 2050: khoang 55 - 72 trieu TOE; ti trong tieu thu nang luong cua nganh se giam dan tu 35% hien nay xuong con 27% vao nam 2050. Doi voi nganh dich vu, vao nam 2010 la khoang 2,2 trieu TOE, nam 2020: khoang 3,7 - 4,3 trieu TOE, nam 2050: khoang 16 - 21 trieu TOE; ti trong tieu thu nang luong giu on dinh trong khoang 7 - 8%.

Nhu cau nang luong cua nganh nong nghiep duoc du bao la khoang 1 trieu TOE vao nam 2010, nam 2020: khoang 1,4 - 1,5 trieu TOE, nam 2050: khoang 3,4 - 3,8 trieu TOE; ti trong tieu thu nang luong se giam tu 5% hien nay xuong con 2 - 3% vao tu sau nam 2010. Doi voi khu vuc dan dung, tieu thu nang luong se tang dan theo su tang dan so, muc do do thi hoa va muc tang thu nhap.

Du bao nhu cau nang luong cho dan dung vao nam 2010 se la khoang 4,4 trieu TOE, nam 2020: khoang 8,2 - 8,6 trieu TOE, nam 2050: khoang 22 - 24 trieu TOE; ty trong tieu thu nang luong se giam tu muc 14% hien nay xuong con 10 - 12% vao giai doan sau nam 2020.

Den nam 2010 - 2020, nhu cau tieu thu dien se tiep tuc tang nhanh hon GDP, voi he so dan hoi dien/GDP lon hon 1; tu sau nam 2020, he so dan hoi moi nho hon 1 (nhu cau dien toan quoc len toi khoang 93 - 100 ty KWh vao nam 2010, khoang 200 - 230 ty KWh vao nam 2020, khoang 625 - 766 ty KWh vao nam 2050; san luong dien binh quan dau nguoi den nam 2020 dat khoang 2.058 - 2.350 KWh, den nam 2050: khoang 6.100 - 7.500 KWh).

Su dung than se tiep tuc tang mot cach on dinh. Trong khi than dung lam chat dot sinh hoat tang cham (khoang 1,5%/nam) va giam dan ty trong tu 30% hien nay xuong con 20% vao nam 2010 thi than su dung de phat dien tang nhanh, dat khoang 10 trieu tan vao nam 2010, khoang 15 - 20 trieu tan vao nam 2020, khoang 85 - 110 trieu tan vao nam 2050 (phu thuoc vao kha nang cung cap khi dot va phuong an phu tai).

Tong nhu cau than trong nuoc se la khoang 20 - 30 trieu tan, 30 - 40 trieu tan, 150 - 190 trieu tan tuong ung voi cac nam 2010, 2020, 2050.

Dac biet, do la mot nuoc dang phat trien nen nhu cau tieu thu san pham xang dau o Viet Nam se tang rat nhanh, voi muc trung binh khoang 9 - 10%/nam trong giai doan tu nay den nam 2010, 6 - 7%/nam tu nam 2011 - 2020 va khoang 4 - 4,5%/nam tu nam 2021 - 2050. Nhu cau cac san pham xang dau vao cac nam 2005, 2010, 2020, 2050 tuong ung la khoang 11,2 trieu tan, 17,5 - 18 trieu tan, 32,7 - 36,5 trieu tan va 106 - 135 trieu tan.

Nhu cau dau lam nguyen lieu trong cong nghiep hoa dau tang nhanh: can tren 5 trieu tan vao nam 2005, khoang 8 trieu tan vao nam 2010 va tren 17 trieu tan vao nam 2020. Tuong tu la nhu cau tieu thu khi (80% cho san xuat dien): nam 2010 can khoang 8 - 10 ty m3, va co the len den 14 - 18 ty m3 vao nam 2020, tuy thuoc vao kha nang cap khi...

Chuyen thanh nuoc nhap khau nang luong

Tu mot nuoc xuat khau nang luong, bat dau tu nam 2013, du kien Viet Nam se tro thanh nuoc nhap khau nang luong voi ty le khoang 25 - 27% vao nam 2020, khoang 57 - 62% vao nam 2050 (khong ke nhien lieu hat nhan). Nhung con so nay co the lon hon the nua, neu ngay tu bay gio nganh nang luong Viet Nam khong co su dau tu lon va quyet liet cho can bang giua cung va cau ve nang luong.

Theo uoc tinh, tong von dau tu cho phat trien nganh nang luong giai doan tu nam 2002 - 2020 se len toi khoang 78,5 ty USD, trong do giai doan tu nam 2002 - 2010 can 36,9 ty USD, giai doan tu nam 2011 - 2020 can 41,6 ty USD.

Dau tu cho nganh dien se chiem khoang 4% GDP trong giai doan den nam 2010, khoang 2,5% trong giai doan tu nam 2011 - 2020; dau tu cho nganh dau khi chiem khoang 3 - 4% GDP trong giai doan den nam 2010 va khoang 1,7 - 2% trong giai doan sau; dau tu cho nganh than chiem khoang 0,15 - 0,2% GDP.

Doi voi nganh dien, den nam 2020 se khai thac hau het cac thuy dien tren cac dong song chinh (tong cong suat cac nguon thuy dien se len den 8.800 MW, san luong dien khoang 35 ty KWh vao nam 2010; tuong ung la 15.000 MW, khoang 60 ty KWh vao nam 2020).

Nguon nhiet dien khi se duoc phat trien tai khu vuc mien Nam (tong cong suat cac nha may dien su dung khi dot khoang 7.000 MW, tieu thu khoang 6,3 - 7 ty m3 khi vao nam 2010; tuong ung la 11.000 - 14.000 MW, 11,5 - 15 ty m3 vao nam 2020, tuy theo kha nang cung cap khi). Cac nha may nhiet dien than se co tong cong suat khoang 4.200 MW, tieu thu khoang 10 trieu tan than vao nam 2010; nam 2020: 9.000 - 10.000 MW, 46 - 54 ty KWh, tieu thu 20 - 30 trieu tan than; den nam 2050, nguon dien than se san xuat khoang 210 - 300 ty KWh, tieu thu khoang 80 - 110 trieu tan than.

Nguon dien hat nhan (nha may dau tien du kien xuat hien vao khoang nam 2020) se san xuat duoc khoang 170 - 200 ty KWh. Nguon dien nhap khau (truoc het la tu Lao, sau do la Trung Quoc, Campuchia) se co cong suat len den 400 MW vao nam 2010 va khoang 4.000 MW vao nam 2020, 10.000 MW vao nam 2050.

Dong thoi trong giai doan den nam 2010, se phai xay dung tren 2.300 km duong day, xay dung moi, mo rong 12 tram bien ap voi tong dung luong 8.500 MVA thuoc luoi dien 500 KV; xay dung tren 5.000 km duong day va xay dung moi va mo rong 85 tram bien ap voi tong dung luong 15.600 MW thuoc luoi dien 220 KV...

Doi voi nganh than, se tien hanh dau tu cai tao, mo rong va dau tu moi cac mo de tang san luong len 23 - 24 trieu tan vao nam 2010; duy tri san luong toi da cac mo lo thien, dau tu moi them mot so mo ham lo tai Quang Ninh va be than dong bang Bac Bo de dat san luong than khai thac 30 - 40 trieu tan vao nam 2020 (trong do co 1,5 trieu tan duoc khai thac tai Khoai Chau, Hung Yen).

Nganh dau khi cung can dau tu de day manh cong tac tim kiem tham do dau khi thong qua viec khoi phuc va day manh cong tac tham do o be song Hong; dam phan va ky voi cac cong ty dau khi nuoc ngoai hop dong tim kiem tham do voi cac hinh thuc khac nhau, dac biet la doi voi nhung vung nuoc sau xa bo; hop tac tim kiem tham do va khai thac dau khi voi cac nuoc co lien quan tai cac khu vuc chong lan... nham dam bao gia tang tru luong trung binh hang nam khoang 40 trieu tan dau quy doi, nang tong tru luong xac minh khoang 1,5 - 1,6 ty m3 dau quy doi.

Muc tieu cua nganh la phai dua duoc san luong khai thac dau khi dat 30 - 32 trieu tan dau quy doi (khai thac trong nuoc: dau tho dat khoang 16 - 18 trieu tan, khi dat khoang 12 - 14 ty m3; khai thac tu nuoc ngoai: 2 - 3 trieu tan dau tho) vao nam 2010.

Hang loat cac cong trinh duong ong dan khi se duoc dau tu xay dung: tu Phu My - Tp.HCM, he thong thu gom va van chuyen khi mo Ruby - Emerald de cung cap bo sung cho duong ong khi Bach Ho, cac duong ong dan khi PM3 - Ca Mau va Lo B - O Mon thuoc khu vuc Tay Nam, duong ong khi noi mang mien Dong va mien Tay Nam Bo de nang cao an ninh cung cap khi, he thong su dung khi dong bang Bac Bo (Thai Binh).

Ben canh do, khau che bien dau khi cung se duoc day manh nham tung buoc dam bao an ninh nhien lieu, dap ung 60 - 70% nhu cau ve san pham xang dau trong nuoc, 50 - 60% nhu cau phan dam, 20 - 30% nhu cau chat deo va khoang 50% nhu cau polyeste...

Su dung hieu qua va bao ton nang luong

Theo danh gia cua Bo Cong nghiep, viec su dung nang luong tiet kiem va hieu qua co y nghia rat quan trong trong qua trinh phat trien nang luong. Thuc hien tot cong tac nay se gop phan dap ung nhu cau su dung nang luong ngay mot cao hon cua nen kinh te quoc dan, dong thoi bao ve duoc moi truong, khai thac hop ly cac nguon tai nguyen nang luong, tiet kiem ngoai te, phat trien kinh te - xa hoi mot cach ben vung.

Tinh toan cho thay, neu giam he so dan hoi nang luong (ty so giua toc do tang tieu thu nang luong/toc do tang truong GDP trong cung giai doan) tu 1,46 hien nay xuong 1 vao nam 2010, 0,9 vao nam 2020 va 0,8 vao cac nam sau thi co the tiet kiem duoc khoang 1 trieu TOE, tuong duong voi khoang 250 trieu USD vao nam 2010, va 2 trieu TOE (khoang 500 trieu USD) vao nam 2020.

Muc tieu giam he so dan hoi truoc het la nham vao cong nghiep va giao thong van tai - 2 nganh tieu thu nang luong chinh (chiem khoang 38% va 35% nhu cau nang luong), tiep den la nganh thuong mai, dich vu va dan dung.

Nganh cong nghiep Viet Nam hien dang co cuong do nang luong rat lon: de lam ra 1.000 USD gia tri gia tang thi tieu thu khoang 600 - 700 kg TOE. Cac giai phap chinh duoc cac chuyen gia xay dung "Chinh sach nang luong quoc gia Viet Nam" dua ra doi voi nganh nay la can thuc hien cac bien phap cong nghe, cai tien quan ly, sua chua phuc hoi, cai tien thiet bi; doi moi nang cap thiet bi, thay the cac thiet bi co hieu suat thap; doi moi cong nghe, su dung thiet bi hien dai co hieu suat nang luong cao; thuc hien cac giai phap khoa hoc va cong nghe nham che tao cac trang thiet bi va phuong tien su dung tiet kiem nang luong.

Doi voi nganh giao thong van tai, viec thuc hien tiet kiem nang luong co y nghia lon ca ve kinh te va moi truong, dac biet la doi voi cac thanh pho lon. Cac giai phap duoc dua ra doi voi nganh nay la tang cuong van tai hanh khach va hang hoa bang duong sat thay cho duong bo; nghien cuu phat trien he thong tau dien ngam tai Ha Noi va TPHCM; tang cuong su dung cac loai xe co hieu suat nang luong cao, loai bo cac phuong tien cu va hieu suat thap; xay dung quy hoach giao thong trong cac thanh pho va quoc gia de xac dinh cac tuyen van tai hop ly; thuc hien uu dai ve thue, dau tu de phat trien he thong phan phoi va phuong tien su dung LPG, khi nen...

(Theo Vneconomy)

Viet Bao

Comment :Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Draft National Energy Policy: Demand for oil will rise sharply
Vietnam, energy consumption, energy demand, elasticity coefficient, the industrial average, the total capacity, was completed, phase, use, fuel and investment, for, policies, year
The Ministry of Industry has completed the draft of the national energy policy to the Prime Minister for approval, which forecast demand of petroleum products in Vietnam will increase rapidly, with an average of around 9-10% / year in the period ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo chính sách năng lượng quốc gia: Nhu cầu xăng dầu sẽ tăng mạnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo chính sách năng lượng quốc gia: Nhu cầu xăng dầu sẽ tăng mạnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao chinh sach nang luong quoc gia Nhu cau xang dau se tang manh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0