Gia vang, Ty gia

Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012

Tags: Viet Nam, thue tieu thu dac biet, thue gia tri gia tang, bao hiem suc khoe, bao hiem nhan tho, kinh doanh thuong mai, tai bao hiem, co hieu luc, muc ho tro, von phap dinh, nghi dinh, mot so, cap nuoc, luc tu, gia ban, xa


Doanh nghiep kinh doanh ca 3 loai hinh tai bao hiem nhan tho, tai bao hiem phi nhan tho va tai bao hiem suc khoe phai co von phap dinh la 1.100 ty dong Viet Nam.
...........
Tin lien quan
«
««««««««   Hang loat quyet dinh quan trong co hieu luc hom nay, 1/2/2012
...........

Tu thang 2/2012, mot so chinh sach moi se co hieu luc thuc thi, trong do dang chu y nhu: thuc hien tang muc ho tro dau tu trong rung va khuyen lam; tuyen thang nguoi tot nghiep dai hoc loai gioi vao cong chuc cap xa; uu tien bo tri hoc nghe doi voi pham nhan la nguoi chua thanh nien; don vi cap nuoc duoc mien tien su dung dat, tien thue dat cong trinh cap nuoc...

Tang muc ho tro dau tu trong rung va khuyen lam

Tu 1/2/2012, theo Quyet dinh 66/2011/QD-TTg sua doi, bo sung mot so dieu cua Quyet dinh so 147/2007/QD-TTg ve mot so chinh sach phat trien rung san xuat giai doan 2007 - 2015, to chuc, ho gia dinh, ca nhan va cong dong o cac xa dac biet kho khan trong rung tren dat trong, doi nui troc, quy hoach la rung san xuat thi duoc ho tro von tu ngan sach nha nuoc voi muc ho tro cao hon.

Cu the, trong cac loai cay san xuat go lon (khai thac sau 10 nam tuoi), cay ban dia thi duoc ho tro 4,5 trieu dong/ha thay vi 3 trieu dong/ha nhu quy dinh cu; trong cac loai cay san xuat go nho (khai thac truoc 10 nam tuoi), muc ho tro 3 trieu dong/ha (quy dinh cu la 2 trieu dong/ha).

Truong hop to chuc, ho gia dinh, ca nhan va cong dong trong rung khong thuoc doi tuong neu tren thi duoc ho tro cay giong, khuyen lam, muc ho tro toi da 2,25 trieu dong/ha (quy dinh cu 1,5 trieu dong/ha); neu trong cay phan tan, muc ho tro 2,25 trieu dong/1.000 cay phan tan (tuong duong mot ha rung trong) (quy dinh cu la 1,5 trieu dong/1.500 cay phan tan, tuong duong mot ha rung trong). Muc ho tro cu the duoc can cu vao gia cay giong do UBND cap tinh cong bo hang nam.

Muc ho tro chi phi cho cong tac khuyen lam cung se tang tu 200.000 dong/ha len 300.000 dong/ha trong 4 nam (1 nam trong va 3 nam cham soc) neu trong rung tai cac xa dac biet kho khan. Neu trong rung tai cac xa con lai thi muc ho tro tang tu 100.000 dong/ha len 150.000 dong/ha.

Tuyen thang nguoi tot nghiep dai hoc loai gioi vao cong chuc cap xa

Cung tu ngay 1/2/2012, theo quy dinh tai Nghi dinh 112/2011/ND-CP ve cong chuc xa, phuong, thi tran, Chu tich UBND cap huyen duoc xem xet, tiep nhan khong qua thi tuyen doi voi nguoi tot nghiep dai hoc dat loai gioi tro len o trong nuoc va dat loai kha tro len o nuoc ngoai co chuyen mon, nghiep vu phu hop voi chuc danh cong chuc can tuyen dung.

Truong hop khac duoc xem xet, tiep nhan khong qua thi tuyen cong chuc cap xa la nguoi co trinh do dao tao tu dai hoc tro len, co it nhat 5 nam cong tac (khong ke thoi gian tap su, thu viec) trong nganh, linh vuc can tuyen, dap ung duoc ngay yeu cau cua chuc danh cong chuc cap xa can tuyen dung.

Cong thuc tinh gia tinh thue tieu thu dac biet

Chinh phu ban hanh Nghi dinh 113/2011/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 26/2009/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet, trong do co noi dung dieu chinh ve cong thuc tinh gia tinh thue tieu thu dac biet.

Truoc day, doi voi hang hoa san xuat trong nuoc, cach tinh gia tinh thue tieu thu dac biet khong co thue bao ve moi truong, thi nay tai Nghi dinh 113/2011/ND-CP bo sung thue nay vao trong cong thuc tinh gia tinh thue tieu thu dac biet. Cu the:

Gia tinh thue tieu thu dac biet

=

Gia ban chua co thue gia tri gia tang

- Thue bao ve moi truong (neu co)

_______________________________

1 + Thue suat thue tieu thu dac biet

Trong do, gia ban chua co thue gia tri gia tang duoc xac dinh theo quy dinh cua phap luat ve thue gia tri gia tang.

Truong hop co so san xuat hang hoa chiu thue tieu thu dac biet ban hang qua cac co so kinh doanh thuong mai thi gia lam can cu tinh thue tieu thu dac biet la gia ban cua co so san xuat nhung khong duoc thap hon 10% so voi gia ban binh quan cua co so kinh doanh thuong mai ban ra.

Rieng mat hang xe o to gia ban binh quan cua co so kinh doanh thuong mai de so sanh la gia ban xe o to chua bao gom cac lua chon ve trang thiet bi, phu tung ma co so kinh doanh thuong mai lap dat them theo yeu cau cua khach hang (truoc day chua quy dinh).

Truong hop gia ban cua co so san xuat thap hon 10% so voi gia co so kinh doanh thuong mai ban ra thi gia tinh thue tieu thu dac biet la gia do co quan thue an dinh.

Nghi dinh 113/2011/ND-CP co hieu luc tu 1/2/2012.

Don vi cap nuoc duoc mien tien su dung dat, tien thue dat cong trinh cap nuoc

Theo Nghi dinh 124/2011/ND-CP sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 117/2007/ND-CP ngay 11/7/2007 cua Chinh phu ve san xuat, cung cap va tieu thu nuoc sach, don vi cap nuoc duoc mien tien su dung dat, tien thue dat doi voi cong trinh cap nuoc bao gom: Cong trinh khai thac, xu ly nuoc, duong ong va cong trinh tren mang luoi duong ong cap nuoc; cac cong trinh ho tro quan ly, van hanh he thong cap nuoc (nha hanh chinh, nha quan ly, dieu hanh, nha xuong, kho bai vat tu, thiet bi).

Thoi gian lap do an quy hoach cap nuoc do thi cung duoc rut ngan tu khong qua 12 thang xuong con khong qua 9 thang, ke tu ngay nhiem vu quy hoach duoc cap co tham quyen phe duyet.

Nghi dinh moi co hieu luc thi hanh tu ngay 20/2/2012.

Muc von phap dinh doanh nghiep kinh doanh bao hiem suc khoe, tai bao hiem

Theo Nghi dinh 123/2011/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Kinh doanh bao hiem va sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 45/2007/ND-CP cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Kinh doanh bao hiem, muc von phap dinh cua doanh nghiep kinh doanh tai bao hiem phi nhan tho, tai bao hiem suc khoe hoac ca hai loai hinh tai bao hiem phi nhan tho va tai bao hiem suc khoe la 400 ty dong Viet Nam.

Muc von phap dinh cua doanh nghiep kinh doanh tai bao hiem nhan tho hoac ca hai loai hinh tai bao hiem nhan tho va tai bao hiem suc khoe la 700 ty dong Viet Nam.

Doanh nghiep kinh doanh ca 3 loai hinh tai bao hiem nhan tho, tai bao hiem phi nhan tho va tai bao hiem suc khoe phai co von phap dinh la 1.100 ty dong Viet Nam.

Nghi dinh 123/2011/ND-CP co hieu luc tu 15/2/2012.

Quy dinh ve truong cua co quan nha nuoc, to chuc chinh tri-xa hoi

Chinh phu da ban hanh Nghi dinh quy dinh ve truong cua co quan nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, luc luong vu trang nhan dan.

Theo do, truong dao tao, boi duong cua to chuc chinh tri la don vi su nghiep cong lap truc thuoc Ban Chap hanh Trung uong Dang va Chinh phu; Tinh uy, Thanh uy va UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong; Huyen uy, Quan uy, Thanh uy, Thi uy va UBND huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong.

Truong dao tao, boi duong cua co quan nha nuoc la don vi su nghiep cong lap thuoc, truc thuoc Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu; Vien Kiem sat nhan dan toi cao; Toa an nhan dan toi cao; Kiem toan Nha nuoc.

Truong dao tao, boi duong cua to chuc chinh tri - xa hoi la don vi su nghiep cong lap truc thuoc co quan Trung uong cua to chuc chinh tri - xa hoi.

Truong dao tao, boi duong cua luc luong vu trang nhan dan la to chuc vu trang thuoc, truc thuoc cac cap quan ly cua Bo Quoc phong, Bo Cong an.

Nghi dinh co hieu luc tu 15/2/2012.

Vietbao.vn (Theo CafeF)

Video được xem nhiều nhất

Tận mắt “xưởng” chế tạo điều hòa giá 350 nghìn
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Vì sao Trung Quốc 'bất lực' để chứng khoán lao dốc?

Trang tin Sputnik Business hôm 26/8 đăng bài nhận định nguyên do Trung Quốc dường như đang mất kiểm soát đối với thị trường chứng khoán nước này khi để giá trị thị trường này liên tục 'rơi tự do'.

'Sợ hội nhập như sợ… ma'

'Sợ hội nhập như sợ… ma', 'kinh tế tư nhân như cô gái thôn quê xinh đẹp', là những ví von làm mềm mại các phiên thảo luận về chủ đề hội nhập kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015, ngày 27/8.

Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

‘Bốc hơi’ 2,5 tỷ USD vì giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới trong những phiên gần đây đã liên tiếp thiết lập mức đáy mới. Giá nhiên liệu này đang chịu sức ép giảm mạnh từ nỗi lo của giới đầu tư về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu sẽ kéo tụt nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Tìm hiểu: Viet Nam, thue tieu thu dac biet, thue gia tri gia tang, bao hiem suc khoe, bao hiem nhan tho, kinh doanh thuong mai, tai bao hiem, co hieu luc, muc ho tro, von phap dinh, nghi dinh, mot so, cap nuoc, luc tu, gia ban, xa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0