Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi

Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi
Le trao giai Sao Vang Dat Viet

Nhieu y kien cua cac doanh nhan tren khap moi mien dat nuoc da bay to thang than va chan tinh quan diem ve viec cho phep Dang vien duoc lam kinh te tu nhan hay khong. Xin duoc gioi thieu mot vai y kien tieu bieu trong so do.

Da den luc dinh nghia lai khai niem "boc lot"

(Ong Vu Kien Chinh, Giam doc Cong ty THHH Tung Lam)

"Theo toi, truoc day, Dang khong dua ra van de dang vien lam kinh te tu nhan vi ban khoan la di nguoc lai voi dieu le Dang: "khong boc lot". Tuy nhien da den luc chung ta phai dinh nghia lai khai niem "boc lot". Khai niem boc lot co tinh lich su, noi dung boc lot cua the ky 18, boc lot the ky 20 va boc lot cua the ky 21 hien nay khac nhau.

"Boc lot" co nghia la lam cho nguoi khac kiet que, ban cung, lam vao tinh trang xau. Hien nuoc ta con ngheo, co cau lao dong chuyen dich cham, lao dong thieu viec lam va khong co viec lam con nhieu, ty le lao dong qua dao tao con rat thap, ma dang vien lam kinh te tu nhan de tao cong an viec lam on dinh, gop phan han che te nan xa hoi, phat trien dat nuoc thi khong the goi la boc lot.

Chi co the goi la boc lot, khi dang vien lam kinh te tu nhan ma tron thue, thue nhan cong ma tra luong cho ho thap hon muc quy dinh, con neu ho tra cao hon luong toi thieu ma Nha nuoc quy dinh, tu do giup gia dinh nguoi ta co the thoat ngheo, di den tich luy va lam giau, hoan toan phu hop voi ton chi, muc dich ma Dang de ra thi khong the goi la boc lot duoc.

Dang ta la Dang cam quyen, nen co the su dung cac cong cu dieu tiet xa hoi (thue doanh nghiep, bao hiem xa hoi, bao hiem y te...) de tao su binh dang trong xa hoi.

Mat tran kinh te dang huy dong moi thanh phan xa hoi tham gia, vay ha co gi ma dang vien lai dung ngoai cuoc? Toi nghi tren mat tran nay, dang vien khong chi tham gia ma phai lam gioi hon nhung nguoi khac. Con neu quy dinh dang vien khong duoc lam kinh te tu nhan thi phai quy dinh the nao doi voi nguoi than, con cai cua dang vien, cua cac quan chuc cao cap Nha nuoc trong viec nay?

Neu khong lam kinh te, khong phat trien duoc san xuat thi kho co the the hien duoc vai tro cua Dang. Neu dang vien ngheo hon, lieu co lanh dao duoc nguoi khac lam kinh te?

Voi gan 3 trieu dang vien hien nay, khong phai dang vien nao cung lam lanh dao, neu ho khong lam kinh te thi se phai song nho tro cap Nha nuoc, nhu vay vai tro tien phong cua ho se mat di.

Co the noi Dai hoi Dang lan VI chap nhan thuc hien nen kinh te da thanh phan chinh la buoc ngoat lon cho phat trien kinh te xa hoi cua nuoc ta, co the tam goi do la "Doi moi giai doan 1", con neu Dai hoi X lan nay chap nhan cho dang vien lam kinh te tu nhan khong gioi han quy mo cung la buoc ngoat quan trong tuong tu cho phat trien dat nuoc, theo toi co the noi la su "Doi moi giai doan 2".

Phai noi them rang ve ly thuyet, Dang la tap hop nhung nguoi con uu tu nhat trong moi linh vuc, vi vay Dang phai co nhung nguoi lam kinh te tu nhan gioi trong hang ngu cua minh.

Vi vay thiet nghi, ngoai viec cho phep dang vien lam kinh te, ke ca kinh te tu nhan den mot luc nao do cung co the xem xet ca nhung nguoi khong phai la dang vien lam kinh te tu nhan co the duoc ket nap vao Dang de ho co the dong gop nhieu hon cho Dang, cho dat nuoc trong linh vuc phat trien kinh te, mien la ho tuan thu dieu le Dang."

"Dang vien tham gia lam kinh te tu nhan khong de"

(Ba Ta Thi Ngoc Thao, Giam doc Cong ty T.T.N.T)

"Tren thuong truong hien nay, theo toi nhin, so bo thay co 3 loai Dang vien tham gia lam kinh te:

1. Dang vien khong con lam viec cho Nha nuoc, nay ra to chuc kinh doanh thong qua gia dinh (vo, chong, con, chau) dung ten ho, nhung Dang vien van la nguoi dieu hanh.

2. Dang vien co chuc, co quyen lam kinh te "chui" nup duoi nhieu loai hinh (nhu vu dien ke dien tu, doan xe tai "vua" o Dong Nai, v.v...) de giao dich noi gian hoac tien cho viec moc ngoac, tham o, tham nhung.

3. Dang vien van lam viec trong Nha nuoc nhung chi giu mot chuc vu binh thuong, lam kinh te theo kieu "danh qua", an theo tung phi vu de tranh thu cai thien cuoc song,... Dang vien lam kinh te tu nhan la mot chu truong dung, tao them cua cai cho xa hoi, tao ra viec lam cho nhan dan, cung di tien phong vao mat tran kinh te trung tam cua Dang, thuc hien chuong trinh cua Dang.

Nhung Dang vien tham gia lam kinh te tu nhan khong de. La mot doanh nhan tuoi nghe bang voi tuoi cua dat nuoc doi moi, toi da du trai nghiem de nhan dinh: voi moi truong kinh doanh tranh toi tranh sang nhu hien nay, lai dang hoi nhap kinh te quoc te, thi chi de tru duoc o thuong truong da la kho, tim kiem duoc loi nhuan lai cang kho hon nhieu.

Trong khi Dang vien da qua quen song trong moi truong bao cap, nay, neu duoc Dang cho phep lam kinh te cong khai, phai canh tranh binh dang, song phang, thi lieu se co bao nhieu Dang vien tru duoc o thuong truong?

Vi vay, toi lo lang nguoc lai: Dang vien chua boc lot duoc ai, thi da bi thuong truong lot trang tay roi. De vuot qua duoc cua ai nay, dang vien phai tu xac dinh duoc muc tieu cua minh, phai tu ren luyen ban linh thi moi tru duoc, lai con phai ra khoi, hoi nhap kinh te khu vuc, hoi nhap quoc te - nhiem vu vo cung la to lon."

"Tren thuong truong, Dang cung can nhung chien si tien phong"

(Ong Dao Toan, Chu tich Tap doan PG)

"Voi tu cach mot dang vien dang lam kinh te tu nhan, toi xin duoc co y kien gop y ve chu truong trong Du thao Bao cao duoc nhieu nguoi chu y cung nhu co nhieu y kien trai nguoc nhau, do la "Dang vien lam kinh te tu nhan khong gioi han ve quy mo". Toi hoan toan nhat tri voi quan diem tren. Ly do la:

1. Trong dieu le Dang neu ro dang vien la doi quan tien phong, trong giai doan mo cua hien nay, linh vuc kinh doanh la linh vuc nong bong; thuong truong nhu chien truong.

Tren chien truong nay, Dang cung can nhung chien si tien phong. Nhung dang vien doanh nhan nay neu thanh dat, song dung voi tu cach mot nguoi dang vien se la tam guong cho nhan vien trong doanh nghiep cua ho cung nhu cho cac doanh nhan khac.

Neu nguoi chu doanh nghiep la dang vien thi se la co hoi tot de chuyen tai nhanh chong cac chu truong cua Dang vao hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiep. Dong thoi, ngoai viec cham lo hoat dong san xuat kinh doanh cua don vi, ho se quan tam hon toi cac hoat dong cua cac to chuc doan the trong don vi. Dieu do hoan toan co loi cho viec phat trien cua Dang.

2. Dang vien tham gia lam kinh te se co co hoi nam bat duoc thuc te xa hoi, qua do rut ra duoc nhieu kinh nghiem thuc tien de co the tham gia gop y voi Dang ve noi dung va phuong thuc lanh dao hieu qua.

3. Dang vien biet lam giau se giup cho nen kinh te dat nuoc phat trien dung theo chu truong: "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh".

Qua 12 nam lam kinh te tu nhan, toi va cac cong su da gay dung duoc Tap doan PG voi 10 cong ty thanh vien,tao hon 1.500 viec lam on dinh. Dong thoi tai Tap doan PG, cac cong tac doan the duoc chu trong phat trien, 100% nhan vien tham gia to chuc cong doan, 100% cac cong ty co to chuc Dang, Doan thanh nien, Hoi cuu chien binh; chi bo co 27 Dang vien, chi bo nhieu nam lien duoc Dang uy nganh thuong mai danh gia la chi bo trong sach vung manh."

"Cam dang vien lam kinh te tu nhan se gay chia re"

(Ong Ly Quy Trung - Giam doc dieu hanh Tap doan Nam An va Pho 24)

"Ban du thao Bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang Cong san Viet Nam chu truong cho phep dang vien lam kinh te tu nhan khong gioi han quy mo la mot chu truong dung. Toi hoan toan dong y voi chu truong nay. Mac du hoi tre nhung cung mung la Dang Cong san Viet Nam da danh gia dung muc vai tro cua kinh te tu nhan va cho phep dang vien tham gia thanh phan nay.

Viec nay rat phu hop voi nhu cau phat trien cua xa hoi, cua dat nuoc. Theo suy nghi cua toi, viec Dang vien lam kinh te da duoc nhen nhum tu kha lau, nhung vi khong duoc hop thuc hoa nen ho da lam thong qua ban be, ho hang.

Theo y kien cua toi, khong co ly do gi cam Dang vien lam kinh te tu nhan ca, day la mot nhu cau chinh dang. Trong doi ngu cua Dang cung co rat nhieu nguoi gioi lam kinh te, gioi kinh doanh, neu khong cho ho lam kinh te thi se thiet thoi cho chinh ban than ho; mat khac, thiet thoi cho nen kinh te, cho dat nuoc.

Nhung nguoi co nang luc lam kinh te la Dang vien lai khong duoc phep lam hoac nhung doanh nhan co trinh do, co nang luc, co nhiet huyet voi dat nuoc lai khong duoc dung trong hang ngu Dang. Vo hinh dung se thiet thoi cho ca hai, ma su thiet thoi lon nhat van thuoc ve dat nuoc.

Trong thoi chien, chung ta can su hy sinh cua nguoi Dang vien de tap trung cho viec giai phong dat nuoc, giai phong dan toc; con bay gio la thoi binh, Dang va Chinh phu dang tap trung vao viec chan hung va lam hung thinh dat nuoc thi khong co ly gi lai khong cho dang vien lam kinh te, vi kinh te hien nay dang la mui nhon cua dat nuoc va kinh te manh thi dat nuoc moi giau manh.

Khong cho dang vien lam kinh te tu nhan dong nghia voi viec khong cho doanh nghiep tu nhan lam an gioi duoc dung trong hang ngu cua Dang. Dieu nay hoan toan khong co suc thuyet phuc, gay chia re dan toc, khong co loi cho dat nuoc, nhat la trong thoi diem toan cau hoa nhu hien nay va khi kinh te tu nhan dang gop phan quan trong vao su phat trien cua nen kinh te, cua dat nuoc.

Toi hoan toan ung ho y kien cho dang vien lam kinh te tu nhan. Hien tai toi chua nghi toi viec gia nhap vao Dang, nhung theo toi nghi neu doanh nghiep tu nhan gioi neu duoc dung trong hang ngu cua Dang se dong gop nhieu cho su phat trien cua kinh te nuoc nha."

"Dang se manh hon vi co nhung dang vien uu tu dung nghia"

(Ong Lam Trong Son - Giam doc Cong ty TNHH San xuat - Thuong mai -Dich vu go say Gosaco)

"Theo suy nghi cua ca nhan toi, du thao Bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang ve viec cho phep dang vien lam kinh te tu nhan la mot chu truong dung. Day la mot cuoc cach mang lon ve nhan sinh quan, the gioi quan cua Dang, gop phan rat to lon ve mat ly luan. Qua do se thuc day manh liet cac nuoc xa hoi chu nghia va cac nuoc co phong trao cach mang tham gia vao.

Viec cho phep dang vien lam kinh te tu nhan la hoan toan dung. Dang se manh hon rat nhieu vi co duoc nhung dang vien uu tu dung nghia, han che toi da quoc nan tham nhung. Theo toi nghi, trong Dang hien nay co mot bo phan khong nho la nhung ke co hoi, khong co nang luc dung moi bien phap (xu ninh, mua chuoc, ly lich...) de vao Dang vi kinh doanh quyen luc chinh tri bat hop phap.

Toi nam nay da 47 tuoi, co le da qua gia de vao Dang. Toi vao Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh nam 1977 (luc 18 tuoi), rat nhiet huyet voi dat nuoc, voi Doan, voi Dang. Toi tung la Bi thu chi doan, doan so... trong hon 10 nam, da gioi thieu va ket nap hon 200 doan vien, nhung toi chua vao Dang vi thay con co nhieu dang vien yeu kem, khong dao duc, khong nang luc, chuyen be phai, hoi lo.

Neu gia su toi co vao Dang thi chac chan toi se la dang vien tien phong trong viec dong gop cho dat nuoc ve kinh te, giai quyet viec lam cho nhieu nguoi va dong gop cho cac quy Vi nguoi ngheo, sinh vien hieu hoc... Xung quanh toi, rat nhieu doanh nhan nhu toi deu co cung suy nghi nhu toi.

Toi hoan toan tan thanh chu chuong dung dan cua Dang (du hoi muon nhung con hon khong) khi cho phep co trong hang ngu Dang nhung nguoi lam kinh te tu nhan, nhung doanh nghiep tre xuat sac.

Toi manh liet tin tuong rang neu trong Dang co nhung dang vien lam kinh te gioi thi quoc nan nhu tham nhung, be phai, cuc bo se giam rat nhanh. Co the giam 90% trong vong 10 nam. Va Nha nuoc se khong mat nhieu cong suc, tien cua de dep quoc nan nay."

(theo Thoi bao kinh te VN)

Viet Bao

Comment :Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
party member do private business: Entrepreneurs say?
Private sector, company director, economy, was introduced, without limitation, capable, Party members, country, business people, may, development, social thing, think, reason
Many ideas of entrepreneurs across the country have expressed frank and honest views on the party members are allowed to do private business or not. Are pleased to introduce a few ideas typical of them ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Doanh nhân nói gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đảng viên làm kinh tế tư nhân: Doanh nhân nói gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dang vien lam kinh te tu nhan Doanh nhan noi gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0