100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

Theo cac tai lieu cong bo chinh thuc, tren san chung khoan Viet Nam, chua co dai gia nao dat tam ty phu dola, song so trieu phu cung da ngot nghet 170. Rieng 100 nhan vat giau nhat, moi nguoi deu co tai san chung khoan vuot 2 trieu USD, trong do 2 nguoi dat tieu chuan hoi vien "cau lac bo" 100 trieu USD.

Tinh den ngay 29/12/2006, toan thi truong chung khoan chinh thuc Viet Nam co 193 co phieu niem yet, voi quy mo von hoa len toi 220 nghin ty dong, tuong duong 13,8 ty USD.

Trong cao bach cua gan 150 cong ty, co ten khoang 650 ca nhan so huu co phieu, bao gom cac co dong sang lap, nhung nguoi nam trong hoi dong quan tri, ban kiem soat, ban tong giam doc, va ba con ruot thit. Tong gia tri tai san cua ho, tinh theo gia co phieu cuoi ngay 29/12/2006, dat tren 37,2 nghin ty dong, tuong duong hon 4% GDP cua Viet Nam.

Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren thi truong chung khoan duoc tinh toan trong so hon 650 ca nhan ke tren. Ho so huu gan 34 nghin ty dong co phieu dang niem yet, chu yeu thuoc cac linh vuc bat dong san, tai chinh ngan hang, nang luong, kho van, cong nghe, vien thong... 5 nguoi dung dau danh sach deu co so tai san chung khoan tren 1 nghin ty dong.

Trong 100 nguoi giau nhat, tuong quan giua nam va nu kha can bang: 42 nu, 58 nam. Tuy nhien, so tai san chung khoan ma cac nu "ty phu" dang so huu chua bang mot nua so voi nam gioi, chi dat gan 9,8 nghin ty dong.

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT len san ngay 13/12/2006. Chi trong vong nua thang, gia co phieu FPT da tang 46 lan so voi menh gia, giup nang gia tri cua cong ty tren thi truong len gan 28 nghin ty dong, tuong duong 1,75 ty dola. Tai san cua doi ngu lanh dao trong FPT, cung nho vay, ma tang nhanh chong. Tong cong co 17 nguoi FPT nam trong danh sach Top 100 nguoi giau tren san chung khoan Viet Nam, voi tong tai san hon 12 nghin ty dong.

Trong tong so gan 650 nguoi so huu co phieu co ten trong cac cao bach:

* 27 nguoi so huu co phieu FPT, voi tong tai san hon 12,2 nghin ty dong

* 49 nguoi giu co phieu ACB, dat 4,7 nghin ty dong

* 8 nguoi nam co phieu MPC, dat 3,9 nghin ty dong

*35 nguoi giu co phieu STB, dat 3,2 nghin ty dong

*16 nguoi giu co phieu ITA, dat 2,6 nghin ty dong

*13 nguoi giu co phieu SSI, dat 1,94 nghin ty dong

*9 nguoi nam co phieu KDC va NKD dat gan 1,9 nghin ty dong

Dung dau FPT, va cung la nguoi dung dau danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren thi truong chung khoan, ong Truong Gia Binh, Tong giam doc kiem Chu tich Hoi dong Quan tri, hien co toi 5,12 trieu co phan. Tinh theo gia khop lenh ngay 29/12/2006 (460.000 dong), ong Binh dang nam trong tay tai san chung khoan gan 2,4 nghin ty dong, tuong duong 150 trieu USD.

Hai cap pho cua ong Binh noi tiep dung vi tri thu nhi va thu ba trong bang xep hang. Nguoi giau thu hai trong FPT la Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Le Quang Tien cung duoc xep vao cau lac bo 100 trieu USD, khi so huu toi 3,71 trieu co phieu, tri gia 1,7 nghin ty dong. Tiep do la Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Bui Quang Ngoc, voi so tai san chung khoan gan 1,2 nghin ty dong. Cac thanh vien Hoi dong Quan tri deu so huu tren 500 ty dong co phieu FPT.

Dung thu 4 va thu 5 trong danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan la hai dai dien cua nganh che bien thuy san. Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty Thuy san Minh Phu Le Van Quang nam nay moi 49 tuoi, nhung dang nam giu hon 14,5 trieu co phieu MPC, dat gia tri gan 1,145 nghin ty dong, tuong duong 71,6 trieu USD. Dang chu y, kieu nu cua ong Quang, co Le Thi Diu Minh, sinh nam 1986, hien nam giu toi 6 trieu co phieu MPC, tuong duong 474 ty dong. Diu Minh cung la thanh vien HDQT cua Minh Phu.

Cap pho cua ong Quang, ba Chu Thi Binh, cung nam giu so co phieu tuong duong voi "sep" va la nguoi phu nu giau nhat tren san chung khoan hien nay.

Nhan vat nu giau thu hai trong danh sach la Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan co dien lanh (REE) Nguyen Thi Mai Thanh. Ba Thanh dang co trong tay gan 8 trieu co phieu REE, tuong duong 106 ty dong. Ngoai ra, ba con so huu 10,9 trieu co phan cua Ngan hang Sai gon Thuong tin, dat gia tri 781,34 ty dong. Tinh chung so tai san cua ba Thanh o hai doanh nghiep dang niem yet tren san len den hon 887 ty dong.

Chong ba Thanh, ong Nguyen Ngoc Hai, du khong truc tiep tham gia dieu hanh hai doanh nghiep nay, song cung so huu khoang 1,22 trieu co phieu REE va 3,17 trieu co phieu STB, voi tong gia tri gan 392 ty dong. Ong Hai la nguoi giau thu 34 trong danh sach 100 ty phu chung khoan giau nhat Viet Nam.

Kha nhieu truong hop nhung nguoi ruot thit trong mot gia dinh cung nam cac vi tri trong yeu cua cong ty. Anh em ong Tran Kim Thanh va Tran Le Nguyen cua Cong ty co phan Kinh Do la mot vi du. Ong Tran Kim Thanh la Chu tich HDQT Cong ty co phan Kinh Do, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty Che bien thuc pham Kinh Do mien Bac, Chu tich HDQT Cong ty co phan Thuc pham Kinh Do Sai Gon... Con ong Tran Le Nguyen giu vai tro Pho chu tich thuong truc HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Kinh Do.

Cong ty me Kinh Do va cong ty con Kinh Do mien Bac deu dang niem yet tren san TP HCM. Tinh chung, ong Thanh dang so huu toi gan 2,4 trieu co phieu NKD cung 3,7 trieu co phieu KDC, voi tong gia tri hon 836 ty dong, lon thu 10 trong danh sach.

Cao bach cua Kinh Do mien Bac khong neu ro so co phan NKD ma ong Tran Le Nguyen dang nam giu. Nhung neu tinh rieng so co phan KDC, ong Nguyen cung co trong tay 525,4 ty dong, giau thu 24 trong danh sach.

Cap ruot thit thu hai la chi em ba Dang Thi Hoang Yen va ong Dang Thanh Tam o Cong ty co phan Khu cong nghiep Tan Tao. Ba Yen la Chu tich HDQT, con em trai Dang Thanh Tam giu chuc Tong giam doc. Moi nguoi deu nam giu 4,2 trieu co phan ITA, dat gia tri 371,7 ty dong, dung thu 35 va 36 trong danh sach.

Tuy nhien, tai san cua hai chi em con thua xa nhung nguoi ba con ruot thit cua ho. Con gai cua ba Dang Thi Hoang Yen, co Nguyen Phuong Anh, dang so huu 8,4 trieu co phan ITA. Nho vay, co tro thanh ty phu giau thu 12 trong danh sach, tren me va cau ruot 23 hang. Phu nhan ong Dang Thanh Tam, ba Nguyen Thi Kim Thanh, dung ten so huu hon 5,2 trieu co phieu ITA, dat gia tri hon 460 ty dong, dung thu 30 trong danh sach. Than mau cua hai doanh nhan Dang Thanh Tam va Dang Thi Hoang Yen, ba Hoang Thi Kim Tuyen, so huu toi 4,71 trieu co phieu.

Duy nhat mot nguoi quoc tich nuoc ngoai co mat trong danh sach, do la ong Pang Tee Chiang - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Thuc pham Quoc te Interfood. Voi hon 5,5 trieu co phieu IFS, ong Chiang dang co trong tay gan 239 ty dong, dung thu 43 trong danh sach Top 100 ty phu chung khoan Viet Nam.

Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK

Thu hang

Ten

Doanh nghiep niem yet

Ma CK

Tong tri gia co phieu nam giu
(ty dong)
(Tinh theo gia cuoi ngay 29/12/2006)


1

Truong Gia Binh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

FPT

2.354

2

Le Quang Tien - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

FPT

1.706

3

Bui Quang Ngoc - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

FPT

1.193

4

Le Van Quang - Chu tich kiem Tong giam doc

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

1.146

5

Chu Thi Binh - Pho tong giam doc

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

1.146

6

Hoang Minh Chau - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

FPT

937,2

7

Nguyen Duy Hung - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty Chung khoan Sai Gon SSI - Uy vien HDQT Cong ty Vinh Son Song Hinh - Uy vien HDQT Cong ty co phan xuyen Thai Binh Duong (*)

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

Cong ty co phan thuy dien Vinh Son Song Hinh

Cong ty co phan xuyen Thai Binh duong

SSI PAN VSH

909,6

8

Do Cao Bao – Thanh vien HDQT

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT

FPT

891,6

9

Nguyen Thi Mai Thanh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc REE. Thanh vien HDQT STB (*)

Cong ty co phan co dien lanh

Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin

REE STB

887,4

10

Tran Kim Thanh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc dieu hanh KDC. Chu tich HDQT kiem Tong giam doc dieu hanh NKD (*)

Cong ty co phan Kinh Do

Cong ty co phan Kinh Do Mien Bac

KDC NKD

836,2

11

Nguyen Xuan Son - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan khoan va dich vu dau khi

PVD

798,5

12

Nguyen Phuong Anh - con Chu tich HDQT Dang Thi Hoang Yen

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

743,4

13

Dam Hai Giang - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan khoan va dich vu dau khi

PVD

734,8

14

Nguyen Hong Nam - Uy vien HDQT kiem Pho Giam doc SSI - em Nguyen Duy Hung - thanh vien HDQT Cong ty Khoan va dich vu Dau khi PVD (*)

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

Cong ty co phan khoan va dich vu dau khi

SSI PVD

703,6

15

Dang Ngoc Lan - vo ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

677,7

16

Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

619

17

Phan Ngo Tong Hung - Pho chu tich HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

589,1

18

Nguyen Thanh Nam - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

588,8

19

Truong Thanh Thanh - Pho chu tich HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

576,8

20

Truong Dinh Anh - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

568,4

21

Dang Hong Anh - thanh vien HDQT

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

558,6

22

Tran Hung Huy - thanh vien HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

543,9

23

Nguyen Diep Tung - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

527

24

Tran Le Nguyen - Pho chu tich kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Kinh Do

KDC

525,4

25

Hoang Nam Tien - Thanh vien HDQT

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

521,6

26

Le Thi Diu Minh - thanh vien HDQT

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

474

27

Bui Sy Tuan - Truong ban Kiem soat

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

473,2

28

Nguyen Minh Son - Thanh vien Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

466,3

29

Le Van Diep - thanh vien HDQT - Pho giam doc Tai chinh

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

462,3

30

Nguyen Thi Kim Thanh - vo Tong giam doc Dang Thanh Tam

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

460,6

31

Tran Mong Hung -Chu tich

Ngan hang co phan A Chau

ACB

450

32

Dang Van Thanh - Chu tich HDQT

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

444,7

33

Hoang Thi Kim Tuyen - me Tong giam doc Dang Thanh Tam

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

416,8

34

Nguyen Ngoc Hai - Chong ba Nguyen Thi Mai Thanh, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc REE, thanh vien HDQT STB (*)

Cong ty co phan co dien lanh

Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin

REE
+STB

391,7

35

Dang Thanh Tam - Tong giam doc

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

371,7

36

Dang Thi Hoang Yen - Chu tich HDQT

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

371,7

37

Tran Quoc Hoai - Thanh vien Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

360

38

Tran Phu My - em ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

332,8

39

Tran Dang Thu Thao - con ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

305,3

40

Le The Hung - Truong Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

282,2

41

Dang Thi Hong Phuong - Uy vien HDQT

Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh

VSH

254

42

Tran Van Ngoc - Thanh vien HDQT

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

247,8

43

Pang Tee Chiang - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Thuc pham Quoc te

IFS

238,5

44

Nguyen Manh Hung – em ong Nguyen Duy Hung, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

232,4

45

Nguyen Khac Thanh – Thanh vien Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

231,8

46

Huynh Bich Ngoc - Vo Chu tich HDQT Dang Van Thanh

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

197,9

47

Dang Thu Thuy - vo ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT

Ngan hang ACB

ACB

195

48

Vuong Ngoc Xiem - Pho tong giam doc KDC, Pho Tong giam doc NKD (*)

Cong ty co phan Kinh Do

Cong ty Kinh Do Mien Bac

KDC NKD

192,5

49

Vuong Buu Linh - Pho tong giam doc KDC, Pho tong giam doc NKD (*)

Cong ty co phan Kinh Do

Cong ty Kinh Do Mien Bac

KDC NKD

192,5

50

Nguyen Thi Phuong - Thanh vien Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

191

51

Huynh Que Ha - Pho chu tich HDQT

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

187,2

52

Dang Thi Hoang Phuong - Uy vien HDQT

Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao

ITA

185,9

53

Tran Quang Nghi - Uy vien HDQT

Cong ty co phan phat trien nha Thu Duc

TDH

179,7

54

Dang Huynh Uc My - con Chu tich HDQT Dang Van Thanh

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

166,8

55

Ho Thi Phuong Thao – con dau Chu tich HDQT Dang Van Thanh

Ngan hang Thuong mai Co phan Sai Gon Thuong Tin

STB

166,4

56

Le Viet Hai - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh

HBC

156,3

57

Nguyen Thuy Lan - em ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

153,1

58

Nguyen Thuy Huong - em ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

153,1

59

Chu Thi Thanh Ha - Vo ong Le The Hung, thanh vien Ban Kiem soat

Cong ty co phan phat trien dau tu cong nghe FPT

FPT

148,8

60

Huynh Thanh Thuy - Thanh vien HDQT

Ngan hang ACB

ACB

143,2

61

Bui Quang Man - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan giay Vien Dong

VID

117,4

62

Tran Thi Tien - me ong Tran Quang Nghi - Uy vien HDQT

Cong ty co phan phat trien nha Thu Duc

TDH

115,2

63

Nguyen Van Kiem - Chu tich

Cong ty co phan Than Nui Beo

NBC

111,1

64

Le Chi Hieu - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan phat trien nha Thu Duc

TDH

103,1

65

Trinh Van Tuan - Uy vien HDQT

Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh

VSH

101,6

66

Pham Do Que Huong - con ong Pham Trung Cang, Pho chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

94,1

67

Pham Do Can Truong - con ong Pham Trung Cang Pho chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

94,1

68

Le Viet Hung - Uy vien HDQT.

Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh(HBC)

HBC

91,2

69

Nguyen Thi Kim Xuan - Chu tich HDQT

Cong ty co phan Dau tu Thuong mai Thuy San

ICF

85,9

70

Pham Trung Cang - Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

83,8

71

Nguyen Thi Thu - Pho chu tich kiem Pho tong giam doc

Cong ty co phan giay Vien Dong

VID

83,7

72

Pham Dinh Khang - Pho tong giam doc kiem Uy vien HDQT

Cong ty co phan phat trien nha Thu Duc

TDH

81,6

73

Nguyen Cong Ly - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc

Cong ty co phan Tam lop Vat lieu xay dung Dong Nai

DCT

81

74

Do Thi Que Thanh - vo ong Pham Trung Cang, Pho chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

80,5

75

Huynh Tan Thanh - cha ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

80,4

76

Chu Van An - Pho tong giam doc kiem Thanh vien HDQT

Cong ty co phan thuy san Minh Phu

MPC

79

77

Phan Thi Thanh Tu - Vo ong Tran Tien Dung, Uy vien HDQT

Cong ty co phan dau tu do thi va khu cong nghiep Song Da

SJS

76

78

Nguyen Huynh Thanh Thanh - con ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

71,9

79

Dinh Thi Hong Nhung - vo ong Tran Thanh Kien, Giam doc khoi dau tu va bao lanh phat hanh

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

71,9

80

Pham Van Meo - em ong Pham Trung Cang, Pho Chu tich HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

64,7

81

Le Nguyet Anh - con ong Le Vu Ky, Pho Tong giam doc

Ngan hang co phan A Chau

ACB

64,1

82

Nguyen Thi Thanh Ngoc - Vo ong Trinh Kim Quang, thanh vien HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

63,5

83

Nguyen Huynh Thanh Trang - con ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT

Ngan hang co phan A Chau

ACB

59,5

84

Bui Van Nghe - co dong sang lap

Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh

HBC

58,9

85

Ha Thi Thanh Van - vo Nguyen Hong Nam - Uy vien HDQT kiem Pho Giam doc

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

50,6

86

Nguyen Van Huong - Giam doc Phat trien Kinh doanh

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

50,2

87

Nguyen Thi Thanh Ha - Giam doc Tai chinh

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

50,2

88

Tran Thi Quy - vo ong Luong Trong Diep, Pho tong giam doc PVD

Cong ty co phan khoan va dich vu dau khi

PVD

50,1

89

Phan Van Nguyen - Uy vien HDQT

Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh

VSH

49,6

90

Nguyen Duy Hung - Tong giam doc

Cong ty Co phan Dau tu va Van tai Dau khi VINASHIN

VSP

48,2

91

Phan Ngoc Diep - Tong giam doc

Cong ty co phan dau tu do thi va khu cong nghiep Song Da

SJS

47,3

92

Tran Duc Tho - Pho Tong giam doc

Cong ty co phan dau tu do thi va khu cong nghiep Song Da

SJS

46,8

93

Tran Tien Dung - Uy vien HDQT

Cong ty co phan dau tu do thi va khu cong nghiep Song Da

SJS

46,7

94

Pham Quoc Thang - em ong Pham Dinh Khang, Pho tong giam doc

Cong ty co phan phat trien nha Thu Duc

TDH

46,3

95

Tran Hoang Nghia - chong ba Mai Truc Giang, Ke toan truong

Cong ty co phan giay Vien Dong

VID

45,6

96

Pham Thi Xuan Tuoi - Co dong sang lap

Cong ty co phan giay Vien Dong

VID

45,5

97

Le Thi Cuc - vo ong Nguyen Thanh Toai - Pho tong giam doc

Ngan hang co phan A Chau

ACB

45

98

Pham Manh Hung - Uy vien HDQT

Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon

SSI

44,5

99

Vu Hong Su - Ke toan truong

Cong ty co phan dau tu do thi va khu cong nghiep Song Da

SJS

44,2

100

Le Tra My - co dong sang lap

Cong ty co phan Xuyen Thai Binh

PAN

43,8

Chu thich:

- Nguon du lieu: Ban cao bach cua cac cong ty niem yet tai Trung tam Giao dich Chung khoan TP HCM va Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi

- Gia tri co phieu duoc tinh theo gia cuoi ngay 29/12/2006

(theo VNE)

Viet Bao
Comment :100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
100 richest people on the stock market Vietnam
Asia, Saigon Thuong Tin, Tan Tao, Dang Thanh Tam, Minh Phu, Thu Duc, joint-stock commercial bank Saigon Joint Stock Company Cold, Kinh Do Corporation, joint stock banks, deputy general manager, the richest Vietnamese, vice president, industrial parks, the list
* 27 FPT stock holders, with total assets more than 12.2 trillion.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0