Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN

Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN

Nam nay, Dien dan doanh nghiep Viet Nam tap trung vao noi dung khuyen khich kinh te tu nhan tham gia vao linh vuc co so ha tang.

Dien dan Doanh nghiep Viet Nam, mot phan cua Hoi nghi nhom tu van cac nha tai tro (CG), da duoc to chuc ngay 5/12 vua qua giua dai dien cua cong dong cac doanh nghiep va Chinh phu.

Tao dieu kien cho doanh nghiep tu nhan tiep can von ODA

(Ong Dang Duc Dung, Pho chu tich Hoi doanh nghiep tre Ha Noi)

“Hoi doanh nghiep tre Ha Noi khuyen nghi Chinh phu can co nhung buoc dot pha nhat dinh de thay doi tu duy coi doanh nghiep la doi tuong quan ly thanh doanh nghiep la doi tuong phuc vu.”

“Hien nay cac doanh nghiep trong nuoc dang lo lang toi viec xuat hien tro lai nhieu loai giay phep cua cac co quan quan ly lam giam tac dong khuyen khich cua Luat Doanh nghiep va gan day la Luat Dau tu.

Cac nha dau tu trong nuoc luon bi coi la doi tuong “quan ly” cua cac co quan Nha nuoc ma khong thay rang su coi mo, ho tro, khuyen khich dau tu trong nuoc se gop phan lam phat trien doanh nghiep, hop tac dau tu thuong mai quoc te va dem lai thinh vuong cho quoc gia.

Hoi doanh nghiep tre Ha Noi khuyen nghi Chinh phu can co nhung buoc dot pha nhat dinh de thay doi tu duy coi doanh nghiep la doi tuong quan ly thanh doanh nghiep la doi tuong phuc vu. Chinh sach sap thay doi can tham do du luan rong rai xem tac dong den doanh nghiep the nao, thi truong von, lao dong, ung dung cong nghe... tranh gay soc cho doanh nghiep. Khi lay y kien doanh nghiep thi can tong hop, tra loi va cong bo rong rai xem y kien da duoc tiep thu chua.

Ve moi truong dau tu, lien quan den quy hoach, phat trien co so ha tang, Nha nuoc tuy co coi mo hon nhung nhung thong tin do chua dap ung duoc cac nha dau tu ve su doi dao va minh bach. Phan lon nha dau tu phai co “quan he ruot” voi nhung doanh nghiep Nha nuoc, co quan lien quan thi moi co duoc nhung thong tin can thiet.

Mot so doanh nghiep tu nhan trong nuoc o chung muc nao do co the so sanh voi doanh nghiep Nha nuoc nhung rat it khi doanh nghiep tu nhan duoc trao quyen dau tu vao co so ha tang. Cac quy che BOT, BT, BTO con het suc so sai the hien khong khuyen khich trong khi cac nuoc trong khu vuc nhu Malaysia, Thai Lan da thuc hien rat tot.

Mot so co so ha tang ma Chinh phu da dau tu, thi nen tach quan ly Nha nuoc voi kinh doanh, giao khoan cho doanh nghiep khai thac, vi du nhu cang, cau duong. Viec cho phep mo cac dai sieu thi quoc te trong pham vi noi thanh (duoi 30 km ban kinh) da va se lam cac doanh nghiep dan doanh, doanh nghiep ban le nho va vua khong con kha nang canh tranh.

Chung toi de nghi Chinh phu can lam ro van de nay de doanh nghiep tu nhan co co hoi cong bang hon trong tiep can, dau tu vao cac linh vuc ma doanh nghiep Nha nuoc dang doc quyen thay vi de doanh nghiep Nha nuoc dau tu khong hieu qua.

Can co mot chinh sach khuyen khich su dung von tu nhan trong linh vuc co so ha tang, dong thoi tiep tuc tao dieu kien de doanh nghiep tu nhan tiep can truc tiep co hoi kinh doanh tu nguon von ODA.

Doi voi dich vu cong nghe, hien nay co nhieu loai hinh dich vu moi trong Internet, buu chinh vien thong ho tro dac luc viec phat trien dan tri va kinh doanh nhung nhung linh vuc do chua mo cua cho cac nha dau tu trong nuoc, mac du trong tuong lai khong xa linh vuc do phai mo cua cho cac nha dau tu nuoc ngoai.

Ve mat phap ly, cac doanh nghiep muon tham gia kinh doanh cac linh vuc nay deu bi nhung cam doan khac nhau. Nhieu khi khong ro nhung linh vuc do co can phai co giay phep hay khong va co thi theo trinh tu thu tuc, nguyen tac nao.

Hoi doanh nghiep tre cho rang cac dich vu tin hoc, buu chinh vien thong la co hoi de doanh nghiep Viet Nam mo rong kinh doanh va tiep can voi the gioi. Chinh phu va Bo Buu chinh Vien thong can nhanh chong mo cua va tao moi dieu kien thuan loi de doanh nghiep tu nhan co the khai thac thuong mai, dich vu dien tu. Neu chinh sach khong thong thoang se lam cham su phat trien cua ho trong viec chiem linh thi truong trong nuoc, chu chua noi den thi truong nuoc ngoai.

Con doi voi linh vuc dich vu xa hoi, Nha nuoc da co nhung chinh sach xa hoi hoa trong cac linh vuc y te, the thao, giao duc nhung chua du hap dan voi cac nha dau tu trong nuoc. Nhieu truong dai hoc thieu von, cong nghe, quan ly nhung duy tri the che truong cong, trong khi xay dung co so giao duc dao tao dan lap hay tu thuc mat nhieu thoi gian hon thi tai sao khong xa hoi hoa ngay cac co so dao tao cong lap cho cac to chuc chuyen mon kinh doanh va quan ly. Cac nha dau tu trong nuoc o Ha Noi rat quan tam den viec xay dung mot benh vien nhung khi hoi den thi cac co quan co tham quyen tra loi thieu he thong.

Chinh phu can thuc hien nhieu hon va thuong xuyen hon cac nghien cuu, dieu tra xa hoi hoc dong thoi cong khai so lieu de doanh nghiep co dieu kien tiep can va nghien cuu dau tu vao dich vu van hoa, xa hoi. Cac du an loai nay mang tinh rui ro cao, neu cong them su thieu minh bach ve so lieu thi se khong thu hut duoc nha dau tu co nang luc chuyen nghiep”.

Huong toi tinh minh bach va tinh du doan truoc

(Ong Joshua Magennis, Chu tich Phong thuong mai Australia - AusCham)

“Theo chung toi, yeu to minh bach va kha nang du doan truoc la hai dich quan trong chung ta can huong toi khi muon cai thien su hap dan cua moi truong dau tu cua Viet Nam.”

“Phat trien co so ha tang can phai thuc hien tot hon nua, phai co thay doi quan diem. Viet Nam rat can dau tu vao co so ha tang nhu dien, nuoc, giao thong van tai, lien lac.

Vi co so ha tang doi hoi nhung khoan dau tu rat lon, nen de thu hut duoc von dau tu Viet Nam phai the hien minh mong muon cac nha dau tu nuoc ngoai tham gia mot cach co y nghia, cho phep ho co co phan de giup phat trien nganh do. o cac nuoc khac co kinh nghiem la giua Nha nuoc va tu nhan co hop tac chat che.

Mac du tren giay to co nhung loi chao moi cua Nha nuoc cho phep khu vuc tu nhan dong gop vao linh vuc nay, nhung tren thuc te, co rat it su so huu cua nguoi nuoc ngoai ma chi co nguoi Viet Nam so huu doi voi co so ha tang ma thoi.

Chung toi de nghi phai co nhung thay doi quan diem de nha dau tu nuoc ngoai so huu phan co so ha tang nay. Cai cach ve mat luat phap o Viet Nam dang co nhung phat trien hua hen. Chung toi cung phan khoi vi co co hoi de dong gop vao viec hoan chinh khuon kho phap ly cua Viet Nam. Chung toi tin tuong rang no se the hien su thua nhan cua Viet Nam ve mong muon cua nha dau tu nuoc ngoai vao su phat trien cua Viet Nam chu khong chi dau tu de lay duoc loi nhuan. Nhung van con co nhung quy dinh luat phap da duoc phe chuan hay dang duoc can nhac khong dam bao tinh nhat quan voi nhau do thieu su dieu phoi giua cac co quan Nha nuoc.

Dieu do tao ra su kho hieu va khong chac chan doi voi nha dau tu, dan den tinh trang thieu minh bach va tu quyen theo chu quan cua cac co so co tham quyen. Cac co quan thuc hien nhieu khi khong bam kip su thay doi cua he thong luat phap, he thong hanh chinh. Ngay ca khi da co bang chung cua su thay doi do thi tren thuc te ho van chua muon thuc hien day du theo dung thoi han cua cac quy dinh moi do.

Theo chung toi, yeu to minh bach va kha nang du doan truoc la hai dich quan trong chung ta can huong toi khi muon cai thien su hap dan cua moi truong dau tu cua Viet Nam. Dieu nay khong de nhung phan lon tinh minh bach do phai duoc thuc hien trong viec thuc thi rat nhieu luat moi duoc ban hanh gan day.

Chung toi mong muon do bo quyen quyet dinh hien nay van con o cac co quan can thiep vao cac hoat dong cua doanh nghiep. Chung ta can phai dam bao tuan thu luat phap mot cach de dang hon. Dieu quan trong la quy trinh cua cac lien doanh phai de thuc hien hon.

Chung toi coi nam 2006 la co hoi lon de Viet Nam chung to cho the gioi thay Viet Nam dang coi mo ve kinh doanh. Dau tu nuoc ngoai phu thuoc vao moi truong lanh manh, on dinh cua nen kinh te. Chung toi cung thay moi quan tam ngay cang tang khi thoi diem Viet Nam gia nhap WTO den gan va cac nha dau tu nuoc ngoai mong muon den Viet Nam truoc khi Viet Nam gia nhap duoc WTO.

Chung toi danh gia nam 2006 se la nam tuyet voi de Viet Nam co the thuc hien mot so phat trien quan trong ma Viet Nam da du tru, dua ra nhung quyet dinh cho nhung nha dau tu nao con dang can nhac rui ro cua tung quoc gia.

Khi gia nhap WTO, Viet Nam se rat nghiem tuc doi voi nhung cam ket cai cach luat phap doi voi ca doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai cung nhu viec quan ly cac hoat dong kinh doanh hang ngay cua doanh nghiep”.

Chi phi kinh doanh o Viet Nam con cao

(Ong Preben Hjortlund, Pho chu tich Phong thuong mai chau Au - EuroCham)

“Theo y kien thuong xuyen gan day cua chung toi va cac nhom cong tac khac, Luat Dau tu chung duong nhu chua duoc tot nhu mong doi cua khoi doanh nghiep tu nhan.”

“Chung toi nhan thay Viet Nam da co buoc tien dang ke trong viec gia nhap WTO, day la qua trinh ma ngay tu dau EuroCham luon danh cho Viet Nam su ung ho dang ke. Chung toi rat ung ho van de duoc dua ra ban thao tai Dien dan doanh nghiep lan nay, dac biet la cac van de Luat dau tu chung, Luat doanh nghiep thong nhat va cac van de ve ha tang ma cu the la viec thu hut khoi tu nhan de day nhanh qua trinh dau tu vao ha tang.

Chung toi rat ung ho su phoi hop va cong tac giua cac co quan Viet Nam va cac nhom cong tac trong qua trinh chuan bi thong qua hai van ban luat quan trong nay. Tuy nhien, theo y kien thuong xuyen gan day cua chung toi va cac nhom cong tac khac, Luat Dau tu chung duong nhu chua duoc tot nhu mong doi cua khoi doanh nghiep tu nhan.

Chung toi san sang tiep tuc cuoc doi thoai quan trong nay, va hi vong Chinh phu Viet Nam va Bo Ke hoach va Dau tu se ung ho cac goi y cua chung toi de hai luat noi tren trong chung muc co the se giup ich cho doanh nghiep thong qua cac nghi dinh va thong tu thuc thi.

Chung toi dac biet hai long voi Bo Ke hoach va Dau tu da chon va coi van de ve co so ha tang la trong tam cua Dien dan nay. Mac du Chinh phu Viet Nam da co no luc rat nhieu, ngan sach Nha nuoc kem theo von ODA hien nhien khong the dap ung du nhu cau von phat trien ha tang.

Co mot thuc te la phat trien ha tang dang dien ra cham hon tang truong kinh te va dieu nay dang la mot ganh nang doi voi cac nha dau tu, chung toi da chi ra yeu kem nay nhieu lan. Chung toi cung ung ho quan diem thu hut su tham gia cua tu nhan vao dau tu ha tang ve cang, san bay, cac nha may phat dien va vien thong.

Cac thanh vien cua chung toi thua nhan da co buoc tien dang ke ve moi truong kinh doanh toan cau trong nhung nam vua qua. Nam 2005, dau tu nuoc ngoai da tro lai muc tuong duong voi truoc khi xay ra khung hoang tai chinh chau a va dieu nay co the duoc coi la mot dau hieu rat tich cuc cua cong dong doanh nghiep nuoc ngoai, phan anh niem tin cua ho vao su phat trien cua Viet Nam. Dong gop tu khoi doanh nghiep tu nhan vao GDP cua Viet Nam cung la mot dau hieu tich cuc de thu hut them cac nha dau tu moi.

Tuy nhien, chung toi cung van con mot so nhan xet chua kha quan lam, thuong gap trong cac dieu tra noi bo cua chung toi. Do la hang nhai, mot van nan cho nhieu nha dau tu. Nen cai thien hon nua khung phap ly dieu chinh va dau tranh chong lai hang nhai mot cach hieu qua, khong chi nham muc dich bao ve cac cong ty nuoc ngoai ma con bao ve cac doanh nghiep Viet Nam hien dang bat dau xay dung cac thuong hieu thanh cong.

Chi phi hoat dong o Viet Nam, cu the la ve gia dich vu vien thong van con cao so voi chuan muc gia quoc te. Ngoai ra, gia dat dai, gia thue con cao so voi cac nuoc trong khu vuc. Trong nam vua roi, nhieu thanh vien cua chung toi da roi vao tinh trang gia thue van phong va thiet bi tang qua nhieu.

Viet Nam dang gap phai nhung kho khan ngay cang tang ve viec tim kiem can bo quan ly cap trung gian gioi va cac can bo ky thuat co tay nghe. De co the giai quyet van de nay, chung toi cho rang Viet Nam nen xay dung cac chuong trinh hop tac phat trien voi cac truong dai hoc o cac nuoc thanh vien EU.

Mac du xin visa vao Viet Nam da khong con kho khan nua nhung thu tuc xin gia han visa de o dai han hon van bi han che, va dieu nay la bat hop ly. Vi du chi co truong van phong dai dien la co the co giay phep lao dong dai han o Viet Nam, trong khi nhung nguoi nuoc ngoai khac cung trong van phong do phai gia han visa sau 3-6 thang.

Nhung van de quan trong nhat ma chung toi thuong nghe tu phia cac thanh vien tung lam viec o Viet Nam mot thoi dai la Viet Nam da ap dung nguyen tac doi xu cong bang giua cac nha dau tu chau Au va cac nha dau tu nuoc ngoai khac noi chung theo dung cac hiep uoc song phuong da ky truoc khi Viet Nam gia nhap WTO.

Tom lai, EuroCham danh gia rat tich cuc su phat trien cua kinh te Viet Nam. Chung toi hieu rat ro va thong cam ve nhung kho khan cua cac co quan Viet Nam trong viec phat trien nen kinh te-xa hoi hai hoa”.

Cho phep tu nhan dau tu vao co so ha tang

(Ong Jeff Puchalski, Chu tich Phong thuong mai Hoa Ky - AmCham)

“Co so ha tang cang hien nay, nhat la trong vung kinh te trong diem phia Nam dang gay ra nhung quan ngai.”

“AmCham ung ho manh me va khuyen khich Viet Nam gia nhap WTO cang som cang tot, dong thoi Viet Nam cung can thuc hien viec tiep can thi truong cong bang va doi xu quoc gia doi voi cac cong ty Hoa Ky theo cac dieu khoan cua Hiep dinh thuong mai song phuong giua Viet Nam va Hoa Ky, va cac quy dinh trong thoa thuan WTO.

Tuy nhien, Viet Nam cung can cai thien hon nua ve chinh sach thuong mai va dau tu doi voi cac san pham va dich vu de dap ung tieu chuan cua WTO.

Nhung han che ve co so ha tang dang tiep tuc can tro cac hoat dong dau tu cung nhu hoat dong xuat nhap khau. Su tham gia cua khu vuc tu nhan vao co so ha tang rat can nhat la trong nganh dien va cang bien sau. Dieu do se khien Viet Nam co the giai quyet duoc su tang truong xuat khau trong tuong lai.

Van de quan trong trong nganh dien la nguon von. Chung ta can phai dua tren mot nguon von da dang hon. Ben canh von dau tu nuoc ngoai duoi dang cac du an BOT va cac nha may dien doc lap (IPP), chung ta can huy dong nhieu hon nguon von phi Chinh phu o trong nuoc thong qua cac lien doanh, phat hanh trai phieu trong nuoc va co phan hoa.

Cac nha dau tu truc tiep nuoc ngoai trong nganh che tac phuc vu cho xuat khau da co ke hoach tiep tuc tang so luong xuat khau cua ho nhu da dien ra trong nam 2004-2005. Tuy nhien, co so ha tang cang hien nay, nhat la trong vung kinh te trong diem phia Nam dang gay ra nhung quan ngai. Vi du nhu han che ve chieu sau cung nhu luu luong khien rat kho tiep nhan nhung con tau lon.

Tiep nua la nang luc van tai trong nam 2006 co the khong dap ung duoc yeu cau, can cu vao ty le tang truong cua thi truong o muc vua phai la 20%. Hon nua, tang truong xuat khau co the vuot qua 30% trong nam 2006, do do chung ta can co cang nuoc sau hon de tiep nhan nhung container 6000 TEU.

Cac thanh vien cua AmCham cung da de trinh cac de xuat ve linh vuc dien cung nhu cang sau. Va chung toi kien nghi Chinh phu nen xem xet nhung van de nay bang cach cho phep su tham gia cua khu vuc tu nhan vao phat trien co so cang bien. Ngay 16/6/2004, Tong thanh tra Nha nuoc Viet Nam da ky mot van thu chinh thuc cong bo viec Viet Nam phe chuan ke hoach hanh dong chong tham nhung cua khu vuc chau A-Thai Binh Duong.

Co rat nhieu kho khan hien nay cac doanh nghiep dang phai doi mat se duoc giai quyet neu nhu Chinh phu co no luc xay dung mot he thong cong bang, minh bach lien quan den van de dang ky, hai quan, thue de ngan chan hoi lo, tham nhung cung nhu cac hien tuong tieu cuc khac”.

Cho phep hiep hoi tham gia xay dung chinh sach

(Ong Vu Duy Thai, Hiep hoi Cong thuong thanh pho Ha Noi)

“Chinh phu nen tao dieu kien cho cac doanh nghiep khu vuc tu nhan trong nuoc va ngoai nuoc tham gia du an xay dung co so ha tang.”

“Nhin chung, ket qua san xuat kinh doanh nam 2005 cua doanh nghiep la to lon. Tuy nhien cam nhan cua cac doanh nghiep khong lac quan nhu cac nha quan ly. Vi toc do tang truong khong dong deu, vi con nhieu van ban huong dan thieu thuc tien, chua thoa dang.

Vi du, quy dinh cho doanh nghiep tu thoa thuan de nhan lai quyen su dung dat la khong the thuc hien. Them vao do, khung gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep duoc xac dinh qua cao, gap 6-7 lan so voi nam 2004, vuot xa suc chiu dung cua cac doanh nghiep san xuat cong nghiep.

Khong chi co the, viec khong cho phep “chia lo”, “ban nen”, khong cho chuyen nhuong mot phan cua du an... da gop phan lam cho giao dich bat dong san giam sut, nam 2005 giam 65% o Tp.HCM va 60% o Ha Noi, khien nhieu nguoi lo ngai su dong bang qua lau cua thi truong bat dong san se anh huong den cac nganh kinh te khac.

Nhin rong ra, moi truong kinh doanh con bi tac dong tieu cuc boi cac yeu to dau vao co chieu huong tang len voi muc do cao, da lam anh huong den hieu qua kinh doanh.

De thuc day tang truong trong giai doan toi, cac doanh nghiep thanh vien Hiep hoi Cong thuong Ha Noi de nghi Chinh phu tao dieu kien cho cac doanh nghiep khu vuc tu nhan trong nuoc va ngoai nuoc tham gia du an xay dung co so ha tang, giam quy dinh so luong co dong phai co cua cong ty co phan duoc tham gia thi truong chung khoan tu 50 xuong 20 co dong, de cac cong ty co phan tu nhan co co hoi tham gia kenh huy dong von nay.

Cung can nang cap co quan xuc tien thuong mai thuoc Bo Thuong mai thanh co quan xuc tien truc thuoc Chinh phu theo huong he thong hoa cac hoat dong xuc tien thuong mai, gan xuc tien thuong mai voi thu hut dau tu nuoc ngoai, phat trien thi truong trong nuoc. Than trong hon khi mo thi truong thuong mai noi dia.

Can som cong bo danh muc hang hoa, vat tu va thue suat thue nhap khau theo lo trinh cat giam thue quan khi thuc hien cam ket AFTA va WTO, cung nhu cac chu truong chinh sach se thuc hien hay bat buoc phai thuc hien trong tuong lai, de doanh nghiep chu dong xay dung chien luoc phat trien cua minh.

Ngoai ra, can day nhanh viec sap xep bo may hanh chinh va doi ngu cong chuc co nang luc, san sang tao dieu kien cho cac doanh nghiep tiep can binh dang doi voi moi nguon luc va co hoi dau tu. Phat trien cac dinh che thi truong, trong do co cac hiep hoi va xem hiep hoi doanh nghiep la doi tac cua chinh quyen trong vai tro cau noi giua doanh nghiep voi Nha nuoc, uy quyen cho cac hiep hoi thuc hien mot so dich vu cong, cac dinh che de cac hiep hoi doanh nghiep duoc tham gia xay dung tu dau cac chuong trinh chinh sach co lien quan den kinh te va kinh doanh”.

Ha Linh(Thoi bao kinh te VN)

Viet Bao

Comment :Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Companies talk about the business environment in VN
Vietnam, Hanoi, United States, the Law, foreign investors, chairman of chamber of commerce, infrastructure, private enterprise, the domestic investment, business associations, our, facilitate, activities, business, government, jobs
Vietnam Business Forum, a meeting of the Consultative Group (CG) , was held on 5/12 recently between representatives of business community and government ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Doanh nghiệp nói về môi trường kinh doanh ở VN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Doanh nghiệp nói về môi trường kinh doanh ở VN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN

Nhan xet, hay lien he ve tin Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doanh nghiep noi ve moi truong kinh doanh o VN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0