10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012

10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cau lac bo Nha bao chung khoan Viet Nam vua cong bo 10 su kien chung khoan noi bat nam 2012.

------------------

>> Thi truong chung khoan 2012: Trai tao doc cua mu phu thuy

>> Nhung van de 'nong' cua chung khoan nam 2012

>> 2012: Chung khoan vo mat vi dai gia
------------------

10 su kien nay duoc lua chon va binh xet boi gan 40 nha bao tai nhieu dau bao nhu Thong tan xa, Thoi bao Kinh te Viet Nam, Dau tu Chung khoan, Thoi bao Tai chinh, Tien Phong, Tap chi chung khoan, Vneconomy, Vietnamnet, Sai Gon Giai Phong, Thoi bao Kinh te Sai Gon, Dai tieng noi Viet Nam, Dai truyen hinh Viet Nam... 

10 su kien nay duoc cac thanh vien chu chot cua Cau lac bo to chuc binh chon mot cach doc lap, cong khai, dong thoi co tham khao y kien cua co quan quan ly TTCK truoc khi cong bo. DTCK xin gioi thieu nhung net chinh cua 10 su kien duoc binh chon.

1. TTCK hung chiu nhieu cu soc  

Ngay 21/08/2012: thi truong phan ung tieu cuc voi su kien ong Nguyen Duc Kien, nguyen Pho chu tich Hoi dong sang lap Ngan hang ACB bi bat. Chi so gia chung khoan hai san giam lien 6 phien voi muc (-11,8%) tren san HOSE va (-15,4%) tren san HNX. Trong 2 thang sau do, thi truong lai “chao dao” khi mot loat cac thanh vien HDQT va ban lanh dao cua ACB bi bat. Lien quan den su kien ong Dang Van Thanh

, Chu tich Sacombank tu chuc, thi truong cung mot phen dieu dung.

2. Phe duyet De an Tai cau truc TTCK va ban hanh nhieu van ban huong dan

Ngay 6/12/2012, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 1826/QD-TTg phe duyet de an tai cau truc TTCK va doanh nghiep bao hiem, trong do trong tam la tai cau truc cac to chuc kinh doanh chung khoan va cac so GDCK va Trung tam Luu ky.

De ho tro viec trien khai de an nay, mot loat cac nghi dinh, thong tu moi duoc ban hanh nhu: Nghi dinh 58/2012 huong dan mot so dieu cua Luat Chung khoan, Thong tu 52/2012 huong dan ve cong bo thong tin tren TTCK, Thong tu 121/2012 huong dan ve quan tri cong ty ap dung cho cac cong ty dai chung, Thong tu so 130 huong dan viec mua lai co phieu, ban co phieu quy va mot so truong hop phat hanh them co phieu cua cong ty dai chung, Thong tu 210/2012/TT-BTC thay the QD 27 ve huong dan to chuc va hoat dong cua CTCK...

Voi mot khung phap ly kha day du duoc ban hanh cung luc, nam 2012 duoc danh gia la nam thanh cong nhat trong xay dung va ban hanh cac van ban phap quy trong linh vuc chung khoan. Dieu nay cang co y nghia hon khi ma cong cuoc tai cau truc toan bo TTCK Viet Nam dang vao giai doan quan trong.

3. Thanh cong voi huy dong von qua phat hanh trai phieu

Nam 2012 tiep tuc la nam khong thanh cong trong huy dong von qua phat hanh co phieu va co phan hoa, nhung lai kha thanh cong qua kenh phat hanh trai phieu.

Tong gia tri huy dong von trong nam 2012 uoc dat 152.600 ty dong, tang 54%, trong do co phieu va co phan hoa la 18.000 ty dong, giam 10% so voi nam 2011, trong khi tinh toi giua thang 12/2012, tong gia tri trai phieu chinh phu qua hinh thuc dau thau tren HNX da dat 156.544 ty dong (bang 1,9 lan so voi ca nam 2011), vuot chi tieu ke hoach huy dong dieu chinh nam 2012 la 135.000 ty dong. Lai suat trung thau giam so voi nam 2011 va thap hon lai suat huy dong tren thi truong tien te khoang 1% - 2%.

Trong boi canh cac nguon huy dong von ngan sach kho khan, viec thanh cong vuot ke hoach cua huy dong von trai phieu chinh phu duoc coi la mot diem sang trong cong tac huy dong von cho ngan sach 2012.

4. Nhieu cai tien trong co che giao dich

Trong nam 2012, nhieu cai tien duoc ap dung trong co che giao dich va thanh toan. Tu 26/3/2012, So GDCK Ha Noi ap dung cach tinh gia tham chieu moi cho co phieu tren thi truong niem yet, cho phep giao dich lo le (chung khoan co khoi luong tu 1 den 99 co phieu) tren he thong giao dich chung khoan niem yet cua HNX thong qua hinh thuc thoa thuan.

Sau 3 thang thu nghiem, tu ngay 6/6/2012 viec keo dai thoi gian giao dich sang buoi chieu tai 2 So chinh thuc duoc ap dung.

Tu 2/7, lenh thi truong (MP), mot cong cu duoc xem la lam tang hieu qua dat lenh cho nha dau tu va tang thanh khoan thi truong, chinh thuc ap dung tai HOSE.

Ben canh do, mot cai tien duoc xem la manh me nhat trong co che giao dich cua nam 2012 la rut thoi gian thanh toan (T+). Theo do, tu ngay 4/9, quy trinh thanh toan chung khoan duoc rut ngan tu 15 h chieu ngay T+3 xuong 9 h sang ngay T+3, giup nha dau tu da duoc ban chung khoan vao ngay T+3, thay vi T+4 nhu 12 nam truoc do.

5. Lan dau tien hanh vi ban khong bi xu phat

Sau rat nhieu nghi ngo va don doan, hanh vi ban khong tren TTCK Viet Nam da chinh thuc bi xu phat. Cuoi thang 10 vua qua, theo ket luan cua UBCK, 2 nhan vien cua CTCK TP. HCM (HSC) la ong Nguyen Viet Xuan va ba Pham Thi Suong da cho khach hang muon chung khoan tren tai khoan cua khach hang khac de ban. Ca 2 deu bi phat moi nguoi 85 trieu dong, rieng ong Nguyen Viet Xuan bi rut chung chi hanh nghe.

Lien quan den HSC, UBCK cung xu phat Cong ty 105 trieu dong do nhung sai pham can cu Dieu 62 va 71 Luat Chung khoan.

Ngoai truong hop phat 2 nhan vien HSC, UBCK cung da xu phat CTCK Dai Nam 150 trieu dong vi cho khach hang vay chung khoan de ban. Trong nam 2012, UBCK da ban hanh hon 180 quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi cac to chuc va ca nhan, voi tong so tien phat gan 11 ty dong.

 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012

6. Xay dung cac chi so co so cho cac san pham moi trong tuong lai

 Chi so VN30 duoc cong bo vao ngay 3/2 va chinh thuc trien khai ngay 6/2. Chi so HNX30 duoc cong bo ngay 5/7 va bat dau trien khai tu ngay 9/7. Day la buoc di dau tien trong lo trinh xay dung va chuan hoa cac chi so co so, tao dieu kien trien khai cac san pham moi trong tuong lai.  

7. Nhieu CTCK ton tai vi con cai “ten”

Tu dau nam den nay, UBCK da dua 11 CTCK va 3 cong ty quan ly quy vao dien kiem soat dac biet va 3 CTCK vao dien kiem soat. Trong do, UBCK da trien khai cac bien phap manh trong viec tai co cau nhu rut nghiep vu moi gioi chung khoan cua 4 CTCK (CTCK Ha Noi, Truong Son, SME, Dong Duong). Viec rut nghiep vu moi gioi tren thuc te la rut giay phep hoat dong, chi con ton tai phap nhan de xu ly cac khoan no. Rut nghiep vu tu doanh cua 2 cong ty (CTCK Ha Thanh, Viet Tin). Rut nghiep vu bao lanh phat hanh cua 1 cong ty  la CTCK Thuong mai va cong nghiep Viet Nam. Dinh chi hoat dong 3 CTCK (CTCK Truong Son, Ha Noi, Cao Su). Thu hoi Giay chung nhan dang ky hoat dong luu ky chung khoan cua 4 CTCK (Dong Duong, Cao Su, Trang An, SME).

8. Doanh nghiep niem yet bien mat boi sap nhap, giai the

Nam 2012 so cong ty niem yet moi tang khoang 25 cong ty, it hon so voi nam 2011 la 52 cong ty. Trong khi do, co 21 cong ty bi huy niem yet. Dac biet la co nhung doanh nghiep niem yet tung “noi dam” mot thoi nhu HBB va CSG bi bien mat tren thi truong.

Ngay 7/8 Ngan hang Nha nuoc ra quyet dinh chap thuan viec sap nhap Ngan hang TMCP Nha Ha Noi (HBB) vao Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB). Cung voi do, HNX thong bao huy niem yet ma co phieu HBB tu ngay 17/8.

Ngay 28/6, DHCD bat thuong cua CTCP Cap sai Gon (CSG) da thong qua nghi quyet ve viec giai the cong ty va chia tien co dong. Day la truong hop doanh nghiep niem yet dau tien tuyen bo giai the, tra lai tien cho co dong.

9. Lan dau tien Tin phieu kho bac vao san chung khoan

Sau hon 17 nam phat hanh so cap, tu ngay 24/8/2012 lan dau tien Tin phieu kho bac phat hanh theo phuong thuc dau thau qua Ngan hang Nha nuoc se duoc dang ky, luu ky tai Trung tam Luu ky (VSD) va niem yet giao dich tren thi truong trai phieu chuyen biet tai HNX. Dua tin phieu kho bac vao giao dich tren thi truong thu cap cung voi trai phieu se tap trung thong tin giao dich trai phieu chinh phu ve mot dau moi, tu do viec xay dung buc tranh tong the ve dien bien tinh hinh thi truong va khien thi truong trai phieu tro nen chuyen nghiep hon.

10. Viet Nam da co 3 quy mo  

Ngay 5/12, Dai hoi nha dau tu cua Quy VFMVFA da bieu quyet thong qua viec chuyen doi mo hinh sang quy mo. Du kien, chung chi quy mo VFMVFA se giao dich tai TTCK trong nam 2013.

Ngay 12 va 14/12, UBCK cung cap giay chung nhan chao ban chung chi quy dau tu chung khoan ra cong chung cho 2 quy mo dau tien la Quy dau tu bao thinh Vinawealth (ngay 12/12) va Quy dau tu trai phieu MB Capital Viet Nam (ngay 14/12). Ca hai quy nay deu co von huy dong toi thieu la 50 ty dong va cung duoc giam sat boi Ngan hang HSBC Viet Nam.

Nhu vay, Viet Nam hien da co 3 quy mo.

Nam 2012 can ke voi thoi han ket thuc hoat dong cua nhieu quy dau tu dang dong, thi truong da chung kien nhung tin hieu tich cuc cho tuong lai cua quy mo. Ben canh viec hau het cac quy chon cach gia han thi co nhieu quy chuyen doi mo hinh sang quy mo hoac dong quy.

So lieu toi ngay 15/12 cho biet, von nuoc ngoai vao thuan la 300 trieu USD – dong von tang manh vao 2 thang cuoi nam (cao hon muc 240 trieu USD cua nam 2011). Neu tinh ca von vao thi truong chua niem yet, so lieu uoc dat 1,5 ty USD, tang 10% so voi nam 2011.

TIN KINH TE NOI BAT:                                                                                     

28.000 nhan vien Mai Linh bi treo no http://static.kienthuc.net.vn/Images/Contents/nguyendoa/20121225/1324918648397Thuongtet301110.jpg Thuong Tet o Ha Noi cao nhat 74 5 trieu dong

28.000 nhan vien Mai Linh bi treo no

Thuong Tet it tien ma van duoc long nhan vien

Thuong Tet o Ha Noi cao nhat 74,5 trieu dong

TIN NHA DAT NOI BAT:                                                                                     

Nguoi dan Van Giang lai moi GS Vo doi thoai Thu nhap duoi 9 trieu se duoc mua nha xa hoi 10 thuong vu M&A bat dong san lon nhat trong nam 2012 (1)

Nguoi dan Van Giang lai moi GS Dang Hung Vo doi thoai

Thu nhap duoi 9 trieu se duoc mua nha xa hoi

10 thuong vu M&A bat dong san lon nhat trong nam 2012 


Vietbao.vn (Theo DTCK)
Comment :10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
10 outstanding events of the 2012 stock market
Vietnam, Hanoi, stock market, treasury bills, government bonds, capital raising, restructuring, clubs, funds , event, company, listing, trading, shares outstanding, 10
Journalist Club Vietnam Securities announced 10 events outstanding stock in 2012 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 sự kiện nổi bật trên thị trường chứng khoán 2012

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 sự kiện nổi bật trên thị trường chứng khoán 2012 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 su kien noi bat tren thi truong chung khoan 2012 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Chung khoan trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Chung khoan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0