Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012

Tags: Luat Gia, Viet Nam, quan ly nha nuoc, nen kinh te, cac yeu to, gia ban le, nha dau tu, xang dau, dieu tiet, gia dien, thi truong, chinh sach, nha dat, nam, cong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoat dong dieu tiet gia la mot trong nhung noi dung quan trong cua cong tac quan ly nha nuoc ve gia. Noi dung nay duoc the hien trong chuong III cua Luat Gia.

Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012

Bat dau tu 1/1/2013 Luat Gia co hieu luc, de luat nay di vao cuoc song can nhin lai ve chinh sach dieu tiet gia nhung mat hang quan trong, thiet yeu nhung nam qua, tu do co nhung giai phap cho nam 2013.

Gia cua mot so mat hang quan trong, thiet yeu

Chi so gia tieu dung nam 2012 tang (6,81%) so voi thang 12/2011, da thuc hien duoc muc tieu dat ra. Su thanh cong nay do nhieu nguyen nhan, trong do co su quan ly dieu hanh gia cua Nha nuoc. Ben canh su thanh cong, chinh sach dieu tiet gia nhung mat hang quan trong, thiet yeu con nhung bat cap.

Gia ban dien: Dien la loai hang hoa co vai tro quan trong trong nen kinh te quoc dan, dac biet doi voi san xuat va tieu dung. Nganh dien van o the doc quyen, dang van hanh theo mo hinh lien ket doc truyen thong. Tu nam 2009 den nay gia dien da 6 lan tang gia, nham dap ung nhung doi hoi khach quan cua viec hinh thanh chinh sach gia ban dien cua Dang va Nha nuoc.

Trong nam 2012 gia dien co 2 lan dieu chinh, muc tang 10% (do la 1/7 va 22/12). Gia dien binh quan tang tu 1369 dong/kWh len 1.437 dong/kWh - tuong duong 7USCen/kWh (ke ca thue VAT).

Gia ban dien hien dang thuc hien theo Luat Dien luc ban hanh ngay 14/12/2004. Bieu gia dien sau moi lan dieu chinh co duoc cai thien, tuy nhien van chua dap ung duoc 3 muc tieu chu yeu cua gia dien: hieu qua kinh te, cong bang xa hoi, kha thi tai chinh.

Thuc hien nhiem vu dam bao an sinh xa hoi, kiem che lam phat nen EVN da va dang phai ban dien thap hon gia thanh. Gia ban dien thap cung la nguyen nhan khien cac nha dau tu trong, ngoai nuoc khong man ma dau tu va vo hinh trung khuyen khich cong nghe lac hau dang phat trien. EVN dang co su chong cheo giua phan kinh doanh va cong ich.

Cach tinh gia dien luy tien nhu hien nay, chung ta dang bao cap cho ca ho ngheo lan ho giau va cac nha dau tu nuoc ngoai. Nhung bat cap cua gia dien cung nay sinh tu chinh nang luc quan ly cua EVN, do suc y lon vi hoat dong qua lau trong co che cu.

Gia xang dau: Xang dau la yeu to dau vao cua nhieu hoat dong san xuat va tieu dung xa hoi, nen gia xang dau co anh huong truoc het va truc tiep toi chi phi san xuat cua hau het cac nganh va hoat dong kinh te, xa hoi co lien quan den xang dau. Tu khoang cuoi nam 2008 tro lai day, thi truong xang dau thuong xuyen bat on ve gia, ma nguyen nhan la su bat on ve chinh sach quan ly thi truong xang dau.

Nam 2012 co 12 lan dieu chinh gia xang dau, trong do 6 lan tang, 6 lan giam. Ve chinh sach gia xang dau hien nay dang van hanh theo ND 84/2009/ND-CP. Tren thi truong xang dau con tinh trang doc quyen, lai de cho doanh nghiep tu dinh gia (du trong bien do hep 0-7%) la trai voi nguyen tac quan ly trong co che thi truong va gay thiet hai cho nguoi tieu dung. Gia co so la can cu de dieu hanh gia xang dau, song cac yeu to ve cau thanh cua no con chua hop ly.

Viec hinh thanh nguon, su dung va quan ly Quy binh on gia xang dau con nhieu diem bat cap. Thieu su thanh tra, kiem sat giam sat chat che gia doi voi cac doanh nghiep kinh doanh xang dau .

Gia nha dat: Sau khi Luat Dat dai sua doi nam 2003 duoc thuc thi, cung voi viec ban hanh nhieu van ban phap ly va chinh sach cu the lien quan den dat dai, nha o tao lap mat bang cho san xuat, tao lap quy phat trien ha tang do thi, quy phat trien nha o... da tao co so cho thi truong nha, dat phat trien.

Tuy nhien, chinh sach dieu tiet gia nha dat con nhieu bat cap, the hien: Gia nha dat thoi gian qua bieu hien ro net tinh dau co, la gia dau co, Nha nuoc chua co cac bien phap huu hieu de dieu tiet. Gia nha dat luon bien dong khong on dinh voi cac con sot “nong, lanh” theo chieu huong gia tang.

Muc gia nha dat thoi gian qua la rat cao va hien nay van giu o muc cao so voi thu nhap cua nguoi dan. Khung gia dat cua Chinh phu va Bang gia dat cua UBND cac tinh, thanh pho deu thap hon so voi gia thi truong kha nhieu. Tren thi truong con ton tai 2 loai gia dat.

Mot cau hoi dat ra cho cac co quan chuc nang can co loi giai, la tai sao moi lan sot “nong”, sau do la sot “lanh” va hien nay thi truong nha dat dang dong bang, ton kho rat lon (khoang 100.000 ty dong), nhung gia nha dat van chua giam ve muc hop ly?

Gia sua, gia thuoc tay, gia gas: Day la nhung mat hang khong thuoc dien Nha nuoc dinh gia, nhung co y nghia rat quan trong, thiet yeu doi voi doi song cua nguoi dan, nhung gia van luon bien dong that thuong va tang o muc cao.

Gia ban le sua o nuoc ta dang o muc cao nhat the gioi, gia ban le trung binh la 1,4 USD/lit, trong khi Trung Quoc la 1,1 USD, An Do 0,5 USD, cac nuoc Au My tu 0,5-0,9 USD/lit. Hien gia sua Viet Nam cao gap 2 lan so voi Malaysia va gap 1,5 lan so voi Thai Lan. Gia thuoc tay o Viet Nam thuoc vao hang dat nhat the gioi.

Theo khao sat nam 2011 cua To chuc Y te the gioi voi hon 7 nhom thuoc thong dung (nhap khau) trong do co khang sinh cho thay gia thuoc tay Viet Nam cao gap tu 5 den 20 lan so voi cac nuoc trong khu vuc.

Gia gas trong nam 2011 hau nhu thang nao cung tang gia, rat it lan gia gas duoc dieu chinh giam. Va nam 2012 gia gas da 9 lan dieu chinh. Hien gia gas con nhieu bat hop ly.

Giai phap cho nam 2013 va nhung nam tiep theo

Gia ca luon la van de nhay cam va phuc tap cua moi nen kinh te. Gia ca la mot trong nhung nhan to anh huong truc tiep den san xuat va doi song cua moi tang lop dan cu trong xa hoi. Chinh sach dieu tiet gia co vai tro rat quan trong gop phan on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, dam bao an sinh xa hoi. Tu nhung su bat cap, yeu kem trong quan ly gia neu tren, can thuc hien mot so giai phap co ban de chinh sach dieu tiet gia co hieu qua.

Ngay 1/1/2013 Luat Gia co hieu luc, can nhanh chong hoan thanh cac van ban huong dan duoi luat nhu: Nghi dinh, thong tu mot cach kip thoi de dieu khoan trong luat di vao cuoc song. Cac van ban nay can tuan thu dung cac nguyen tac, quy luat hinh thanh, van dong cua gia ca trong nen kinh te thi truong. Phai tao moi truong khuyen khich canh tranh lanh manh ve gia, kiem soat gia doc quyen, dam bao quyen tu dinh gia cua cac doanh nghiep co san pham canh tranh.

Gia ban dien: Theo lo trinh Chinh phu phe duyet, thi truong dien ban le canh tranh se duoc thuc hien sau nam 2020. Theo lo trinh do, gia dien se duoc van hanh theo co che thi truong. Gia dien se duoc thuc hien theo Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Dien luc, co hieu luc tu 1/7/2013.

Gia dien nen duoc mot don vi, to chuc dinh gia doc lap, uy tin dinh gia. Cac yeu to dau vao khi xem xet dieu chinh gia ban dien, can tinh den cac yeu to lam gia dien giam nhu yeu to mua va cong suat, san luong tang them doi voi nha may thuy dien, giam ton that he thong dien.

Khong bu cheo trong gia dien, ma chi nen quy dinh gia ban le hop ly cho tung doi tuong khach hang trong bieu gia ban dien. Viec tang gia ban dien khong phai de bat kip cac nuoc xung quanh, hay de bu lo cho nganh dien don thuan, muc dich cua no la tao diem nhan de gop phan tai co cau nen kinh te, tang suc canh tranh thuc chat cua doanh nghiep trong moi truong kinh te toan cau.

Theo do nen tang gia dien san xuat truoc tang gia dien sinh hoat, nham loai thai dan thoi quen tan dung cong nghe cu, tieu ton nang luong nhieu linh vuc cua khong it nha dau tu trong va ngoai nuoc.

Trong ngan han, viec tang gia dien se lam tang lam phat, giam tang GDP, song ve dai han se co loi rat lon cho nen kinh te, sang loc va loai thai nhung hien tuong tang truong “ao”, suc canh tranh “ao” nup bong gia dien thap, coi trong chat luong thay vi so luong tang truong cua nen kinh te.

Gia xang dau: Nhanh chong sua doi Nghi dinh 84/2009/ND-CP trong boi canh hien nay la mot yeu cau cap thiet. Ve co che dinh gia, neu con doc quyen, thi nhat thiet khong cho doanh nghiep doc quyen tu dinh gia, du trong bien do nao. Dieu hanh gia xang dau trong boi canh gia the gioi luon bien dong phuc tap, trong tung thoi ky co quan quan ly can phai biet dieu tiet linh hoat, kip thoi cac yeu to trong co cau gia ban (Thue nhap khau, quy binh on, loi nhuan dinh muc,...).

Can ra soat, xem xet lai cac yeu to cau thanh cua gia co so, cung nhu xem xet lai nguon hinh thanh, viec quan ly va su dung quy binh on gia xang dau. Can co su kiem tra, giam sat thuong xuyen, chat che hoat dong doi voi cac doanh nghiep kinh doanh xang dau.

Tao ra moi truong canh tranh tren thi truong kinh doanh xang dau bang cach to chuc lai cac doanh nghiep dau moi nhap khau va kinh doanh xang dau, de tao ra cac doanh nghiep canh tranh binh dang. Can lap mot bo phan co du nang luc, tin cay de theo doi giam sat kip thoi dien bien gia xang dau the gioi, dong thoi phan tich, du bao ngan han, trung va dai han de phuc vu cho viec dieu hanh gia.

Gia nha dat: Cong cu quan trong de dieu tiet gia nha dat la thong qua quy hoach su dung nha dat va su dung cac sac thue co lien quan den nha dat nham dieu tiet loi ich. Van can co khung gia cua Chinh phu va bang gia dat cua UBND cap tinh, song can co quy dinh cu the doi tuong, pham vi ap dung. Gia nha Nha nuoc quy dinh phai phu hop voi gia tren thi truong (gia thi truong hoac gia phi thi truong).

Gia gas, sua, thuoc tay: Day la nhung mat hang chung ta con phai nhap khau voi so luong lon, thi thue va gia la 2 cong cu quan trong va huu hieu de dieu tiet, binh on gia. Bo Tai chinh can xay dung nguyen tac xac dinh co cau gia thanh day du, chinh xac theo cac yeu to hinh thanh gia va luon dam bao tinh hop ly, de hinh thanh gia ban.

Gia ban le trong nuoc bang gia nhap khau cong voi mot so chi phi va loi nhuan hop ly. Neu gia nguyen lieu va chi phi dau vao tang tu 10-15% so voi gia dang ky ban dau, cac don vi chu dong thuc hien lai viec tinh gia va dang ky gia duoc dieu chinh gia sau khi co quan tai chinh tham dinh va chap thuan.

Bo Cong Thuong phoi hop voi Bo Tai chinh thuong xuyen tien hanh kiem tra, kiem soat gia cac mat hang nay tai cac dai ly, neu co dau hieu dau co nang gia, se tien hanh xu ly nghiem theo phap luat. Co 2 van de can kiem tra, xem xet: gia nguyen lieu dau vao va muc chiet khau cho dai ly. Can cong khai bang tinh gia de nguoi tieu dung giam sat.

 

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                     

Don nam moi, nong chuyen The gioi 2013: Lo nhat chuyen kinh te

Nam 2013 gia nuoc tang 400-1.700 dong/m3

Don nam moi, nong chuyen "rut ruot" xang dau

The gioi 2013: Lo nhat chuyen kinh te

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

“Gia bat dong san 2013 se thap hon 2012” (1) Anh minh hoa Thi truong dong bang chuyen

Cuoi nam, nha dau tu toat mo hoi cat lo

Nhung thuong vu nha dat dinh dam the gioi nam 2012

Nhung du an nha dat den dui dinh diem chet 

Vietbao.vn (Theo cafef)
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Ng phục vụ Obama và câu chuyện rơi chiếc nem

Chị Nguyễn Ngọc Anh, con dâu của chủ quán cho biết, lúc mang đồ ăn phục vụ Tổng thống Mỹ chị vô tình làm rơi một chiếc nem. Nữ nhân viên quán đang bối rối thì vị Tổng thống mỉm cười thân thiện và tự tay nhặt chiếc nem lên.

Tìm hiểu: Luat Gia, Viet Nam, quan ly nha nuoc, nen kinh te, cac yeu to, gia ban le, nha dau tu, xang dau, dieu tiet, gia dien, thi truong, chinh sach, nha dat, nam, cong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính sách điều tiết giá năm 2013 nhìn từ 2012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính sách điều tiết giá năm 2013 nhìn từ 2012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh sach dieu tiet gia nam 2013 nhin tu 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0