Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia

Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 1/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ban hanh Chi thi so 18 /2007CT-TTg ve mot so bien phap cap bach kiem che toc do tang gia thi truong.

"Chi so gia ca tang gan bang GDP la co van de"
Gia ca leo thang: Nguoi dan chong mat!

Sau day la noi dung Chi thi :

Tu dau nam 2007 den nay, Chinh phu da chi dao trien khai nhieu bien phap de thuc hien binh on gia, tuy nhien chi so gia tieu dung 7 thang nam 2007 da tang 6,19%. Du bao kinh te the gioi nhung thang cuoi nam 2007 van tiem an nhung bien dong kho luong; nhu cau cung nhu gia ca nguyen, nhien lieu, vat lieu phuc vu san xuat va doi song, nhat la nhung vat tu hang hoa ma nuoc ta phai nhap khau voi khoi luong lon nhu xang dau, phan bon, phoi thep tiep tuc gia tang o muc cao. Them vao do la nhung kho khan, thach thuc, bat on cua thien tai, dich benh cung gop phan tao suc ep tang gia. De kiem che toc do tang gia, gop phan on dinh kinh te vi mo va doi song nhan dan, Thu tuong Chinh phu chi thi :

1. Bo Ke hoach va Dau tu:

Chu tri, phoi hop voi cac Bo quan ly san xuat tiep tuc to chuc thuc hien tot cac giai phap thuc day san xuat, kinh doanh; chu dong trong dieu hanh de bao dam can doi cua nen kinh te, truoc het la can doi lon ve hang hoa, tien te, can can thanh toan, chi ngan sach;

Ra soat, tap trung von dau tu cho cac du an quan trong; kien quyet thuc hien viec dieu chinh von cua cac cong trinh trien khai cham (chua mang lai hieu qua ngay) cho cac du an co nhu cau cap thiet can som dua vao su dung va phat huy hieu qua cao. Phoi hop voi Bo Tai chinh va cac co quan lien quan thao go kip thoi nhung vuong mac ve co che, chinh sach de day nhanh tien do thuc hien va giai ngan cac nguon von dau tu tu ngan sach nha nuoc, trai phieu chinh phu, tin dung nha nuoc va nguon von ODA, nhat la giai ngan cac cong trinh dau tu thuoc linh vuc giao thong van tai va nong nghiep; thuc hien viec ung von cho cac du an dang vuong mac ve thu tuc thanh toan theo tien do thuc hien;

Chi dao Tong cuc Thong ke xay dung phuong an tinh toan chi so gia tieu dung xa hoi phu hop voi thong le quoc te de trinh Quoc hoi khoa XII xem xet sua doi Luat thong ke tai ky hop thu 2.

2. Ngan hang Nha nuoc Viet Nam:

Ra soat cac chinh sach dieu hanh tien te de co bien phap thich hop kiem soat duoc muc tang truong tong phuong tien thanh toan va muc huy dong tin dung; thuc hien cac bien phap nghiep vu thi truong mo de dieu tiet luong tien trong luu thong o muc hop ly; giu binh on ty gia hoi doai, cac lai suat chu dao cua dong tien Viet Nam, khong de xay ra nhung dot bien tren thi truong tien te; To chuc thuc hien co hieu qua cac giai phap kiem soat lam phat theo dung chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cong van so 3678/VPCP-KTTH ngay3/ 7/2007 cua Van phong Chinh phu.

3 . Bo Tai chinh:

To chuc ngay viec phat hanh trai phieu chinh phu, trai phieu kho bac va tin phieu kho bac voi nhieu ky han nham thu hut tien nhan roi trong luu thong tren co so giai ngan nhanh, co hieu qua so tien huy dong tu trai phieu va tuan thu quy trinh, thu tuc dau tu hien hanh. Thuc hien viec cat, dieu chinh va thu hoi von doi voi cac Bo, co quan, don vi khong thuc hien dung thoi han dieu hoa, dieu chinh von theo quy dinh;

Phoi hop voi Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon bao dam kinh phi ho tro mua vac xin, tiem phong, tieu huy gia suc bi benh tai nhung dia phuong co dich; bo sung kinh phi nhap khau vac xin cum gia cam H5N1 cho ke hoach tiem phong nam 2007; thuc hien co che ho tro kinh te phong, chong dich tai xanh o lon nhu co che ho tro doi voi dich lo mom long mong o gia suc;

Tiep tuc trien khai thuc hien cac giai phap tang cuong quan ly, giam sat hoat dong cua thi truong chung khoan va dieu hoa cung cau chung khoan, tao dieu kien de thi truong chung khoan phat trien on dinh, ben vung; chon nhung cong ty co uy tin de phat hanh co phieu thu hut tien luu thong cho san xuat;

Tiep tuc thuc hien lo trinh chuyen sang co che gia tri thuong doi voi cac loai dau nhung phai chu dong ban voi Bo Thuong mai va cac Bo quan ly san xuat de quyet dinh thoi diem dieu chinh thich hop; trong quy 3/ 2007, ban voi cac Bo quan ly san xuat, cac tap doan, cac tong cong ty nganh hang lon ve cac giai phap dieu hanh hop ly doi voi gia mot so vat tu, hang hoa quan trong, nhu gia ban dien, gia ban than cho san xuat xi mang, phan lan, giay viet, dien, gia cuoc van tai hanh khach xe buyt, gia nuoc sach sinh hoat, gia dich vu buu chinh; thong nhat voi Bo Buu chinh, Vien thong va cac co quan lien quan de trong quy 3/ 2007 thuc hien giam gia doi voi dich vu vien thong va mot so hang hoa, dich vu khac;

Thanh lap ngay cac doan kiem tra, kiem soat cac yeu to hinh thanh gia cua cac mat hang dang co gia tang cao nhu thep, gas; dong thoi tang cuong kiem soat gia doc quyen; phat hien va xu ly kip thoi theo quy dinh cua Phap lenh gia doi voi cac hanh vi dinh gia, lien ket dinh gia bat hop ly, dau co gam hang day gia len cao;

Thuc hien giam thue nhap khau doi voi cac mat hang thit gia suc, gia cam, trung, thuc an cho chan nuoi (ngo, kho dau...); gian thoi han nop thue gia tri gia tang doi voi vat tu hang hoa nhap khau la dau vao cua san xuat; truong hop vuot tham quyen, bao cao Thu tuong Chinh phu quyet dinh;

Chi dao Tong cuc Hai quan thuc hien cac bien phap nghiep vu bao dam thong quan ngay trong ngay doi voi cac loai thuc pham va mot so hang hoa tieu dung thiet yeu nhap khau;

Chu tri, phoi hop voi cac Bo, dia phuong kiem soat chat che viec thu chi ngan sach; to chuc thuc hien nghiem ngat cac giai phap tiet kiem, chong lang phi, bao dam giu muc boi chi ngan sach trong khoang 5% GDP;

Ra soat de tu thang 8 nam 2007 dieu chinh giam thue nhap khau hop ly, tang 3 cung ung hang cho thi truong trong nuoc.

4. Bo Thuong mai:

Chu tri, phoi hop voi cac Bo, dia phuong, cac Hiep hoi nganh hang, cac doanh nghiep to chuc thuc hien cac giai phap dong bo mo rong thi truong, day manh xuat khau, cai thien can can thuong mai, gop phan han che nhap sieu; to chuc tot va bao dam thi truong, hang hoa luu thong thong suot;

Theo doi sat dien bien gia ca thi truong trong, ngoai nuoc; to chuc tot cong tac phan tich, du bao cung cau hang hoa; ra soat lai can doi cung cau cac loai hang hoa, dich vu trong yeu, cac mat hang tang gia de co bien phap cu the bao dam can doi cung cau, truoc het la cac mat hang thuc pham; de xuat voi Bo Tai chinh giam thue nhap khau doi voi cac loai hang thuc pham, thuc an gia suc thieu nguon cung;

Tang cuong cong tac quan ly thi truong, chong gian lan thuong mai; kiem tra chat luong hang hoa theo tieu chuan da cong bo gan voi kiem tra niem yet gia, dang ky gia va ban hang theo gia niem yet.

5. Bo Cong nghiep:

Chi dao thuc hien cac bien phap dong bo, khong de xay ra thieu dien cho san xuat va sinh hoat cua nhan dan. Tap trung nguon luc de phat trien cac nganh cong nghiep dang co loi the canh tranh, co toc do tang xuat khau cao nhu san xuat dien tu va linh kien dien tu, may vi tinh, phan mem, day va cap dien, san pham nhua va hang thu cong my nghe.

Chi dao cac nganh san xuat thep, phan bon, than va cac nganh san xuat cac san pham quan trong khac co cac bien phap cu the tang nang suat, giam chi phi, ha gia thanh.

Viec dieu chinh gia doi voi than cho cac ho tieu dung lon can can nhac ky ve thoi diem thuc hien de khong tao ra cac yeu to lam tang chi so gia tieu dung xa hoi.

6. Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon:

Tap trung chi dao cac dia phuong thuc hien moi bien phap de dap dich cum gia cam, dich lo mom long mong o gia suc, benh tai xanh o lon; dong thoi tang cuong kiem tra, kiem soat de phat hien kip thoi, khoanh vung xu ly cac o dich benh ngay tu khi moi xuat hien; chu dong phoi hop voi cac co quan lien quan (khi tuong thuy van, Uy ban Quoc gia Tim kiem Cuu nan, luc luong hai quan...) phong chong, khac phuc thiet hai do thien tai gay ra;

Chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh loai bo nhung thu tuc khong can thiet, bat hop ly de day nhanh tien do giai ngan cac cong trinh dau tu do Bo quan ly;

Chu tri, phoi hop voi Bo Thuong mai, Uy ban nhan dan cac tinh dong bang song Cuu Long nam chac luong gao hang hoa de dieu hanh tien do xuat khau hop ly, bao dam an ninh luong thuc va giu binh on gia lua gao trong nuoc.

7. Bo Giao thong van tai:

Chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh thuc hien cac bien phap can thiet, day nhanh tien do giai ngan cac cong trinh dau tu do Bo quan ly.

8. Bo Y te:

To chuc thuc hien cac bien phap de binh on gia thuoc phong va chua benh cho nguoi theo quy dinh cua Luat Duoc. To chuc cac doan cong tac kiem soat thi truong, chong dau co, doc quyen hoac lien ket doc quyen, khong de gia thuoc tren thi truong va o cac co so kham chua benh tang cao bat hop ly. Tiep tuc sap xep hop ly he thong phan phoi va cung ung thuoc, giam thieu cac tang nac phan phoi trung gian. Kiem tra va xu ly nghiem cac doanh nghiep khong chap hanh cac quy dinh cua Nha nuoc ve quan ly gia thuoc;

Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra ve sinh an toan thuc pham. Dinh chi hoat dong va xu phat nghiem nhung co so san xuat, che bien vi pham tieu chuan ve sinh an toan thuc pham.

9. Bo Giao duc va Dao tao kiem tra viec quy dinh gia ban sach giao khoa, dung cu hoc tap, khong de xay ra tinh trang dau co day gia tang cao bat hop ly.

10. Cac Hiep hoi nganh hang phoi hop voi cac doanh nghiep de co cac bien phap cu the nham cai tien quy trinh quan ly san xuat, kinh doanh, tang nang suat, giam chi phi, ha gia thanh, gop phan kiem che tang gia san pham da u ra.

11. Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong:

Tap trung chi dao viec trien khai thuc hien nghiem tuc cong tac phong dich va to chuc ho tro kip thoi cho cong tac phong chong dich da neu tai cong van so 645/TTg-NN ngay 24 thang 5 nam 2007 va cong van so 779/TTg-NN ngay 19 thang 6 nam 2007 cua Thu tuong Chinh phu ve chi dao phong chong dich cum gia cam va cum A o nguoi; cong van so 962/TTg-NN ngay 18 thang 7 nam 2007 cua Thu tuong Chinh phu ve phong chong dich benh tren dan lon, Cong dien so 29/BNN-CD ngay 23 thang 7 nam 2007 cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon ve phong chong benh tai xanh o lon. Chu dong phong chong va ho tro tich cuc cho cong tac phong chong thien tai;

To chuc cac doan kiem tra, kiem soat khong de cac chu the san xuat, kinh doanh loi dung chu truong dieu chinh gia cua Nha nuoc va bien dong cua thi truong de tang gia bat hop ly, trai phap luat, lam phuong hai loi ich cua nguoi tieu dung va loi ich cua Nha nuoc.

12. Bo Van hoa-Thong tin phoi hop voi Ban Tuyen giao Trung uong chi dao cac phuong tien thong tin dai chung to chuc tuyen truyen ho tro cong tac quan ly dieu hanh gia ca, kiem soat lam phat, phan dau dat muc tieu Quoc hoi de ra la toc do tang gia thap hon toc do tang truong kinh te.

Thu tuong Chinh phu giao Bo Tai chinh chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Thuong mai va cac co quan lien quan theo doi viec trien khai thuc hien cac noi dung cua Chi thi nay va dinh ky tong hop, bao cao tai phien hop hang thang cua Chinh phu. Cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, Thu truong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, nguoi dung dau cac to chuc su dung ngan sach nha nuoc, Chu tich Hoi dong quan tri, Tong giam doc, giam doc cac doanh nghiep chiu trach nhiem to chuc thuc hien Chi thi nay.

(Theo TTXVN)

Viet Bao
Comment :Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Government issued urgent measures to curb price rise
Ministry of Commerce, Nguyen Tan Dung, the ministry of agriculture and development, the planning and investment, consumer price index, the Prime Minister, the Managing production management, People's Committee, the growth rate, the financial, managerial, unreasonable, implementation, 2007
Day 1/8, Prime Minister Nguyen Tan Dung has issued Directive No. 18 / 2007CT-TTg on a number of urgent measures to curb price growth market ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính phủ ban hành biện pháp cấp bách kiềm chế tăng giá

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính phủ ban hành biện pháp cấp bách kiềm chế tăng giá bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phu ban hanh bien phap cap bach kiem che tang gia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0