Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

Tags: Bo Cong, Pho BTTU, Pho Bi, Bo Chinh, Ha Noi, Tay Ninh, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Pho chu nhiem Tong cuc Chinh tri, Hoc Vien Bao Chi va Tuyen Truyen, Hoc vien Chinh tri Quoc gia, Tinh Ba Ria - Vung Tau, thu truong b
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X
Ong Dao Duy Quat thong bao ket qua bau uy vien BCH tai buoi hop bao chieu 24/4. Anh: AT

- Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X.

Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X.

Tra loi cau hoi cua cac phong vien bao chi ve viec theo du kien, Dai hoi se bau 25 uy vien du khuyet nhung theo ket qua kiem phieu chi co 21 uy vien. Ong Dao Duy Quat cho biet, chi co 21 uy vien du khuyet vi cac ung cu vien con lai so phieu khong dat qua ban. Doan Chu tich xin y kien dai hoi co bau nua khong, cac dai bieu da bieu quyet khong bau them nua.

Ong Dao Duy Quat cung cho biet, trong so 174 de cu cua Ban chap hanh TU khoa X, co 160 nguoi trung cu, cac so ung cu va de cu them khong co truong hop nao trung. Cac Uy vien Bo Chinh tri khoa IX tai cu deu dat so phieu kha cao (tren duoi 90%), tuy nhien mot so ung cu vien cong tac tai dia phuong tham chi con dat phieu cao hon. Trong so 160 uy vien chinh thuc, nguoi co so phieu thap nhat la 63,4%. Hai truong hop tu ung cu vao Uy vien trung uong la ong Nguyen Phu Binh dat 39%; Nguyen Xuan Han dat 31%.

Cuoi phien hop sang nay, Doan chu tich phat cho 1.176 dai bieu danh sach Ban chap hanh TU khoa X, trong danh sach co ten cac dai bieu trung cu Ban chap hanh TU khoa X theo van, chuc danh, so phieu trung cu, cuoi cung la cot tin nhiem chuc danh TBT. Ban kiem phieu lam viec buoi trua de tong hop va bao cao ket qua voi Ban chap hanh TU khoa X trong Hoi nghi lan thu nhat Ban chap hanh TU khoa X khai mac chieu nay.

Tren co so phieu tin nhiem cua Dai hoi cung voi de cu cua Bo Chinh tri khoa IX se bau cu chuc danh TBT. Ban chap hanh TU khoa IX du kien Bo Chinh tri khoa X co tu 15-17 nguoi, Ban Bi thu co khoang 9-11 nguoi.

Theo chuong trinh, tai phien be mac Dai hoi vao sang mai (25/4), BCH TU Dang khoa X, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Tong Bi thu va Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong se chinh thuc ra mat truoc toan Dang, toan dan.

Sau day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet (sap xep theo van a, b, c):

Danh sach uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong khoa 10:

1. Hoang Tuan Anh, UVTU Pho Tong Cuc truong Tong Cuc Du lich.
2. Le Hong Anh, UVTU, Dai tuong, Bo truong Bo Cong an
3. Le Thi Thu Ba, UVTU, Thu truong Bo Tu phap.
4. Le Thi Ban, UVTU, Bi thu Tinh uy Tay Ninh
5. Huynh Van Be, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Ben Tre
6. Trinh Long Bien, UVTU, Bi thu Tinh uy Dien Bien
7. Nguyen Thai Binh, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Tra Vinh
8. Truong Hoa Binh, UVTU, Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an
9. Vo Thanh Binh, UVTU, BTTU Chu tich HDND tinh Ca Mau
10. Dao Xuan Can, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Bac Giang
11. Nguyen Van Chi, UVTU, Chu nhiem uy ban Kiem tra Trung uong khoa IX.
12. Nguyen Van Chien, UVTU, Chu nhiem Van phong Chu tich nuoc.
13. Vo Minh Chien, UVTU, Pho Bi thu Thuong truc tinh uy Soc Trang
14. Vu Tien Chien, UVTU, Pho truong Ban thuong truc Ban chi dao Tay Bac.
15. Pham Thi Hai Chuyen, UVTU, Pho Chu nhiem uy ban Kiem tra Trung uong.
16. Tran Thi Kim Cuc, UVTU, Bi thu Tinh uy Tien Giang
17. Nguyen Thanh Cung, UVTU, Thieu tuong, Chinh uy Quan khu 7
18. Hoang Xuan Cu, UVTU, Truong ban nghien cuu cua Bo chinh tri ve an ninh quoc gia.
19. Dinh Van Cuong, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Ha Nam
20. Ha Hung Cuong, UVTU, Bi thu Tinh uy Quang Binh
21. Nguyen Quoc Cuong, UVTU, Truong ban Tai chinh quan tri Trung uong
22. Nguyen Thi Doan, UVTU, Pho chu nhiem thuong truc uy ban kiem tra trung uong khoa IX, Pho Bi thu Dang uy khoi I co quan Trung uong
23. Ngo Van Du, UVTU, Chanh van phong trung uong Dang
24. Dao Ngoc Dung, UVTU, Bi thu thu nhat trung uong doan
25. Bui Tien Dung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Thai Binh
26. Ho Nghia Dung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Quang Ngai
27. Le Van Dung, UVTU, Thuong tuong chu nhiem tong cuc chinh tri
28. Nguyen Tan Dung, UVTU, Pho thu tuong thuong truc chinh phu
29. Trinh Dinh Dung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Vinh Phuc
30. Mai The Duong, UVTU, BTTU Bac Can
31. Huynh Dam, UVTU, Pho chu tich kiem tong thu ky uy ban Trung uong mat tran to quoc VN
32. Tran Dinh Dan, UVTU, Bi thu tinh uy Ha Tinh
33. Chu Van Dat, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Nam Dinh
34. Phan Tan Dat, UVTU, BTTU Bac Lieu
35. Nguyen Van Dang, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Lam Dong
36. Huynh Minh Doan, UVTU, BTTU, Chu tich HDND Dong Thap
37. Nguyen Van Duoc, UVTU, Thuong tuong, Thu truong bo quoc phong
38. Nguyen Van Giau, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Ninh Thuan
39. Vu Hoang Ha, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND tinh Binh Dinh
40. Hoang Trung Hai, UVTU, Bo truong Bo cong nghiep
41. Le Thanh Hai, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND TP.HCM
42. Tran Luu Hai, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Hoa Binh
43. Nguyen Duc Hat, UVTU, Pho truong ban thuong truc ban to chuc trung uong
44. Tran Van Hang, UVTU, pho truong ban doi ngoai trung uong, Bi thu Ban can su Dang ngoai nuoc
45. Ha Van Hien, UVTU, Bi thu Tinh uy Ha Tay
46. Vu Van Hien, UVTU, Tong giam doc dai tieng noi VN
47. Nguyen Van Hien, UVTU, Pho do doc, tu lenh quan chung hai quan
48. Vu Van Hien, UVTU, Tong giam doc dai truyen hinh VN
49. Phung Quoc Hien, UVTU, BTTU Yen Bai
50. Nguyen Van Hien, UVTU, Chanh an TAND Toi cao
51. Dang Van Hieu, UVTU, Thieu tuong, thu truong Bo Cong an
52. Nguyen Huy Hieu, UVTU, Thuong tuong, thu truong Bo Quoc phong
53. Nguyen Thi Thanh Hoa, UVTU, Pho chu tich trung uong hoi LHPNVN
54. Phuong Minh Hoa, UVTU, Thieu tuong, chinh uy quan chung phong khong khong quan
55. Vu Ngoc Hoang, UVTU, BTTU Quang Nam
56. Vu Huy Hoang, UVTU, Bi thu Tinh uy Lang Son
57. Le Doan Hop, UVTU, pho truong ban Tu tuong van hoa TW
58. Bui Van Huan, UVTU, Trung tuong, pho chu nhiem Tong cuc chinh tri
59. Vuong Dinh Hue, UVTU, Pho tong kiem toan nha nuoc
60. Dinh Van Hung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Ninh Binh
61. Nguyen Sinh Hung, UVTU, Bo truong Bo Tai chinh
62. Pham Xuan Hung, UVTU, Trung tuong, pho giam doc thuong truc Hoc vien Quoc phong
63. Vo Duc Huy, UVTU, Pho truong ban thuong truc ban kinh te trung uong, Bi thu Dang uy khoi co quan kinh te TU
64. Dinh The Huynh, UVTU, Tong bien tap bao Nhan dan, Chu tich hoi nha bao VN
65. Nguyen Tan Hung, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND tinh Binh Phuoc
66. Nguyen Van Huong, UVTU, Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an
67. Nguyen Tuan Khanh, UVTU, pho truong ban noi chinh TW, Bi thu Dang uy khoi co quan noi chinh TU
68. Truong Quang Khanh, UVTU, Trung uong, chu nhiem tong cuc ky thuat
69. Pham Gia Khiem, UVTU, Pho Thu tuong CHinh phu
70. Ha Thi Khiet, UVTU, Chu tich hoi LHPN VN
71. Nguyen Duc Kien, UVTU, UV uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chu nhiem uy ban kinh te ngan sach quoc hoi
72. Phan Trung Kien, UVTU, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong
73. Vu Trong Kim, UVTU, Pho truong ban thuong truc Ban dan van TW, Bi thu Dang uy khoi co quan dan van TU
74. Ngo Xuan Lich, UVTU, Thieu tuong, chinh uy quan khu 3
75. Dao Tan Loc, UVTU, BTTU Phu Yen
76. Nguyen Van Loi, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND tinh Thanh Hoa
77. Uong Chu Luu, UVTU, Bo truong Bo Tu phap
78. Truong Thi Mai, UVTU, pho chu nhem uy ban van hoa giao duc thanh nien thieu nien va nhi dong Quoc hoi
79. Ho Xuan Man, UVTU, Bi thu Tinh uy Thua Thien Hue
80. Vi Van Man, UVTU, Thieu thuong, chinh uy quan khu 1
81. Nong Duc Manh, UVTU, Tong bi thu Ban chap hanh TU khoa IX
82. Dang Vu Minh, UVTU, Chu tich vien khoa hoc va cong nghe VN
83. Nguyen Tuan Minh, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Ba Ria – Vung Tau
84. Do Hoai Nam, UVTU, Chu tich Vien Khoa hoc Xa hoi VN
85. Mai Van Nam, UVTU, pho truong ban truong truc Ban chi dao Tay Nguyen
86. Nguyen Thi Kim Ngan, UVTU, Thu truong Bo thuong mai
87. Pham Quang Nghi, UVTU, Bo truong Bo Van hoa Thong tin
88. Le Huu Nghia, UVTU, Tong bien tap Tap chi Cong san, Pho chu tich thuong truc Hoi dong Ly luan TU
89. Nguyen Khac Nghien, UVTU, Trung tuong, Pho tong tham muu truong QDND VN
90. Pham Khoi Nguyen, UVTU, Thu truong Bo TNMT
91. Huynh Thi Nhan, UVTU, Thu truong Bo Lao dong Thuong binh Xa hoi
92. Nguyen Thien Nhan, UVTU, Thuong vu thanh uy, PCT thuong truc UBND TP.HCM
93. Hoang Minh Nhat, UVTU, BTTU Ha Giang
94. Ha Son Nhin, UVTU, BTTU Gia Lai
95. Vu Van Ninh, UVTU, Thu truong Bo Tai chinh
96. Nguyen Thi Nuong, UVTU, BTTU Cao Bang, Pho Chu tich Kiem nhiem Hoi dong Dan toc cua Quoc hoi
97. Nguyen Dinh Phach, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Hung Yen
98. Cao Duc Phat, UVTU, Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon
99. Mai Quang Phan, UVTU, Thieu tuong, chinh uy quan khu 4
100. Hoang Van Phong, UVTU, Bo truong Bo Khoa hoc Cong nghe
101. Tong Thi Phong, UVTU, Truong ban dan van TW
102. Phung Huu Phu, UVTU, Pho Bi thu thuong truc Tinh uy, Chu tich HDND thanh pho Ha Noi
103. Le Huu Phuc, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND tinh Quang Tri
104. Nguyen Xuan Phuc, UVTU, Pho tong Thanh tra CP
105. Vo Hong Phuc, UVTU, Bo truong Bo Ke hoach Dau tu
106. Giang Seo Phu, UVTU, Pho truong ban to chuc TW
107. Ksor Phuoc, UVTU, Bo truong chu nhiem Uy ban dan toc
108. Nguyen Minh Quang, UVTU, BTTU Lai Chau
109. Nguyen Phong Quang, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Hau Giang
110. Tran Dai Quang, UVTU, Thieu tuong, Thu truong Bo Cong an
111. Hoang Binh Quan, UVTU, Bi thu Tinh uy Tuyen Quang
112. Le Hoang Quan, UVTU, Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy TP.HCM
113. Nguyen Viet Quan, UVTU, Thieu tuong, Chinh uy Quan khi 9
114. Nguyen Hong Quan, UVTU, Bo truong Bo Xay dung
115. Nguyen Tan Quyen, UVTU, Bi thu Thanh uy Thanh pho Can Tho
116. Bui Thanh Quyen, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Hai Duong
117. Nguyen Van Quynh, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Quang Ninh
118. To Huy Rua, UVTU, Giam doc Hoc vien chinh tri quoc gia HCM
119. Truong Tan Sang, UVTU, Truong ban kinh te trung uong
120. Truong Van Sau, UVTU, Bi thu Tinh uy Vinh Long
121. Nguyen Bac Son, UVTU, BTTU Thai Nguyen
122. Nguyen Van Son, UVTU, Truong ban doi ngoai trung uong, Bi thu Dang uy khoi co quan doi ngoai TU
123. Huynh Ngoc Son, UVTU, Trung tuong, tu lenh quan khu 5
124. Son Song Son, UVTU, Pho chu nhiem thuong truc Uy ban dan toc
125. Thao Xuan Sung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Son La
126. Ta Ngoc Tan, UVTU, Giam doc hoc vien bao chi va tuyen truyen thuoc Hoc vien Chinh tri Quoc gia Ho Chi Minh
127. Nguyen Ba Thanh, UVTU, BT TU, Chu tich HDND thanh pho Da Nang
128. Phung Quang Thanh, UVTU, Thuong tuong, Thu truong Bo Quoc phong, Tong tham muu truong Quan doi Nhan dan Viet Nam
129. Tran Dinh Thanh, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Dong Nai
130. Nguyen The Thao, UVTU, BTTU, CHu tich HDND tinh Bac Ninh
131. Dinh La Thang, UVTU, Chu tich HDQT Tong cong ty dau khi VN
132. Dao Trong Thi, UVTU, Giam doc DH Quoc gia HN
133. Pham Van Tho, UVTU, Truong ban bao ve chinh tri noi bo TW, Bi thu Dang uy khoi 1 co quan Trung uong
134. Nguyen Van Thuan, UVTU, BTTU, Chu tich HDND thanh pho Hai Phong
135. Nie Thuat, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Dac Lac
136. Le Duc Thuy, UVTU, Thong doc ngan hang nha nuoc Viet Nam
137. Le The Tiem, UVTU, Thuong tuong, Thu truong Bo Cong an
138. Truong Van Tiep, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Long An
139. Nguyen Khanh Toan, UVTU, Thuong tuong, Thu truong thuong truc Bo cong an
140. Huynh Phong Tranh, UVTU, Pho truong ban chi dao Tay Nam Bo
141. Nguyen Minh Triet, UVTU, BTTU TP.HCM
142. Nguyen Quoc Trieu, UVTU, Pho BTTU, Chu tich UBND thanh pho Ha Noi
143. Nguyen Phu Trong, UVTU, Bi thu thanh uy TP. Ha Noi, Chu tich Hoi dong Ly luan TU
144. Truong Vinh Trong, UVTU, Truong ban noi chinh TW
145. Mai The Trung, UVTU, BTTU, Binh Duong
146. Nguyen The Trung, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Nghe An
147. Tran Van Truyen, UVTU, Pho chu nhiem uy ban kiem tra TW khoa IX
148. Tran Van Tuan, UVTU, Pho truong ban to chuc TW
149. Truong Quoc Tuan, UVTU, Bi thu Tinh uy, Chu tich HDND tinh Kien Giang
150. Dang Ngoc Tung, UVTU, Pho chu tich thuong truc Tong LDLD
151. Pham Minh Tuyen, UVTU, Pho truong ban thuong truc Ban bao ve chinh tri noi bo TW
152. Nguyen Van Tu, UVTU, BTTU Khanh Hoa
153. Huynh Van Ty, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Binh Thuan
154. Do Ba Ty, UVTU, Thieu tuong pho tu lenh, tham muu truong quan khu 2
155. Y Veng, UVTU, BTTU Kon Tum
156. Ho Duc Viet, UVTU, UV UBTV Quoc hoi, Chu nhiem uy ban khoa hoc cong nghe moi truong quoc hoi
157. Nguyen Hoang Viet, UVTU, BTTU An Giang
158. Bui Quang Vinh, UVTU, BTTU Lao Cai
159. Ngo Duc Vuong, UVTU, BTTU, Chu tich HDND tinh Phu Tho
160. Tran Quoc Vuong, UVTU, Pho chanh van phong thuong truc van phong TW Dang

Danh sach uy vien du khuyet Ban chap hanh TU khoa X

1. Phan Thanh Binh, TUV, Pho giam doc DHQG TP HCM
2. Do Van Chien, TVTU, Pho Chu tich UBND tinh Tuyen Quang
3. Mai Van Chinh, TUV, Bi thu huyen uy Thu Thua, tinh Long An
4. Pham Bien Cuong, TUV, Bi thu huyen uy Tinh Bien, tinh An Giang
5. Phan Xuan Dung, Vien truong Vien ung dung cong nghe, bo khoa hoc va cong nghe
6. Vo Van Dung, TVTU, Bi thu thi uy, thi xa Bac Lieu
7. Vu Duc Dam, Thu truong Bo Buu chinh Vien thong
8. Bui Thi Minh Hoai, TVTU, Truong ban dan van tinh uy Ha Nam
9. Dieu Kre. TVTU, Truong doan dai bieu quoc hoi tinh Dac Nong
10. Hau A Lenh, Pho BT huyen uy, Chu tich UBND huyen Sa Pa, Lao Cai
11. Nguyen Hong Linh, TUV, Bi thu huyen uy Long Dien, Ba Ria Vung Tau
12. Tran Thanh Man, TVTU, Bi thu quan uy Binh Thuy, Thanh pho Can Tho
13. Pham Binh Minh, Vu truong vu cac to chuc quoc te Bo Ngoai giao
14. Vo Van Phuong,TVTU, Bi thu thi uy thi xa Tay Ninh, Tay Ninh
15. Nguyen Xuan Quang, TVTU, Bi thu thanh uy thanh pho Dong Hoi, Quang Binh
16. Nguyen Thanh Son, TVTU, Bi thu huyen uy Phu Quoc, Kien Giang
17. Dang Thi Ngoc Thinh, Pho chu nhiem Uy ban dan so va gia dinh tre em
18. Vo Van Thuong, TUV, Bi thu quan uy quan 12 TP HCM
19. Nguyen Thi Kim Tien, Vien truong vien Pasterr TP HCM
20. Tran Cam Tu, TUV, Bi thu huyen uy Huong Son, Ha Tinh
21. Trieu Tai Vinh, Pho Bi thu huyen uy, Chu tich UBND huyen Hoang Su Phi, Ha Giang

Anh Thi

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Khó được dùng 'điện sạch' bởi giá điện quá bèo?

Rào cản chính đối với phát triển điện mặt trời là biểu giá bán lẻ thấp làm cho năng lượng tái tạo trong đó có điện mặt trời được coi là đắt. Giá bán điện lẻ ở Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với Brazil và Philippines.

Nhận diện thủ đoạn của tin tặc tấn công ngân hàng Việt Nam

TPBank vừa phát đi thông cáo cho biết, họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công mạng có liên quan đến những tin nhắn lừa đảo bằng hệ thống SWIFT, tương tự thủ thuật lừa đảo trong vụ đột nhập Ngân hàng trung ương Bangladesh tháng 2/2016.

Ngân hàng lo 'thắt lưng buộc bụng'

Hoạt động kinh doanh khó khăn, trích lập dự phòng ngày càng tăng... buộc các ngân hàng phải tìm cách "thắt lưng, buộc bụng" lên kế hoạch tiết giảm tối đa chi phí để giải bài toán lợi nhuận cho cổ đông.

Tìm hiểu: Bo Cong, Pho BTTU, Pho Bi, Bo Chinh, Ha Noi, Tay Ninh, Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Pho chu nhiem Tong cuc Chinh tri, Hoc Vien Bao Chi va Tuyen Truyen, Hoc vien Chinh tri Quoc gia, Tinh Ba Ria - Vung Tau, thu truong b

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0