Gia vang, Ty gia

Bo van kien gia nhap WTO+ Toi dang tim hieu Bo van kien gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) cua Viet Nam. TS co the giup toi gioi thieu so luoc bo van kien nay? Toi xin cam on! (Ngoc Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Bo van kien gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) cua Viet Nam da duoc Dai hoi dong WTO thong qua vao ngay 7-11-2006, bao gom cac tai lieu nhu sau: Quyet dinh cua Dai hoi dong ve viec gia nhap WTO cua Viet Nam; Nghi dinh thu ve viec gia nhap WTO cua Viet Nam; Bao cao cua Ban Cong tac ve viec gia nhap cua Viet Nam; Bieu cam ket ve thuong mai hang hoa (bao gom cam ket ve thue nhap khau, han ngach thue quan va tro cap nong nghiep); va Bieu cam ket ve thuong mai dich vu.

Cac cam ket trong bo van kien lien quan den cac dinh che cua WTO va thuong mai quoc te hien dai nen co nhieu thuat ngu chuyen nganh tuong doi phuc tap, nhieu thuat ngu khong co khai niem tuong duong trong tieng Viet. De giup nguoi doc hieu ro hon ve cau truc cua bo van kien va cac phuong phap cam ket trong cac bieu cam ket cung nhu nhung van de chuyen mon khac, chung toi xin giai thich them mot so van de nhu sau:

1. Bao cao cua Ban Cong tac ve viec gia nhap WTO cua Viet Nam:

Bao cao nay the hien cac cam ket da phuong, do la cac cam ket chung, mang tinh nguyen tac, ve viec thuc hien cac quy dinh cua WTO. Day la cac cam ket ve viec tuan thu cac hiep dinh cua WTO, cac cam ket ve sua doi quy dinh, chinh sach cho phu hop voi quy dinh cua WTO va mot so cam ket dac thu cua Viet Nam.

Bao cao nay do Ban Thu ky tong hop, dua tren cac ban tra loi cau hoi, cac chuong trinh hanh dong va cac ban thong bao ve che do, chinh sach ma Viet Nam gui cho Ban Cong tac. Bao cao bao gom cac doan van co danh so, sap xep theo tung de muc theo mau chung cua WTO.

2. Cam ket ve thuong mai hang hoa:

Cac Thanh vien WTO thuong yeu cau nuoc xin gia nhap phai cam ket: (i) rang buoc muc tran cho tat ca cac dong thue trong bieu thue nhap khau cua minh; (ii) chi dung thue nhap khau lam cong cu de bao ho; (iii) tai cua khau, ngoai thue nhap khau, khong su dung phi, le phi va cac khoan thu khac nham muc dich thu ngan sach.

WTO con yeu cau phai giam thue, nhat la cac mat hang dang co thue suat ap dung cao va yeu cau cac nuoc xin gia nhap cat giam thue theo nganh voi muc cat giam 0% (nhu Hiep dinh cong nghe thong tin, Hiep dinh ve thiet bi may bay dan dung, thiet bi y te) hoac hai hoa thue suat o muc thap (nhu Hiep dinh hoa chat, Hiep dinh hang det may).

Viet Nam giam muc thue binh quan tu muc hien hanh 17,4% xuong con 13,4%, thuc hien dan trong vong 5-7 nam. Muc thue binh quan hang nong san giam tu muc hien hanh 23,5% xuong con 20,9%, thuc hien trong khoang 5 nam. Muc thue binh quan hang cong nghiep giam tu 16,8% xuong 12,6%, thuc hien trong vong tu 5 den 7 nam (muc giam thue chi tiet tung mat hang xem bieu thue).

Viet Nam cung cam ket tham gia mot so hiep dinh tu do hoa theo nganh. Nhung nganh ma Viet Nam cam ket tham gia day du la san pham cong nghe thong tin (ITA), det may va thiet bi y te. Nhung nganh ma Viet Nam tham gia mot phan la thiet bi may bay, hoa chat va thiet bi xay dung. Thoi gian de giam thue la tu 3-5 nam.

Viet Nam bao luu quyen ap dung han ngach thue quan voi duong, trung gia cam, la thuoc la va muoi. Rieng muoi la mat hang WTO khong coi la nong san, do vay thuong khong duoc ap dung cong cu han ngach thue quan nhung ta kien quyet giu de bao ve loi ich cua diem dan.

Doi voi 4 mat hang nay, muc thue trong han ngach la tuong duong muc thue MFN hien hanh (trung 40%, duong tho 25%, duong tinh 40-50%, thuoc la la 30%, muoi an 30%). Muc thue ngoai han ngach cao hon rat nhieu.

3. Cac quy dinh cua WTO ve tro cap:

Doi voi tro cap nong san, nuoc xin gia nhap phai cam ket loai bo tro cap xuat khau nong san. Doi voi san pham phi nong san, co 3 nhom tro cap: Nhom den do la tro cap cam duoc ap dung (gom tro cap xuat khau va tro cap thay the nhap khau). Nhom den vang la tro cap rieng biet cho mot nganh, gay bop meo cho thuong mai, khong bi cam ap dung nhung co the bi “tra dua”. Nhom den xanh la tro cap duoc coi la it gay bop meo thuong mai.

Tuy nhien, WTO cung co nhung ngoai le danh cho cac nuoc dang va kem phat trien doi voi tro cap nong nghiep va phi nong nghiep. Viet Nam dong y bai bo hoan toan cac loai tro cap bi cam theo quy dinh cua WTO (tro cap xuat khau va tro cap noi dia hoa).

Viet Nam bao luu duoc thoi gian qua do la 5 nam (tru doi voi nganh det may) doi voi cac uu dai dau tu danh cho san xuat hang xuat khau da cap truoc ngay gia nhap WTO. Doi voi ho tro trong nuoc doi voi nong nghiep ta van duoc huong muc ho tro la 10%.

4. Cam ket ve mo cua thi truong dich vu:

Dam phan mo cua thi truong dich vu de gia nhap WTO can cu theo yeu cau dam phan ma cac thanh vien WTO dua ra tren co so cac nguyen tac cua Hiep dinh chung ve Dich vu lien quan den thuong mai (GATS). Lo trinh cam ket ve thuong mai dich vu duoc goi la Bieu cam ket ve Thuong mai Dich vu.

Ve noi dung:

Bieu cam ket dich vu gom 3 phan: cam ket chung, cam ket cu the va danh muc cac bien phap mien tru doi xu toi hue quoc (MFN).

Phan cam ket chung bao gom cac noi dung cam ket duoc ap dung cho tat ca cac dich vu dua vao Bieu cam ket dich vu. Phan nay chu yeu de cap toi nhung van de kinh te - thuong mai tong quat nhu cac quy dinh ve che do dau tu, hinh thuc thanh lap doanh nghiep, thue dat, cac bien phap ve thue, tro cap cho doanh nghiep trong nuoc …

Phan cam ket cu the bao gom cac noi dung cam ket duoc ap dung cho tung dich vu dua vao Bieu cam ket dich vu. Dieu nay co nghia la doi voi moi dich vu trong Bieu cam ket se co noi dung cam ket cu the ap dung cho dich vu do, chang han nhu cac cam ket ve dich vu vien thong, ve dich vu bao hiem, ngan hang hoac ve dich vu van tai. Noi dung cam ket the hien muc do mo cua thi truong doi voi tung dich vu cho cac nha cung cap dich vu nuoc ngoai.

Danh muc cac bien phap mien tru doi xu toi hue quoc liet ke cac bien phap duoc duy tri de bao luu viec vi pham nguyen tac MFN doi voi nhung dich vu co duy tri bien phap mien tru. Theo quy dinh cua GATS, mot thanh vien duoc vi pham nguyen tac MFN neu thanh vien do dua bien phap vi pham vao danh muc cac bien phap mien tru doi xu toi hue quoc va duoc cac Thanh vien WTO chap thuan.

Ve cau truc:

Bieu cam ket dich vu gom 4 cot: i) cot mo ta nganh/phan nganh; ii) cot han che ve tiep can thi truong; iii) cot han che ve doi xu quoc gia va iv) cot cam ket bo sung.

Cot mo ta nganh/phan nganh the hien ten dich vu cu the duoc dua vao cam ket. Theo danh muc phan loai nganh dich vu cua Ban Thu ky WTO, co tat ca 12 nganh va 155 phan nganh dich vu duoc cac Thanh vien WTO tien hanh dam phan. Viet Nam cam ket mo cua 11 nganh va 110 phan nganh.

Cot han che ve tiep can thi truong liet ke cac bien phap duy tri doi voi cac nha cung cap dich vu nuoc ngoai. Bieu cam ket nao liet ke cang nhieu bien phap noi tren thi muc do mo cua thi truong cho cac nha cung cap dich vu nuoc ngoai cang chat che.

Cot cam ket bo sung liet ke cac bien phap anh huong den hoat dong cung cap va tieu dung dich vu nhung khong thuoc ve han che tiep can thi truong hay han che ve doi xu quoc gia. Cot nay mo ta nhung quy dinh lien quan den trinh do, tieu chuan ky thuat, cac yeu cau hoac thu tuc ve viec cap phep v.v…

Ve cac phuong thuc cung cap dich vu:

GATS quy dinh 4 phuong thuc cung cap dich vu, bao gom: 1) cung cap qua bien gioi; 2) tieu dung ngoai lanh tho; 3) hien dien thuong mai; 4) hien dien the nhan.

Phuong thuc cung cap qua bien gioi (goi tat la Phuong thuc 1) la phuong thuc theo do dich vu duoc cung cap tu lanh tho cua mot Thanh vien nay sang lanh tho cua mot Thanh vien khac. Vi du, van tai hang hoa hoac hanh khach tu Trung Quoc sang Viet Nam.

Phuong thuc tieu dung ngoai lanh tho (goi tat la Phuong thuc 2) la phuong thuc theo do nguoi tieu dung cua mot Thanh vien di chuyen sang lanh tho cua mot Thanh vien khac de tieu dung dich vu. Vi du, khach du lich nuoc ngoai sang Viet Nam tham quan va mua sam.

Phuong thuc hien dien thuong mai (goi tat la Phuong thuc 3) la phuong thuc theo do nha cung cap dich vu cua mot Thanh vien thiet lap cac hinh thuc hien dien nhu cong ty 100% von nuoc ngoai, cong ty lien doanh, chi nhanh v.v…tren lanh tho cua mot thanh vien khac de cung cap dich vu. Vi du, ngan hang Hoa Ky thanh lap chi nhanh de kinh doanh tai Viet Nam.

Phuong thuc hien dien the nhan (goi tat la Phuong thuc 4) la phuong thuc theo do the nhan cung cap dich vu cua mot Thanh vien di chuyen sang lanh tho cua mot Thanh vien khac de cung cap dich vu. Vi du, cac nghe si, chuyen gia nuoc ngoai sang Viet Nam hoat dong.

Ve muc do cam ket:

Do cac dieu kien duoc su dung trong Bieu cam ket cua moi Thanh vien se tao ra cac cam ket co tinh rang buoc phap ly nen viec the hien co hay khong co cac han che ve tiep can thi truong hay doi xu quoc gia phai thong nhat va chinh xac.

Phu thuoc vao muc do han che ma moi Thanh vien co the dua ra, thuong co bon truong hop sau: Cam ket toan bo; Cam ket kem theo nhung han che; Khong cam ket; va Khong cam ket vi khong co tinh kha thi ky thuat.

>> Cong bo ban cam ket tieng Viet gia nhap WTO cua VN
>> Ban tom tat co ban ve cam ket WTO cua Viet Nam

TS

------------------------------
Tham khao tu www.wto.org ; sach Tim hieu ve to chuc thuong mai the gioi cua UBHTKTQT; trang web cua UBHTKTQT

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Mercedes AMG 12 tỷ bị máy xúc nghiền nát không thương tiếc
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Thường thức về WTO

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

'Sợ hội nhập như sợ… ma'

'Sợ hội nhập như sợ… ma', 'kinh tế tư nhân như cô gái thôn quê xinh đẹp', là những ví von làm mềm mại các phiên thảo luận về chủ đề hội nhập kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015, ngày 27/8.

Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

‘Bốc hơi’ 2,5 tỷ USD vì giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới trong những phiên gần đây đã liên tiếp thiết lập mức đáy mới. Giá nhiên liệu này đang chịu sức ép giảm mạnh từ nỗi lo của giới đầu tư về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu sẽ kéo tụt nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Gà Việt ngắc ngoải, vì đâu nên nỗi?

Thời gian qua, ngành chăn nuôi gà có sự phát triển bùng nổ cả về số lượng sản lượng dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa. Những yếu kém nội tại của ngành bắt nguồn từ sự lệ thuộc vào con giống, thức ăn, thuốc thú y, tất cả đều nhập từ nước ngoài với số lượng lớn. Làn sóng gà nhập khẩu giá rẻ tràn vào Việt Nam càng làm đẩy ngành chăn nuôi gà Việt Nam vào "ngõ

Tìm hiểu: Viet Nam, Ban Cong, Ngoc Hoa, to chuc thuong mai the gioi, nha cung cap dich vu, tiep can thi truong, tro cap xuat khau, han ngach thue quan, mot thanh vien, ve thuong mai, cac thanh vien, thue nhap khau, cam ket, gia nhap, van kien, WTO

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ văn kiện gia nhập WTO

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ văn kiện gia nhập WTO bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo van kien gia nhap WTO

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo van kien gia nhap WTO co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo van kien gia nhap WTO de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0