Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

Cong ty o to Toyota Viet Nam (TMV) tu hao thong bao to chuc Le ky niem 10 nam thanh lap cong ty (09/1995 – 09/2005).

Trong suot mot thap nien thanh lap va phat trien, TMV da dat duoc nhieu thanh tuu to lon va tang truong nhanh chong, hoan thanh su menh cua minh doi voi khach hang, tien phong trong moi linh vuc, dong thoi dong gop dang ke cho nganh cong nghiep o to va xa hoi Viet Nam. Voi nhung no luc vuot bac, TMV da giu vung vi tri dan dau trong thi truong o to ke tu nam 1998 voi tong so san xuat va ban hang cong don hon 50.000 xe, dat thi phan xap xi 30%. Hon nua, TMV con luon di tien phong trong viec phat trien nganh cong nghiep o to Viet Nam va nganh cong nghiep phu tro bang viec dua cong nghe dap vao Viet Nam, khai truong Trung tam Xuat khau phu tung o to dau tien va moi goi cac nha cung cap cua Toyota dau tu vao Viet Nam. Cung voi su phat trien cua cong ty, TMV da dong gop cho ngan sach Nha nuoc gan 300 trieu do la My va dong gop cho cac hoat dong xa hoi tren nhieu linh vuc voi so tien tren 3.2 trieu do la My. Voi nhung thanh tich do, Cong ty Toyota Viet Nam da vinh du duoc Chinh Phu Viet Nam tang thuong Huan chuong Lao dong Hang Ba, danh dau mot moc son trong su nghiep phat trien cua cong ty, va duoc coi la mot trong nhung doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai hoat dong thanh cong nhat tai Viet Nam.

TMV chi co the dat duoc nhung thanh cong to lon tren nho su giup do nhiet tinh va su hop tac thien chi tu chinh cac khach hang cua Toyota, cac doi tac kinh doanh, cac co quan nha nuoc va nhung nguoi ung ho cho moi hoat dong cua Cong ty trong suot thoi gian qua.

Thanh lap Quy Toyota Viet Nam - Mon qua dac biet danh cho xa hoi Viet Nam

Nhan dip ky niem 10 nam thanh lap, TMV se trao tang mot mon qua dac biet den voi xa hoi Viet Nam – Quy Toyota Viet Nam (goi tat la TVF). Voi su thanh lap cua Quy nay, TMV se he thong hoa cac hoat dong dong gop cua minh doi voi xa hoi Viet Nam trong tuong lai. Nhan Duoc su ung ho manh me tu Bo Giao duc & Dao tao va Bo Van hoa Thong tin, Quy Toyota Viet Nam co su menh ho tro cac hoat dong giao luu va phat trien van hoa xa hoi, dac biet la cai thien chat luong giao duc - dao tao va phat trien nguon nhan luc tai Viet Nam. Ong Fujio Cho, Pho Chu tich Hoi dong quan tri Tap doan o to Toyota da phat bieu trong buoi hop bao ky niem 10 nam thanh lap TMV: “Tai bat cu noi nao chung toi co mat, chung toi cung se tich cuc thuc day va tham gia vao cac hoat dong xa hoi nham gop phan phat trien cong dong va dong gop vao su phon vinh cua xa hoi”. Voi khoan tien ban dau la 4 trieu do la My duoc TMV tai tro hoan toan, Quy Toyota Viet Nam se bat dau cac hoat dong dau tien voi 2 chuong trinh hoan toan moi tai Viet Nam: “Chuong trinh Giao duc An toan Giao thong” danh cho cac em hoc sinh tieu hoc tren toan quoc va “Khoa hoc Monozukuri - Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh” duoc to chuc tai truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi.

Chuong trinh Giao duc An toan Giao thong

Toyota mong muon dem lai su an toan cho the he tuong lai cua Viet Nam, do vay, chuong trinh dau tien cua Quy Toyota Viet Nam thuc hien la Chuong trinh Giao duc An toan Giao thong (goi tat la TSEP). Voi viec giao duc y thuc an toan giao thong cho gan 5 trieu em hoc sinh tieu hoc tren toan quoc, chuong trinh TSEP se duoc thuc hien tren tat ca 64 tinh thanh trong 3 nam lien tiep (2005-2008). Tat ca cac em hoc sinh lop mot se duoc giang day, cung nhu duoc phat sach, dung cu va tai lieu ve an toan giao thong. De nang cao tinh hieu qua cua chuong trinh nay, phuong phap giang day moi se su dung nhan vat hoat hinh Pokemon duoc tre em yeu thich trong cac sach va bang hinh. Thuc hien chuong trinh TSEP, Toyota hy vong se gop phan giam thieu tai nan giao thong tai Viet Nam.

Khoa hoc Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh

Trong boi canh toan cau hoa, doanh nghiep se phai doi mat voi nhieu thach thuc va canh tranh gay gat. Do vay, viec phat trien nguon nhan luc la yeu to vo cung quan trong mang lai su tang truong lau dai va thanh cong cho bat ky cong ty nao. Voi ly do do, Quy Toyota Viet Nam lan dau tien se trien khai “Khoa hoc Monozukuri - Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh” nham tao co hoi cho the he tre Viet Nam duoc tiep can va hoc hoi ve He thong San xuat Toyota (TPS) cung nhu nhung bi quyet dan den su thanh cong cua Toyota tren the gioi tren ca mat ly thuyet va kinh nghiem thuc tien. Voi su ho tro nhiet tinh cua nhieu chuyen gia den tu Toyota toan cau va cac giang vien, giao su tu Nhat Ban va Hoa Ky, trong nam dau tien, khoa hoc se bao gom toan bo cac quy trinh san xuat tu khau thiet ke, quan ly chat luong san pham, dich vu den kinh doanh. Bao gom cac bai hoc ly thuyet va cac chuyen tham quan truc tiep ngay tai nha may cua Toyota Viet Nam va cac nha cung cap cua TMV, khoa hoc huong toi muc tieu dao tao va nuoi duong nhung nha quan ly tuong lai cho san xuat cong nghiep Viet Nam. Duoi su hop tac chat che voi truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi, “Khoa hoc Monozukuri - Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh” buoc dau se duoc to chuc cho cac giao su, sinh vien cac truong dai hoc va cac nha quan ly cua cac doanh nghiep.

De mo dau cho khoa hoc, Ong Fujio Cho thay mat cho tap doan Toyota da co bai giang dau tien cho khoa hoc nham chia se nhung kinh nghiem kinh doanh cua ban than ong trong suot hon 40 nam lam viec tai Toyota. Theo ong Cho, san pham duoc tao ra khong phai boi may moc ma boi chinh con nguoi. Vi vay, dieu quan trong doi voi moi nguoi do la phai lien tuc dua ra cac sang kien huu ich va khong ngung cai tien. Do do, ong mong muon “Khoa hoc Bi quyet thanh cong trong san xuat va kinh doanh se giup ich phan nao cho the he tre Viet Nam - nhung chu nhan tuong lai cua dat nuoc”.

Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

Chuyen tham cua Ong Fujio Cho - Pho chu tich hoi dong quan tri tap doan Toyota (Nhat Ban) den Viet Nam

Trong su kien ky niem 10 nam thanh lap TMV, ong Fujio Cho da den tham Viet Nam lan thu hai voi tu cach vua la Pho Chu tich Hoi dong quan tri Tap doan Toyota (Nhat Ban), vua la Chu tich Hoi Huu nghi Viet - Nhat, va voi cuong vi la Pho Chu tich Lien doan cac To chuc kinh te Nhat Ban (KEIDANREN). Trong nhung nam vua qua, ong da luon danh su tro giup dac biet cho cac du an cua tap doan Toyota tai Viet Nam cung nhu su phat trien cua nganh cong nghiep Viet Nam. Nhan dip nay, ong da co cac cuoc gap mat voi cac nha lanh dao Chinh phu Viet Nam de bay to su cam on sau sac den Chinh phu Viet Nam, dong thoi bao cao cac thanh tuu da dat duoc trong 10 nam qua cua TMV va dac biet la trinh bay viec thanh lap Quy Toyota Viet Nam cung cac hoat dong cua Quy

Phat bieu trong buoi hop bao, ong khang dinh “Chung ta hay cung tien toi tuong lai. Toyota mong muon duoc cung tiep tuc phat trien voi nhan dan Viet Nam trong nhung nam toi”.

Cung nhan dip nay, voi muc tieu day manh cac hoat dong cham soc suc khoe tai Viet Nam, thay mat cho Tap doan Toyota, Ong Fujio Cho da trao tang tuong trung cho Benh vien Da Khoa Quang Nam mot xe cuu thuong duoc trang bi day du cac dung cu y te hien dai.

I-UNIT - Chiec xe y tuong cua Toyota den tham Viet Nam

Nham tao ra su chuyen dong linh hoat trong tuong lai voi cong nghe cao va tao niem hung khoi cho moi ca nhan khi di chuyen, chiec i-unit duoc Toyota thiet ke voi phong cach cua su “di chuyen ca nhan”, lay cam hung tu thien nhien da dang va xuat phat tu thuc tien la khi di chuyen mot minh, con nguoi tu do hon, cam nhan su hai hoa voi cong dong va than thien voi thien nhien hon. Coi nguon cua su di chuyen chinh la moi ca nhan hay noi cach khac ban than moi nguoi se di chuyen nhu the nao trong khong gian. Vi vay, voi muc dich tao ra su chuyen dong de dang cho mot ca nhan, ngay tu giay phut moi chi la y tuong, I-unit da duoc thiet ke la san pham ky thuat huong ve con nguoi, vi con nguoi, chu khong phai la su cai tien ky thuat don thuan va chuyen dong cua may moc. I-unit duoc coi la mot cong cu ma moi the he deu cam thay hap dan, cung nhu muon su dung cho su di chuyen cua ban than. Do chinh la ly do I-unit ra doi va duoc coi la chiec xe danh cho mot nguoi voi su an toan cao. I-unit thuc su the hien phong cach di chuyen hien dai cua con nguoi hien dai.

Chiec i-unit rat hoan hao cho mot nguoi lai. No duoc thiet ke gon gang, vua van cho mot nguoi ngoi thoai mai va chi chiem nhieu cho hon mot nguoi dang dung. Vi vay, chiec xe chiem rat it dien tich, dong thoi kha nang tieu thu nang luong thap cua no khien khong lang phi nang luong. Dang sau thiet ke don gian nhung tinh te cua i-unit, cong nghe chi dong mot vai tro phu tro cho con nguoi. Cac bo phan cua I-unit duoc tao ra tu nhung vat lieu co the phan huy va tai su dung nham giam thieu toi da tac dong den moi truong. Voi mot cho ngoi, I-unit co dang luon cong, men mai goi hinh mot chiec la dang roi, the hien chiec xe la mot phan cua thien nhien. Voi chiec xe y tuong I-unit, Toyota mong muon dem den cho con nguoi nhung kha nang moi trong di chuyen nham tao ra mot the gioi tot dep hon, noi ma moi nguoi se song hai hoa voi xa hoi va than thien voi thien nhien.

Tao co hoi cho cong chung Viet Nam hieu ro hon ve chiec xe y tuong cua tuong lai nay, I-unit da den Viet Nam nhan dip chao mung le ky niem 10 nam thanh lap Cong ty Toyota Viet Nam. Trong cuoc hop bao va le ky niem, chiec i-unit da the hien kha nang co dong het suc dieu luyen voi man trinh dien rat an tuong va hap dan. Doi voi cong chung, chiec xe I-unit se duoc trinh dien vao ngay 14 thang 9 nam 2005.

Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

De biet them chi tiet, xin moi tham khao trang website cua chung toi tai dia chi www.toyotavn.com.vn hoac lien he:

Ong Phan Hong Hai
Truong Phong Doi Ngoai
Cong ty o to Toyota Viet Nam
Tel: (84) (4) 5741781
Fax: (84) (4) 5741770
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Viet Bao
Comment :Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Toyota Motor Company Vietnam celebrates 10 years of establishment
Toyota Vietnam Foundation, Japan, Mr. Fujio Cho, Toyota Motor Company in Vietnam, corporate board, management board chairman values, traffic safety, established companies, the Government of Vietnam, activities, celebrations, senior vice president, 10 years, to
Company Toyota Motor Vietnam (TMV) is proud to announce the organization Ceremony celebrates 10 years established company (09/1995?? 09/2005) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công ty Ô tô Toyota Việt Nam kỷ niệm 10 năm thành lập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong ty O to Toyota Viet Nam ky niem 10 nam thanh lap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0