Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh

Tags: thanh toan bang tien mat, nghi dinh cua Chinh phu, giao dich tien mat, hoat dong kinh doanh, tai khoan giao dich, quy tien mat, mo tai khoan, dac biet la, to thai do, quy dinh, to chuc, ton quy, mat tren, 10 trieu, doi voi, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sau khi TS dua tin ve du thao Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh ve thanh toan bang tien mat cam cac to chuc, DN co tai khoan giao dich tien mat tren 10 trieu dong , nhieu DN va doanh nhan da bay to thai do khong dong tinh.

Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh
Tien mat luu thong hien chiem mot luong khong nho.

Cac y kien deu cho rang, thanh toan la viec lam hang ngay rat quan trong voi cac DN. Quy dinh nay se troi tay DN va chinh cac co quan cua Nha nuoc nhu kho bac, ngan hang cung lam vao canh tu troi minh.

Hoat dong kinh doanh de pham phap!

Ong Nguyen Minh Phu - Giam doc Cong ty TNHH Dich vu xuyen Thai Binh Duong:""Hien co toi 45-50% quan he thanh toan giua DN voi ca nhan; ca nhan voi ca nhan duoc su dung bang tien mat. Nhu vay neu quy dinh cam giao dich tien mat giua DN va DN hoac DN va ca nhan tren 10 trieu se gay khong it tro ngai cho hoat dong cua DN va nen kinh te boi tien mat luu thong chiem mot luong khong nho. Quan he thanh toan tien mat cua DN chu yeu o cac khoan thanh toan tra luong cong nhan, mua ban hang nong san thuc pham, nguyen lieu dau vao co nguon goc tu nong dan, mua dich vu, hang ban le. Quy dinh nay du duoc dua ra voi muc dich han che tieu cuc, tham nhung, that thoat, tuy nhien toi cung xin canh bao, neu khong mo rong han muc quy tien mat thi cac hoat dong kinh doanh cua DNNN va DNTN deu bi dinh tre trong mot thoi gian. Va su thuc roi cac DN cung lai tim cach lach luat. Neu khong tinh toan ky thi khi ra doi Nghi dinh nay se lam giam toc do phat trien cua kinh te, can tro luu thong hang hoa.

Theo toi, can noi rong han muc tien mat vi voi thuc te hien nay, quy dinh nhu vay la khong the thuc hien duoc. DN muon hoat dong kinh doanh se phai vi pham nghi dinh. Toi cho rang nen han muc cho DN co su dung von ngan sach la 10 trieu; con voi DN khong phu thuoc ngan sach thi khong nen han che.

Ong Phung Dac Loc - Tong thu ky Hiep hoi Bao hiem Viet Nam: Du tieu tien ngan sach hay khong thi cac khoan chi doi hoi bang tien mat la nhu nhau. Cac DN thuong xuyen phai chi rat nhieu khoan cho nhung nguoi khong co tai khoan mo tai ngan hang tuc la phai thanh toan bang tien mat nhu tra cho tho sua chua, tho xay dung, cua hang ban le tu nhan, nong dan... Trong khi do, so tien quy dinh 5-10 trieu, thap hon nhieu so voi nhu cau phai thanh toan. Ben canh do con co nhieu khoan chi dang duoc khuyen khich nhu dong gop quy tu thien, ung ho dong bao bi thien tai lu lut, ho tro hoc bong, hoat dong van hoa the thao... phai dung bang tien mat. Quy dinh nay trai voi mot so san pham tin dung hien nay nhu cho vay tieu dung voi can bo cong nhan vien, cho vay ho nong dan, cho vay cac nhu cau chi tieu bang tien mat...

Tham chi, quy dinh ve ton quy tien mat doi voi DN con co mau thuan khi tien de trong ket cua ho la khong mat phi, neu qua muc ton quy thi phai gui ngan hang va mat them phi su dung tien mat. Neu khong can trong se rat de xay ra tinh trang khan hiem tien mat va xay ra hien tuong ""doi sec lay tien mat"" nhu nhung nam 90, khi nhu cau chi tien mat vuot qua gioi han muc ton quy tren.

Toi cung dat ra cau hoi rang Quy dinh tren co kiem soat duoc khong neu cac to chuc khong su dung kinh phi ngan sach Nha nuoc chuyen tien cua minh sang ngoai te manh de trong ket hoac gui vao tiet kiem khong ky han roi rut ra chi tieu.

Mot thuc te khac ma Du thao nay chua tinh den la cac ngan hang thuong mai, cac to chuc tin dung tuy chiu su quan ly cua ngan hang Nha nuoc song ho phai canh tranh nhau de loi keo khach hang gui tien, vay tien va thanh toan. Nhu vay cac ngan hang khong de gi to cao vi pham cua khach hang (nhu Du thao Nghi dinh quy dinh) va ho cung khong co quyen xu ly vi pham cua khach hang. Ho khong dai gi ma mat khach.

""Viec giao kho bac quy dinh ton quy tien mat cho cac to chuc su dung ngan sach Nha nuoc la tao ra co che xin - cho ma chung ta da mat rat nhieu cong suc de xoa bo. Chung ta da mat rat nhieu thoi gian va suc luc de xoa bo viec quan ly ton quy tien mat cua cac co quan trong nhung nam 90 nay lai dang lap lai va do do chinh chung ta dang tu troi minh.

Toi thay rang viec Du thao nay giao kho bac, Tong cuc Thue them chuc nang kiem tra trong boi canh nganh thue dang ap dung hau kiem de cac DN tu ke khai dong thue la mot su ""cai lui"". Boi dieu nay se khien chung ta quay lai canh ngay xua neu muon hoan thanh nhiem vu kiem tra, can bo thue hang thang phai vao DN kiem tra ton quy"".

(Tong thu ky Hiep hoi Bao hiem Viet Nam Phung Dac Loc)

TS. Nguyen Thi Thuong Huyen - Hoc vien Tai chinh:Neu quy dinh han muc thanh toan bang tien mat, ""khong qua 5 trieu dong doi voi mot khoan chi"" cho cac to chuc su dung kinh phi NSNN; ""khong qua 10 trieu dong doi voi mot khoan chi"" cho cac to chuc khong su dung kinh phi NSNN thi qua thap so voi gia tri cua cac giao dich kinh te, dan su, thuong mai hien nay; dac biet la doi voi cac to chuc khong su dung kinh phi NSNN ma nhung to chuc nay chu yeu la cac DN.

Thu hai, ""mot khoan chi"" o Du thao duoc hieu la mot lan viet phieu chi tien mat hay la mot lan giao dich mua ban, hay la mot noi dung trong mot hop dong giao dich? Voi han muc do, cung voi viec hieu khoan chi khac nhau rat co the dan den tinh trang lach qui dinh nay cua Nghi dinh. Chang han, phieu chi co the duoc viet nhieu lan (moi lan duoi 5 trieu, 10 trieu); Hoac moi giao dich co gia tri duoi 5 trieu, 10 trieu nhung tong so giao dich se rat nhieu lan; Hoac mot hop dong giao dich se duoc thanh toan nhieu lan.

Mot thuc te cho thay viec xac dinh muc ton quy tien mat o cac don vi su nghiep co thu se gap rat nhieu kho khan, dac biet la o cac truong hoc va benh vien. Chang han doi voi Hoc vien Tai chinh, ngoai NSNN cap thi co nguon thu su nghiep (hoc phi) la nguon thu rat lon cua Hoc vien ma nguon thu nay chi co tien mat. Hon nua viec thu hoc phi cua hang ngan sinh vien khong the noi la trong ngay mot ngay hai se xong duoc, do vay rat co the co nhung thoi diem so ton quy tien mat rat lon so voi dinh muc ton quy duoc quy dinh. Van de nay se cang kho thuc hien o cac benh vien lon vi nghiep vu thu vien phi phat sinh hang ngay.

Ve kiem tra, giam sat viec thuc hien han muc thanh toan bang tien mat va ton quy tien mat dinh muc. Theo qui dinh cua Nghi dinh thi pham vi kiem tra, giam sat cua Ngan hang Nha nuoc se rat rong bao ham tat ca cac to chuc co tai khoan tai cac don vi cung ung dich vu thanh toan. Dieu nay kho co the thuc thi tren thuc te, boi cac to chuc khong phai mo tai khoan o mot Ngan hang ma thuong mo tai khoan o nhieu ngan hang khac nhau va doi voi don vi su nghiep co thu ngoai viec phai mo tai khoan o Kho bac Nha nuoc, ho con duoc phep mo tai khoan tai ngan hang doi voi cac nguon thu thong qua hoat dong san xuat cung ung dich vu cua don vi.

Ong Trinh Ba Tuu - Hiep hoi Ngan hang Viet Nam: Toi cho rang 5 trieu hay 10 trieu khong quan trong lam, do ta dinh lieu va dieu chinh. Van de can quy dinh ro la: Du chi toi 1 ty dong bang tien mat cho mot khoan chi nhung do la hop ly thi van nen cho chi, khong han che. Vi du nhu chi thu mua, chi giai phong mat bang... do la nhung khoan chi cho dan, phai thanh toan bang tien mat. Nhung da chi la phai chi cho dung, da den bu la phai den bu, khong duoc dung vao muc dich khac. Do do phai quy pham lai, phai co ke hoach va phai co bao cao cho Ngan hang Nha nuoc hoac Kho bac Nha nuoc, con sau do la co quan nha nuoc kiem tra sau.

Hon nua, viec kiem tra ton quy tien mat dinh muc la dieu rat kho thuc hien tren thuc te. Thong thuong, neu khong can thiet thi chang co DN nao lai giu nhieu tien mat trong ket ca vi hon ai het DN la nguoi dau tien quan tam den yeu to an toan cho ho. Hay thu tuong tuong mot DN nhan duoc thanh toan tu mot so ho nong dan bang tien mat trong ngay, nhung ngay ngay hom sau lai can dem tien di thanh toan thi chac chan du tru tien mat se lon vao ngay do. Nhung co the rat nhieu ngay trong tuan DN lai khong can giu tien trong ket cua minh. Viec quy dinh dinh muc ton quy tien mat doi voi DN do thuc ra chang co y nghia gi ca, tham chi con can tro hoat dong kinh doanh cua DN.

Ngan hang nen nhin lai minh

Ong Nguyen Minh Phu cho rang, de cac quy dinh ve thanh toan tien mat thuc su co tac dung thi cac dieu kien can co la he thong ngan hang, cac quy tin dung va cac may thanh toan tu dong phai duoc mo den tan cap xa, phuong, su dung pho thong tat ca cac loai sec, tien mat, the tin dung va dam bao an ninh tuyet doi cho cac loai the, sec ghi tay; On dinh viec thanh toan bang tien mat tren co so han che toi da luu thong vang va ngoai te nhu mot phuong tien thanh toan trong cac giao dich mua ban thay cho tien mat; On dinh gia ca tieu dung sinh hoat, giam lam phat duoi 2%/nam. Nang cao chat luong dich vu ngan hang nham dam bao nhu cau thanh toan cua DN va nhan dan.

Con theo Cong ty tu van Investconsult Group, ""Hien co che thanh toan qua ngan hang thuong mai va Kho bac Nha nuoc qua kem hieu qua; He thong ngan hang hien nay do chua tieu chuan hoa nen con thieu do tin cay. Neu co nhung cai tien ve dich vu thanh toan tu phia cac ngan hang thi ngay lap tuc ty le DN va nguoi dan su dung cac cach thuc thanh toan khong bang tien mat se tang len. Giai phap vi mo co ban cho van de nay thay cho bien phap hanh chinh bat buoc co le nen bang cach to chuc tot hon nua va nang cao chat luong cac dich vu thanh toan khong dung tien mat tu phia ngan hang, kho bac va hon het: Can cai cach he thong ngan hang"".

""Chung toi thay loi quy dinh theo kieu khau hieu nhu tren thuc te khong dem lai bat cu ket qua gi. Nen chang, Chinh phu giao cho ngan hang nghien cuu tim cach phat trien hon nua mang luoi cung cap dich vu, cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat de nguoi dan co co hoi va kha nang tiep can, dac biet la doi voi dai bo phan cu dan o cac vung khong phai la thanh pho lon, nhung la vung san xuat hang hoa tap trung. Hon nua, phai co chinh sach, co che, bien phap khuyen khich cu the de thu hut nguoi dan mo tai khoan va thanh toan theo hinh thuc khong dung tien mat thi se co tac dung thiet thuc va to lon trong viec han che thanh toan bang tien mat tren thuc te.

Co le Nha nuoc khong nen an dinh dinh muc ton quy tien mat ma hay de cho cac to chuc tu quyet dinh van de nay giong nhu o mot so nuoc phat trien tren the gioi. Cai ma Nha nuoc co the kiem soat duoc la viec thanh toan giua cac to chuc co tai khoan voi nhau va chung ta hay co gang quan ly tot hoat dong nay. Viec ma chung ta phai chap nhan la cac to chuc con su dung so luong lon tien mat de thanh toan cho cac ca nhan khong co tai khoan o ngan hang va nhu cau ve tien mat cua moi to chuc moi khac, o moi thoi diem moi khac, khong the xac dinh chac chan duoc"" - ong Trinh Ba Tuu buc xuc noi.

  • Hong Phuc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Người Mỹ cân nhắc gì khi đầu tư vào Việt Nam?

'Quan hệ mậu dịch, thương mại chắc chắn sẽ ngày càng tốt…, tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhìn thấy khả năng ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, các nhà đầu tư Mỹ ồ ạt vào Việt Nam'.

Kinh doanh casino: những dự án tỷ USD vẫn chờ 7 năm qua

Sau 7 năm đề xuất, sau nhiều lần trình - sửa - trình lại sửa, Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino vẫn chưa thể thông qua, trong khi nhiều nhà đầu tư rất trông chờ nghị định này để sớm có các quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, lịch sử chứng khoán có tiếp tục lặp lại?

Cả hai lần Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước đều có những diễn biến hết sức khởi sắc. Liệu lịch sử có lặp lại trong lần tới thăm này của Tổng thống Obama?

Tìm hiểu: thanh toan bang tien mat, nghi dinh cua Chinh phu, giao dich tien mat, hoat dong kinh doanh, tai khoan giao dich, quy tien mat, mo tai khoan, dac biet la, to thai do, quy dinh, to chuc, ton quy, mat tren, 10 trieu, doi voi, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấm giao dịch tiền mặt trên 10 triệu: Ta tự trói mình!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấm giao dịch tiền mặt trên 10 triệu: Ta tự trói mình! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cam giao dich tien mat tren 10 trieu Ta tu troi minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0