Chinh phu se thao go kho khan cho doanh nghiep
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Chinh phu se thao go kho khan cho doanh nghiep

Tags: Vu Duc Dam, Chu nhiem Van phong Chinh phu, chi so gia tieu dung, cong nghiep che bien, lai suat tin dung, tinh hinh kinh te, xu huong giam, nuoc phat trien, duoc trien khai, trong nhieu nam, kho khan, doanh nghiep, thao go, dau nam, so voi, tang
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chinh phu se thao go kho khan cho doanh nghiep

Trong quy I/2012, Chinh phu se tap trung chi dao thuc hien mot so nhiem vu trong tam trong do co cac co che, chinh sach thao go kho khan de doanh nghiep trong nuoc phat trien va hoat dong hieu qua.

Phien hop bao Chinh phu thuong ky chieu nay (6/3), Bo truong, Chu nhiem van phong Chinh phu Vu Duc Dam da thay mat Chinh phu bao cao tinh hinh kinh te- xa hoi thang 2 va hai thang dau nam 2012. Dong thoi, Bo truong cung thong bao mot so noi dung chu yeu cua phien hop Chinh phu thuong ky dien ra chieu cung ngay.

Lam phat co dau hieu ha nhiet

Trong hai thang dau nam tinh hinh kinh te - xa hoi co chuyen bien tich cuc. Cac giai phap kiem che lam phat va on dinh kinh te vi mo duoc trien khai dong bo va quyet liet dang phat huy hieu qua. Chi so gia tieu dung thang 2 chi tang 1,37% so voi thang truoc va tang 2,38% so voi cung ky nam 2011, thap hon nhieu so voi cung ky va la muc tang thap nhat trong nhieu nam qua. Lai suat tin dung co xu huong giam nhe, ro nhat la doi voi linh vuc nong nghiep, nong thon, xuat khau.

Thi truong ngoai hoi tuong doi on dinh, thanh khoan ngoai te toan he thong duoc cai thien, ty gia giao dich co xu huong giam.

Tong kim ngach xuat khau thang 2/2012 uoc dat 8,2 ty USD; luy ke hai thang dau nam 2012 dat xap xi 15,3 ty USD, tang 24,8% so voi cung ky nam 2011. Day la ket qua dang khich le trong boi canh kinh te the gioi con nhieu kho khan. Nhap sieu thang 2/2012 la 800 trieu USD; luy ke hai thang dau nam nhap sieu la 628 trieu USD, bang 4,1% tong kim ngach xuat khau.

Se tap trung thao go kho khan, thuc day san xuat.

Bo truong Vu Duc Dam cho biet, trong hai thang dau nam 2012, lam phat da duoc kiem che nhung hien van con o muc cao; lai suat cung con o muc cao gay kho khan cho san xuat kinh doanh. San xuat cong nghiep, nhat la cong nghiep che bien gap nhieu kho khan do gia dau vao o muc cao, tieu thu cham, ton kho tang cao. Chi so san xuat cong nghiep hai than dau nam 2012 tang 3,9% so voi hai thang dau nam 2011; trong do: cong nghiep khai thac mo tang 5% ; cong nghiep che bien tang 2,4%.

Ben canh do, thoi tiet ret dam ret hai keo dai tai cac tinh phia Bac da anh huong den tien do gieo cay lua dong xuan cung nhu chan nuoi gia suc, gia cam.Nhieu mat hang nong nghiep chu luc sut giam ve kim ngach xuat khau…

Truoc tinh hinh do, trong phien hop Chinh phu thuong ky chieu nay (6/3), Chinh phu da yeu cau cac thanh vien Chinh phu, cac bo, nganh, dia phuong no luc khac phuc nhung kho khan, ton tai; chu dong bam sat tinh hinh thuc hien cac muc tieu , nhiem vu phat trien kinh te- xa hoi da de ra, truoc mat la dam bao ke hoach cua quy I/2012. Chinh phu tap trung chi dao thuc hien mot so nhiem vu trong tam, cu the:

Triet de thuc hien cac bien phap tiet kiem, giam chi phi khong can thiet, nang cao hieu qua dau tu, san xuat. Dong thoi, tang cuong cac bien phap phat trien thi truong, gioi thieu san pham, ho tro cho cac doanh nghiep tieu thu san pham, khac phuc tinh trang ton dong hang hoa hien nay.

Dieu hanh chinh sach tien te theo huong giam lai suat tin dung, bao dam tang truong tin dung hop ly, thao go kho khan cho cong dong doanh nghiep, giai quyet hai hoa cac muc tieu: kiem che lam phat, giai quyet thanh khoan cua he thong ngan hang thuong mai va on dinh ty gia ngoai te; uu tien von cho cac linh vuc nong nghiep, nong thon, san xuat hang xuat khau, cong nghiep che bien, cong nghiep ho tro, doanh nghiep nho va vua, su dung nhieu lao dong, chuong trinh xay dung nha xa hoi.

Day manh san xuat cong nghiep, nhat la cong nghiep che bien, che tao; thuc hien cac bien phap phat trien thi truong, ho tro cho cac doanh nghiep tieu thu san pham, khac phuc tinh trang hang hoa ton kho; quan tam thi truong trong nuoc, dua hang hoa, dich vu ve khu vuc nong thon; tiep tuc kiem soat chat che viec nhap khau cac mat hang tieu dung khong thiet yeu.

Co cac co che, chinh sach thao go kho khan de doanh nghiep trong nuoc phat trien va hoat dong hieu qua; day manh huy dong cac nguon von trong nuoc voi nhieu hinh thuc dau tu; thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai, tao dieu kien thuan loi ve thu tuc dang ky moi va tang them vo; day nhanh giai ngan von FDI va ODA de tranh thu nguon luc, tao viec lam phuc vu phat trien kinh te; bao dam von dau tu nhung cong trinh thiet yeu phuc vu dan sinh va san xuat.

Chinh phu cung chi dao, tiep tuc lam tot cong tac an sinh xa hoi, xoa doi giam ngheo, chu dong, sau sat nam tinh hinh doi song nhan dan, nhat la doi voi cac ho gia dinh chinh sach, dong bao ngheo de co bien phap cuu tro kip thoi, khong de xay ra tinh trang thieu doi; ra soat tinh hinh lao dong, viec lam, dac biet la tai cac khu cong nghiep de thao go, khong de mat on dinh; day manh cong tac cai cach hanh chinh; dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi, te nan xa hoi, cac loai hinh toi pham; xem xet, giai quyet thoa dang cac doi hoi chinh dang cua nguoi lao dong, han che toi da so vu dinh cong; duy tri va thuc hien tot cac giai phap giam thieu un tac va tai nan giao thong, som co ket luan xac dinh nguyen nhan gay chay, no xe...


Khong Nhung

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Đầu tư công kém hiệu quả, Hà Nội, TPHCM gần 'bét bảng'

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là 'bức tranh trung thực' dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân tại 63 tỉnh/thành phố. Mặc dù Hà Nội và TPHCM đã có nỗ lực cải thiện về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Dòng vốn FDI của TP.HCM sụt giảm mạnh

Trong 4 tháng đầu năm 2016, dòng vốn FDI của TP.HCM đã sụt giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM. ( Singapore, doanh nghiệp FDI, Nhật Bản, dòng vốn đầu tư, Hàn Quốc, Malaysia, TP.HCM)

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp

Hoạt động mua bán nợ của doanh nghiệp (DN) đã góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại DN, trong đó chủ yếu là DN nhà nước (DNNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Tìm hiểu: Vu Duc Dam, Chu nhiem Van phong Chinh phu, chi so gia tieu dung, cong nghiep che bien, lai suat tin dung, tinh hinh kinh te, xu huong giam, nuoc phat trien, duoc trien khai, trong nhieu nam, kho khan, doanh nghiep, thao go, dau nam, so voi, tang
Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0