8 du bao kinh te Viet Nam 2014

8 du bao kinh te Viet Nam 2014

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>FDI se tiep tuc la phao cuu sinh cua nen kinh te Viet Nam trong nam 2014. 

>> Du bao kinh te nam 2014 ve nhieu mau hong

>> Tang truong kinh te nam 2014 du kien dat 5,6 - 5,8%

>> Du bao Viet Nam tang truong kinh te 5,8% trong nam 2014


Chung ta dang o vao thang cuoi cung cua nam 2013, mot nam ghi nhan nhieu thanh tuu ve mat on dinh vi mo nhung van con do kha nhieu van de chua duoc giai quyet. Dac biet la de an tai co cau nen kinh te van chua co buoc tien dang ke va dieu nay co the se anh huong den toc do tang truong cua nhung nam tiep theo.

Tuy vay, nam 2014 duoc du doan se mang lai nhieu co hoi kinh doanh va hop tac moi cho Viet Nam ma dien hinh la Hiep dinh Doi tac xuyen Thai Binh Duong - TPP (co the se duoc ky ket trong nam nay). Khong chi co TPP, Viet Nam dang thuc day qua trinh dam phan nhieu hiep dinh thuong mai va hop tac khac nhu Cong dong Kinh te chung Dong Nam A (AEC), Hiep dinh thuong mai tu do voi chau Au hay Hiep dinh Doi tac kinh te toan dien khu vuc (RCEP) nham tao dong luc tang truong moi cho nen kinh te.

De giup doc gia muong tuong mot buc tranh toan canh hon ve nen kinh te Viet Nam trong nam sau, NCDT da dua ra 8 du bao ve cac khia canh noi bat nhat cua nen kinh te nam 2014. Nhung du bao nay duoc dua ra dua tren bao cao cua cac to chuc quoc te va trong nuoc nhu Ngan hang The gioi, Ngan hang HSBC, Dien dan Doanh nghiep Viet Nam 2013, Cong ty Chung khoan MB, Cong ty Tu van Bat dong san Jones Lang LaSalle Vietnam.

Tang truong khiem ton, lam phat cao honTong san pham quoc noi (GDP) cua Viet Nam nam 2014 se cai thien hon so voi nam 2013 nhung khong nhieu. Theo du doan cua Ngan hang The gioi, toc do tang truong GDP nam 2013 cua Viet Nam chi dat 5,3% va tang them chi 0,1 diem phan tram vao nam sau. Du bao nay co the xem la hop ly khi tong muc dau tu toan xa hoi so voi GDP cho nam 2014 duoc dinh huong vao khoang 30%, tuc tuong duong nam nay.

Doi voi mot nen kinh te dang phat trien voi nguon luc tre doi dao nhu Viet Nam, con so tang truong quanh moc 5% khong phai la ket qua dang phan khoi. Tang truong thap keo theo so luong cong viec moi tao ra khong lon va se kho dap ung duoc mot luong lon thanh nien den tuoi truong thanh hay moi ra truong.

Trong khi tang truong van khiem ton thi lam phat co kha nang se cao hon nhieu so voi nam nay khi cac chinh sach tai khoa va tien te se duoc noi long hon de thuc day tang truong. Kinh te the gioi dang tren da phuc hoi, du cham, cung gop phan khien gia ca hang hoa cao hon, gay suc ep lam gia tang lam phat trong nuoc.

Cac chinh sach dieu hanh gia dien, than, xang dau, gas, nuoc dan duoc noi long hon cung gop phan tang ky vong ve lam phat nam sau. Tuy vay, suc cau cua nen kinh te van con qua yeu se han che phan nao toc do tang cua gia ca hang hoa.

Theo tinh toan cua Ngan hang HSBC, chi so gia tieu dung (CPI) nam sau se tang den 8,3%, mot su khac biet kha lon so voi con so khoang 6,6% nam nay. Voi vien canh lam phat cao hon, kha nang thuc hien tiep cac dot cat giam lai suat cua Ngan hang Nha nuoc se bi thu hep dang ke.

Dong Viet Nam giam gia trong bien do hep

Viec lam phat nhieu kha nang cao hon trong nam sau se khien tien dong mat gia. Tien dong bi mat gia con do Cuc Du tru Lien bang My dang giam dan va tien den ket thuc goi noi long dinh luong, khien dong bac xanh manh dan len.

Tuy vay, luong von FDI va ODA kha quan hon va tham hut thuong mai khong lon se ho tro tot cho gia tri cua tien dong. Do do, bien do giam gia co the se chi vao khoang 2-3% cho nam sau. HSBC du bao ti gia cho nam sau se dung o muc 21.500 VND/USD, tuc ti gia co the tang them 1,1%.

Mot nam dang buon cua gia vang

Vang dang chiu mot ket cuc buon khi rot gia the tham trong nam nay. Dieu nay co the se tiep tuc trong trong nam toi khi dong USD dang manh len, khien gia vang the gioi di xuong. Trong nuoc, chinh sach doc quyen cua Ngan hang Nha nuoc ve nhap khau va mua ban vang cuoi cung khien suc cau cua thi truong tram lang. Lam phat co cao hon trong nam sau nhung nhin chung van o muc kiem soat duoc (duoi 1 con so) va dieu nay se khien gia vang kho tang manh tro lai.

Doanh nghiep trong nuoc van gap kho

Nam 2013 tiep tuc chung kien mot luong lon doanh nghiep roi cuoc choi. Tinh den het thang 11.2013, da co gan 55.000 doanh nghiep giai the va ngung hoat dong, cao hon con so cua ca nam 2012 va 2011. Suc tieu thu cua thi truong yeu, tin dung ngan hang bi siet chat, kha nang canh tranh thap, thi truong bat dong san chua khoi sac se khien doanh nghiep trong nuoc tiep tuc chat vat tim cho dung.

Tuy vay, viec dau tu cong duoc mo rong va thi truong the gioi phuc hoi se giup cai thien phan nao nguon thu cua cac doanh nghiep. Nhin chung, 2014 se van la mot nam kho khan cua cac doanh nghiep trong nuoc.

FDI van la ngoi sao

Trong boi canh kinh te trong nuoc tiep tuc dinh tre, khu vuc co von dau tu nuoc ngoai (FDI) se tiep tuc la phao cuu sinh cua nen kinh te Viet Nam. Co the thay, tinh den thang 11.2013, tong von FDI dang ky moi va tang them len toi hon 20 ti USD, tang den 54% so voi cung ky nam truoc. Cac quoc gia dau tu manh vao Viet Nam la Nhat, Singapore va Han Quoc.

Vi tri dia ly thuan loi, nguon lao dong gia re va doi dao, thi truong tieu thu rong lon voi 90 trieu dan cung vien canh loi ich do cac hiep dinh thuong mai nhu TPP, AEC mang lai cung se giup cho FDI vao Viet Nam tiep tuc kha quan trong nam toi.

Ngoai ra, chi phi nhan cong tai Trung Quoc tang len va van de xung dot lanh tho phuc tap se khien cac quoc gia co luong von dau tu ra nuoc ngoai lon nhu Nhat, Han Quoc can nhac thay doi dia diem dau tu va Viet Nam la mot trong nhung diem den do.

Theo HSBC, luong von FDI se mang den nhung loi ich dang ke cho doanh nghiep trong nuoc o cac khia canh nhu hoc hoi cong nghe, cung ung nguyen vat lieu va cac bo phan san xuat cho cac doanh nghiep da quoc gia. Ngoai ra, suc ep ve nguon nhan luc co ky nang cao de dap ung yeu cau cua cac doanh nghiep nuoc ngoai cung tac dong tich cuc len he thong giao duc trong nuoc, buoc cac truong dai hoc, cao dang phai thay doi de thich ung.

No xau se tang chu khong giam

Du cong ty quan ly tai san quoc gia VAMC da duoc thanh lap, nhung nhin chung, hoat dong cua no van chi dung o muc tam thoi la noi nam giu no xau thay cho cac ngan hang. Con co che xu ly no triet de hay ban no cho ben thu ba van chua dinh hinh ro rang va dieu nay se khien viec xu ly no xau tiep tuc dinh tre trong nam sau.

Ngoai ra, sau mot thoi gian bi tri hoan, Thong tu 02 ve phan loai lai no xau se co hieu luc tro lai ke tu ngay 1.6.2014 va dieu nay co the se khien no xau tang manh.

Theo Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh, nam nay da co hon 300.000 ti dong duoc bat den xanh "tai co cau" ma trong do co toi 60%, tuc 180.000 ti dong, da ngay lap tuc chuyen thanh no xau neu khong duoc tai co cau. Con so "tam giau" nay nhieu kha nang se xuat hien vao nua cuoi nam sau, day tang no xau.

Them vao do, neu nen kinh te tiep tuc tang truong thap, so luong doanh nghiep giai the va ngung hoat dong khong giam, cung mot he thong luat phap ve pha san chua duoc sua doi cho phu hop voi thuc te se khien buc tranh no xau am dam them.

Trong boi canh nguon luc trong nuoc co han, viec mo cua rong hon doi voi khu vuc tai chinh Viet Nam co le la dieu bat buoc phai lam de co the thu hut mot luong von moi tai cap von cho he thong ngan hang trong nuoc.

M&A se soi dong hon

Hoat dong mua ban va sap nhap (M&A) trong nam sau se nhon nhip hon vi nhieu ly do. Do la tac dong tu viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc khi so luong doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa trong nam sau nhieu kha nang se tang manh khi Chinh phu dang to ra kien dinh hon trong viec tai cau truc khu vuc nay.

Theo phat bieu moi day cua Pho Thu tuong Hoang Trung Hai, Viet Nam da dat muc tieu giam phan nua so luong doanh nghiep nha nuoc hien nay xuong con 600 doanh nghiep den nam 2015 va 300 doanh nghiep den nam 2020.

Ngoai ra, chinh sach nang ti le so huu nuoc ngoai (co the len den 60%) se tac dong manh den nguon von tu ben ngoai khi cac nha dau tu tim kiem co hoi nhay vao vao nhung linh vuc giau tiem nang cua Viet Nam nhu ngan hang, chung khoan, nong nghiep, bat dong san, tieu dung. Vien canh hoi nhap sau rong hon voi kinh te khu vuc va the gioi cung la ly do gioi dau tu nuoc ngoai muon dau tu hoac day manh so huu o cac cong ty trong nuoc.

Mot dieu nua la cac doanh nghiep trong nuoc dang thuc hien chien luoc tai cau truc toan dien va tien hanh M&A voi cac doanh nghiep khac de gia tang nang luc canh tranh. Trong nam 2013, Viet Nam da chung kien nhieu thuong vu M&A dinh dam trong cac linh vuc ngan hang, chung khoan, thuy san. Nhieu kha nang, cac hoat dong nay se tang manh trong nam 2014.

Bat dong san tiep tuc dong bang

2013 la mot nam dang buon cua thi truong bat dong san khi gia giam lien tuc. Dieu nay co the se tai dien trong nam 2014 khi nguon cung nha tiep tuc tang trong khi suc tieu thu van yeu. Tuy vay, den cuoi nam 2014, thi truong co the se kha quan hon nho cac hoat dong M&A cung nhu su khoi sac cua cac hoat dong kinh te. Chinh sach xem xet noi long dieu kien mua nha tai Viet Nam cua nguoi nuoc ngoai se tac dong tich cuc den thi truong. Nhung nhin chung, cac doanh nghiep hoat dong bat dong san se van gap nhieu kho khan trong nam toi.

VietBao.vn (Theo Nhip cau dau tu)

Viec xa quy som giup DN mot ngay nhan them duoc 12 ti dong Hoa chat ngam sau rieng bi cong an Tien Giang thu giu. Nhung con so thuong Tet lech nhau khien nhieu nguoi khong khoi nao long

>>  Bo giup doanh nghiep xang thu 12 ty/ngay tu tien dan?

>>  Thuong nhan TQ day nguoi Viet tu lay da ghe vao chan

>> Ngan hang tang phi ATM luc dan rut vai dong tieu Tet?

>> Ty gia USD/VND bien dong do don doan?

>> Co quan nao duoc thuong Tet 400 trieu dong/nguoi?

>> Chu dau tu Nam Cuong lai bi “to” "moc tui" khach mua nha

>> Dien dat, gas tang: Bep than to ong den thoi hung thinh

>> Luong thap hon nhan vien, sep nha nuoc am uc

>> Ngan hang ‘san’ nong dan: Tien nhieu khong la tat ca

>> Bat dong san Viet Nam da thoat day

>> Gia gas lam dao lon thoi quen tieu dung

>> Tien bi mo hoa van khong du tieu chuan luu thong

>>Bon nganh de tham nhung nhat Viet Nam

------------------------------


 


Comment :8 du bao kinh te Viet Nam 2014
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 8 du bao kinh te Viet Nam 2014 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 8 du bao kinh te Viet Nam 2014 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 8 du bao kinh te Viet Nam 2014 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
8 forecast Vietnam's economy in 2014
Vietnam Economics , economy , economic forecast , real estate , life buoys , the bank's growth , during the year, continuing , local , possible, next year , investments , prices
FDI will continue to be a lifesaver Vietnam 's economy in 2014 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 8 dự báo kinh tế Việt Nam 2014

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 8 dự báo kinh tế Việt Nam 2014 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 8 du bao kinh te Viet Nam 2014

Nhan xet, hay lien he ve tin 8 du bao kinh te Viet Nam 2014 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 8 du bao kinh te Viet Nam 2014 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0