100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006

100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Theo cac tai lieu cong bo chinh thuc, tren san chung khoan Viet Nam, chua co dai gia nao dat tam ty phu dola, song so trieu phu cung da ngot nghet 170. Rieng 100 nhan vat giau nhat, moi nguoi deu co tai san chung khoan vuot 2 trieu USD, trong do 2 nguoi dat tieu chuan hoi vien "cau lac bo" 100 trieu USD.

> Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK 2007

Tinh den ngay 29/12/2006, toan thi truong chung khoan chinh thuc Viet Nam co 193 co phieu niem yet, voi quy mo von hoa len toi 220 nghin ty dong, tuong duong 13,8 ty USD.

Trong cao bach cua gan 150 cong ty, co ten khoang 650 ca nhan so huu co phieu, bao gom cac co dong sang lap, nhung nguoi nam trong hoi dong quan tri, ban kiem soat, ban tong giam doc, va ba con ruot thit. Tong gia tri tai san cua ho, tinh theo gia co phieu cuoi ngay 29/12/2006, dat tren 37,2 nghin ty dong, tuong duong hon 4% GDP cua Viet Nam.

Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren thi truong chung khoan do TS xay dung duoc tinh toan trong so hon 650 ca nhan ke tren. Ho so huu gan 34 nghin ty dong co phieu dang niem yet, chu yeu thuoc cac linh vuc bat dong san, tai chinh ngan hang, nang luong, kho van, cong nghe, vien thong... 5 nguoi dung dau danh sach deu co so tai san chung khoan tren 1 nghin ty dong.

Trong 100 nguoi giau nhat, tuong quan giua nam va nu kha can bang: 42 nu, 58 nam. Tuy nhien, so tai san chung khoan ma cac nu "ty phu" dang so huu chua bang mot nua so voi nam gioi, chi dat gan 9,8 nghin ty dong.

Ong Truong Gia Binh, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc FPT. Anh: Hoang Ha.
Ong Truong Gia Binh, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc FPT. Anh: Hoang Ha.

Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT len san ngay 13/12/2006. Chi trong vong nua thang, gia co phieu FPT da tang 46 lan so voi menh gia, giup nang gia tri cua cong ty tren thi truong len gan 28 nghin ty dong, tuong duong 1,75 ty dola. Tai san cua doi ngu lanh dao trong FPT, cung nho vay, ma tang nhanh chong. Tong cong co 17 nguoi FPT nam trong danh sach Top 100 nguoi giau tren san chung khoan Viet Nam, voi tong tai san hon 12 nghin ty dong.

Trong tong so gan 650 nguoi so huu co phieu co ten trong cac cao bach:

Dung dau FPT, va cung la nguoi dung dau danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren thi truong chung khoan, ong Truong Gia Binh, Tong giam doc kiem Chu tich Hoi dong Quan tri, hien co toi 5,12 trieu co phan. Tinh theo gia khop lenh ngay 29/12/2006 (460.000 dong), ong Binh dang nam trong tay tai san chung khoan gan 2,4 nghin ty dong, tuong duong 150 trieu USD.

Hai cap pho cua ong Binh noi tiep dung vi tri thu nhi va thu ba trong bang xep hang. Nguoi giau thu hai trong FPT la Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Le Quang Tien cung duoc xep vao cau lac bo 100 trieu USD, khi so huu toi 3,71 trieu co phieu, tri gia 1,7 nghin ty dong. Tiep do la Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Bui Quang Ngoc, voi so tai san chung khoan gan 1,2 nghin ty dong. Cac thanh vien Hoi dong Quan tri deu so huu tren 500 ty dong co phieu FPT.

Dung thu 4 va thu 5 trong danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan la hai dai dien cua nganh che bien thuy san. Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty Thuy san Minh Phu Le Van Quang nam nay moi 49 tuoi, nhung dang nam giu hon 14,5 trieu co phieu MPC, dat gia tri gan 1,145 nghin ty dong, tuong duong 71,6 trieu USD. Dang chu y, kieu nu cua ong Quang, co Le Thi Diu Minh, sinh nam 1986, hien nam giu toi 6 trieu co phieu MPC, tuong duong 474 ty dong. Diu Minh cung la thanh vien HDQT cua Minh Phu.

Cap pho cua ong Quang, ba Chu Thi Binh, cung nam giu so co phieu tuong duong voi "sep" va la nguoi phu nu giau nhat tren san chung khoan hien nay.

Nhan vat nu giau thu hai trong danh sach la Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan co dien lanh (REE) Nguyen Thi Mai Thanh. Ba Thanh dang co trong tay gan 8 trieu co phieu REE, tuong duong 106 ty dong. Ngoai ra, ba con so huu 10,9 trieu co phan cua Ngan hang Sai gon Thuong tin, dat gia tri 781,34 ty dong. Tinh chung so tai san cua ba Thanh o hai doanh nghiep dang niem yet tren san len den hon 887 ty dong.

Chong ba Thanh, ong Nguyen Ngoc Hai, du khong truc tiep tham gia dieu hanh hai doanh nghiep nay, song cung so huu khoang 1,22 trieu co phieu REE va 3,17 trieu co phieu STB, voi tong gia tri gan 392 ty dong. Ong Hai la nguoi giau thu 34 trong danh sach 100 ty phu chung khoan giau nhat Viet Nam.

Tong giam doc Cong ty co phan Kinh Do Tran Le Nguyen. Anh: X.T.
Tong giam doc Cong ty co phan Kinh Do Tran Le Nguyen (trai). Anh: X.T.

Kha nhieu truong hop nhung nguoi ruot thit trong mot gia dinh cung nam cac vi tri trong yeu cua cong ty. Anh em ong Tran Kim Thanh va Tran Le Nguyen cua Cong ty co phan Kinh Do la mot vi du. Ong Tran Kim Thanh la Chu tich HDQT Cong ty co phan Kinh Do, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty Che bien thuc pham Kinh Do mien Bac, Chu tich HDQT Cong ty co phan Thuc pham Kinh Do Sai Gon... Con ong Tran Le Nguyen giu vai tro Pho chu tich thuong truc HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Kinh Do.

Cong ty me Kinh Do va cong ty con Kinh Do mien Bac deu dang niem yet tren san TP HCM. Tinh chung, ong Thanh dang so huu toi gan 2,4 trieu co phieu NKD cung 3,7 trieu co phieu KDC, voi tong gia tri hon 836 ty dong, lon thu 10 trong danh sach.

Cao bach cua Kinh Do mien Bac khong neu ro so co phan NKD ma ong Tran Le Nguyen dang nam giu. Nhung neu tinh rieng so co phan KDC, ong Nguyen cung co trong tay 525,4 ty dong, giau thu 24 trong danh sach.

Cap ruot thit thu hai la chi em ba Dang Thi Hoang Yen va ong Dang Thanh Tam o Cong ty co phan Khu cong nghiep Tan Tao. Ba Yen la Chu tich HDQT, con em trai Dang Thanh Tam giu chuc Tong giam doc. Moi nguoi deu nam giu 4,2 trieu co phan ITA, dat gia tri 371,7 ty dong, dung thu 35 va 36 trong danh sach.

Tuy nhien, tai san cua hai chi em con thua xa nhung nguoi ba con ruot thit cua ho. Con gai cua ba Dang Thi Hoang Yen, co Nguyen Phuong Anh, dang so huu 8,4 trieu co phan ITA. Nho vay, co tro thanh ty phu giau thu 12 trong danh sach, tren me va cau ruot 23 hang. Phu nhan ong Dang Thanh Tam, ba Nguyen Thi Kim Thanh, dung ten so huu hon 5,2 trieu co phieu ITA, dat gia tri hon 460 ty dong, dung thu 30 trong danh sach. Than mau cua hai doanh nhan Dang Thanh Tam va Dang Thi Hoang Yen, ba Hoang Thi Kim Tuyen, so huu toi 4,71 trieu co phieu.

Duy nhat mot nguoi quoc tich nuoc ngoai co mat trong danh sach, do la ong Pang Tee Chiang - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Thuc pham Quoc te Interfood. Voi hon 5,5 trieu co phieu IFS, ong Chiang dang co trong tay gan 239 ty dong, dung thu 43 trong danh sach Top 100 ty phu chung khoan Viet Nam.

100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK 2006 

Thu hang Ho va Ten Doanh nghiep niem yet Ma CK Tai san (**) Nam sinh Cu tru Trinh do
1
Truong Gia Binh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 2.354 1956 Ha Noi Tien sy
2 Le Quang Tien - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 1.706 1958 Ha Noi MBA
3 Bui Quang Ngoc - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 1.193 1956 Ha Noi Tien sy
4 Le Van Quang - Chu tich kiem Tong giam doc Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 1.146 1958 TP HCM 10/10
5 Chu Thi Binh - Pho tong giam doc Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 1.146 1964 Ca Mau Trung cap
6 Hoang Minh Chau - Pho chu tich HDQT kiem Pho tong giam doc Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 937,2 1958 TP HCM MBA
7 Nguyen Duy Hung - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc SSI - Uy vien HDQT VSH - Uy vien HDQT PAN (*) Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI PAN VSH 909,6 1962 Ha Noi Dai hoc
Cong ty co phan thuy dien Vinh Son Song Hinh
Cong ty co phan xuyen Thai Binh duong
8
Do Cao Bao – Thanh vien HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 891,6 1957 Ha Noi Dai hoc
9 Nguyen Thi Mai Thanh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc REE. Thanh vien HDQT STB (*) (***) Cong ty co phan Co dien lanh REE STB 887,4 1952 TP HCM Dai hoc
Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin
10 Tran Kim Thanh - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc dieu hanh KDC. Chu tich HDQT kiem Tong giam doc dieu hanh NKD (*) Cong ty co phan Kinh Do KDC NKD 836,2 1960 TP HCM Dai hoc
Cong ty co phan Kinh Do Mien Bac
11 Nguyen Xuan Son - Thanh vien HDQT (***) Cong ty co phan Khoan va Dich vu dau khi PVD 798,5 1959 Vung Tau 12/12
12 Nguyen Phuong Anh - con Chu tich HDQT Dang Thi Hoang Yen Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 743,4 - - -
13 Dam Hai Giang - Thanh vien HDQT (***) Cong ty co phan Khoan va Dich vu dau khi PVD 734,8 1972 Ha Noi Thac sy
14 Nguyen Hong Nam - Uy vien HDQT kiem Pho Giam doc SSI - em Nguyen Duy Hung - thanh vien HDQT PVD (*) Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI PVD 703,6 1967 TP HCM Thac sy
Cong ty co phan Khoan va Dich vu dau khi
15 Dang Ngoc Lan - vo ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 677,7 - - -
16 Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 619 1964 Ha Noi Dai hoc
17 Phan Ngo Tong Hung - Pho chu tich HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 589,1 1961 Ha Noi MBA
18 Nguyen Thanh Nam - Thanh vien HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 588,8 1961 Ha Noi Tien sy
19 Truong Thanh Thanh - Pho chu tich HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 576,8 1951 TP HCM Dai hoc
20 Truong Dinh Anh - Thanh vien HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 568,4 1970 TP HCM Dai hoc
21 Dang Hong Anh - Thanh vien HDQT Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 558,6 1980 TP HCM Dai hoc
22 Tran Hung Huy - thanh vien HDQT, con trai Chu tich HDQT Tran Mong Hung Ngan hang co phan A Chau ACB 543,9 1978 TP HCM Dai hoc
23 Nguyen Diep Tung - Thanh vien HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 527 1968 Ha Noi Dai hoc
24 Tran Le Nguyen - Pho chu tich kiem Tong giam doc Cong ty co phan Kinh Do KDC 525,4 1968 TP HCM Dai hoc
25 Hoang Nam Tien - Thanh vien HDQT Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 521,6 1969 Ha Noi Dai hoc
26 Le Thi Diu Minh - Thanh vien HDQT Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 474 1986 TP HCM 12/12
Dang hoc DH o My
27 Bui Sy Tuan - Truong ban Kiem soat Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 473,2 1971 Ca Mau Dai hoc
28 Nguyen Minh Son - Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 466,3 1958 TP HCM Dai hoc
29 Le Van Diep - Thanh vien HDQT - Pho giam doc Tai chinh Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 462,3 1972 Ca Mau 12/12
30 Nguyen Thi Kim Thanh - vo Tong giam doc Dang Thanh Tam Cong ty co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 460,6 - - -
31 Tran Mong Hung -Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 450 1953 TP HCM Dai hoc
32 Dang Van Thanh - Chu tich HDQT Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 444,7 1960 TP HCM Dai hoc
33 Hoang Thi Kim Tuyen - Me Tong giam doc Dang Thanh Tam Cong ty co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 416,8 - - -
34 Nguyen Ngoc Hai - Chong ba Nguyen Thi Mai Thanh, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc REE, thanh vien HDQT STB (*) Cong ty co phan Co dien lanh REE 391,7 - - -
Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin +STB
35 Dang Thanh Tam - Tong giam doc Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 371,7 1964 TP HCM Dai hoc
36 Dang Thi Hoang Yen - Chu tich HDQT Cong ty Co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 371,7 1959 TP HCM Dai hoc
37 Tran Quoc Hoai - Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 360 1970 TP HCM Dai hoc
38 Tran Phu My - Em ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 332,8 - - -
39 Tran Dang Thu Thao - Con ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 305,3 - - -
40 Le The Hung - Truong Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 282,2 1958 Ha Noi Tien sy
41 Dang Thi Hong Phuong - Uy vien HDQT Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh VSH 254 1957 - MBA
42 Tran Van Ngoc - Thanh vien HDQT Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 247,8 1952 TP HCM Cao dang
43 Pang Tee Chiang - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Thuc pham Quoc te IFS 238,5 1945 Malaysia -
44 Nguyen Manh Hung – Em ong Nguyen Duy Hung, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 232,4 - - -
45 Nguyen Khac Thanh – Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu cong nghe FPT FPT 231,8 1964 Ha Noi Tien sy
46 Huynh Bich Ngoc - Vo Chu tich HDQT Dang Van Thanh Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 197,9 - - -
47 Dang Thu Thuy - vo ong Tran Mong Hung, Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 195 - - -
48 Vuong Ngoc Xiem - Pho tong giam doc KDC, Pho Tong giam doc NKD (*) Cong ty co phan Kinh Do KDC NKD 192,5 1962 TP HCM 12/12 
Cong ty co phan Kinh Do Mien Bac
49 Vuong Buu Linh - Pho tong giam doc KDC, Pho tong giam doc NKD (*) Cong ty co phan Kinh Do KDC NKD 192,5 1965  TP HCM Dai hoc 
Cong ty co phan Kinh Do Mien Bac
50 Nguyen Thi Phuong - Thanh vien Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 191 1956 TP HCM Dai hoc
51 Huynh Que Ha - Pho chu tich HDQT Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 187,2 1969 TP HCM MBA
52 Dang Thi Hoang Phuong - Uy vien HDQT Cong ty co phan Khu Cong nghiep Tan Tao ITA 185,9 1969 TP HCM 12/12
53 Tran Quang Nghi - Uy vien HDQT Cong ty co phan Phat trien nha Thu Duc TDH 179,7 1960 TP HCM Dai hoc
54 Dang Huynh Uc My - Con Chu tich HDQT Dang Van Thanh Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 166,8 - - -
55 Ho Thi Phuong Thao – Con dau Chu tich HDQT Dang Van Thanh Ngan hang co phan Sai Gon Thuong Tin STB 166,4 - - -
56 Le Viet Hai - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh HBC 156,3 1958 TP HCM Dai hoc
57 Nguyen Thuy Lan - Em ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 153,1 - - -
58 Nguyen Thuy Huong - Em ong Nguyen Duc Kien - Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 153,1 - - -
59 Chu Thi Thanh Ha - Vo ong Le The Hung, thanh vien Ban Kiem soat Cong ty co phan Phat trien Dau tu Cong nghe FPT FPT 148,8 - - -
60 Huynh Thanh Thuy - Thanh vien HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 143,2 1957 TP HCM Dai hoc
61 Bui Quang Man - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan giay Vien Dong VID 117,4 1959 TP HCM 12/12
62 Tran Thi Tien - me ong Tran Quang Nghi - Uy vien HDQT Cong ty co phan Phat trien nha Thu Duc TDH 115,2 - - -
63 Nguyen Van Kiem - Chu tich (***) Cong ty co phan Than Nui Beo NBC 111,1 1954 Ha Noi Dai hoc
64 Le Chi Hieu - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Phat trien nha Thu Duc TDH 103,1 1957 TP HCM Thac sy
65 Trinh Van Tuan - Uy vien HDQT Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh VSH 101,6 1965 - Dai hoc
66 Pham Do Que Huong - Con ong Pham Trung Cang, Pho chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 94,1 - - -
67 Pham Do Can Truong - con ong Pham Trung Cang Pho chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 94,1 - - -
68 Le Viet Hung - Uy vien HDQT. Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh HBC 91,2 1955 TP HCM Dai hoc
69 Nguyen Thi Kim Xuan - Chu tich HDQT Cong ty co phan Dau tu Thuong mai Thuy San ICF 85,9 1959 TP HCM 12/12
70 Pham Trung Cang - Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 83,8 1954 TP HCM Dai hoc
71 Nguyen Thi Thu - Pho chu tich kiem Pho tong giam doc Cong ty co phan giay Vien Dong VID 83,7 1959 TP HCM 12/12
72 Pham Dinh Khang - Pho tong giam doc kiem Uy vien HDQT Cong ty co phan Phat trien nha Thu Duc TDH 81,6 1956 TP HCM Dai hoc
73 Nguyen Cong Ly - Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Cong ty co phan Tam lop Vat lieu xay dung Dong Nai DCT 81 1961 TP HCM Dai hoc
74 Do Thi Que Thanh - vo ong Pham Trung Cang, Pho chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 80,5 - - -
75 Huynh Tan Thanh - cha ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 80,4 - - -
76 Chu Van An - Pho tong giam doc kiem Thanh vien HDQT Cong ty co phan Thuy san Minh Phu MPC 79 1953 Ca Mau Dai hoc
77 Phan Thi Thanh Tu - Vo ong Tran Tien Dung, Uy vien HDQT (***) Cong ty co phan Dau tu do thi va Khu cong nghiep Song Da SJS 76 - - -
78 Nguyen Huynh Thanh Thanh - Con ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 71,9 - - -
79 Dinh Thi Hong Nhung - Vo ong Tran Thanh Kien, Giam doc khoi dau tu va bao lanh phat hanh Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 71,9 - - -
80 Pham Van Meo - Em ong Pham Trung Cang, Pho Chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 64,7 - - -
81 Le Nguyet Anh - Con ong Le Vu Ky, Pho Tong giam doc Ngan hang co phan A Chau ACB 64,1 - - -
82 Nguyen Thi Thanh Ngoc - Vo ong Trinh Kim Quang, thanh vien HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 63,5 - - -
83 Nguyen Huynh Thanh Trang - Con ba Huynh Thanh Thuy, thanh vien HDQT Ngan hang co phan A Chau ACB 59,5 - - -
84 Bui Van Nghe - Co dong sang lap Cong ty co phan Xay dung va Kinh doanh Dia oc Hoa Binh HBC 58,9 - TP HCM ­-
85 Ha Thi Thanh Van - Vo Nguyen Hong Nam, uy vien HDQT kiem Pho Giam doc Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 50,6 - - -
86 Nguyen Van Huong - Giam doc Phat trien Kinh doanh Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 50,2 1960 - Dai hoc
87 Nguyen Thi Thanh Ha - Giam doc Tai chinh Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 50,2 1970 - Thac sy
88 Tran Thi Quy - Vo ong Luong Trong Diep, Pho tong giam doc PVD Cong ty co phan Khoan va Dich vu dau khi PVD 50,1 - - -
89 Phan Van Nguyen - Uy vien HDQT Cong ty co phan Thuy dien Vinh Son Song Hinh VSH 49,6 1958 Binh Dinh Dai hoc
90 Nguyen Duy Hung - Tong giam doc Cong ty co phan Dau tu va Van tai Dau khi VINASHIN VSP 48,2 1956 - Dai hoc
91 Phan Ngoc Diep - Tong giam doc Cong ty co phan Dau tu do thi va Khu cong nghiep Song Da SJS 47,3 1959 Ha Noi Dai hoc
92 Tran Duc Tho - Pho Tong giam doc Cong ty co phan Dau tu do thi va Khu cong nghiep Song Da SJS 46,8 1966 Ha Noi Dai hoc
93 Tran Tien Dung - Uy vien HDQT Cong ty co phan Dau tu do thi va Khu cong nghiep Song Da SJS 46,7 1958 Ha Noi Dai hoc
94 Pham Quoc Thang - Em ong Pham Dinh Khang, Pho tong giam doc Cong ty co phan Phat trien nha Thu Duc TDH 46,3 - - -
95 Tran Hoang Nghia - chong ba Mai Truc Giang, Ke toan truong Cong ty co phan giay Vien Dong VID 45,6 - - -
96 Pham Thi Xuan Tuoi - Co dong sang lap Cong ty co phan giay Vien Dong VID 45,5 - Dong Thap -
97 Le Thi Cuc - Vo ong Nguyen Thanh Toai - Pho tong giam doc Ngan hang co phan A Chau ACB 45 - - -
98 Pham Manh Hung - Uy vien HDQT Cong ty co phan Chung khoan Sai Gon SSI 44,5 1969 ­- Dai hoc
99 Vu Hong Su - Ke toan truong Cong ty co phan Dau tu do thi va Khu cong nghiep Song Da SJS 44,2 1966 Ha Noi Thac sy
100 Le Tra My - co dong sang lap Cong ty co phan Xuyen Thai Binh PAN 43,8 - Ha Noi -

Chu thich:      

- Nguon du lieu: Ban cao bach cua cac cong ty niem yet tai Trung tam Giao dich Chung khoan TP HCM va Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi

- (*): Nam giu co phan tai nhieu cong ty khac nhau dang niem yet tren san

- (**): Tong tri gia co phieu nam giu tinh theo gia cuoi ngay 29/12/2006. Don vi: ty dong

- (***): Cao bach khong neu ro so huu ca nhan hay dai dien von

- (-): Khong co thong tin trong cao bach

> Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK 2007

 Comment :100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
100 richest people in Vietnam on the stock market in 2006
Ho Chi Minh City, Asia, Hanoi, Saigon Thuong Tin, Sai Gon, Minh Phu Corporation Refrigeration Electrical Engineering, Kinh Do Corporation bank shares, deputy general manager, the richest Vietnamese, vice president, industrial parks, in the list, the Board of Supervisors, university, FPT
According to official documents, on the stock market Vietnam, giants do not have the range to reach billionaires, millionaires, but also has blocked 170 restraints. Particularly 100 richest characters, each with assets exceeding $ 2 million securities, including 2 ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0