Can dam bao can bang chinh sach can bo xaCan dam bao can bang chinh sach can bo xa

Chat vat Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan hom nay, 19/11, cac dai bieu quan tam nhieu toi viec xay dung bo may Chinh phu khoa moi sau khi chia tach, sap nhap; dong thoi tap trung cac y kien ve viec dam bao can bang ve chinh sach cho cac can bo cap xa.

Bo may Chinh phu khoa 12 the nao ?

Trong phan bao cao cua minh truoc Quoc hoi sang nay, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan cho biet, mot trong nhung van de duoc rat nhieu dai bieu Quoc hoi quan tam la Chinh phu to chuc thuc hien Nghi quyet so 01 cua Quoc hoi ve viec xay dung bo may Chinh phu Khoa XII nhu the nao? Bo truong cho biet, ngay sau khi phien hop thu nhat cua Quoc hoi ket thuc, Chinh phu da hop ngay va co su phan cong cu the trach nhiem cua tung bo, nganh va co lich trinh cu the ve viec thuc hien, trong do co viec chuyen chuc nang nhiem vu, viec nhap tach cac Bo, hoan tat xay dung Nghi dinh de sua doi Nghi dinh 86 quy dinh ve chuc nang, nhiem vu, quyen han cua cac Bo, trinh Thu tuong ky ban hanh. Cung voi do la 6 nghi dinh cua cac Bo nhu Bo Nong nghiep phat trien nong thon, Bo Cong thuong, Bo Tai nguyen moi truong, Bo Y te, Bo Giao duc va Dao tao va mot so bo khac da co ban hoan thanh. Rieng cac bo co chia tach con co Bo Thong tin va truyen thong, Bo Van hoa, the thao du lich, thi 6 bo cac trinh tham dinh da toi muc cuoi cung, hien tai dang lay y kien cua cac thanh vien Chinh phu de ky ban hanh.

Bo truong Tran Van Tuan cho biet, viec soan thao cac nghi dinh de sua Nghi dinh 171 ve viec quy dinh co quan chuyen mon cap tinh va Nghi dinh 172 ve viec co quan chuyen mon cua cap huyen da duoc trien khai, hien da toi muc tham dinh cuoi cung de trinh Thu tuong Chinh phu ky chuan bi ban hanh.

"Co the noi viec to chuc thuc hien Nghi quyet so 01 cua Quoc hoi ve viec to chuc Chinh phu moi o nhiem ky Khoa XII, Chinh phu da chi dao khan truong va co nhung bien phap chi dao tich cuc va kien quyet. Ben canh nhung ket qua dat duoc so voi tien do thi chung toi thay cham hon so voi tien do du dinh do can tien hanh ra soat ky luong" - Bo truong bao cao.

Van de thu hai ma cac dai bieu quan tam la viec sua doi Nghi dinh 121 ve quy dinh can bo chuyen trach, cong chuc chuyen mon va dinh suat cho can bo o xa, thi tran, phuong va o thon, o to dan pho. "Nhung y kien do tap trung vao luong, bao hiem xa hoi, roi su can bang trong chinh sach va cung co nhung y kien, rat nhieu y kien cua cac nganh de nghi nganh minh, to chuc minh co co so, co vi tri, co suat, duoc bo tri o phuong, xa, thi tran. Chung toi da truc tiep tra loi mot cach nghiem tuc gui toi cac vi dai bieu Quoc hoi co chat van" - Bo truong nhan manh.

Sap xep can bo cong khai dan chu de tranh chay chuc

Mo dau phan tra loi chat van, DB Le Van Cuong (Thanh Hoa ) hoi trach nhiem cua Bo truong ve nhung bat cap ve pham chat, nang luc, che do, chinh sach nhu van de tien luong, bao hiem xa hoi va phu cap cua cac can bo cap xa, dac biet la truong thon. Bo truong cho biet, hien tai ve chu truong thi dinh suat luong cua can bo thon con thap, nhung da tien hanh chon truong thon de chon ra nguoi co kha nang, tam huyet va trach nhiem chinh thuoc ve chinh quyen dia phuong cap xa. Hien nay khong phai chi truong thon ma nhieu vi tri khac hien nay cung co y kien cua cac Bo, nganh va dia phuong de nghi phai dieu chinh, nen Bo se tiep thu de trinh trong qua trinh chinh sua chung ve che do chinh sach doi voi can bo xa, phuong.

Ve nhung y kien cho rang trong qua trinh de bat, sap xep can bo van con co tinh trang chay chuc, chay quyen, Bo truong cho biet viec nay khong phai chi y kien hom nay dai bieu Le Van Cuong neu, ma trong cac Bao cao kiem diem ve cong tac can bo tai Dai hoi Dang o cac cap uy, cac tinh, thanh pho, cac Bo, nganh cung neu y nay, de roi tim moi cach khac phuc.

"Quan diem cua chung toi la phai thuc hien mot cach nghiem tuc su chi dao thong qua cac quy trinh cong tac can bo, thong qua viec danh gia, thong qua viec quy hoach, thong qua cac buoc lay y kien cua co so va quan trong nua la viec de bat can bo phai cong khai, dan chu va trach nhiem thi se han che duoc viec do"- Bo truong noi va muon biet nhung truong hop cu the ma dai bieu Quoc hoi de cap toi de kien quyet xu ly.

Tra loi chat van cua dai bieu Tran Van Hung (TP Ho Chi Minh) ve luong cua xa doi pho la 1,86 cao hon chi huy truong quan su la thanh vien uy ban co he so la 1,75.Bo truong cho biet day la su thuc va bat hop ly nen da tap hop y kien va huong se trinh tai Hoi nghi Ban chap hanh Trung uong lan thu 6 ve giai quyet che do, chinh sach o co so trong do co xa, phuong. Ve van de lang phi chat xam duoc dai bieu Ho Thi Thu Hang (Vinh Long ) de cap den, Bo truong Tran Van Tuan cho biet, day la mot thuc te , can phai co nhung che do phu hop de tuyen duoc nguoi gioi. Tuy nhien nhung thuc te tinh hinh dat nuoc chung ta dang cai cach ve tien luong, cung co gang nhung co lo trinh chua lam ngay duoc, cho nen cung co mot bo phan khong phai la trong qua trinh tuyen kho, ma nguoi ta dang lam co quan Nha nuoc, nhung thu nhap thap, nguoi ta lam don xin ra khu vuc tu nhan, va dieu nay khong co gi bat thuong trong qua trinh phat trien nhieu thanh phan kinh te.

Dai bieu Chu Son Ha (Ha Tay) lai de cap viec dia gioi hanh chinh cac tinh chua ro rang, anh huong toi quy hoach phat trien kinh te xa hoi, chang han thi tran Xuan Mai, thuoc huyen Chuong Mi, tinh Ha Tay dang phat trien de chuan bi co quy hoach tro thanh mot thi xa trong luong lai. Nhung do co tranh chap voi tinh Hoa Binh no chua ro ve dia gioi hanh chinh, cho nen anh huong den quy hoach, phat trien kinh te - xa hoi cua dai bo phan dan cu o trong huyen Chuong Mi. ... Truoc nhung ban khoan nay, Bo truong cho biet kho khan o cho co nhung noi lanh dao hai tinh dong y, huyen dong y roi nhung co so khong dong y, cung co nhung noi thi co so dong y, nhung ma cap tren lai khong tan thanh nen can phai to chuc nhieu hoi nghi moi cac nganh co lien quan cung tien hanh lam, de khi quyet dinh thuc hien duoc ma dan dong tinh.

"Bo Noi vu cung xin tiep thu y kien nay, xin nhan trach nhiem, nhung ma cung mong muon cac cap, dac biet la nhung dia phuong co tinh trang nam trong dien phai giai quyet dia gioi chua on, thi cung phai tham gia vao viec lam the nao day de dong vien cac cap de ban di den thong nhat" - Bo truong noi.

Tra loi ban khoan cua dai bieu Ha ve viec co nen de noi dung thi quan ly hanh chinh Nha nuoc trong noi dung thi cong chuc hay khong, Bo truong Bo Noi vu cho rang thuc te tuyen cong chuc lam cong chuc hanh chinh phai co mon quan ly hanh chinh, thi tin hoc, ngoai ngu va thi chuyen vien chinh, chuyen vien cao cap cung deu thi nhung mon nhu vay. "Neu bay gio bo cac tieu chuan do di, ma xet tuyen thi cung kho, hay chi can cu vao viec ho co bang chuyen mon cao, dai hoc hoac tren dai hoc ma mien mot so mon thi tuyen cong chuc thi khong duoc. Boi vi yeu cau cong chuc la phai hieu biet ve nhung van de nhu vay".

Cung trong buoi sang va dau gio chieu, Bo truong Tran Van Tuan da tra loi mot so y kien ve to chuc can bo cong chuc, ve cai cach hanh chinh, sap xep can bo de phong, chong tham nhung va da duoc Bo truong tra loi kha day du.

H.T

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ 2 QH khoá XII.

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, Petrolimex lý giải do “khách quan”

Đại diện Petrolimex cho biết nguyên nhân lỗ của tập đoàn là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục, công thức tính giá cơ sở của Nghị định 83; chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết theo quy định hiện hành.

Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều

Tình hình kinh tế năm 2015 rõ rệt hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Năm 2013 mà dự đoán cho năm 2014 mù mờ lắm, nhưng bây giờ ngồi đây nghĩ năm 2015 nó sáng lên rất nhiều.

CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05%

Không những không tăng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2015 thậm chí còn giảm so với tháng trước. Việc giảm giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tháng Tết Nguyên đán không có diễn biến như thông lệ.

Quản lý, điều hành giá cần sự đồng thuận và giám sát của công luận

Năm 2015, một trong những giải pháp điều hành quan trọng của Chính phủ là tiếp tục thực hiện cơ chế giá thị trường đối với các mặt hàng năng lượng (điện, than, xăng dầu) và dịch vụ công thiết yếu (y tế, giáo dục...) theo lộ trình và mức độ phù hợp, phối hợp đồng bộ với các chính sách liên quan bảo đảm yêu cầu kiểm soát lạm phát. Ðồng thời, cần sự vào cuộc thật sự của nhiều cấp, ngành, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) bảo đảm sát với thực tế thị trường, doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng nhất.

Tìm hiểu: Tran Van Tuan, Chuong Mi, Khoa XII, Ha Tay, Ho Thi Thu Hang, Vinh Long, Bo Thong tin va Truyen thong, bo giao duc va dao tao, Bo truong bo Noi Vu, Bo Tai nguyen Moi truong, bo may chinh phu, dai bieu quoc hoi, Dia Gioi Hanh Chinh, trong qua trinh, cua Quoc hoi, cho biet

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần đảm bảo cân bằng chính sách cán bộ xã

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần đảm bảo cân bằng chính sách cán bộ xã bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can dam bao can bang chinh sach can bo xa

Nhan xet, hay lien he ve tin Can dam bao can bang chinh sach can bo xa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can dam bao can bang chinh sach can bo xa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0