Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay sau khi du thao Luat thue thu nhap ca nhan duoc cong bo, TS nhan duoc rat nhieu thac mac cua doc gia lien quan den thue suat, cach tinh thue va chiet tru gia canh. Pho tong cuc truong Tong cuc Thue Nguyen Thi Cuc da giai thich ro them ve dieu nay.
> Danh thue bat dong san: Con dao 2 luoi Nguoi gui tiet kiem lo nop thue

Ba Cuc cho biet, du thao Luat quy dinh ca nhan duoc giam tru gia canh truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong... Muc giam tru gia canh gom 2 phan, phan doi voi nguoi nop thue va phan doi voi nhung nguoi phu thuoc ma nguoi nop thue co trach nhiem nuoi duong. Phan doi voi nguoi nop thue (thuc chat la muc khoi diem chiu thue) de dam bao nguyen tac chi dieu tiet mot phan thu nhap cua nhung nguoi co thu nhap tren muc binh quan xa hoi. Du kien co 2 phuong an: 4 trieu dong/thang (48 trieu dong/nam) hoac 5 trieu dong/thang (60 trieu dong/nam).

Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi
Pho tong cuc truong Nguyen Thi Cuc ve so do tinh thue. Anh: M.K.

Phan doi voi nhung nguoi phu thuoc tinh den gia canh cua ca nhan nguoi nop thue. Du kien khoan tru cho nguoi phu thuoc gom 3 muc: 50% doi voi moi nguoi phu thuoc la nguoi tan tat, 40% doi voi moi nguoi phu thuoc duoi 18 tuoi va 30% doi voi moi nguoi phu thuoc khac.

Chang han, mot nguoi co thu nhap 10 trieu dong/thang, nuoi hai con nho duoi 18 tuoi thuoc dien duoc giam tru gia canh. Neu lay muc khoi diem chiu thue la 4 trieu dong/thang, moi nguoi con duoc giam tru 40%, va tong so thu nhap duoc giam tru la (40% x 4 trieu dong) x 2 nguoi = 3,2 trieu dong. Nhu vay, thu nhap tinh thue cua nguoi nop thue trong truong hop nay se la: 10 trieu - 3,2 trieu = 6,8 trieu dong. Trong do, co 4 trieu giam tru cho ban than nhung van dua vao thu nhap chiu thue voi muc thue suat 0%.

Thue suat duoc ap dung cho truong hop tren theo bieu luy tien gom 3 bac. Bac 1: den 4 trieu dong voi thue suat 0%, tuc la khong phai dong thue. Bac 2: 4-6 trieu dong/thang phai chiu thue suat 5%. Trong bac thue nay, doi tuong nop thue se phai nop 2 trieu x 5% = 100.000 dong. Bac 3 la 6-9 trieu dong thue 10%, trong bac thue nay doi tuong chi co 800.000 dong phai chiu thue. Cu the: 800.000 x 10% = 80.000 dong. Tong cong 3 bac thue doi tuong phai chiu la 180.000 dong.

Theo ba Cuc, muc khoi diem tinh thue 4-5 trieu dong/thang da duoc tinh den toc do truot gia den nam 2010 sau thoi diem Luat thue Thu nhap ca nhan chinh thuc duoc ap dung. Theo so lieu cua Tong cuc Thong ke nam 2004, thu nhap binh quan xa hoi moi thang khoang 490.000 dong va muc chi tieu trung binh la 390.000 dong. Trong do, nhom thu nhap cao binh quan la 1,5 trieu dong/thang, chiem 10% dan so, va chi tieu 1 trieu hang thang.

Noi dung co ban cua Du thao Luat thue Thu nhap ca nhan

Nguon: Tong cuc Thue

I. Su can thiet ban hanh Luat:

Nghi quyet Dai hoi Dang IX va X da xac dinh "Ap dung thue thu nhap ca nhan thong nhat va thuan loi cho moi doi tuong chiu thue, bao dam cong bang xa hoi va tao dong luc phat trien" va “Hoan thien he thong phap luat ve thue theo nguyen tac cong bang, thong nhat va dong bo... Dieu chinh chinh sach thue theo huong giam va on dinh thue suat, mo rong doi tuong thu, dieu tiet hop ly thu nhap”. Cu the hoa nghi quyet cua Dai hoi Dang, Bo Chinh tri da thong qua Chien luoc cai cach thue den nam 2010 trong do dat ra yeu cau: “Can som xac dinh cac buoc di thich hop de tang ty trong cac nguon thu trong nuoc cho phu hop voi tien trinh hoi nhap. Mo rong dien thue truc thu va tang ty le thu tu thue truc thu”. Thuc hien cac Nghi quyet nay, Chinh phu da ban hanh Quyet dinh so 201/QD-TTg trien khai thuc hien Chien luoc cai cach thue, trong do thue thu nhap ca nhan duoc xac dinh ban hanh vao nam 2007.

Hien hanh, viec dong vien thue doi voi thu nhap cua cac ca nhan duoc thuc hien thong qua 3 sac thue: Thue thu nhap doanh nghiep ap dung doi voi ca nhan kinh doanh; Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao ap dung cho nguoi co thu nhap tu tien luong, tien cong; Thue chuyen quyen su dung dat ap dung doi voi nguoi co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat. Viec ap dung chinh sach thue nhu tren trong thoi gian qua la phu hop, da phat huy tac dung trong quan ly va thu ngan sach Nha nuoc. Nhung den nay da boc lo mot so bat hop ly:

- Chua binh dang, cong bang ve nghia vu thue: cung la thu nhap cua ca nhan, nhung thu nhap tu kinh doanh khong duoc tru khoi diem ma nop thue theo muc 28%; thu nhap tu tien cong, tien luong tren muc khoi diem 5 trieu dong moi thang moi nop thue va ap dung thue suat luy tien tung phan tu 10% den 40%;

- Ap dung khoi diem chiu thue, bieu thue khac nhau giua nguoi Viet Nam va nguoi nuoc ngoai.

- Chua phu hop voi thong le quoc te.

Hien nay, hon 180 nuoc da ap dung thue thu nhap ca nhan. Theo xu huong phat trien cua the gioi thi thue thu nhap chiem ty trong ngay cang cao trong tong so thu ngan sach, dac biet la cac nuoc phat trien nhu: My, Nhat, Anh, Phap, Duc co ty trong thue thu nhap chiem khoang 30-40% tong thu ngan sach. Mot so nuoc trong khoi ASEAN nhu Thai Lan, Malaysia, Philippines, thue thu nhap ca nhan chiem khoang 13-14% tong thu ngan sach Nha nuoc, trong khi do o Viet Nam, so thu tu thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao chi chiem khoang 2,5% tong thu ngan sach. Neu tinh ca so thu tu ca nhan, ho kinh doanh va ca nhan chuyen quyen su dung dat thi tong so thu thue thu nhap tu cac doi tuong nay cung chi chiem khoang 4% tong thu ngan sach Nha nuoc.

Trong nhung nam toi, truoc yeu cau phat trien manh me cua cac thi truong va cac thanh phan kinh te, yeu cau hoi nhap kinh te quoc te ngay cang sau, thu nhap cua ca nhan se ngay cang da dang, viec ban hanh Luat thue thu nhap ca nhan tren co so thong nhat 3 sac thue neu tren se gop phan tang cuong cong tac kiem soat, phan phoi thu nhap va dieu tiet vi mo nen kinh te - xa hoi, nham hoan thien he thong chinh sach thue de dap ung yeu cau phat trien kinh te - xa hoi va hoi nhap kinh te quoc te trong thoi gian toi, gop phan dam bao tinh on dinh va nguon luc cho ngan sach Nha nuoc.

II. Quan diem, muc tieu xay dung Luat thue thu nhap ca nhan

- Thu nhat, dam bao dong vien mot cach hop ly thu nhap dan cu de khuyen khich moi ca nhan ra suc lao dong, san xuat kinh doanh, gia tang thu nhap lam giau chinh dang.

Thue thu nhap ca nhan dong vien phu hop voi kha nang thu nhap cua moi nguoi: Khong thu thue doi voi nhung nguoi co thu nhap thap; chi dieu tiet mot phan thu nhap cua ca nhan co thu nhap tren muc trung binh cua xa hoi, phan thu nhap con lai dam bao nang cao doi song, khuyen khich lam giau chinh dang, tang tich luy, dau tu phat trien san xuat kinh doanh de giai phong moi nguon luc cua dat nuoc.

- Thu hai, dam bao cong bang trong dieu tiet thu nhap cua cac tang lop dan cu, tao dieu kien cho nguoi nop thue trong viec thuc hien nghia vu doi voi dat nuoc, gop phan han che khoang cach ve thu nhap giua cac tang lop dan cu trong xa hoi.

Quan diem nay the hien Thue thu nhap ca nhan phai dam bao cong bang, ve nghia vu thue giua cac ca nhan co thu nhap; nguoi co thu nhap cao hon thi nop thue nhieu hon; nguoi co thu nhap nhu nhau nhung co hoan canh khac nhau thi nop thue khac nhau, tao dieu kien thuan loi cho moi ca nhan thuc hien tot nghia vu thue.

- Thu ba, viec ban hanh va ap dung thue thu nhap ca nhan co tinh den nhung buoc di phu hop voi tinh hinh nuoc ta va thong le quoc te; ke thua co chon loc nhung quy dinh trong chinh sach thue hien hanh.

De phu hop voi qua trinh phat trien kinh te xa hoi va hoi nhap kinh te quoc te trong nhung nam toi, viec xay dung, ban hanh va ap dung thue thu nhap ca nhan can phai co lo trinh, buoc di thich hop phu hop voi thuc tien cua Viet Nam, thong le quoc te va ke thua co chon loc nhung quy dinh trong chinh sach thue hien hanh.

- Thu tu, dam bao huy dong nguon luc de Nha nuoc giai quyet tot hon cac van de xa hoi.

Cung voi viec day manh san xuat kinh doanh, su dung tiet kiem, hieu qua ngan sach, nang cao vai tro, hieu luc quan ly cua Nha nuoc, tang cuong chong that thu thue, viec ap dung thue thu nhap ca nhan gop phan huy dong them nguon luc, dam bao on dinh, tang truong nguon thu ngan sach de giai quyet tot hon cac muc tieu kinh te - xa hoi cua dat nuoc.

1. Ve doi tuong nop thue:

Du luat quy dinh doi tuong nop thue la ca nhan nguoi Viet Nam, nguoi nuoc ngoai co thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong, tien thu lao, thu nhap tu dau tu von, chuyen nhuong von va cac khoan thu nhap bao gom ca ca nhan tu kinh doanh va chu ho gia dinh hoac nguoi dai dien ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe.

Nhu vay, diem quy dinh moi ve doi tuong nop thue la dua ca nhan kinh doanh va chu ho gia dinh san xuat, kinh doanh trong cac linh vuc, nganh nghe hien dang dieu chinh tai Luat thue thu nhap doanh nghiep vao doi tuong dieu chinh cua Luat thue thu nhap ca nhan, vi:

- Thu nhat, cac doi tuong nay khong phai la doanh nghiep nen viec tiep tuc ap dung Luat thue thu nhap doanh nghiep se khong hop ly, khong phu hop voi thong le quoc te.

- Thu hai, dam bao dong vien binh dang ve thue thu nhap cua ca nhan khong phan biet thu nhap tu kinh doanh hoac thu nhap tu tien luong, tien cong: ap dung chung bieu thue va cung duoc giam tru gia canh.

- Thu ba, dam bao phu hop voi thong le quoc te la: Thue thu nhap doanh nghiep dieu tiet vao thu nhap cua doanh nghiep, thue thu nhap ca nhan dieu tiet vao cac thu nhap cua ca nhan, khong phan biet nguon tao ra thu nhap la tu kinh doanh hay lam cong an luong.

2. Ve thu nhap thuoc dien chiu thue:

Ve co ban Du luat quy dinh thu nhap chiu thue tren co so ke thua co chon loc nhung quy dinh hien hanh va duoc phan thanh 6 loai gom:

- Thu nhap chiu thue tu kinh doanh.

- Thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong, tien thu lao, bao gom ca cac khoan thu nhap tu giang day, tu van, nghien cuu khoa hoc, tien nhuan but...
(Doi voi hai khoan thu nhap tren duoc tru cac khoan dong gop BHXH, BHYT va giam tru gia canh truoc khi tinh thue).

- Thu nhap chiu thue tu dau tu von gom: lai cho vay, lai tien gui tiet kiem, lai tu hop dong bao hiem nhan tho, lai trai phieu, tin phieu, loi tuc co phan, loi tuc tu cac hinh thuc gop von kinh doanh.

- Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong von.

- Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bat dong san.

- Thu nhap chiu thue khac: phan thu nhap vuot tren 10 trieu dong/lan phat sinh tu trung thuong xo so, trung thuong trong cac hinh thuc khuyen mai, tro choi co thuong, thu nhap tu tien ban quyen, tu thua ke, qua tang.

Diem moi cua Du luat ve thu nhap chiu thue la:

- Dua thu nhap tu loi tuc co phan, loi tuc tu cac hinh thuc gop von kinh doanh, thu nhap tu chuyen nhuong von (bao gom ca mua ban chung khoan) hien tam thoi chua thu vao dien chiu thue. Vi nhung nam qua, so luong cac doanh nghiep co phan chua nhieu, thi truong von chua phat trien nen de khuyen khich nguoi dan dau tu, chinh sach thue hien hanh chua thu doi voi khoan thu nhap nay. Thoi gian toi cung voi su phat trien nhanh chong cua cac thi truong va trong dieu kien hoi nhap kinh te - quoc te, so luong nguoi dau tu vao cac thi truong bao gom ca ca nhan trong nuoc va nuoc ngoai tang, dong thoi so luong nguoi nam giu co phan cua cac doanh nghiep cung tang len. Vi vay viec dua vao thu thue de kiem soat thu nhap cua ca nhan doi voi loai thu nhap nay la can thiet va thong qua do dong vien mot phan cho ngan sach Nha nuoc va dam bao quyen danh thue cua nuoc ta doi voi cac ca nhan nuoc ngoai co thu nhap nay phat sinh tai Viet Nam.

- Dua thu nhap tu lai tien gui tiet kiem hien tam thoi chua thu vao dien chiu thue. Tuy nhien, nhung nguoi co tien gui tiet kiem thuong la nguoi khong co co hoi kinh doanh, dau tu; Do vay, du Luat du kien chi dieu tiet thu nhap tu lai tien gui tiet kiem co muc lai tu tren 4-5 trieu dong/thang, tuong duong voi muc giam tru cho nguoi nop thue. Voi du kien nay thi so tiet kiem co tien gui khoang 700-800 trieu dong tro len moi phai nop thue.

- Du Luat du kien thu thue doi voi thu nhap tu thua ke va qua tang. Chinh sach thue hien hanh chua thu doi voi cac khoan thu nhap nay. Nhung qua nghien cuu kinh nghiem cua cac nuoc cho thay de vua kiem soat duoc su chuyen dich tai san, vua dam bao cong bang xa hoi, khuyen khich moi nguoi lao dong tu tao ra thu nhap, khong trong cho, y lai vao nguoi khac, hau het cac nuoc deu danh thue va tham chi con danh thue rat cao doi voi loai thu nhap nay. Tu kinh nghiem tren, viec dua thu nhap tu thua ke, qua tang vao thu nhap chiu thue de kiem soat la can thiet. Nhung, de phu hop voi dieu kien thuc tien nuoc ta trong nhung nam toi day, du kien chi dua vao thu nhap chiu thue doi voi tai san thua ke, qua tang la co phieu, trai phieu, quyen so huu cong ty. Rieng doi voi tai san la nha, dat chi dua vao dien chiu thue trong truong hop nguoi da co nha o nhung duoc nhan thua ke quyen su dung dat va nha.

3. Cac khoan thu nhap khong thuoc dien chiu thue, thu nhap duoc mien thue, thu nhap chua thu thue bao gom:

- Thu nhap duoc mien thue:

+ Thu nhap tu san xuat nong nghiep trong han muc dien tich dat duoc giao cua chu ho gia dinh nong dan;

+ Thu nhap tu san xuat muoi cua chu ho diem dan;

+ Thu nhap tu trong rung cua chu ho nong dan;

+ Thu nhap tu danh bat hai san cua chu ho ngu dan;

+ Thu nhap tu chuyen doi dat nong nghiep de canh tac;

+ Thu nhap tu chuyen nhuong, chuyen doi (mot lan) nha o, quyen su dung dat o cua cac doi tuong chinh sach xa hoi;

Viec mien thue doi voi cac khoan thu nhap neu tren la ke thua chinh sach hien hanh va de tiep tuc thuc hien chu truong quan tam, ho tro cua Nha nuoc doi voi cac tang lop dan cu trong cac linh vuc nong lam, ngu dan, diem nghiep con kho khan, gap rui ro cao, thu nhap con thap va cac doi tuong chinh sach xa hoi.

- Thu nhap chua thu thue gom cac khoan sau:

Thu nhap tu lai trai phieu Chinh phu, cong trai, tin phieu Kho bac Nha nuoc; thu nhap tu chuyen nhuong, chuyen doi bat dong san tren 10 nam. Chua thu thue doi voi cac loai thu nhap nay vi:

+ Ke thua chinh sach hien hanh, nham khuyen khich huy dong von trong dan cu de xay dung dat nuoc, Du luat quy dinh tam thoi chua thu thue doi voi thu nhap tu lai cong trai, trai phieu Chinh phu, tin phieu Kho bac Nha nuoc.

+ Trong thuc te, viec chuyen nhuong bat dong san cua ca nhan da co quyen so huu hoac quyen su dung bat dong san tren 10 nam thuong it mang tinh chat kinh doanh ma chu yeu la chuyen doi cho o. Vi vay, du thao luat quy dinh them thu nhap chua thu thue bao gom ca truong hop thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san cua ca nhan da co quyen so huu hoac quyen su dung bat dong san do tren 10 nam.

- Thu nhap khong thuoc dien chiu thue gom cac khoan:

Du luat quy dinh ro cac khoan thu nhap mang tinh chat dai ngo, chinh sach xa hoi cua Nha nuoc thi khong thuoc dien chiu thue, quy dinh nay cung la ke thua chinh sach thue hien hanh, cu the gom cac khoan thu nhap sau:

+ Cac khoan phu cap uu dai cho nguoi co cong, phu cap an ninh, quoc phong.

+ Cac khoan tro cap cho cac doi tuong duoc huong chinh sach xa hoi, nguoi co cong, tro cap kho khan dot xuat, tro cap mat viec lam…

+ Cac khoan tien thuong do phat minh, sang che, giai thuong gan lien voi danh hieu duoc Nha nuoc phong tang; giai thuong quoc gia, quoc te.

+ Cac khoan thu nhap tu hoc bong; tien boi thuong bao hiem nhan tho, phi nhan tho.

+ Thu nhap trong cac truong hop khong thuoc dien chiu thue chuyen quyen su dung dat theo quy dinh tai Luat thue chuyen quyen su dung dat hien hanh.

4. Ve giam tru gia canh:

Giam tru gia canh la khoan tien duoc tru truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong cua nguoi nop thue. Du Luat quy dinh ca nhan duoc giam tru gia canh truoc khi tinh thue doi voi thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong cua nguoi nop thue. Muc giam tru gia canh gom 2 phan, phan doi voi nguoi nop thue va phan doi voi nhung nguoi phu thuoc ma nguoi nop thue co trach nhiem nuoi duong, nhu sau:

+ Phan doi voi nguoi nop thue (thuc chat la nguong thu nhap tinh thue) de dam bao nguyen tac chi dieu tiet mot phan thu nhap cua nhung nguoi co thu nhap tren muc binh quan xa hoi. Du kien co 2 phuong an: 4 trieu dong/thang (48 trieu dong/nam) hoac 5 trieu dong/thang (60 trieu dong/nam).

+ Phan doi voi nhung nguoi phu thuoc la co tinh den gia canh cua ca nhan nguoi nop thue. Du luat du kien muc tru cho nguoi phu thuoc gom 3 muc: 50% doi voi moi nguoi phu thuoc la nguoi tan tat; 40% doi voi moi nguoi phu thuoc duoi 18 tuoi; 30% doi voi moi nguoi phu thuoc khac (Theo kinh nghiem cua cac nuoc, muc giam tru cua nguoi phu thuoc thuong chi bang 10% den 50% muc tru cua nguoi nop thue).

* Phuong an 4 trieu dong/thang: duoc xay dung dua tren so lieu thong ke cua Nha nuoc va cac ket qua dieu tra xa hoi hoc ve thu nhap, chi tieu cua cac tang lop dan cu da duoc cong bo, du bao theo chi so tang truong den nam 2009-2010.

Voi muc giam tru 4 trieu dong/thang, truong hop nguoi nop thue co hai nguoi phu thuoc phai nuoi duong duoi 18 tuoi se duoc giam tru la 7,2 trieu dong/thang (4 trieu cho ban than va 3,2 trieu cho 2 nguoi phu thuoc), truong hop co them nguoi nuoi duong thi muc tru con nhieu hon. Vi du, nguoi co thu nhap 10 trieu dong/thang neu nuoi 2 nguoi phu thuoc duoi 18 tuoi thi thu nhap tinh thue se la 2,8 trieu dong (10 trieu dong tru 7,2 trieu dong), voi bieu thue nhu du kien thi so tien thue phai nop chi la 180.000 dong/thang (theo quy dinh hien hanh thi phai nop 500.000 dong/thang). Nhu vay, phan de chi dung cua nguoi nop thue bao gom ca muc giam tru gia canh va phan thu nhap con lai sau khi nop thue la 9,820 trieu dong/thang.

Theo phuong an nay, nguong chua thu thue cho nguoi nop thue co 2 nguoi phu thuoc duoi 18 tuoi cao hon so voi hien hanh (7,2 trieu dong so voi 5 trieu dong) nhung doi voi nguoi doc than thi thap hon song cung la hop ly vi quy dinh nhu vay se dam bao tinh cong bang cua thue thu nhap ca nhan, khac phuc nhuoc diem binh quan cua Phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao hien hanh.

* Phuong an 5 trieu dong/thang: Theo phuong an nay neu nguoi nop thue co thu nhap 10 trieu dong/thang va co 2 nguoi phu thuoc duoi 18 tuoi chi nop thue 50.000 dong/thang; thu nhap con lai sau thue la 9,950 trieu dong. Phuong an nay se de tao su dong thuan nhung so thu giam nhieu va muc tru nay cung la cao hon so voi cac nuoc tren the gioi. (Viet Nam 60 trieu dong/nam tuong duong 3.750 USD, Trung Quoc 726 USD, Malaysia 2.105 USD, Thai Lan: 2.268 USD).

Ve nguoi phu thuoc, co y kien cho rang nen khong che toi da so nguoi phu thuoc duoc tinh giam tru gia canh. Du luat du kien muc tru cho nhung nguoi phu thuoc khong qua 10 trieu dong/thang (tuong duong voi truong hop nguoi nop thue nuoi tu 5 den 7 nguoi). Rieng doi voi nguoi phu thuoc co muc thu nhap thap hon muc duoc giam tru gia canh, vi du nhu nguoi phu thuoc co luong huu 700.000 dong/thang thi nguoi nop thue duoc tru them de dam bao du muc giam tru cho nguoi phu thuoc.

Viec ke khai muc giam tru gia canh cho nhung nguoi phu thuoc (con, bo, me...), nguoi nop thue can cu vao thu nhap cua ban than va nhung nguoi nop thue khac trong gia dinh de lua chon hinh thuc ke khai muc giam tru cho nguoi phu thuoc nhung dam bao nguyen tac nhung nguoi nop thue trong mot gia dinh khong ke khai trung nguoi phu thuoc cua gia dinh do. De kiem soat duoc van de nay thi khong chi nguoi nop thue ma ca nhung nguoi phu thuoc cung can co ma so thue rieng.

5. Bieu thue

Du Luat thue thu nhap ca nhan quy dinh hai bieu thue: Bieu thue luy tien tung phan va Bieu thue suat toan phan.

a. Bieu thue luy tien tung phan:

Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao hien hanh dang ap dung 2 bieu thue luy tien tung phan cho nguoi Viet Nam va nguoi nuoc ngoai voi muc thue suat thap nhat la 10%, thue suat cao nhat la 40%. Muc khoi diem chiu thue doi voi nguoi Viet Nam la tren 5 trieu dong/thang va nguoi nuoc ngoai la tren 8 trieu dong/thang.

Bieu thue luy tien tung phan du kien theo Luat thue thu nhap ca nhan ap dung thong nhat cho ca nguoi Viet Nam va nguoi nuoc ngoai, va ap dung doi voi thu nhap tu kinh doanh, tu tien luong, tien cong do day la khoan thu nhap co tinh chat pho bien, thuong xuyen, on dinh cua ca nhan trong nam nen muc thu nhap tinh thue duoc tinh theo nam va tam thu theo thang.

Bieu thue gom 8 bac: Khoang cach ve thue suat giua cac bac la 5%, bac 1 la thue suat 0%, thue suat thap nhat la 5% va cao nhat la 35%, cu the nhu sau:

Don vi tinh: Trieu dong

Nhu phan tich o tren, muc giam tru gia canh cho ca nhan duoc coi la nguong chiu thue nen bieu thue duoc thiet ke thue suat 0% tuong ung voi nguong giam tru cua nguoi nop thue. Khoan giam tru cho nguoi phu thuoc se duoc tru truoc khi xac dinh thu nhap tinh thue.

Viec chon bieu thue luy tien tung phan voi muc thue suat nhu tren la de dam bao ty le dieu tiet hop ly so voi thue thu nhap doanh nghiep dong thoi muc thue suat cao nhat 35% cung tuong duong voi muc thue suat cao nhat cua mot so nuoc trong khu vuc (Malaysia 34%, Thai Lan 37%, Indonesia 35%, Trung Quoc 45%).

b. Bieu thue suat toan phan: Bieu thue suat toan phan ap dung doi voi cac loai thu nhap tu dau tu (lai tien cho vay, lai tien gui tiet kiem, loi tuc co phan), thu nhap tu chuyen nhuong von, thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san va cac khoan thu nhap khac (tien ban quyen, trung thuong xo so, khuyen mai, tro choi co thuong, thua ke, qua tang). Thue thu nhap duoc tinh va thu theo tung lan phat sinh thu nhap.

Bieu thue du kien nhu sau:

Viec ap dung cac muc thue suat nhu tren la vi ly do sau:

- Doi voi thu nhap tu dau tu von hien nay tam thoi chua thu, Luat du kien dua vao dien chiu thue de dam bao kiem soat thu nhap nay va dong vien mot phan vao ngan sach nha nuoc. Tuy nhien de khuyen khich phat trien thi truong von thi muc dong vien 5% la hop ly. Muc thue suat nay thap hon so voi cac nuoc (hau het cac nuoc ap dung thue suat 15%-20%)

- Thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong von, hien hanh ca nhan kinh doanh nop thue la 28%, ca nhan khong kinh doanh chua nop thue doi voi loai thu nhap nay. Tuy nhien, Du luat du kien quy dinh thu thue doi voi ca nhan co thu nhap tu chuyen nhuong von bat ke la kinh doanh hay khong kinh doanh va ap dung mot muc thue suat chung la 25%. Muc thue suat nay cung la hop ly va phu hop voi thong le quoc te.

Trong thuc tien khong phai moi truong hop deu co the xac dinh duoc thu nhap rong nen doi voi truong hop khong xac dinh duoc thu nhap rong thi Du luat quy dinh thue duoc tinh bang 0,1% tren gia chuyen nhuong, tren co so xac dinh thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bang 0,4% tren gia chuyen nhuong nhan voi thue suat 25%.

- Doi voi thu nhap tu chuyen nhuong bat dong san, hien thu thue tren gia chuyen nhuong voi thue suat la 2% doi voi dat nong nghiep va 4% doi voi dat khac. Du luat du kien quy dinh thu mot muc thue suat thong nhat la 25% tren thu nhap rong cua loai thu nhap nay de dam bao dong vien binh dang.

Truong hop khong xac dinh duoc thu nhap rong thi Du luat quy dinh thue duoc tinh bang 2% tren gia chuyen nhuong, tren co so xac dinh thu nhap chiu thue tu chuyen nhuong bang 8% tren gia chuyen nhuong nhan voi thue suat 25%.

- Doi voi thu nhap tu tien ban quyen ap dung thue suat 5%, thu nhap tu trung thuong xo so ap dung thue suat 10% nhu hien hanh. Tuy nhien, de dam bao cong bang giua nguoi co thu nhap den nguong chiu thue va nguoi co thu nhap duoi nguong chiu thue, thue chi tinh tren phan vuot nguong chiu thue thay vi tinh tren toan bo thu nhap nhu hien hanh.

- Doi voi thu nhap tu thua ke, qua tang hien chua thu doi voi loai thu nhap nay. De kiem soat thu nhap va dong vien mot phan cho ngan sach nha nuoc, Du luat quy dinh ap dung la 10% tren phan thu nhap vuot nguong la 10 trieu dong.

6. Ve ke khai, thu nop:

Trong 6 khoan thu nhap thuoc dien chiu thue thi chi co 2 khoan thu nhap tu kinh doanh va thu nhap tu chuyen quyen su dung dat la ca nhan tu ke khai, tu tinh thue va tu nop thue, co quan thue thuc hien kiem tra, kiem soat. Doi voi tat ca cac khoan thu nhap con lai ap dung phuong phap thu thue khau tru tai nguon. Theo phuong phap nay, khi chi tra thu nhap cho nguoi nop thue, co quan chi tra thu nhap thuc hien khau tru va nop tien thue vao ngan sach; cuoi nam ca nhan tong hop cac khoan thu nhap thuc hien quyet toan neu co so thue nop thua thi duoc thoai tra tien thue.

Phap lenh thue

M.K.

Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi
Theo dong su kien:
Danh thue thu nhap bat dong san: Con dao 2 luoi (08/09)
Thue thu nhap tham khao nghien cuu cua Dai hoc Kinh te (06/09)
Khoi diem thue thu nhap ca nhan: 4-5 trieu dong (05/09)
"Chua voi xay dung Luat Thue thu nhap ca nhan" (10/08)
Yeu cau cong khai lo trinh cat giam thue (09/08)
Xem tiep»
Viet Bao
Comment :Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
The personal income tax under new draft
Vietnam, Measure, Thailand, Nguyen Thi Cuc tax, personal income tax, corporate income tax, income tax, land use, for each person, a dependent, the taxpayer, the individual, in accordance with, deductions, business, and
Right after the draft Law on Personal Income Tax was announced, VnExpress received many questions readers' questions related to tax rates, tax and discount calculation family allowances. Deputy General Director Nguyen Thi Cuc Taxation have explained more about ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cach tinh thue thu nhap ca nhan theo du thao moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0