Gia vang, Ty gia

Cac khoan trich lap du phong can luu y

Tags: Viet Nam, co the thuc hien duoc, loi ich kinh te, bao cao tai chinh, tinh dang tin cay, hang ton kho, no phai tra, viec thanh toan, trong tuong lai, cac khoan, giam gia, gia tri, nghia vu, gia hang, san pham, lap


>
Cac khoan trich lap du phong can luu y Gan day, nhieu DN thuc hien cong bo bao cao tai chinh (BCTC) voi ket qua kinh doanh khong may kha quan, ma nguyen nhan chu yeu dan den thua lo xuat phat tu viec trich lap du phong.

Trong do, cac khoan trich lap du phong chinh co tac dong dang ke den ket qua san xuat - kinh doanh cua DN ma cac nha dau tu can nam bat duoc ban chat trong qua trinh xem xet BCTC cua DN do la: khoan trich lap du phong giam gia hang ton kho, trich lap du phong giam gia cac khoan dau tu tai chinh, cac khoan trich lap du phong no phai thu kho doi va du phong cac khoan bao hanh san pham, hang hoa, cong trinh xay lap (doi voi cac DN xay lap).

Ban chat cua cac khoan trich lap du phong

Hieu chung nhat, mot khoan du phong la khoan no phai tra khong chac chan ve gia tri hoac thoi gian. Viec trich lap du phong duoc hieu la viec ghi nhan vao chi phi cua DN cac chenh lech nho hon cua gia tri tai san cua DN tai thoi diem lap BCTC va gia tri cua cac tai san nay tai thoi diem mua, hoac ghi nhan mot khoan du phong tuong ung voi cac khoan no phai tra (tren co so dua ra mot uoc tinh dang tin cay), vi no la cac nghia vu ve no phai tra hien tai va chac chan se lam giam sut cac loi ich kinh te de thanh toan cac nghia vu ve khoan no phai tra do. Trong do:

- Du phong giam gia hang ton kho: la du phong phan gia tri bi ton that do gia vat tu, thanh pham, hang hoa ton kho bi giam (Thong tu 13/2006/TT-BTC huong dan che do trich lap va su dung cac khoan du phong...). So du phong giam gia hang ton kho duoc lap la so chenh lech giua gia goc cua hang ton kho lon hon gia tri thuan co the thuc hien cua chung (Chuan muc Ke toan Viet Nam so 02 - Hang ton kho).

Thuat ngu: gia goc hang ton kho duoc hieu la gia tri cua hang ton kho duoc ghi nhan tai thoi diem mua can cu tren gia hoa don va cac chi phi khac co lien quan truc tiep den qua trinh mua hang va san xuat de co duoc hang ton kho o dia diem va trang thai san sang su dung hoac tieu thu nhu: chi phi gia cong, che bien, chi phi van chuyen, luu kho, bai…

Thuat ngu gia tri thuan co the thuc hien duoc cua hang ton kho duoc hieu la gia tri con lai cua gia ban hang ton kho sau khi tru di cac chi phi uoc tinh cho viec hoan thanh va tieu thu san pham tai thoi diem lap bao cao tai chinh;

- Trich lap du phong giam gia dau tu tai chinh: la du phong phan gia tri bi ton that do cac loai chung khoan dau tu cua DN bi giam gia; gia tri cac khoan dau tu tai chinh bi ton that do to chuc kinh te ma DN dang dau tu bi lo (Thong tu 13/2006/TT-BTC);

- Du phong no phai thu kho doi: la du phong phan gia tri bi ton that cua cac khoan no phai thu qua han thanh toan, no phai thu chua qua han nhung co the khong doi duoc do khach no khong co kha nang thanh toan (Thong tu 13/2006/TT-BTC);

- Du phong bao hanh san pham, hang hoa, cong trinh xay lap: la du phong chi phi cho nhung san pham, hang hoa, cong trinh xay lap da ban, da ban giao cho nguoi mua nhung DN van co nghia vu phai tiep tuc sua chua, hoan thien theo hop dong hoac cam ket voi khach hang (Thong tu 13/2006/TT-BTC).

Nguyen tac trich lap

Theo Chuan muc Ke toan Viet Nam so 18 - "Cac khoan du phong, tai san va no tiem tang", mot khoan du phong chi duoc phep trich lap khi thoa man du cac dieu kien sau:

- DN co nghia vu no hien tai (nghia vu phap ly hoac nghia vu lien doi) do ket qua tu mot su kien da xay ra;

- Su giam sut ve nhung loi ich kinh te co the xay ra dan den viec yeu cau phai thanh toan nghia vu no;

- Dua ra duoc mot uoc tinh dang tin cay ve gia tri cua nghia vu no do.

Su kien da xay ra

- Mot su kien da xay ra lam phat sinh nghia vu no hien tai duoc goi la mot su kien rang buoc. Mot su kien tro thanh su kien rang buoc neu DN khong co su lua chon nao khac ngoai viec thanh toan nghia vu no gay ra boi su kien do. Dieu nay chi xay ra: a) khi viec thanh toan nghia vu no nay do phap luat bat buoc; hoac b) khi co nghia vu no lien doi, khi su kien nay (co the la mot hoat dong cua DN) dan den co uoc tinh dang tin cay de ben thu ba chac chan la DN se thanh toan khoan no phai tra do.

- Ban chat bao cao tai chinh (BCTC) cua DN la nham phan anh tinh hinh tai chinh cua DN tai mot thoi diem va mot thoi ky xay ra truoc do, vi vay cac khoan du phong khong nham phan anh cac khoan chi phi can thiet cho hoat dong cua DN trong tuong lai, ma chi co lien quan toi cac su kien xay ra doc lap trong qua khu, nhung co anh huong toi loi ich kinh te cua DN trong tuong lai thong qua mot nghia vu no phat sinh. (Vi du: DN thuc hien trich lap du phong cho mot khoan phai tra do bi phat vi pham phap luat ve moi truong. Khoan bi phat nay la do cac hoat dong kinh doanh da dien ra truoc do cua DN, nhung co anh huong toi loi ich kinh te cua DN trong tuong lai, chu khong phai la cac khoan bi phat do hoat dong cua DN trong tuong lai).

Su giam sut loi ich kinh te co the xay ra

- Dieu kien ghi nhan mot khoan no la khoan no do phai la khoan no hien tai va co kha nang lam giam sut loi ich kinh te do viec thanh toan khoan no do.

- Viec ghi nhan mot khoan trich lap du phong (khoan no) phai di kem voi dieu kien phat sinh cac tac dong toi loi ich kinh te cua DN trong tuong lai thong qua viec thanh toan nghia vu no do (trong vi du neu tren chinh la viec thanh toan cho khoan tien nop phat). Tuy nhien, khong nhat thiet DN phai xac dinh cu the doi tac duoc huong quyen loi tu nghia vu no cua DN (voi vi du tren, DN co the se phai chi tra khoan chi phi khac phuc cac anh huong den moi truong va nguoi huong loi la cong dong noi chung).

Uoc tinh dang tin cay ve nghia vu no phai tra

- Cac khoan trich lap du phong ve ban chat deu xay dung tren co so uoc tinh, day la co so quan trong, nhung no khong lam mat di do tin cay cua cac so lieu tren BCTC neu DN dua ra duoc cac can cu tin cay cho cong viec uoc tinh cac khoan trich lap (cac khoan no). Day cung la yeu cau bat buoc voi DN khi trinh bay cac khoan trich lap du phong tren BCTC.

- Trong truong hop DN thieu cac co so tin cay de uoc tinh nghia vu no cho viec trich lap du phong, DN se ghi nhan khoan no uoc tinh nay nhu mot khoan "no tiem tang" tren BCTC (day la thuat ngu chi cac khoan no ma DN co the uoc tinh duoc, nhung kha nang phat sinh la chua chac chan, vi vay DN phai trinh bay rieng biet theo cac tieu chi duoc quy dinh cu the trong Chuan muc ke toan Viet Nam so 18).

Phuong phap trich lap du phong giam gia hang ton kho

- Doi tuong: Theo Thong tu so 13/2006/TT-BTC ve viec huong dan che do trich lap va su dung cac khoan du phong, viec trich lap du phong giam gia hang ton kho duoc lap cho nguyen vat lieu, dung cu dung cho san xuat, vat tu, hang hoa, thanh pham ton kho (gom ca hang ton kho bi hu hong, kem, mat pham chat, lac hau mot, lac hau ky thuat, loi thoi, u dong, cham luan chuyen), san pham do dang, chi phi dich vu do dang. Viec trich lap duoc thuc hien khi gia goc ghi tren so ke toan cao hon gia tri thuan co the thuc hien duoc va phai dam bao: co hoa don, chung tu hop phap theo quy dinh cua Bo Tai chinh hoac cac bang chung khac chung minh gia von hang ton kho; la nhung vat tu hang hoa thuoc quyen so huu cua DN ton kho tai thoi diem lap bao cao tai chinh (BCTC) (trong truong hop nguyen vat lieu su dung lam nguyen lieu chinh san xuat san pham, co gia tri thuan co the thuc hien duoc thap hon so voi gia goc nhung gia ban san pham, dich vu duoc san xuat tu nguyen vat lieu nay khong bi giam gia thi DN cung khong duoc trich lap du phong).

- Phuong phap trich lap: muc du phong giam gia hang ton kho can trich lap duoc tinh bang cach lay khoi luong hang ton kho tai thoi diem lap BCTC nhan (x) voi gia goc hang ton kho theo so ke toan, sau do tru (-) gia tri thuan co the thuc hien duoc cua hang ton kho.

Vi du: tai ngay 31/12, DN co 100 tan san pham A ton kho, gia goc cua san pham nay (bao gom cac chi phi truc tiep va chi phi san xuat che bien khac de hoan thanh san pham) la 100 dong. Cung tai thoi diem nay, gia thanh cua san pham A tren thi truong la 80 dong/tan. Gia dinh cac chi phi lien quan khac uoc tinh de tieu thu san pham la 10 dong/tan, nghia la gia tri thuan co the thuc hien duoc cua mot don vi san pham A la 70 dong/tan (80 - 10), khi do DN can phai trich lap mot khoan du phong giam gia hang ton kho la: 100 tan x (100 dong - 70 dong ) = 3.000 dong.

Luu y: gia tri cua khoan trich lap du phong giam gia hang ton kho nay se duoc DN hach toan vao mot tai khoan treo co so du am tren bang can doi ke toan va hach toan tang khoan muc gia von hang ban trong ky; DN phai trinh bay duoc co so de xac dinh cac khoan muc gia goc hang ton kho, gia tri thuan co the thuc hien duoc cua hang ton kho tren ban thuyet minh BCTC; DN niem yet bat buoc phai cong bo thong tin tai chinh dinh ky se phai thuc hien trich lap du phong giam gia hang ton kho neu tai thoi diem lap BCTC, gia goc cua hang ton kho cua DN thap hon gia tri thuan co the thuc hien duoc.

- Xu ly khoan du phong giam gia hang ton kho vao thoi diem lap BCTC: tai moi thoi diem lap BCTC, DN phai xem xet so du khoan du phong giam gia hang ton kho da trich lap va so du khoan du phong giam gia hang ton kho can trich lap: neu so du phong giam gia phai trich lap bang so du khoan du phong giam gia hang ton kho, thi DN khong phai trich lap khoan du phong giam gia hang ton kho; neu so du phong giam gia phai trich lap cao hon so du khoan du phong giam gia hang ton kho, thi DN trich them vao khoan muc gia von hang ban cua DN phan chenh lech; neu so du phong phai trich lap thap hon so du khoan du phong giam gia hang ton kho, thi doanh nghiep phai hoan nhap phan chenh lech vao khoan muc thu nhap khac.

Bo phan Tu van va Phan tich, CTCK Ha Noi (HSSC)

(Theo Stocknew)
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Sức hút của thị trường bán lẻ Việt Nam

Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam - một trong những ngành công nghiệp quan trọng mang lại rất nhiều lợi nhuận cho kinh tế đất nước - đang chứng kiến sự “đổ bộ” ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn và doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài.

Lương tối thiểu vùng 2016: 'Chốt' đề xuất tăng 12,4%

Hội đồng tiền lương Quốc gia trưa 3-9 đã bỏ phiếu với tỉ lệ 14/15 phiếu thống nhất “chốt” mức đề xuất tăng 12,4% lương tối thiểu vùng năm 2016, tức tăng tương đương 250.000-400.000 đồng cho 4 vùng.

Ngân hàng với 'cuộc đua' huy động vốn

Cùng với việc đối phó với những biến động trên thị trường tiền tệ, các ngân hàng triển khai nhiều chương trình huy động vốn để đáp ứng nhu cầu thường tăng mạnh vào cuối năm. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) trong các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi… 

Tái cơ cấu đã tác động tới ngân hàng như thế nào trong 6 tháng đầu năm?

Nợ xấu tăng, nợ có khả năng mất vốn tăng, tổng tài sản sụt giảm, vốn điều lệ tăng lên, một vài ngân hàng bị biến mất… là điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2015 của hệ thống ngân hàng.

Kinh tế Hy Lạp tăng trưởng cao hơn ước tính trong quý 2/2015

Cơ quan thống kê quốc gia Hy Lạp vừa cho biết kinh tế nước này đã tăng trưởng 0,9% trong quý ​2/2015, cao hơn chút ít so với mức ước tính tăng 0,8% ban đầu được loan báo hồi tháng 8/2015.

Tìm hiểu: Viet Nam, co the thuc hien duoc, loi ich kinh te, bao cao tai chinh, tinh dang tin cay, hang ton kho, no phai tra, viec thanh toan, trong tuong lai, cac khoan, giam gia, gia tri, nghia vu, gia hang, san pham, lap

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cac khoan trich lap du phong can luu y

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cac khoan trich lap du phong can luu y bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac khoan trich lap du phong can luu y

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac khoan trich lap du phong can luu y co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac khoan trich lap du phong can luu y de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0