Mot trong hai cong ty ma QCG thoai von la doanh nghiep dang vuong vu kien cham ban giao nha va phai boi thuong hon 258 trieu dong cho khach hang.

» Thua kien, cong ty Cuong do la tuyen bo khang cao
» "Bao chi", Cong ty Cuong Do la sut giam lai
» Chieu tang von "doc" cua cong ty Cuong do la
» Ly do Cong ty Cuong do la tut doc khong phanh

Theo thong tin tu So giao dich chung khoan TP.HCM, cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai (QCG) vua cong bo thong tin ve viec thoai von khoi 2 cong ty con, trong do co cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Nha Quoc Cuong (QCN), don vi dang vuong vu kien cham ban giao nha voi khach hang.

Ngoai ra, viec chuyen nhuong het von cua mot cong ty con khac la cong ty TNHH thuong mai xay dung dau tu phat trien Nha Hung Thinh cung duoc QCG hoan tat truoc ngay 9/7.

Trong bao cao tai chinh hop nhat da kiem toan nam 2012, Quoc Cuong Gia Lai van la co dong lon chiem toi 90% von cua 2 doanh nghiep tren, voi tong von gop la hon 80 ty dong. Nhu vay, QCG hien con von tai 4 cong ty con va 3 don vi lien ket khac.

Viec QCG cong bo thoai von thanh cong khoi cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Nha Quoc Cuong (QCN) dien ra chi gan nua thang sau khi Chu tich Nguyen Thi Nhu Loan cua QCG ky van ban cong bo thong tin se khang cao vu kien doi boi thuong do cham giao nha.

Theo do, phia QCG khong dong y voi ban an cua toa an nhan dan quan 3 khi buoc cong ty con QCN phai boi thuong 258 trieu dong cho khach hang, va cho biet dang nop don khang cao. Nhu vay, voi viec khong con von tai QCN, gan nhu chac chan QCG se dung ngoai su viec khang cao lan nay.

» Thua kien, cong ty Cuong do la tuyen bo khang cao
» "Bao chi", Cong ty Cuong Do la sut giam lai
» Chieu tang von "doc" cua cong ty Cuong do la
» Cong ty Cuong "do la" nam 2012 the nao?
» Ly do Cong ty Cuong do la tut doc khong phanh

Theo Infonet