Co phieu la gi

Co phieu la gi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Lich su ra doi Co phieu gan lien voi lich su hinh thanh Cong ty co phan - Co phieu chinh la san pham rieng co cua cong ty co phan. Von dieu le cua cong ty co phan duoc chia thanh nhieu phan bang nhau goi la co phan. Nguoi mua co phan goi la co dong. Co dong duoc cap mot giay xac nhan so huu co phan goi la co phieu. Co phieu la bang chung va la chung chi xac nhan quyen so huu cua co dong doi voi cong ty co phan. Quyen so huu cua co dong trong cong ty co phan tuong ung voi so luong co phan ma co dong nam giu. Vi vay, co phieu con duoc goi la chung khoan von.

Co phieu la gi

Cac dang Co phieu

Khi xem xet Co phieu cua Cong ty co phan, thuong co su phan biet co phieu duoc phep phat hanh, co phieu da phat hanh, co phieu quy, co phieu dang luu hanh.

Co phieu duoc phep phat hanh: Khi cong ty co phan duoc thanh lap, thi duoc phep phat hanh co phieu de huy dong von. Nhung luat phap cac nuoc quy dinh cong ty phai dang ky tong so co phieu cua cong ty va phai ghi trong dieu le cong ty va duoc goi la co phieu duoc phep phat hanh' hay co phieu dang ky. Co phieu duoc phep phat hanh la so luong co phieu toi da cua mot cong ty co the phat hanh tu luc bat dau thanh lap cung nhu trong suot qua trinh hoat dong. Khi can co su thay doi so luong co phieu duoc phep phat hanh thi phai duoc da so co dong bo phieu tan thanh va phai sua doi dieu le cong ty.

Co phieu da phat hanh: la co phieu ma cong ty duoc ban ra cho cac nha dau tu tren thi truong va cong ty da thu ve duoc toan bo tien ban so co phieu do, no nho hon hoac toi da la bang voi so co phieu duoc phep phat hanh.

Co phieu quy: la co phieu da duoc giao dich tren thi truong va duoc chinh to chuc phat hanh mua lai bang nguon von cua minh. So co phieu nay co the duoc cong ty luu giu mot thoi gian sau do lai duoc ban ra; luat phap mot so nuoc quy dinh so co phieu nay khong duoc ban ra ma phai huy bo. Co phieu quy khong phai la co phieu dang luu hanh, khong co von dang sau no; do do khong duoc tham gia vao viec chia loi tuc co phan va khong co quyen tham gia bo phieu.

Co phieu dang luu hanh: la co phieu da phat hanh, hien dang luu hanh tren thi truong va do cac co dong dang nam giu. So co phieu dang luu hanh duoc xac dinh nhu sau:

So co phieu dang luu hanh = So co phieu da phat hanh - So co phieu quy

Trong truong hop cong ty co ca hai loai co phieu thuong va co phieu uu dai, nguoi ta se xac dinh cu the cho tung loai mot. So co phieu thuong dang luu hanh la can cu quan trong de phan chia loi tuc co phan trong cong ty.

Dua vao hinh thuc co phieu, co the phan biet co phieu ghi danh va co phieu vo danh.

Co phieu ghi danh: la co phieu co ghi ten nguoi so huu tren to co phieu. Co phieu nay co nhuoc diem la viec chuyen nhuong phuc tap, phai dang ky tai co quan phat hanh va phai duoc Hoi dong Quan tri cua cong ty cho phep.

Co phieu vo danh: la co phieu khong ghi ten nguoi so huu. Co phieu nay duoc tu do chuyen nhuong ma khong can thu tuc phap ly.

Dua vao quyen loi ma co phieu dua lai cho nguoi nam giu, co the phan biet co phieu pho thong (co phieu thuong) va co phieu uu dai - Day la cach phan loai pho bien nhat. Khi noi den co phieu cua mot cong ty, nguoi ta thuong noi den co phieu pho thong (co phieu thuong) va co phieu uu dai. 

Co phieu pho thong

Khai niem va Quyen loi

Co phieu pho thong (Co phieu thuong) la chung chi xac nhan quyen so huu cua co dong doi voi cong ty va xac nhan cho phep co dong duoc huong cac quyen loi thong thuong trong cong ty.

Nguoi nam giu co phieu thuong la co dong thuong va la dong so huu cua cong ty co phan. Co phieu thuong co nhung dac diem chu yeu sau:

La loai co phieu co thu nhap phu thuoc vao hoat dong kinh doanh cua cong ty. Nguoi so huu co phieu pho thong duoc tham gia hop Dai hoi dong co dong va duoc bo phieu quyet dinh nhung van de quan trong nhat cua cong ty, duoc quyen bau cu va ung cu vao Hoi dong Quan tri cua cong ty.

Co phieu cua cong ty khong co thoi han hoan tra, vi day khong phai la khoan no doi voi cong ty.

Co dong duoc chia phan gia tri tai san con lai khi thanh ly cong ty sau khi cong ty da thanh toan cac khoan no va thanh toan cho cac co dong uu dai.

Nguoi gop von vao cong ty khong duoc quyen truc tiep rut von ra khoi cong ty, nhung duoc quyen chuyen nhuong so huu co phan duoi hinh thuc ban lai co phieu hay duoi hinh thuc qua tang hay de lai cho nguoi thua ke. Chinh dieu nay da tao ra tinh thanh khoan cho co phieu cong ty, dong thoi cung hap dan nha dau tu.

Duoc quyen uu tien mua co phieu khi cong ty phat hanh co phieu moi de tang von.

Duoc quyen trieu tap dai hoi dong co dong bat thuong theo luat dinh.

Co dong thuong cung phai ganh chiu nhung rui ro ma cong ty gap phai, tuong ung voi phan von gop va chi chiu trach nhiem gioi han trong pham vi so luong von gop vao cong ty. 

Cac hinh thuc gia tri cua Co phieu thuong

Menh gia cua co phieu thuong: Menh gia hay con goi la gia tri danh nghia la gia tri ma cong ty co phan an dinh cho mot co phieu va duoc ghi tren co phieu.

Menh gia co phieu thuong duoc su dung de ghi so sach ke toan cua cong ty. Menh gia co phieu khong co gia tri thuc te doi voi nha dau tu khi da dau tu, nen no khong lien quan den gia thi truong cua co phieu do. Menh gia co phieu chi co y nghia quan trong vao thoi diem cong ty phat hanh co phieu thuong lan dau huy dong von thanh lap cong ty. Menh gia the hien so tien toi thieu Cong ty phai nhan duoc tren moi co phieu ma Cong ty phat hanh ra.

Mot so nuoc luat phap cho phep Cong ty co phan co the phat hanh co phieu thuong khong co menh gia.

Gia tri so sach: cua co phieu thuong la gia tri cua co phieu duoc xac dinh dua tren co so so lieu so sach ke toan cua cong ty.

Truong hop cong ty chi phat hanh co phieu thuong thi gia tri so sach cua mot co phieu thuong duoc xac dinh bang cach lay von chu so huu hoac tong gia tri tai san thuan (phan gia tri chenh lech giua gia tri tong tai san voi tong so no) cua cong ty chia cho tong so co phieu thuong dang luu hanh.

Truong hop cong ty phat hanh ca co phieu uu dai, thi phai lay tong gia tri tai san thuan tru di phan gia tri thuoc co phieu uu dai roi moi chia cho so co phieu thuong dang luu hanh.

Phan gia tri cua co phieu uu dai duoc tinh theo menh gia hoac gia mua lai tuy thuoc loai co phieu uu dai cong ty phat hanh va cong voi phan co tuc cong ty con khat lai chua tra cho co dong uu dai trong cac ky truoc do (neu co).

YViec xem xet gia tri so sach, cho phep Co dong thay duoc so gia tri tang them cua co phieu thuong sau mot thoi gian cong ty hoat dong so voi so von gop ban dau.

Gia tri thi truong: la gia tri thi truong hien tai cua co phieu thuong, duoc the hien trong giao dich cuoi cung da duoc ghi nhan. Gia tri thi truong hay con duoc goi la gia thi truong. Thuc te, gia thi truong cua co phieu khong phai do cong ty an dinh va cung khong do nguoi nao khac quyet dinh, ma gia thi truong cua co phieu duoc xac dinh boi gia thong nhat ma nguoi ban san sang ban no va gia cao nhat ma nguoi mua san sang tra de mua no.

YTom lai, Gia thi truong cua co phieu duoc xac dinh boi quan he cung - cau tren thi truong. Gia tri thi truong co phieu cua mot cong ty phu thuoc rat nhieu yeu to, do vay no thuong xuyen bien dong.

Co phieu uu dai

Khai niem va Quyen loi

Co phieu uu dai la chung chi xac nhan quyen so huu trong mot cong ty, dong thoi cho phep nguoi nam giu loai co phieu nay duoc huong mot so quyen loi uu tien hon so voi co dong pho thong. Nguoi nam giu co phieu uu dai duoc goi la co dong uu dai cua cong ty.

Co dong nam giu co phieu uu dai co cac quyen loi sau:

Quyen duoc nhan co tuc truoc cac co dong thuong, mac du nguoi co co phieu uu dai chi duoc quyen huong loi tuc co phan gioi han nhung ho duoc tra co tuc truoc khi chia loi tuc cho co dong thuong. Khac voi co tuc cua co phieu pho thong, co tuc cua co phieu uu dai duoc xac dinh truoc va thuong duoc xac dinh bang ty le phan tram co dinh so voi menh gia cua co phieu hoac bang so tien nhat dinh in tren moi co phieu.

Quyen uu tien duoc thanh toan truoc, khi giai the hay thanh ly cong ty, nhung sau nguoi co trai phieu.

Tuong tu nhu co phieu pho thong, nhung co dong so huu co phieu uu dai khong duoc tham gia bau cu, ung cu vao Hoi dong Quan tri va quyet dinh nhung van de quan trong cua cong ty.

Co phieu uu dai co the co menh gia hoac khong co menh gia va menh gia cua no cung khong anh huong toi gia thi truong cua co phieu uu dai. Menh gia cua co phieu uu dai co y nghia hon doi voi menh gia cua co phieu pho thong, vi no la can cu de tra co tuc va la can cu de hoan von khi thanh ly hay giai the cong ty.

Tuy co tuc cua co phieu uu dai la co dinh, nhung co dong uu dai cung chi duoc nhan co tuc khi cong ty lam an co loi nhuan. 

Cac loai co phieu uu dai

Co phieu uu dai tich luy: la loai co phieu uu dai co tinh chat dam bao thanh toan co tuc. Khi cong ty gap kho khan, khong thanh toan duoc hoac chi thanh toan mot phan co tuc, thi so chua thanh toan do duoc tich luy hay cong don va cong ty phai tra so co tuc nay truoc khi cong bo tra co tuc cho co dong thuong. Hau het co phieu uu dai cua cac cong ty la loai co phieu uu dai tich luy va khong tham du.

Co phieu uu dai khong tich luy: la loai co phieu uu dai ma khi cong ty gap kho khan khong tra duoc co tuc trong nam tai chinh, thi co dong uu dai do cung mat quyen nhan so co tuc trong nam do.

Co phieu uu dai tham du: la loai co phieu uu dai ma co dong nam giu chung, ngoai viec huong co tuc uu dai theo quy dinh con duoc huong them phan loi tuc phu troi theo quy dinh khi cong ty kinh doanh co loi nhuan cao.

Co phieu uu dai khong tham du: la loai co phieu uu dai ma co dong nam giu chung chi duoc huong co tuc uu dai co dinh theo quy dinh, ngoai ra khong duoc huong them bat cu phan loi nhuan nao.

Co phieu uu dai co the mua lai: la loai co phieu uu dai ma cong ty co quyen thu hoi lai. Cong ty phat hanh co quyen yeu cau mua lai co phieu nay vao bat cu luc nao, khi cong ty co kha nang tai chinh. Gia mua lai duoc xac dinh tu thoi diem phat hanh, gia nay thuong tinh bang menh gia cua co phieu uu dai cong them phan co tinh chat den bu cho cac nha dau tu khi cong ty mua lai loai co phieu uu dai nay.

Co phieu uu dai co the chuyen doi: la loai co phieu uu dai cho phep nguoi mua co quyen chuyen doi co phieu uu dai nay sang cac loai chung khoan khac.

Co phieu chua phat hanh

La loai co phieu ma cong ty chua bao gio ban ra cho cac nha dau tu tren thi truong.

Dac diem cua Co phieu

Khong co ky han va khong hoan von

Co phieu la chung nhan gop von cua cac co dong vao cong ty co phan. Chi co chieu gop vao, khong the hien thoi han hoan von; khong co ky han. (Khi cong ty pha san hoac giai the, thi se khong con ton tai co phieu).

Co tuc khong on dinh va phu thuoc vao ket qua SXKD cua doanh nghiep

Co tuc co phieu thuong tuy thuoc vao ket qua kinh doanh cua doanh nghiep, va vi ket qua kinh doanh khong on dinh nen co tuc cung khong the co dinh. Khi doanh nghiep lam an phat dat thi co dong duoc huong loi nhuan nhieu hon so voi cac loai chung khoan khac co lai suat co dinh. Nguoc lai, khi lam an kho khan hoac thua lo, co tuc co the rat thap hoac khong co co tuc.

Khi pha san, co dong la nguoi cuoi cung nhan duoc gia tri con lai cua tai san thanh ly

Gia co phieu bien dong rat manh

Gia bien dong nhieu nhat la tren thi truong thu cap, do gia chiu su tac dong cua nhieu nhan to, va nhan to quan trong do la ket qua kinh doanh cua cong ty.
"Ben canh do, theo quan diem cua nhung nha dau tu, Co phieu co cac dac diem sau:"

Tinh thanh khoan cao

Co phieu co kha nang chuyen hoa thanh tien mat de dang. Tuy nhien tinh thanh khoan cua co phieu phu thuoc vao cac yeu to sau:

Thu nhat, ket qua kinh doanh cua to chuc phat hanh (cong ty co co phieu niem yet). Neu to chuc phat hanh hoat dong kinh doanh co hieu qua, tra co tuc cao, co phieu cua cong ty se thu hut nha dau tu va co phieu thuc su de mua ban tren thi truong. Nguoc lai neu cong ty lam an kem hieu qua khong tra co tuc hoac co tuc thap, co phieu cua cong ty se giam gia va kho ban.

Thu hai, la moi quan he cung - cau tren thi truong chung khoan: Thi truong co phieu cung nhu cac loai thi truong khac deu chiu su chi phoi cua qui luat cung cau. Gia co phieu tren thi truong khong chi phu thuoc vao chat luong cong ty ma con phu thuoc rat lon vao nhu cau cua nha dau tu. Tuy mot loai co phieu rat tot nhung thi truong dang bao hoa nguon cung (nhieu hang ban) thi co phieu do cung kho tang gia. Nguoc lai khi thi truong khan hiem hang hoa thi ngay ca nhung co phieu chat luong kem hon cung co the ban de dang. Tuy nhien cung can chu y den su dau co trong thi truong, mot so nha dau tu so huu mot phan lon luong co phieu trong thi truong, day gia len xuong theo y minh de truc loi.

Co tinh Luu thong

Tinh luu thong khien co phieu co gia tri nhu mot loai tai san thuc su, neu nhu tinh thanh khoan giup cho chu so huu co phieu chuyen co phieu thanh tien mat khi can thiet thi tinh luu thong giup chu so huu co phieu thuc hien duoc nhieu hoat dong nhu thua ke tang cho de thuc hien nghia vu tai san cua minh.

Tinh Tu ban gia

Co phieu co tinh tu ban gia tuc la co phieu co gia tri nhu tien. Tuy nhien co phieu khong phai la tien va no chi co gia tri khi duoc dam bao bang tien. Menh gia cua co phieu khong phan anh dung gia tri cua co phieu.

Tinh Rui ro cao

Tinh rui ro phu thuoc vao thong tin va tinh hinh phat trien, chinh tri. Gia tri co phieu luon bien dong theo cac yeu to nay.

Khai niem

Co phieu thuong (pho thong)

La loai chung khoan dai dien cho phan so huu cua co dong trong mot cong ty hay tap doan, cho phep co dong co quyen bo phieu va duoc chia loi nhan tu ket qua hoat dong kinh doanh thong qua co tuc va/hoac phan gia tri tai san tang them cua cong ty theo gia thi truong. Ve mat thanh khoan, co dong nam giu co phieu thuong se co cac quyen loi doi voi tai san cua cong ty sau khi quyen loi cua nguoi nam giu trai phieu cong ty, nhung nguoi nam giu cac tai khoan no khac va nguoi nam giu co phieu uu dai da duoc hoan thanh.

Thong thuong, cac co dong nam giu co phieu thuong co 1 quyen bo phieu/co phieu de bau ra ban Giam doc (mac du so phieu bau luon luon khong tuong ung ve so luong voi so co phieu duoc so huu).

Ban Giam doc la mot nhom cac thanh vien dai dien cho nhung nguoi so huu cong ty va dua ra cac quyet dinh chinh cho hoat dong cua cong ty. Nhung co dong thuong cung co quyen bo phieu lien quan den cac van de khac cua cong ty nhu tach co phieu va xay dung muc tieu cho cong ty. Ngoai quyen bo phieu, cac co dong thuong con co quyen "uu tien mua truoc". Quyen uu tien mua truoc cho phep cac co dong thuong duy tri ty le co phan cua minh (bang cach mua them co phieu) trong truong hop cong ty phat hanh them co phieu. Dieu nay co nghia rang cac co dong thuong voi quyen uu tien mua truoc co quyen nhung khong bi bat buoc phai mua so co phieu moi duoc phat hanh them de duy tri ty le co phan nhu cu trong cong ty.

Co phieu uu dai

Co phieu uu dai cho phep co dong nam giu no duoc tra co tuc truoc co dong nam giu co phieu thuong xet ve tinh thanh khoan. Cung giong nhu co phieu thuong, co phieu uu dai dia dien cho phan von so huu cua 1 ca nhan trong cong ty, mac du co dong nam giu co phieu uu dai khong co quyen bieu quyet giong nhu co dong thuong. Khong giong nhu co phieu thuong, co phieu uu dai tra 1 luong co tuc nhat dinh cho co dong nam giu va khong he thay doi ngay ca khi cong ty khong co du nang luc tai chinh de tra trong truong hop lam an thua lo. Loi ich lon nhat khi so huu co phieu uu dai la nha dau tu co kha nang thu hoi phan tai san cua cong ty lon hon co dong thuong. Co dong nam co phieu uu dai luon duoc nhan co tuc dau tien, va khi cong ty bi pha san thi ho cung la nhung nguoi duoc cong ty tra truoc sau do moi den co dong thuong. Nhin chung, co 2 loai co phieu uu dai khac nhau, do la co phieu uu dai tich luy, co phieu uu dai khong tich luy, co phieu uu dai tham gia va co phieu uu dai chuyen doi.

Nhin chung co dong nam giu co phieu uu dai co loi la thu nhap co tuc on dinh va trong bat cu truong hop nao cung duoc tra co tuc, nhung cung co nhuoc diem o cho khi cong ty lam an phat dat thi so co tuc ho nhan duoc van khong he tang len.

 Viet Bao (Theo Wikipedia)

Detect language » Hungarian

Detect language » Hungarian

Comment :Co phieu la gi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Co phieu la gi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Co phieu la gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Co phieu la gi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Stocks What?
Haitian Creole ALPHA, shares issued and shares outstanding, preferred stock, stock company, the company issuing common stock, the company's shareholders, hold shares, dividends , no, universal, possible, have the right, which
Stocks associated with history of joint-stock companies - Shares that are the product of the company own shares.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cổ phiếu là gì?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cổ phiếu là gì? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co phieu la gi

Nhan xet, hay lien he ve tin Co phieu la gi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co phieu la gi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0