Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dongAgribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong
Chi trong 3 thang cuoi nam 2004, so lo kinh doanh ngoai te cua SQL da chiem 98,9% tong so lo cua ca 10 thang trong nam 2004 voi 447,6 ty

Chi trong 10 thang ke tu khi thanh lap, So Quan ly kinh doanh von va ngoai te, thuoc Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam (Agribank) da thua lo toi gan 500 ty dong.

Ket luan thanh tra cua Thanh tra Ngan hang Nha nuoc tai So quan ly nay cho thay, ke tu ngay thanh lap (thang 3/2004) den het 31/ 12/2004, nghia la chi trong vong 10 thang, So quan ly nay co mot ket qua kinh doanh ngoai te that... khung khiep: Tong thu la 1.163,2 ty dong; tong chi la 1.663,1 ty dong, bi lo toi 499,835 ty dong.

Dang kinh ngac hon nua la chi trong 3 thang cuoi nam 2004, so lo kinh doanh ngoai te cua So quan ly da chiem 98,9% tong so lo cua ca 10 thang trong nam 2004 voi 447,6 ty dong. Trong so nay, hoat dong kinh doanh dong EUR va USD lo toi 28,322 trieu USD.

Qua kiem tra cho thay, tai nhieu thoi diem trong thang 12/2004, trang thai ngoai te cua Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon da vuot qua gioi han cho phep.

Mat khac, cac bao cao ve trang thai ngoai te cua So quan ly gui Ngan hang Nha nuoc phan anh khong chinh xac trang thai ngoai te thuc te cua Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam.

Sau khi thanh kiem tra, Thanh tra Ngan hang Nha nuoc da chi ro cac vi pham cua So quan ly cung nhu cac ca nhan co lien quan.

Cu the, cac giao dich truc tiep tu ngay 13/10/2004 tro ve truoc co khoi luong nho tu 1-2 trieu USD deu do Pho giam doc So quan ly Nguyen Anh Tuan truc tiep giao dich tren may hoac chi dao can bo phong kinh doanh ngoai te giao dich mua ban voi so luong lon.

Khong ai phai bo tien tui ra den

Ngay 16/11, ong Le Van So - Tong Giam doc Agribank khang dinh, lo lai trong viec kinh doanh qua mang la chuyen khong the luong truoc duoc.

Ong Le Van So cho biet: Cac co quan chuc nang da kiem tra cac chung tu trong hoat dong kinh doanh ngoai te cua Agribank voi cac ngan hang quoc te nhu Ambrobank, Citybank, Fotis... va ket kuan khi thuc hien cac giao dich mua ban ngoai hoi, khong co vi pham hay bat cu dong co ca nhan nao.

Nghia la viec lam nay khong phai do tieu cuc?

Do hoan toan la nghiep vu Ngan Hang. Viec gay ra thua lo ban dau la do nhung nguoi truc tiep thuc hien giao dich da khong du doan duoc su thay doi ty gia giua cac dong ngoai te. Sau do, ho lai tiep tuc thuc hien cac giao dich mua ban ngoai te voi so tien lon hon de... go.

Viec nay anh huong the nao den toan he thong Agribank?

So tien tren da lam giam lai chung cua toan he thong. Tuy nhien, sau khi tru di 500 ty dong thua lo tu kinh doanh ngoai hoi, nam 2004, tong lai cua Agribank van dat 791 ty dong, cao hon 29% so voi nam truoc do.

Nhung nguoi da gay thua lo trong viec kinh doanh ngoai te tai Agribank da bi xu ly nhu the nao?

2 Pho Giam doc la Ha Dan Huan va Nguyen Anh Tuan cung Truong phong kinh doanh ngoai te la Nguyen Tuan Anh deu da bi cach chuc.

Co nguoi nao phai bo tien tui ra den so tien 500 ty dong khong?

Khong

Trong bao cao kiem diem, lanh dao Agribank tu nhan hinh thuc ky luat nhu the nao?

Chung toi co trach nhiem, nhung chua den muc phai nhan cac hinh thuc ky luat. So Quan ly, kinh doanh von va ngoai te la don vi co con dau rieng va co bang can doi tai khoan va cung moi chi thanh lap duoc 3 thang nen viec kiem tra, kiem soat chua the day du...

Theo ANTD

Dai bo phan so lo trong kinh doanh ngoai te deu lien quan den hanh vi giao dich truc tiep cua ong Tuan. Ong Tuan co trach nhiem khi vi pham quy dinh noi bo, dieu hanh hoat dong ngoai te khong hieu qua dan den lo lon nhung khong bao cao kip thoi de lai hau qua xau cho ngan hang.

Ngoai ra, ong Nguyen Anh Tuan con ky cac bao cao trang thai ngoai te nam 2004 cua Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon gui Ngan hang Nha nuoc khong chinh xac.

Bao cao thanh tra cung ket luan truong phong kinh doanh ngoai te, truong phong quan ly kinh doanh von chua thuc hien dung trach nhiem; phong ke hoach va quan ly rui ro chua thuc hien day du nhiem vu duoc giao.

Theo quy dinh, ong Nguyen Anh Tuan chi la pho giam doc phu trach giao dich, kinh doanh von va kinh doanh ngoai te, khong duoc phep truc tiep giao dich. Khong chi co vay, ong Nguyen Anh Tuan con co hanh vi gian doi, khong bao cao kip thoi tinh trang thua lo cho cap tren.

Tham chi, nhu da noi, cac giao dich lon do ong Nguyen Anh Tuan truc tiep thuc hien nhung cac chung tu giao dich in tu may ra lai the hien ten nguoi giao dich la truong phong kinh doanh ngoai te va truong phong quan ly, kinh doanh von. Cac ong nay truc tiep ky ten tren phieu giao dich de hach toan cho hop le, con ong Nguyen Anh Tuan thi ky ten voi tu cach la nguoi ky duyet!

Nhu vay, ong Nguyen Anh Tuan da ky cac giao dich ma khong can giam sat (cac phieu giao dich khong co chu ky cua kiem soat nhu quy dinh).

Ve trang thai ngoai te, bao gom cac giao dich chuyen doi ngoai te trong nuoc va quoc te, tai nhieu thoi diem trong thang 12/2004, trang thai ngoai te cua Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam da vuot qua trang thai gioi han cho phep theo quy dinh cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc.

Dong thoi, So quan ly con vi pham che do bao cao thong ke. Cac bao cao trang thai ngoai te cua So quan ly gui ve Ngan hang Nha nuoc Viet Nam khong phan anh chinh xac trang thai ngoai te thuc te cua ngan hang nay. Chinh vi vay, nhung dau hieu kinh doanh khong binh thuong cua So quan ly da khong duoc phat hien, ngan chan kip thoi.

Ngoai ra, lanh dao Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon cung phai chiu trach nhiem ve viec chua ban hanh day du cac van ban noi bo trong kinh doanh ngoai te, kiem soat rui ro, chiu trach nhiem ve cong tac to chuc va bo tri nhan su cho So quan ly cung nhu chua kiem tra, giam sat day du.

Ve phia So quan ly, Pho giam doc Ha Dan Huan, Truong phong kinh doanh ngoai te Nguyen Tuan Anh, Truong phong quan ly kinh doanh von Hoang Thien Hai, Truong phong ke hoach va quan ly rui ro Khuc Quang Huy cung co trach nhiem lien quan trong viec de ton tai cac sai pham va kinh doanh thua lo tren.

Nguyen nhan dau tien dan den sai pham nghiem trong noi tren la do so ho trong quan ly, dieu hanh cua lanh dao Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon. Cho du So quan ly co con dau rieng, co bang can doi tai khoan va duoc truc tiep kinh doanh von, kinh doanh ngoai te nhung tren thuc te, hoat dong kinh doanh cua So quan ly van hach toan, phan anh chung vao bang can doi ke toan cua tru so chinh Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon.

Trong khi do, lanh dao ngan hang lai chua tang cuong kiem tra, giam sat to chuc hoat dong cua So quan ly. So quan ly lai khong quy dinh ro viec kiem tra, giam sat, quy trinh nghiep vu, khong quy dinh trach nhiem cu the cho phong kinh doanh ngoai te, phong ke toan ve viec hang ngay phai bao cao ket qua kinh doanh ngoai te cho Pho giam doc phu trach So quan ly.

Thanh tra Ngan hang Nha nuoc da de nghi Thong doc Ngan hang Nha nuoc yeu cau Ban lanh dao Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon kiem diem lam ro trach nhiem tung ca nhan trong ban lanh dao ngan hang voi viec quan ly, dieu hanh So quan ly va tu nhan hinh thuc ky luat. So quan ly can kiem diem, lam ro trach nhiem tung ca nhan de co bien phap xu ly thich hop ve hinh su, kinh te, hanh chinh, cham nhat den 29/4/2005 phai hoan thanh.

Tuy nhien, cho den nay, cac hinh thuc ky luat cu the ve trach nhiem hanh chinh, kinh te cung nhu hinh su doi voi cac ca nhan tai So quan ly van chua duoc cu the va xu ly.

(Theo Thoi bao Kinh te)
Viet Bao

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

M&A ngân hàng: Lộ thêm nhiều thương vụ

Ngoài hai thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) vừa được thông qua, hàng loạt dự định sáp nhập ngân hàng khác cũng sẽ được làm rõ khi “mùa” đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đã chính thức bắt đầu.

NHNN: Việt Nam chưa cần tăng tỷ giá như một số nước

Trước diễn biến tỷ giá bắt đầu có xu hướng tăng ở cả thị trường chính thức và thị trường tự do từ ngày 9/3, chiều hôm qua, NHNN đã chính thức lên tiếng xung quanh vấn đề này.

Bloomberg: Việt Nam sẽ trở thành "con hổ" về kinh tế tại Châu Á

Nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa hồi sinh sau nhiều năm trì trệ. Quốc gia Đông Nam Á này có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm dọc các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới. Bên cạnh đó là một nền dân số trẻ và đang phát triển.

Những đại hội cổ đông … vắng hơi người!

Mùa ĐHCĐ năm 2015 đã bắt đầu gần 1 tháng nay. Cảm nhận ban đầu, đó là không gian các buổi họp ĐHCĐ của các DN đang ngày càng trở nên rộng hơn khi số cổ đông tham dự ngày một thưa thớt.

Tìm hiểu: Nguyen Anh Tuan, Viet Nam, So Quan, Thanh tra Ngan hang Nha nuoc, kinh doanh ngoai te, ngan hang nong nghiep, phat trien nong thon, pho giam doc, cua ngan hang, bang can doi, trach nhiem, trang thai, bao cao, truc tiep, thua lo, ty

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Agribank: Kinh doanh ngoại tệ, lỗ gần 500 tỷ đồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Agribank: Kinh doanh ngoại tệ, lỗ gần 500 tỷ đồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Agribank Kinh doanh ngoai te lo gan 500 ty dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0