Chien luoc kinh doanh cua cac nuoc dang phat trien Xuat khau dich vu
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Chien luoc kinh doanh cua cac nuoc dang phat trien Xuat khau dich vu

Tags: Lien Hiep Quoc, Cac quoc gia dang phat trien, xuat khau dich vu, thuong mai dich vu, cung cap dich vu, ve thuong mai, cua chinh phu, vong dam phan, dai hoi dong, qui dinh, linh vuc, co the, cua cac, xuc tien, cac nuoc, GATS


TTCN - Ke tu thang 2-2000 Dai hoi dong WTO da xuc tien nhung cuoc dam phan ve thuong mai dich vu can cu theo cac qui dinh cua GATS. Mot trong nhung diem manh cua GATS la tao dieu kien thuan loi de cac quoc gia dang phat trien co the tham gia hiep dinh nay thong qua cac cam ket cu the.

Dieu 3 va 4 cua GATS nhan manh 3 diem: tang cuong nang luc, hieu qua va tinh canh tranh cua dich vu trong nuoc thong qua viec tiep can voi cong nghe tren co so thuong mai, cai thien viec tham gia cac kenh phan phoi va mang thong tin, tu do hoa viec mo cua thi truong trong cac linh vuc va phuong thuc cung cap loi ich xuat khau cho cac nuoc nay.

WTO se co uu tien dac biet cho cac quoc gia thanh vien dang phat trien va se xem xet cu the nhung kho khan nghiem trong ma cac thanh vien nay gap phai khi thuc hien cac cam ket cu the da dam phan. Noi cach khac, cac quoc gia dang phat trien co the ap dung cac bien phap tu ve khan cap (ESM) trong truong hop can thiet va nghiem trong theo qui dinh cua dieu 10, nghia la dam phan ve cac bien phap tu ve khan cap can phai duoc tien hanh dua tren nguyen tac khong phan biet doi xu.

Dieu quan trong nhat la cac quoc gia thanh vien dang phat trien cua WTO phai xac dinh duoc cac phuong thuc cung cap dich vu nao can duoc tu do hoa tung buoc trong cac vong dam phan ve thuong mai va xuat khau dich vu.

 Trong hai ngay 13 va 14-11 vua qua tai TP.HCM da dien ra hoi thao ve Hiep dinh chung ve thuong mai dich vu (GATS: General Agreement on Trade in Services) do Bo Ke hoach - dau tu cung phoi hop voi Chuong trinh Phat trien cua Lien Hiep Quoc (UNDP) va Trung tam Hoi nghi ve thuong mai va phat trien cua Lien Hiep Quoc (UNCTAD) to chuc.

Tiep theo sau do ngay 17 va 18-11 cung ba co quan nay tiep tuc to chuc hoi thao ve xuc tien va day manh xuat khau dich vu trong boi canh du doan VN se gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) vao nam 2005.

Moi noi chung ca hai cuoc hoi thao: van de thuong mai dich vu va xuat khau dich vu la trong tam chinh cua GATS. Hai cuoc hoi thao duoc thuc hien trong khuon kho du an “Tang cuong nang luc quan ly va xuc tien cac hoat dong thuong mai dich vu cua Viet Nam trong boi canh hoi nhap” so hieu VIE 02/009 do UNDP tai tro. Mot trong nhung muc tieu cua du an la nang cao hon nua su hieu biet cua can bo quan ly, cac nha doanh nghiep ve dinh che cua WTO trong linh vuc dich vu duoc the hien qua GATS.

Dieu 15 cua GATS cung de cap den van de tro cap ma GATS cho rang co tac dung bop meo thuong mai dich vu. Tuy nhien GATS to ra kha linh dong trong viec ap dung qui dinh nay cho cac quoc gia thanh vien dang phat trien de co the tranh khoi cac hinh thuc trung phat da phuong.

Nen nho van de tro gia nong san xuat khau la mot trong nhung nguyen nhan chinh dan den su tan vo vong dam phan Cancun moi day. Cac quoc gia dang phat trien phe phan van de tro cap kha gay gat vi ho da tiep thu duoc mot so kinh nghiem trong linh vuc dieu tra ve tro cap hang hoa. Du sao cong viec truoc mat cua ho van la xac dinh duoc nhung tro cap co anh huong “tieu cuc” va “tich cuc” doi voi loi ich quoc gia tren can ban tung nganh kinh doanh cung nhu tung phuong thuc cung cap dich vu.

GATS qui dinh bang phan loai bon phuong thuc cung cap dich vu:

+ Cung cap dich vu xuyen bien gioi (chang han dich vu dao tao tu xa, nguoi cung cap va nguoi su dung dich vu thuoc hai quoc gia khac nhau).
+ Su dung dich vu khi ra nuoc ngoai (chang han khach du lich).
+ Cung cap dich vu thong qua cac chi nhanh thuong mai (chang han cac van phong dai dien hay chi nhanh cong ty). + Cung cap dich vu lao dong o nuoc ngoai (chang han xuat khau lao dong).

Cac to chuc kinh doanh phai gop y cho chinh phu ve nhung phuong thuc cung cap dich vu nao dang la the manh hoac co tiem nang phat trien. Nguoc lai, vai tro cua chinh phu la xuc tien viec cung cap nhung thong tin thi truong can thiet cho doanh nghiep, nang cao trinh do nghiep vu va nhan thuc cho cac doanh nghiep, hiep hoi kinh doanh, ve vai tro quan trong hang dau cua viec xuat khau dich vu trong chien luoc phat trien kinh te quoc gia.

Dieu 13 cua GATS qui dinh ve viec mua sam dich vu cua chinh phu. Di nhien, nang luc cua cac quoc gia dang phat trien trong viec tiep can thi truong mua sam dich vu cua nha nuoc van con het suc han che. Cac thanh vien trong vong dam phan Doha da nhat tri rang dam phan ve tinh minh bach trong linh vuc mua sam cua chinh phu can phai tien hanh sau phien hop thu nam cua hoi nghi bo truong.

Trong cuoc hoi thao ve GATS, chuyen gia David Diaz nhan manh: “Se rat kho dat duoc bat ky ket qua cu the nao trong dam phan neu khong co tien bo chung trong cac linh vuc tu ve khan cap, tro cap va mua sam cua chinh phu trong dich vu”. Ong noi them rang y tuong tu do hoa thuong mai can phai phan anh loi ich cua ca cac quoc gia cong nghiep hoa va cac quoc gia dang phat trien.

Ba Doreen Conrad, truong ban thuong mai dich vu cua Trung tam Thuong mai quoc te (ITC), luu y: xuat khau dich vu la khu vuc kinh doanh quoc te dang phat trien rat nhanh nhung cac quoc gia dang phat trien van to ra hoai nghi kha nang xuat khau dich vu cua ho. Cac quoc gia nay van tuong rang ngoai dich vu du lich va van chuyen thi ho chang co dich vu nao khac de xuat khau.

Su hoai nghi va thieu hieu biet nay bat nguon tu nguyen nhan chinh la thieu so lieu thong ke va thong tin chinh xac trong linh vuc xuat khau dich vu. Cac quoc gia tap trung gan 80% nguon luc cua ho vao viec thu thap so lieu thong ke lien quan den viec xuat khau hang hoa. Ho hau nhu rat it quan tam den viec xuat khau dich vu. Chuong trinh lam viec cua GATS tap trung kha ky vao linh vuc nay.

Tu sau vong dam phan Uruguay, nhom Voorburg da hop tac voi bo phan thong ke cua Lien Hiep Quoc (UNSD) va Qui Tien te quoc te (IMF) de co gang thu thap so lieu thong ke chinh xac trong thi truong xuat khau dich vu. Nhung so lieu thong ke nay het suc can thiet trong viec xac dinh chien luoc phat trien mang luoi xuat khau dich vu trong tuong lai.

Vai tro cua chinh phu duoc dac biet nhan manh. Chinh phu can xac dinh ro nhung khia canh nao trong chinh sach nha nuoc co anh huong quan trong den linh vuc cung cap dich vu. Chang han chinh sach cho vay cua ngan hang thuong mai. ITC da phat hien thay cac ngan hang thuong mai tai cac quoc gia dang phat trien chi nhan tai san co dinh lam tai san the chap khi cho vay. Day la mot rao can lon cho nha cung cap hay xuat khau dich vu vi qui dinh cho vay noi tren co nghia la chi co cac nha dau tu co von that manh hay co bat dong san dung lam tai san the chap moi co the vay von tu ngan hang cho cong viec kinh doanh cua minh.

Trong khi tai cac quoc gia tien tien, cac cong ty dich vu co the truc tiep vay tien tu ngan hang bang cach su dung cac tai khoan co thu lam tai san the chap. Tai khoan co thu bao gom cac hoa don cho cac dich vu ma cong ty da thuc hien. Ngan hang co the dua vao so lieu do, nhan voi mot he so theo qui dinh, de cho cac cong ty dich vu vay so von kinh doanh can thiet. Day la mot vi du cho thay vai tro tham gia quan trong cua chinh phu trong chien luoc ho tro xuat khau dich vu.

TS DUONG NGOC DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Tín dụng đang dần được khơi thông

Với mục tiêu và quyết tâm đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành về dưới 3%, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xác định cụ thể và giao chỉ tiêu số nợ xấu phải được xử lý cho từng ngân hàng thương mại (gồm tự xử lý thu hồi nợ và bán nợ cho VAMC). Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý chi tiết và nghiêm túc triển khai thực hiện lộ trình xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN. Kết quả đạt được khả thi khi các ngân hàng đã hoàn tất việc bán nợ xấu cho VAMC trước thời hạn quy định.

Giá điện tại đảo không đắt hơn đất liền

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…

Hàng Việt vẫn khó cạnh tranh

Ông Nguyễn Văn Tài chủ hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì cho biết, nhiều hộ chăn nuôi gà ở Ba Vì hiện vẫn đang loay hoay tìm đầu ra, bởi mặc dù chất lượng cao nhưng vẫn khó vào siêu thị vì sản phẩm bị đánh đồng. Người chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt sắp tới khi Việt Nam hội nhập TPP thì sẽ còn càng khó khăn hơn.

Từ chuyện Samsung và hàng Việt

Từ góc nhìn của đa số người Việt Nam, việc coi sản phẩm của Công ty Samsung sản xuất tại Việt Nam là hàng của Việt Nam có vẻ hơi kỳ quặc. Đa số đầu vào cho việc sản xuất sản phẩm của Samsung đều đến từ các nước khác. Phần đóng góp cho giá trị gia tăng của sản phẩm từ Việt Nam rất nhỏ.

Tìm hiểu: Lien Hiep Quoc, Cac quoc gia dang phat trien, xuat khau dich vu, thuong mai dich vu, cung cap dich vu, ve thuong mai, cua chinh phu, vong dam phan, dai hoi dong, qui dinh, linh vuc, co the, cua cac, xuc tien, cac nuoc, GATS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chiến lược kinh doanh của các nước đang phát triển: Xuất khẩu dịch vụ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chiến lược kinh doanh của các nước đang phát triển: Xuất khẩu dịch vụ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chien luoc kinh doanh cua cac nuoc dang phat trien Xuat khau dich vu

Nhan xet, hay lien he ve tin Chien luoc kinh doanh cua cac nuoc dang phat trien Xuat khau dich vu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chien luoc kinh doanh cua cac nuoc dang phat trien Xuat khau dich vu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0