Doc ten cac ma chung khoan niem yet

Doc ten cac ma chung khoan niem yet

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>+ Toi muon biet ten tung loai chung khoan nhung tim khong thay, chi biet ma nhung khong biet no thuoc cong ty nao nen rat kho tim hieu. Xin cho biet! (thamng 1975 @ yahoo...)

San giao dich TP.HCM:

Ma CK

Ten chung khoan

ABT

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE

AGF

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN AN GIANG

ALT

CONG TY CO PHAN VAN HOA TAN BINH

BBC

CONG TY CO PHAN BANH KEO BIEN HOA

BBT

CONG TY CO PHAN BONG BACH TUYET

BHS

CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA

BMC

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DINH

BMP

CONG TY CO PHAN NHUA BINH MINH

BPC

CONG TY CO PHAN BAO BI BIM SON

BT6

CONG TY CO PHAN BE TONG 620 CHAU THOI

BTC

CONG TY CO PHAN CO KHI VA XAY DUNG BINH TRIEU

CAN

CONG TY CO PHAN DO HOP HA LONG

CII

CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG KY THUAT TP.HCM

CLC

CONG TY CO PHAN CAT LOI

COM

CONG TY CO PHAN VAT TU XANG DAU

CYC

CONG TY CO PHAN GACH MEN CHANG YIH

DCT

CONG TY CO PHAN TAM LOP VAT LIEU XAY DUNG DONG NAI

DHA

CONG TY CO PHAN HOA AN

DHG

CONG TY CO PHAN DUOC HAU GIANG

DIC

CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI DIC

DMC

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO

DNP

CONG TY CO PHAN NHUA XAY DUNG DONG NAI

DPC

CONG TY CO PHAN NHUA DA NANG

DRC

CONG TY CO PHAN CAO SU DA NANG

DTT

CONG TY CO PHAN KY NGHE DO THANH

FMC

CONG TY CO PHAN THUC PHAM SAO TA

FPC

CONG TY CO PHAN FULL POWER

FPT

FPT

GIL

CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH XUAT NHAP KHAU BINH THANH

GMC

CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI MAY SAI GON

GMD

CONG TY CO PHAN DAI LY LIEN HIEP VAN CHUYEN

HAP

CONG TY CO PHAN HAPACO

HAS

CONG TY CO PHAN XAY LAP BUU DIEN HA NOI

HAX

CONG TY CO PHAN DICH VU O TO HANG XANH

HBC

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH DIA OC HOA BINH

HBD

CONG TY CO PHAN BAO BI PP BINH DUONG

HMC

CONG TY CO PHAN KIM KHI THANH PHO HO CHI MINH

HRC

CONG TY CO PHAN CAO SU HOA BINH

HTV

CONG TY CO PHAN VAN TAI HA TIEN

IFS

CONG TY CO PHAN THUC PHAM QUOC TE

IMP

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM IMEXPHARM

ITA

CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP TAN TAO

KDC

CONG TY CO PHAN KINH DO

KHA

KHAHOMEX

KHP

CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

LAF

CONG TY CO PHAN CHE BIEN HANG XUAT KHAU LONG AN

LBM

CONG TY CO PHAN VAT LIEU XAY DUNG LAM DONG

LGC

CONG TY CO PHAN CO KHI - DIEN LU GIA

MCP

CONG TY CO PHAN IN VA BAO BI MY CHAU

MCV

CONG TY CO PHAN CAVICO VIET NAM KHAI THAC MO VA XAY DUNG

MHC

CONG TY CO PHAN HANG HAI HA NOI

NAV

CONG TY CO PHAN NAM VIET

NHC

CONG TY CO PHAN GACH NGOI NHI HIEP

NKD

CONG TY CO PHAN CHE BIEN THUC PHAM KINH DO MIEN BAC

NSC

CONG TY CO PHAN GIONG CAY TRONG TRUNG UONG

PAC

CONG TY CO PHAN PIN AC QUY MIEN NAM

PGC

CONG TY CO PHAN GAS PETROLIMEX

PJT

CONG TY CO PHAN VAN TAI XANG DAU DUONG THUY

PMS

CONG TY CO PHAN CO KHI XANG DAU

PNC

CONG TY CO PHAN VAN HOA PHUONG NAM

PPC

Co phieu CTCP nhiet dien Pha lai

PVD

PVD

RAL

CONG TY CO PHAN BONG DEN PHICH NUOC RANG DONG

REE

CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH

RHC

CONG TY CO PHAN THUY DIEN RY NINH II

SAF

CONG TY CO PHAN LUONG THUC THUC PHAM SAFOCO

SAM

CONG TY CO PHAN CAP VA VAT LIEU VIEN THONG

SAV

CONG TY CO PHAN HOP TAC KINH TE VA XUAT NHAP KHAU SAVIMEX

SCD

CONG TY CO PHAN NUOC GIAI KHAT CHUONG DUONG

SDN

CONG TY CO PHAN SON DONG NAI

SFC

CONG TY CO PHAN NHIEN LIEU SAI GON

SFI

CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI

SFN

CONG TY CO PHAN DET LUOI SAI GON

SGC

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU SA GIANG

SGH

CONG TY CO PHAN KHACH SAN SAI GON

SHC

CONG TY CO PHAN HANG HAI SAI GON

SJ1

CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 1

SJD

CONG TY CO PHAN THUY DIEN CAN DON

SJS

CONG TY CO PHAN DDAU TU PHAT TRIEN DO THI VA KHU CONG NGHIEP SONG DA

SMC

CONG TY CO PHAN DDAU TU THUONG MAI SMC

SSC

CONG TY CO PHAN GIONG CAY TRONG MIEN NAM

STB

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON THUONG TIN

TAC

CONG TY CO PHAN DAU THUC VAT TUONG AN

TCR

CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP GOM SU TAICERA

TDH

CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHA THU DUC

TMC

CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THU DUC

TMS

CONG TY CO PHAN KHO VAN GIAO NHAN NGOAI THUONG

TNA

CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KHAU THIEN NAM

TRI

CONG TY CO PHAN NUOC GIAI KHAT SAI GON

TS4

CONG TY CO PHAN THUY SAN SO 4

TTC

CONG TY CO PHAN GACH MEN THANH THANH

TTP

CONG TY CO PHAN BAO BI NHUA TAN TIEN

TYA

CONG TY CO PHAN DAY VA CAP DIEN TAYA VIET NAM

UNI

CONG TY CO PHAN VIEN LIEN

VFC

CONG TY CO PHAN VINAFCO

VGP

CONG TY CO PHAN CANG RAU QUA

VID

CONG TY CO PHAN GIAY VIEN DONG

VIP

CONG TY CO PHAN VAN TAI XANG DAU VIPCO

VIS

CONG TY CO PHAN THEP VIET Y

VNM

CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM

VPK

CONG TY CO PHAN BAO BI DAU THUC VAT

VSH

CONG TY CO PHAN THUY DIEN VINH SON SONG HINH

VTA

CONG TY CO PHAN VITALY

VTB

CONG TY CO PHAN DIEN TU TAN BINH

VTC

CONG TY CO PHAN VIEN THONG VTC

San giao dich Ha Noi:

EBS

Cong ty co phan Sach Giao duc tai Tp.Ha Noi

GHA

Cong ty Co phan Giay Hai Au

HAI

Cong ty co phan Nong duoc H.A.I

HJS

Cong ty co phan Thuy dien Nam Mu

HLY

Cong ty co phan Ha Long I Viglacera

HNM

Cong ty co phan Sua Ha Noi

HPC

Cong ty co phan Chung khoan Hai Phong

HPS

CTCP Da Xay dung Hoa Phat

HSC

Cong ty co phan Hacinco

HTP

Cong ty co phan In sach giao khoa Hoa Phat

ICF

Cong ty co phan Dau tu Thuong mai Thuy San

ILC

Cong ty co phan Hop tac lao dong voi nuoc ngoai

LTC

Cong ty co phan Dien nhe Vien Thong

MCO

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Cong trinh 1

MEC

Cong ty co phan Co khi lap may Song Da

MPC

Cong ty co phan Thuy hai san Minh Phu

NBC

Cong ty co phan Than Nui Beo

NLC

Cong ty co phan Thuy dien Na Loi

NPS

Cong ty co phan May Phu Thinh, Nha Be

NST

Cong ty co phan Ngan Son

NTP

Cong ty co phan Nhua Thieu nien Tien Phong

PAN

Cong ty co phan Xuyen Thai Binh

PJC

Cong ty co phan Thuong mai va Van tai Petrolimex Ha Noi

PLC

Cong ty co phan Hoa dau Petrolimex

POT

Cong ty co phan Thiet bi Buu dien

PPC

Cong ty co phan Nhiet dien Pha Lai

PPG

Cong ty co phan San xuat - Thuong mai - Dich vu Phu Phong

PSC

Cong ty co phan Van tai va Dich vu Petrolimex Sai Gon

PTC

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Buu dien

PTS

Cong ty co phan Van tai va Dich vu Petrolimex Hai Phong

S55

Cong ty co phan Song Da 505

S64

Cong ty co phan Song Da 6.04

S91

Cong ty co phan Song Da 9.01

S99

Cong ty co phan Song Da 9.09

SAP

Cong ty co phan In sach giao khoa tai Tp.Ho Chi Minh

SCC

Cong ty co phan Xi mang Song Da

SD3

Cong ty co phan Song Da 3

SD5

Cong ty co phan Song Da 5

SD6

Cong ty co phan Song Da 6

SD7

Cong ty co phan Song Da 7

SD9

Cong ty co phan Song Da 9

SDA

Cong ty co phan Cung ung nhan luc Quoc te va Thuong mai Song Da

SDC

Cong ty co phan Tu van Song Da

SDT

Cong ty co phan Song Da 10

SDY

Cong ty co phan Song Da Yaly

SGD

Cong ty co phan Sach Giao duc tai Tp.HCM

SIC

Cong ty co phan Dau tu - Phat trien Song Da

SJE

Cong ty co phan Song Da 11

SNG

Cong ty co phan Song Da 10.1

SSI

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

STC

Cong ty co phan Sach va Thiet bi truong hoc Tp. Ho Chi Minh

STP

Cong ty co phan Bao bi Song Da

SVC

Cong ty co phan Dich vu tong hop Sai Gon

TBC

Cong ty co phan Thuy dien Thac Ba

TKU

CTCP Cong nghiep Tung Kuang

TLC

Cong ty co phan Vien thong Thang Long

TLT

Cong ty co phan Gach men Thang Long Viglacera

TPH

Cong ty co phan In Sach giao khoa tai Tp.Ha Noi

TXM

Cong ty co phan Thach cao Xi Mang

VBH

Cong ty co phan Dien tu Binh Hoa

VC2

Cong ty co phan Xay dung so 2

VFR

Cong ty co phan Van tai Thue tau

VMC

Cong ty co phan Co gioi Lap may va Xay dung

VNC

Cong ty co phan Giam dinh Vinacontrol

VNR

Tong Cong ty co phan Tai bao hiem quoc gia Viet Nam

VSP

Co phieu Cong ty Co phan Dau tu va Van tai Dau khi VINASHIN

VTL

Cong ty Co phan Thang Long

VTS

Cong ty Co phan Gom Tu Son Viglacera

VTV

Cong ty co phan Vat tu Van tai Xi mang

YSC

Cong ty co phan Yen Son

TT

Viet Bao
Comment :Doc ten cac ma chung khoan niem yet
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doc ten cac ma chung khoan niem yet bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doc ten cac ma chung khoan niem yet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doc ten cac ma chung khoan niem yet ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Read the names of the stocks listed
Da, Hanoi, stock companies, import and export, textbooks, construction, securities, transportation, trade, Saigon, investment, power, know, mean, code
+ I want to know the name of each class of securities, but find no see, only the code but do not know which company it belongs, it is difficult to find out. Please advise! (thamng 1975 @ yahoo ...).

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đọc tên các mã chứng khoán niêm yết

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đọc tên các mã chứng khoán niêm yết bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doc ten cac ma chung khoan niem yet

Nhan xet, hay lien he ve tin Doc ten cac ma chung khoan niem yet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doc ten cac ma chung khoan niem yet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0