Gia vang, Ty gia

6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

Tags: Viet Nam, thi truong trai phieu, trai phieu chinh phu, nha dau tu, cua thi truong, huy dong von, Tinh thanh khoan, giao dich, phat hanh, lai suat, tai chinh, dau thau, ngan hang, viec, hien


Cac dai bieu trong nganh tai chinh deu cho rang, thi truong trai phieu hien con qua nhieu viec can lam. Trong do, co 6 van de lon.

6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

Thi truong trai phieu: bao gio het canh ""cho chieu""?

Sang 5/7, tai Ha Noi, Deusche Bank, Vietcombank va Hiep hoi Ngan hang chau A - Thai Binh Duong da hop ban ve cac bien phap phat trien thi truong trai phieu Viet Nam.

Dai dien Bo Tai chinh, ong Truong Hung Long, Pho Vu truong Vu Tai chinh - Ngan hang cho rang, thi truong trai phieu Viet Nam hien con nhieu bat cap nhu ty le huy dong von thong qua trai phieu con thap, chua dap ung duoc nhu cau phat trien kinh te va tiem nang trong xa hoi; chu the va phuong thuc phat hanh con han che, cac DN chua chu trong den viec phat hanh va niem yet trai phieu tren thi truong chung khoan...

Trai phieu Chinh phu: an toan nhung loi nhuan thap

Bat cap thu nhat, theo ong Truong Hung Long, hien thi truong trai phieu Viet Nam co quy mo qua nho. Chu yeu trai phieu Chinh phu dang ""thong linh"" thi truong, trong khi trai phieu cua cac DN phat hanh rat han che. Tinh thanh khoan cua cac loai trai phieu con thap.

Ong Nguyen Hoa Binh - t an Chu tich Hoi dong quan tri cua Vietcombank nhan dinh, trai phieu Chinh phu la loai chung khoan co do an toan cao nhat; nhung dau tu vao loai trai phieu nay chi dem lai mot muc thu nhap khiem ton.

""Theo nguyen tac cua kinh te thi truong, muon kiem duoc loi nhuan cao thi can phai chap nhan rui ro cao. Thi truong trai phieu Viet Nam cung nhu cac nha dau tu can nhung loai trai phieu co do rui ro cao hon vi hua hen nhung khoan thu nhap cao hon. Can co nhung bien phap khuyen khich cac cong ty huy dong von qua thi truong chung khoan thay vi qua kenh ngan hang nhu truyen thong. Vi du viec ra doi va hoat dong cua Cong ty dinh muc tin nhiem se giup cho thi truong co cac muc gia (chi phi huy dong von) phu hop voi tung doi tuong cong ty - theo do tin nhiem cua minh. Viec phat hanh trai phieu cua cac cong ty se duoc tien hanh mot cach nhanh chong voi chi phi thap hon"", ong Binh noi.

Theo ong Hung, thi truong TPCP thieu mot co che giao dich co kha nang cung cap thanh khoan cho cac trai phieu Chinh phu nhu cac nha tao lap thi truong, hop dong mua lai.. TPCP phat hanh voi khoi luong va gia tri niem yet lon, trong khi nhung nguoi nam giu TPCP tren thi truong so cap la cac nha dau tu co to chuc (tru cac dot phat hanh rieng le qua he thong Kho bac). Nhu cau giao dich phat sinh la cac giao dich lon va it mang tinh tuong thich thoi diem, han che tinh thanh khoan cua trai phieu.

Ong dan chung, giao dich trai phieu trong thoi gian tu 2003 den nay chi tap trung vao cac TPCP phat hanh qua bao lanh, trong khi do co rat nhieu loai trai phieu phat hanh qua dau thau tai Trung tam giao dich chung khoan TP.HCM van chua co gia tham chieu, nghia la chua mot lan duoc giao dich tren thi truong ke tu khi phat hanh. Dieu nay bat nguon tu dac thu cua phuong thuc bao lanh phat hanh la da so cac don vi tham gia mua so cap va sau do ban lai cho khach hang. Tuy nhien, viec luan chuyen TPCP cung chi dung lai sau khi ban lan 1 cho khach hang, cac giao dich tiep theo tren thi truong thu cap hau nhu khong ton tai.

Pho chu tich UBCK Nha nuoc, ong Nguyen Doan Hung cho rang, ve nang luc he thong giao dich, trai phieu hien duoc niem yet theo gia va ap dung nguyen tac dau gia giong nhu co phieu (uu tien ve gia, uu tien ve thoi gian), khong ap dung bien do dao dong gia. Tuy nhien, co phieu va trai phieu la hai loai hang hoa co dac diem va tinh chat hoan toan khac nhau, viec ap dung giao dich trai phieu va co phieu nhu nhau tren cung mot he thong giao dich tai Trung tam Giao dich Chung khoan la khong co hieu qua. Do do, can tach biet giao dich trai phieu va giao dich co phieu ra thanh 2 bang giao dich rieng biet la can thiet. Hon nua, giua cac trai phieu cung chu the phat hanh nhung khac dot phat hanh cung khac nhau ve lai suat va thoi gian dao han. Viec yet gia trai phieu theo thi gia cung khong lam noi bat su khac biet do. Hon nua, neu trong nhieu phien lien tiep, trai phieu khong co giao dich thi viec cong bo gia tham chieu dua tren ket qua giao dich gan nhat truoc do cung it co y nghia vao thoi diem giao dich thoa thuan hien tai.

Thieu doi ngu tao lap thi truong

Bat cap thu hai, theo ong Hung, la he thong cac nha dau tu chua phat trien, nhat la cac nha dau tu to chuc. Hien chung ta chua thiet lap duoc he thong cac nha tao lap thi truong; cac the che tren thi truong chua hoan chinh. Nhieu dinh che tai chinh trung gian nhu cac quy dau tu tuong ho, quy dau tu mao hiem, cong ty dinh muc tin nhiem... chua duoc thanh lap.

So luong cac thanh vien tham gia dau thau qua TTGDCK TP.HCM con han che, tu nam 2002 tro ve truoc chi gioi han o cac thanh vien dau thau trong nuoc va so luong thanh vien cung khong nhieu. Tinh den nam 2004, so thanh vien dau thau du dieu kien tham gia dau thau tren TTGDCK TP.HCM la 24 thanh vien, trong do chi co 2 thanh vien nuoc ngoai bat dau tham gia tu nam 2003. So luong thanh vien du dieu kien tham gia dau thau cang it thi so luong thanh vien tham gia dau thau cang han che va lai suat dat thau cang it mang tinh dai dien cho thi truong.

Thi truong trai phieu van chua thuc su hap dan cac nha dau tu va co rat nhieu nguyen nhan khien cac nha dau tu it quan tam den loai chung khoan nay. Ly do la giao dich trai phieu doi hoi mot luong von lon, chi thich hop voi cac nha dau tu co to chuc, trong khi thi truong trai phieu hien nay co rat it cac nha dau tu co to chuc.

Thu ba, tinh dong bo cua thi truong nay con thap. Kha nang tap trung va phan bo nguon luc tai chinh qua thi truong chua thuc su hieu qua, con co su chua an khop giua co cau va ky han huy dong von voi su dung von. Su phoi hop giua cac kenh huy dong von con chua dong bo; vai tro cua trai phieu Chinh phu trong viec dinh huong lai suat thi truong con han che... Theo ong Hung, ty le huy dong von dai han qua kenh tin dung ngan hang hien nay thap. Trong khi do, viec su dung qua nhieu von ngan han cho dau tu dai han, lam giam hieu qua su dung va tang nguy co rui ro tai chinh; viec phoi hop dieu hanh lai suat giua thi truong tien te va thi truong von chua that an khop, tien trinh cai cach he thong to chuc tin dung con cham; viec kiem soat cac dong von trong nen kinh te chua thuc su co hieu qua, van con tinh trang von dai han chuyen sang dau tu ngan han va nguoc lai.

Thu tu, ong Long cho rang, khung phap luat moi duoc hinh thanh buoc dau; mot so linh vuc van chua co he thong van ban phap ly hoan chinh, nhat la linh vuc chung khoan. Cac nguyen tac quan ly va chuan muc quoc te ve tinh minh bach, ke toan, kiem toan... tuy da duoc ap dung nhung con o pham vi hep.

Ong Nguyen Hoa Binh cung dong tinh, ""su phoi hop trong dieu hanh chinh sach lai suat giua cac co quan chuc nang nhu Bo Tai chinh, Ngan hang Nha nuoc con bat cap. Mot so dot phat hanh trai phieu Chinh phu lai suat huy dong ngang bang voi lai suat huy dong cua ngan hang thuong mai"".

Tinh canh tranh cuc thap

Thu nam, ong Nguyen Doan Hung cho rang, tinh canh tranh cua thi truong trai phieu Viet Nam cuc thap, TPCP chua canh tranh duoc voi su thuan tien cua hinh thuc gui tiet kiem, dau tu ky phieu o cac ngan hang thuong mai cung voi tinh thanh khoan kem hon nen chua thu hut duoc tien nhan roi cua cac to chuc kinh te va ca nhan.

Mot trong nhung nguyen nhan chinh la muc phi giao dich tren thi truong hien con kha cao (khoang 0,15% gia tri giao dich) khien cho cac nha dau tu ca the khong man ma voi viec dau tu qua phuong thuc giao dich khop lenh vi loi nhuan rong sau khi tru di chi phi giao dich khong du hap dan cac nha dau tu ca the. Doi voi cac thanh vien dau thau, viec mua TPCP chu yeu phuc vu cho muc tieu nam giu dai han. Trong khi do, lai suat thi truong lai bien dong theo xu huong tang dan, cac trai phieu moi lien tuc duoc phat hanh co lai suat cao hon, hap dan hon nen kha nang ban lai trai phieu cang kho khan hon.

Mot thu pham khac lam giam tinh canh tranh cua thi truong la, co che xac dinh lai suat dau thau tren thi truong so cap hien khong mang tinh thi truong vi ap dung lai suat chi dao nen chua thu hut duoc nhu cau dau tu cua cac ca nhan, to chuc. Quy dinh lai suat dat thau phai cao hon lai suat chi dao se khien cho lai suat trung thau mang tinh khien cuong chu quan hon la mang tinh khach quan thi truong. Dieu nay cung co the dan toi tinh trang khoi luong trung thau se bi han che di rat nhieu so voi khoi luong du dinh phat hanh va se chi bo hep trong pham vi mot so nho cac nha dau tu. Khoi luong trung thau thap cong voi mot so nho cac nha dau tu nam giu se lam giam tinh thanh khoan cua trai phieu tren thi truong thu cap.

Hieu ung vong luan quan (vicious circle) cung la mot nguy co. Thi truong trai phieu thanh khoan thap cang lam giam tinh hap dan cua no doi voi cac nha dau tu, va cang it nha dau tu cang lam giam tinh thanh khoan cua thi truong. ""Day la hien tuong thuong thay tren cac thi truong trai phieu moi noi va moi di vao hoat dong. Se co it nha dau tu muon tham gia mua trai phieu lan dau tren thi truong phat hanh cung nhu mua lai tren thi truong thu cap neu biet rang kha nang ban lai cac trai phieu do la rat it, hoac neu co ho phai cho mot thoi gian kha lau va bo lo cac co hoi dau tu khac"", ong Nguyen Hoa Binh noi.

Thu sau la, tu phia cac cong ty. Ong Binh cho rang, thi truong trai phieu cong ty kem phat trien do cac cong ty chua quen voi viec huy dong von vay truc tiep qua phat hanh trai phieu ma van dua vao nguon von vay cua ngan hang, dac biet la cac Tong cong ty lon, cac DN Nha nuoc do co kha nang tiep can cac nguon von vay ngan hang, vay uu dai. Cac don vi nay cung thieu to chuc dinh muc tin nhiem giup cho viec xac dinh tin nhiem va lam tang tinh minh bach cho cac trai phieu phat hanh; chua xay dung duoc duong cong loi suat phi rui ro cho TPCP phat hanh lam tieu chuan cho viec dinh lai suat phat hanh cac cong cu no khac nhu trai phieu cong ty, trai phieu do thi...

  • Hong Phuc

Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

"Chợ Táo biên giới" tại Móng Cái, Quảng Ninh
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Dầu tăng hơn 8%, đạt mức tăng 3 ngày mạnh nhất kể từ năm 1990

Giá dầu ngày 31/8 tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 8% khi EIA hạ ước tính về sản lượng dầu của Mỹ và OPEC cho biết sẵn sàng thảo luận với các nước sản xuất dầu khác.

Vì sao Trung Quốc 'bất lực' để chứng khoán lao dốc?

Trang tin Sputnik Business hôm 26/8 đăng bài nhận định nguyên do Trung Quốc dường như đang mất kiểm soát đối với thị trường chứng khoán nước này khi để giá trị thị trường này liên tục 'rơi tự do'.

'Sợ hội nhập như sợ… ma'

'Sợ hội nhập như sợ… ma', 'kinh tế tư nhân như cô gái thôn quê xinh đẹp', là những ví von làm mềm mại các phiên thảo luận về chủ đề hội nhập kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015, ngày 27/8.

Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Tìm hiểu: Viet Nam, thi truong trai phieu, trai phieu chinh phu, nha dau tu, cua thi truong, huy dong von, Tinh thanh khoan, giao dich, phat hanh, lai suat, tai chinh, dau thau, ngan hang, viec, hien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu

Nhan xet, hay lien he ve tin 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 6 khuyet diem cua thi truong trai phieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tai chinh trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tai chinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0