Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam

Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 15/11/2007, Bao dien tu TS ket hop voi Cong ty co phan Bao cao danh gia Viet Nam (Vietnam Report) lan dau tien cong bo bang xep hang TOP 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam ve doanh thu (VNR500) theo mo hinh cua Fortune 500.

1
Day la ket qua nghien cuu danh gia xep hang doc lap cua Vietnam Report, duoc su co van cua nhom chuyen gia trong va ngoai nuoc, dung dau la GS. John Quelch, Pho Hieu truong Harvard Business School.

Don vi to chuc mong muon se duy tri mot bang xep hang doanh nghiep co uy tin cua Viet Nam theo chuan muc quoc te. Hang nam, thong qua so lieu dieu tra ve doanh nghiep tren toan quoc cua Tong cuc Thong Ke nhu: Tong tai san, doanh thu, loi nhuan, toc do tang truong, so lao dong… ket hop voi dieu tra cua Vietnam Report va so lieu cung cap tu cac doanh nghiep, cac doanh nghiep Viet Nam se duoc danh gia, xep hang thong qua cac tieu chi duoc cong bo cong khai, dam bao tinh khoa hoc, khach quan va doc lap. Vi vay, doanh nghiep khong phai nop bat cu khoan phi nao de duoc lot vao bang xep hang cung nhu khong the co tac dong nham thay doi ket qua nghien cuu xep hang ngoai viec san sang cong khai, minh bach thuc luc cua doanh nghiep minh.

Muc dich cua viec xay dung bang xep hang VNR500 nham:

Phat trien VNR500 - bang xep hang TOP500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam - tro thanh bieu tuong co uy tin quoc gia va quoc te. Xay dung cau lac bo VNR500 tro thanh cau lac bo cua nhung doanh nghiep hang dau Viet Nam, la cau noi dua doanh nghiep Viet, thuong hieu Viet vuon ra thi truong quoc te xung dang voi vi tri dang cap ma cac doanh nghiep dat duoc. Dong thoi, khuyen khich dong vien cac doanh nghiep Viet Nam tham gia xay dung nhung chuan muc trong quan tri kinh doanh, cac cam ket dong gop cho su phat trien kinh te xa hoi va cong dong.


Nam 2007, bang xep hang VNR500 duoc xay dung dua tren co so du lieu cua Vietnam Report va ket qua nghien cuu so lieu dieu tra moi nhat ve tat ca cac doanh doanh nghiep tren toan quoc cua Tong cuc thong ke nam 2007 (so lieu dieu tra duoc cap nhat den het ngay 31/12/2006). Thu hang doanh nghiep se duoc sap xep dua tren tieu chi doanh thu nam 2006. Ngoai ra, dua tren danh sach cong bo, doc gia co the tham khao thu hang cac doanh nghiep duoc sap xep theo cac tieu chi khac nhu: Top doanh nghiep co loi nhuan cao nhat, top doanh nghiep co toc do tang truong cao nhat, top doanh nghiep co so lao dong lon nhat, top doanh nghiep co tong tai san lon nhat…, hoac top doanh nghiep co thu hang sap xep theo mo hinh Forbes 500 (trung binh nam tieu chi: doanh thu, tai san, toc do tang truong, so lao dong). Thong tin chi tiet va danh sach duoc dang tai trang website:
www.vnr500.com.vn

1

Ket qua nghien cuu cua Vietnam Report se duoc cong bo theo hai danh sach xep hang nhu sau:

Danh sach 1: Bang xep hang Top 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam ve doanh thu (khong phan biet nha nuoc, nuoc ngoai, tu nhan). Theo cong bo cua Vietnam Report, cac doanh nghiep nam trong danh sach nay du dieu kien de co the tham gia Cau Lac Bo 500 ty ve doanh thu.
Thu hang Ten doanh nghiep

1

Xi nghiep Lien doanh Dau khi Viet Xo (Vietsopetro)

2

Van Phong Tong Cong ty Xang dau Viet Nam

3

Ngan hang Nong nghiep & Phat trien Nong thon Viet Nam (Agribank)

4

Tong Cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT)

5

Cong ty Xang dau Khu vuc II

6

Hualon Corporation Viet Nam

7

Cong ty Co phan Dau khi Viet Nhat

8

Cong ty Xang dau B12 Quang Ninh

9

Ngan hang Cong thuong Viet Nam (Incombank)

10

Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank)

Xi nghiep Lien doanh Dau khi Vietsopetro duoc xep hang la doanh nghiep lon nhat Viet Nam trong danh sach nay. Cac vi tri tiep theo trong 10 doanh nghiep hang dau thuoc ve Van phong Tong cong ty Xang dau Viet Nam, Tap doan Buu chinh Vien thong Viet Nam (VNPT)….Ngan hang Ngoai Thuong Viet Nam. Dung o vi tri thu 500 la Cong ty Co phan Thuc pham Thuy san Xuat khau Ca Mau.

Danh sach 2: Bang xep hang 500 doanh nghiep tu nhan lon nhat Viet Nam ve doanh thu. Tieu chi lua chon cac doanh nghiep tu nhan duoc Vietnam Report su dung la cac doanh nghiep co von so huu tu nhan lon hon hoac bang 70%. Cac chuyen gia cua Vietnam Report cho biet, cac doanh nghiep nam trong danh sach nay du dieu kien de co the tham gia cau lac bo 200 ty ve doanh thu.

Thu hang Ten doanh nghiep

1

Cong ty CP Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

2

Cong ty TNHH Thuong mai & San xuat Thep Viet

3

Ngan hang Thuong mai Co phan Quoc te Viet Nam (VIB)

4

Cong ry Trach nhiem Huu han Thep Pomina

5

Lien hiep Hop tac xa Thuong mai Thanh pho Ho Chi Minh (Saigon-Coop)

6

Trung tam Dich vu Thuong nghiep va Xay lap

7

Cong ty Co phan Duoc lieu TW2

8

Ngan hang Thuong mai Co phan A Chau (ACB)

9

Cong ty Co phan TM Thai Hung

10

Cong ty Trach nhiem Huu han Can Thep Tam Diep

Trong bang xep hang nay, FPT duoc xep hang la doanh nghiep lon nhat Viet Nam. Cac vi tri tiep theo trong 10 doanh nghiep hang dau thuoc ve Cong ty Thuong mai & San xuat Thep Viet, Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam, Thep Pomina, Sai Gon-Coop…. Cong ty Can Thep Tam Diep. Dung o vi tri thu 500 la Cong ty TNHH Nguyen Cuong.

Qua nghien cuu phan tich bang xep hang VNR500, nhom chuyen gia dua ra mot so nhan dinh ban dau nhu sau:

1. Nen kinh te Viet Nam dang bi chi phoi manh boi khu vuc Nha nuoc. Co toi 270 tren 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam la doanh nghiep nha nuoc trong danh sach 1. Nganh nghe tap trung chu yeu la cac doanh nghiep khai thac kinh doanh tai nguyen khoang san nhu: dau khi, than va cac nganh kinh te nha nuoc nam the doc quyen nhu: hang khong, ngan hang, tai chinh, vien thong, dien luc…

2. Nen kinh te Viet Nam dang hoi nhap manh va gan ket voi nen kinh te the gioi duoc the hien o su gop mat 140 doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai trong danh sach Top 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam. Hon nua, chung toi nhan thay phan lon cac doanh nghiep nuoc ngoai trong bang xep hang thuoc linh vuc che tao va san xuat, linh vuc doi hoi tinh canh tranh cao ve cong nghe, von va trinh do quan ly. Qua day cung phan anh phan nao kha nang canh tranh yeu cua cac doanh nghiep Viet Nam trong xu the hoi nhap.

3. Khoi doanh nghiep tu nhan mac du co nhung buoc phat trien dang khich le, song van chua du manh the hien o su gop mat 90 doanh nghiep trong danh sach 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam. Tuy nhien cac doanh nghiep tu nhan cua Viet Nam da the hien tinh nang dong va hieu qua o viec co rat nhieu doanh nghiep nam trong bang xep hang thuoc ve nhom nganh che tao va san xuat, linh vuc co tinh canh tranh cao trong moi truong canh tranh toan cau.

4. Xet ve vi tri dia ly: Theo ket qua cong bo VNR500, cac doanh nghiep hang dau Viet Nam hien nay chu yeu tap trung tai hai trung tam kinh te lon la Thanh pho Ho Chi Minh chiem 32%, Ha Noi chiem 24%.

5. Lan dau tien xep hang mot cach tuong doi doanh nghiep Viet Nam dua tren tong doanh thu, co the thay doanh thu cua cac doanh nghiep lon nhat Viet Nam cung chi gan tuong duong doanh thu cua cac doanh nghiep nam trong 10 doanh nghiep cuoi bang xep hang cua Fortune 500 (2006). Dieu nay the hien o nhung so lieu so sanh duoi day:

(Ty gia: 1 USD = 16.000 VND)

VNR500 FORTUNE 500 (2006)
Nhom thu hang Doanh thu trung binh (ty USD) Nhom thu hang Doanh thu trung binh (ty USD)
Top 10 doanh nghiep dung dau danh sach 1 2.1 Top 10 doanh nghiep dung dau 186.98
10 doanh nghiep cuoi bang xep hang danh sach 1 0.042 10 doanh nghiep cuoi bang xep hang 3.98

(Nguon: Theo tinh toan cua Vietnam Report va Fortune 500)

Qua day chung toi nhan thay dieu quan trong doi voi cac doanh nghiep Viet Nam muon vuon len tam quoc te khong phai o doanh thu lon ma mau chot cho su phat trien la kha nang canh tranh, doi moi cong nghe, hieu qua trong quan ly kinh doanh, quang ba xay dung thuong hieu.

6. Qua danh gia hien trang co so du lieu hien nay cung nhu tinh hinh thuc te cac doanh nghiep, chung toi cho rang mo hinh danh gia don gian va hieu qua cua Fortune 500 la phu hop voi dieu kien cua Viet Nam.

Mac du se khong tranh khoi cac sai sot trong viec dieu tra thu thap so lieu thong ke, tuy nhien voi mong muon xay dung mot buc tranh tong the phan anh hien trang suc manh cua cac doanh nghiep Viet Nam, chung toi hy vong trong thoi gian toi nganh xep hang Viet Nam se co nhung buoc phat trien manh me nham theo kip xu the phat trien cua thoi dai. Trong do yeu to quyet dinh khong the thieu do chinh la su ung ho tu cong dong cac doanh nghiep, tu co quan quan ly nha nuoc va tu cong chung trong viec quan ly, giam sat, cong khai minh bach trong hoat dong xep hang.

  • PV
Viet Bao
Comment :Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Disclosure charts 500 businesses in Vietnam
Vietnam, Vietnam Report, Harvard Business School, John Quelch, Vice Principal, economic development, growth, joint-stock company, General Statistics Office, big businesses, clubs, in list, sorted, ranked, table
On 15/11/2007, Newspaper associated with TS Corporation Assessment Report (Vietnam Report) was first published top 500 rankings Vietnam's largest enterprise revenues (VNR 500) of Fortune 500.Day model that results ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0