500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc

500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cong bo danh sach VNR500 – 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam – xep hang theo nganh, linh vuc kinh doanh.

Ngay 15/11/2007, Bao dien tu TS ket hop voi Cong ty Co phan Bao cao danh gia Viet Nam (Vietnam Report) lan dau tien da cong bo bang xep hang Top 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam (VNR500) theo mo hinh cua Fortune 500.

Day la ket qua nghien cuu danh gia xep hang doc lap cua Vietnam Report, duoc su co van cua nhom chuyen gia trong va ngoai nuoc, dung dau la GS. John Quelch, Pho Hieu truong Harvard Business School.

T
rong khuon kho chuong trinh xep hang VNR500 – Top 500 Doanh nghiep lon nhat Viet Nam, Bao Dien tu TS va cong ty VietnamReport tiep tuc cong bo xep hang cac doanh nghiep lon nhat Viet Nam (doanh nghiep thuoc VNR500) theo nganh, linh vuc kinh doanh.

Duoi day la danh sach chi tiet 45 nganh & linh vuc kinh doanh di kem voi cac dai dien dung dau tung nganh o hai bang xep hang VNR500-500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam (viet tat DS 1) va VNR500 – 500 doanh nghiep tu nhan lon nhat Viet Nam (viet tat DS 2).

Danh sach chi tiet cac doanh nghiep xep hang theo nganh duoc cong bo tai dia chi trang website cua chuong trinh VNR500 ( http://www.vnr500.com.vn/vn/xephang/78/index.aspx )


VNR500 - BANG XEP HANG

CAC DOANH NGHIEP LON NHAT THEO NGANH & LINH VUC


STT

Nganh - Linh vuc

DS

Doanh nghiep lon nhat - VNR500

1

Vien thong

1

Tap Doan Buu Chinh Vien Thong Viet Nam

2

N/A

2

Bao hiem

1

Tap Doan Bao Viet

2

N/A

3

 Ngan hang- Tai chinh

1

Ngan hang Nong nghiep & Phat Trien Nong Thon Viet Nam

2

Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Quoc Te Viet Nam

4

Kinh doanh bat dong san

1

Cong Ty Lien Doanh Phu My Hung

2

Cong Ty CP VinCom

5

San xuat va buon ban oto va phu tung oto

1

Cong Ty Oto TOYOTA Viet Nam

2

Cong Ty CP XNK May & Phu Tung

6

San xuat va buon ban mo to xe may

1

Cong Ty HONDA Viet Nam

2

Cong Ty TNHH T & T

7

Van tai – Kho bai

1

Tong Cong Ty CP Dich Vu Ky Thuat Dau Khi

2

Cong Ty CP Dai ly Lien Hiep Van Chuyen

8

Xay dung

1

Cong Ty CP Dau Tu Xay Dung & TM Viet Nam

2

Cong Ty CP Xay Dung (COTEC)

9

San xuat & phan phoi dien

1

Cong Ty Dien Luc TP. HCM

2

N/A

10

Khai thac va thu gom than

1

Cong Ty Tuyen Than Cua Ong

2

Cong Ty CP Phat Trien Cong Nghiep

11

San xuat Xi mang va Vat lieu xay dung

1

Cong Ty Xi Mang Hoang Thach

2

Cong Ty CP Be Tong 620 Chau Thoi

12

San xuat sat, thep, gang va kim loai quy

1

Cong Ty Thep Mien Nam

2

Cong Ty TNHH Thep Pomina

13

San xuat cac san pham tu kim loai

1

Cong Ty Thep Tam La Phu My

2

Cong Ty CP Hoa Sen

14

Buon ban sat thep

1

Cong Ty TNHH Thuong Mai & San Xuat Thep Viet

2

Cong Ty TNHH Thuong Mai & San Xuat Thep Viet

15

San xuat san pham dien tu, dien dan dung

1

Cong Ty TNHH Canon - Viet Nam

2

Cong Ty CP Cong Nghe & Dau Tu Bach Viet

16

San xuat thiet bi dien, day dan dien

1

Cong Ty Day Dong Viet Nam CFT

2

Cong Ty TNHH Hong Ngoc

17

San xuat san pham tu cao su va plastic

1

Cong Ty CP Cong Nghiep Cao Su Mien Nam

2

Cong Ty TNHH San Xuat Tui Xop Hoan Cau

18

San xuat, ban buon phan bon, thuoc tru sau

1

Cong Ty CP Phan Dam & Hoa Chat Dau Khi

2

Cong Ty CP VINACAM

19

San xuat Plastic, hoa chat, thuy tinh, son, SP dau mo tinh che

1

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Cong Nghiep Hoa Chat Mo

2

Cong Ty TNHH SXTM Thanh Long

20

Ban buon hoa chat va chat deo nguyen sinh

1

Cong Ty CP Hoa Dau Petrolimex

2

Cong Ty CP Hoa Chat Vat Lieu Dien Da Nang

21

Buon ban may moc, thiet bi dien tu, dien dan dung, vien thong

1

Cong Ty CP Dien May TP.HCM

2

Cong Ty CP Dien May TP. HCM

22

Buon ban may vi tinh, thiet bi ngoai vi va phan mem

1

Cong Ty CP Phat Trien Dau Tu Cong Nghe (FPT)

2

Cong Ty CP Phat Trien Dau Tu Cong Nghe (FPT)

23

Det

1

Hua lon Corporation Viet Nam

2

Cong Ty CP Det 10 – 10

24

May mac

1

Tong Cong Ty May Viet Tien

2

Cong Ty CP May Phuong Dong

25

San xuat Giay dep

1

Cong Ty CP TNHH POU YUEN Viet Nam

2

Cong Ty CP Dau Tu & San Xuat Giay Thai Binh

26

San xuat giuong, tu, ban, ghe, dem

1

N/A

2

Cong Ty CP Noi That Hoa Phat

27

San xuat bot giay, giay, in an, xuat ban

1

Tong Cong Ty Giay Viet Nam

2

Cong Ty CP San Xuat Va XNK Bao Bi

28

San xuat do uong (Ruou, Bia, Nuoc giai khat)

1

Tong Cong Ty Bia Ruou Nuoc Giai Khat Sai Gon

2

Cong Ty SXKD XNK Huong Sen

29

San xuat Che bien Sua, duong, ca phe, dau an

1

Cong Ty CP Sua Viet Nam

2

Cong Ty CP Duong Quang Ngai

30

Buon ban cafe, duong, sua va thuc pham khac

1

Cong Ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam

2

Cong Ty TNHH XNK Cong Chinh

31

Xay xat, buon ban gao, bot my

1

Tong Cong Ty Luong Thuc Mien Nam

2

Cong Ty CP Gentraco

32

Che bien, kinh doanh thuy san & cac san pham thit

1

Cong Ty CP Che Bien Thuy San & XNK Ca Mau

2

Cong Ty CP Nam Viet

33

San xuat va ban buon thuc an gia suc, gia cam, thuy san

1

Cong Ty LD Viet - Phap (PROCONCO)

2

Cong Ty TNHH TAGS Lai Thieu

34

Buon ban Nong Lam san

1

Cong Ty XNK Intimex

2

Doanh Nghiep Tu Nhan Trung Thanh

35

San xuat va buon ban thuoc la

1

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuoc La Sai Gon

2

Cong Ty TNHH Son Dong

36

San xuat, buon ban hoa my pham

1

Cong Ty Lien doanh UNILEVER Viet Nam

2

Cong Ty TNHH Thuong Mai Song Hang

37

Vang bac da quy

1

Cong Ty Vang Bac Da Quy Sai Gon – SJC

2

Cong Ty CP Vang Bac Da Quy Phu Nhuan

38

San xuat, buon ban Duoc pham & dung cu Y te

1

Cong Ty CP Duoc Lieu TW2

2

Cong Ty CP Duoc Lieu TW2

39

Buon ban xang dau, khi dot, nhien lieu dong co & SP lien quan

1

Tong Cong Ty Xang Dau Viet Nam

2

Cong Ty TNHH Thuong Mai Long Van (Xang - Dau - Nhot)

40

Trong, che bien va buon ban cao su

1

Cong Ty Lien Doanh Cao Su Trieu Nghiep

2

Cong Ty TNHH Van Tai Xep Do Thuong Mai Huong Hai

41

Hoat dong xo so

1

Cong Ty Xo So Kien Thiet tinh Ba Ria-Vung Tau

2

N/A

42

Dong tau

1

Cong Ty TNHH Nha May Tau Bien HYUNDAI – VINASHIN

2

N/A

43

Ban le khac

1

Lien Hiep Hop Tac Xa Thuong Mai TP. HCM

2

Lien Hiep Hop Tac Xa Thuong Mai TP. HCM

44

Ban buon tong hop khac

1

Cong Ty CP XNK Intimex

2

Cong Ty CP VLXD & Trang Tri Noi That TP. HCM

45

Linh vuc san xuat khac

1

Xi Nghiep Lien Doanh Dau Khi Viet Xo

2

Cong Ty TNHH Quang Cao Dat Viet


(Nguon:VNR500, Vietnam Report, 2007)

Qua bang xep hang cac doanh nghiep trong VNR500 theo nganh va linh vuc kinh doanh, ta co the rut ra mot so nhan xet so bo ve cac doanh nghiep lon nhat hien nay cua Viet Nam nhu sau:

  • Hau het cac doanh nghiep lon nhat trong 45 nganh kinh te deu la cac doanh nghiep nha nuoc hoac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai. Cac doanh nghiep tu nhan chi dung dau trong cac nganh thuoc linh vuc phan phoi, thuong mai va tap trung chu yeu o mot so linh vuc nhu kinh doanh bat dong san, kinh doanh sat thep, do noi that , ban le …Mac du su gop mat cua khoi doanh nghiep tu nhan trong linh vuc san xuat va che tao con khiem ton, tuy nhien vao thoi diem cua cuoc dieu tra, chung toi nhan thay co mot thuc trang o cac cac doanh nghiep lon nhu Thep Viet, Hoa Phat, Trung Nguyen, REE, Hoang Anh Gia Lai, CMC… deu co rat nhieu nhung don vi thanh vien hach toan doc lap va trong nhieu truong hop cac thanh vien nay deu lot vao bang xep hang VNR500. Vi vay, du kien trong thoi gian toi cung voi xu the hoi nhap kinh te va qua trinh chuyen doi mo hinh so huu hinh thanh nen cac tap doan kinh te, khi do se xuat hien nhung tap doan tu nhan lon manh cua Viet Nam du suc canh tranh tren thuong truong quoc te.

  • Nhom nganh chiem ty trong lon trong bang xep hang VNR500 thuoc ve nhom nganh thuong mai (co 165 tren tong so 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam khong phan biet hinh thuc so huu – Danh sach 1, va 134 tren tong so 500 doanh nghiep tu nhan lon nhat Viet Nam – Danh sach 2). Trong do linh vuc thuy san, kinh doanh xang dau, kinh doanh sat thep chiem phan lon cac doanh nghiep trong nhom nganh thuong mai. Khu vuc dich vu va cong nghe cao – nhung nganh co gia tri gia tang lon – con xuat hien rat khiem ton trong danh sach VNR500. Nhieu nganh kinh te quan trong va mui nhon khong co hoac co rat it doanh nghiep gop mat trong danh sach VNR500, nhu cac nganh cong nghe sinh hoc, cong nghiep vat lieu moi, dich vu giao duc, dich vu y te v.v.

  • Dang chu y la cac doanh nghiep nganh kinh doanh xo so co toi 14 doanh nghiep trong danh sach VNR500, phan lon tap trung o cac tinh phia Nam. Cong Ty Xo So Kien Thiet tinh Ba Ria-Vung Tau dung o thu hang 21 trong danh sach 500 cong ty lon nhat Viet Nam khong phan biet hinh thuc so huu. Dieu nay cho thay tiem nang cua nganh dich vu ca cuoc va casino o Viet Nam la rat lon.

  • PV
Viet Bao
Comment :500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
500 largest companies VN: Rated by industry, sector
Vietnam, Vietnam Report, Harvard Business School, John Quelch, Vice Principal, private enterprise, business, foreign and domestic, big business, corporations, newspapers, the list, the largest, ranking, 2
Publication VNR500 list - 500 companies in Vietnam - ranked by industry, sector doanh.Ngay 15 / 11/2007, Newspaper associated with TS Corporation Assessment Report (Vietnam Report) first published the rankings ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 500 DN lớn nhất VN: Xếp hạng theo ngành nghề, lĩnh vực

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 500 DN lớn nhất VN: Xếp hạng theo ngành nghề, lĩnh vực bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc

Nhan xet, hay lien he ve tin 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 500 DN lon nhat VN Xep hang theo nganh nghe linh vuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0