10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013

10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hang nghin cua hang vang bi xoa so cung mot loat quy dinh co loi cho nguoi lao dong nhu tang luong toi thieu, nang muc khoi diem chiu thue va san phu duoc nghi 6 thang la nhung quy dinh quan trong co hieu luc trong nam 2013.

1. Tang luong toi thieu 250.000- 350.000 dong

Hom nay la ngay dau tien ap dung muc luong toi thieu vung moi, tu 1.650.000 den 2.350.000 dong mot thang, tang 250.000-350.000 so voi truoc.

Vung Muc luong toi thieu vung tu 1/1/2013 (dong/thang) Muc luong toi thieu vung hien hanh
I 2.350.000 2.000.000
II 2.100.000 1.780.000
III 1.800.000 1550.000
IV 1.650.000 1.400.000

Doi tuong ap dung bao gom doanh nghiep thanh lap, to chuc quan ly va hoat dong theo Luat Doanh nghiep, hop tac xa, lien hiep hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong. Cac co quan, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam co thue muon lao dong cung phai tuan thu nghi dinh nay. Muc tien luong thap nhat tra cho nguoi lao dong da qua hoc nghe (ke ca lao dong do doanh nghiep tu day nghe) phai cao hon it nhat 7% so voi muc luong toi thieu vung.

2. Thu phi bao tri duong bo

Anh: Hoang Ha
Chu phuong tien phai dong phi tu 1/1/2013. Anh: Hoang Ha.

Chu phuong tien xe may, oto deu phai nop phi duong bo, tru xe cuu thuong, cuu hoa, xe chuyen dung, xe phuc vu an ninh... Tu 1/1/2013, oto phai nop muc phi thap nhat la 130.000 dong mot thang, ap dung cho xe duoi 9 cho. Muc phi cao nhat 1,04 trieu dong danh cho xe tai, xe chuyen dung trong tai tren 27 tan. Doi voi xe may, loai duoi 100cc phai nop 50.000 dong mot nam; xe co dung tich tren 100cc duoc ap khung phi tu 100.000 den 150.000 dong.

Bo Tai chinh cho phep cac co quan thu phi duong bo cua oto duoc trich lai 1% so tien va co quan thu phi cua xe may duoc de lai khong qua 10%. Theo tinh toan cua Bo Giao thong Van tai, moi nam so tien thu tu dau oto trong ca nuoc dat hon 6.800 ty dong; tien thu duoc tu 50% so moto, xe may da dang ky se dat 2.400 ty dong. Day se nguon quy dang ke phuc vu cho cong tac bao tri duong bo.

3. Nghi thai san 6 thang

10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Nam toi, phu nu se duoc nghi sinh 6 thang. Anh: Thien Chuong

Bo luat Lao dong sua doi co hieu luc tu 1/5/2013, cho phep keo dai thoi gian nghi sinh tu 4 thang len 6 thang. Theo huong dan cua co quan chuc nang, chi em sinh con sau 1/1/2013, cung bat dau duoc huong che do theo luat moi.

Truong hop sinh doi tro len, cu them mot tre nguoi me lai duoc nghi them mot thang. Trong thoi gian nghi sinh, lao dong nu duoc huong che do thai san theo quy dinh cua phap luat ve bao hiem xa hoi. Truoc khi het thoi gian nghi thai san theo quy dinh, neu co nhu cau, lao dong nu co the tro lai lam viec khi da nghi it nhat 4 thang. Ngoai tien luong cua nhung ngay lam viec do nguoi su dung lao dong tra, lao dong nu van tiep tuc duoc huong tro cap thai san theo quy dinh.

4. Siet tin nhan quang cao

Theo Nghi dinh 77 vua duoc Chinh phu ban hanh, cac don vi hoac ca nhan cung cap dich vu quang cao se phai cham dut viec gui noi dung quang cao den nguoi nhan ngay khi nhan duoc yeu cau tu choi thay vi sau 24 tieng nhu quy dinh truoc.

Nghi dinh moi khong cho phep to chuc, ca nhan quang cao gui qua mot thu dien tu, tin nhan quang cao co noi dung tuong tu nhau toi mot dia chi thu dien tu hay so dien thoai trong vong 24h, tru truong hop da co thoa thuan khac voi nguoi nhan. Thoi gian gui tin nhan quang cao phai trong khoang tu 7h den 22h moi ngay. Hanh vi gia mao ten hoac dia chi thu dien tu cua to chuc, ca nhan khac khi gui thu dien tu, tin nhan se chiu muc phat hanh chinh tu 60 trieu den 80 trieu dong.

5. Thu phi hoa mang thue bao tra truoc

Anh:
Ap dung phi hoa mang doi voi thue bao tra truoc, dong thoi cham dut nap san tai khoan vao sim co the khien nguoi dung "ngai" su dung sim rac hon. Anh: Anh Quan

Theo Thong tu 14, tu 1/1/2013, khach hang khi hoa mang thue bao tra truoc phai tra tien dang ky nhu thue bao tra sau. Muc phi ap dung doi voi thue bao tra truoc la 25.000 dong, con muc tra sau van giu 35.000 dong nhu hien nay. Gia tren chua bao gom tien sim (25.000 dong), va nguoi dung chi phai thanh toan mot lan duy nhat khi ky hop dong thue bao voi nha mang. Nha cung cap dich vu vien thong cung khong duoc nap san tien vao tai khoan cua cac sim chua dang ky hoa mang hoac dang luu thong tren thi truong.

Day duoc coi la dong thai manh tay trong viec han che tinh trang sim rac hien nay. Boi thuc te, sim di dong tra truoc co tuoi doi chi tu 6 thang den mot nam, khien kho so can dan trong khi thue bao ao tang chong mat.

6. Khung gia dat moi co hieu luc

10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Gia dat o Ha Noi duoc dieu chinh o mot so khu vuc. Anh: Hoang Lan

Bang gia dat ap dung tu 1/1/2013 tai Ha Noi van giu nguyen muc gia gia toi da la 81 trieu dong moi m2 o cac pho Hang Ngang, Hang Dao va Ly Thai To (quan Hoan Kiem). Gia dat o tai cac quan co gia toi thieu la 3,456 trieu dong moi m2. Trong khi mot so khu vuc giu nguyen, gia dat cua duong Yen Hoa (doan thuoc xa Dai Mo, huyen Tu Liem) va cac xa giap ranh cua huyen Hoai Duc duoc dieu chinh giam con gia toi thieu la 2,035 trieu dong va toi da la 32,4 trieu dong moi m2.

Tai TP HCM , dat mat tien o do thi cao nhat 81 trieu dong moi m2 van la 3 tuyen duong Le Loi, Dong Khoi va Nguyen Hue (quan 1). Thap nhat la dat tai khu dan cu Thieng Lieng, huyen Can Gio voi gia 110.000 dong moi m2.

7. Hang nghin cua hang vang khong phep bi xoa so

10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Trong so 8.000 dia diem giao dich vang mieng hien tai, se chi co 30% tiep tuc duoc hoat dong sau ngay 10/1. Anh: AQ

Tu ngay 10/1/2013, chi nhung dia diem duoc cap phep moi co quyen kinh doanh vang mieng. Nhu vay, trong so 8.000 dia diem giao dich vang mieng hien tai, se chi co 30% tiep tuc duoc hoat dong sau ngay 10/1. Dai dien Ngan hang Nha nuoc thua nhan viec xoa so 70% diem giao dich vang co the gay ra nhieu xao tron trong nhung ngay dau tien do vay, co quan nay se phai gui van ban thong bao den UBND cac tinh thanh pho, chi nhanh Ngan hang Nha nuoc cac dia phuong de cung phoi hop de phong cac su co phat sinh.

Cung voi chu truong xoa so cac cua hang khong dat tieu chuan, Ngan hang Nha nuoc lan dau tien an dinh trang thai vang mieng voi cac ngan hang. Theo do, so du mua ban vang cuoi ngay khong duoc vuot 2% von dieu le, mot quy dinh han che viec gam giu, mua ban khong cua cac ngan hang. Day duoc xem la nhung bien phap cung ran nhat cua co quan quan ly nha nuoc nham can thiep thi truong vang bi tha noi nhieu nam.

8. Ngung giao dich chung khoan bang tien mat

Theo Thong tu 210 cua Bo Tai chinh, ke tu ngay 15/1/2013 cong ty chung khoan se khong duoc truc tiep nhan va chi tra tien mat de giao dich chung khoan cua khach hang ma phai thuc hien qua ngan hang thuong mai. Khi lenh mua duoc khop, cong ty chung khoan se yeu cau ngan hang thuong mai chuyen tien tu tai khoan nha dau tu sang tai khoan cua cong ty chung khoan dat tai ngan hang. Sau do cong ty chung khoan se dai dien cho khach hang thuc hien giao dich voi cac ben lien quan va khong duoc nhan uy quyen cua khach hang thuc hien chuyen tien noi bo giua cac tai khoan cua cac khach hang.

Truoc 16h gio thu hai hang tuan hoac ngay lam viec dau tien cua tuan, cong ty chung khoan phai bao cao Uy ban chung khoan so luong khach hang, so du tien cua khach hang tai tai khoan chuyen dung mo tai ngan hang thuong mai. Cong ty chung khoan cung phai quan ly tach biet chung khoan thuoc so huu cua khach hang voi chung khoan thuoc so huu cua minh

9. Bat dau thu phi ATM noi mang

Theo Thong tu 35 cua Ngan hang Nha nuoc, tu ngay 1/3/2013 den het nam 2013, phi rut tien noi mang duoc khong che khong qua 1.000 dong moi giao dich. Sang nam 2014, muc phi nay se tang gap doi va gap ba vao nam 2015. Cac giao dich rut tien ngoai mang se mat toi da 3.000 dong moi giao dich.

Phi van tin tai khoan (khong in chung tu) doi voi the ngoai mang se mat nhieu nhat 500 dong cho mot giao dich. Neu chu tai khoan muon in sao ke hoac in chung tu van tin tai khoan se bi thu phi tu 100 dong den 500 dong cho moi giao dich voi ATM noi mang; 300 - 800 dong neu giao dich ATM ngoai mang. Phi phat hanh the cao nhat la 100.000 dong con phi thuong nien de duy tri tai khoan nhieu nhat la 60.000 dong mot nam.

10. Thu nhap tren 9 trieu dong moi phai nop thue

10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Se co 2,87 trieu nguoi duoc dua khoi dien chiu thue thu nhap khi ap dung luat moi. Anh: Hoang Ha

Theo Luat sua doi thue thu nhap ca nhan, muc giam tru gia canh cho nguoi nop thue, nguoi phu thuoc duoc nang tu 4; 1,6 trieu dong hien tai len 9 va 3,6 trieu dong. Cach tinh muc giam tru gia canh theo so tuyet doi va Chinh phu duoc dieu chinh khi chi so gia tieu dung bien dong tren 20%. Bieu thue luy tien cung duoc giu nguyen 7 bac voi muc thue cao nhat la 35% cho nguoi co thu nhap tu 80 trieu dong mot thang tro len.

Quoc hoi thong nhat tu 1/7/2013 tro di, thay vi viec ap dung tu 1/1 nhu mot so y kien de xuat. Boi theo tinh toan, neu ap dung tu dau nam, ngan sach 2013 von da kho khan, se bi hut them khoang 4.000 - 5.000 ty dong. Sau khi ap dung luat thue moi, theo du kien cua Chinh phu, so nguoi nop thue se giam tu 3,87 trieu xuong con mot trieu.

Ky Duyen

Y kien ban doc 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Viet Bao

Comment :10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
10 important provisions take effect from 2013
stock companies , state-owned banks , the minimum wage , in effect , employees , email, client, transaction , application , important , subscribers , 6 months , advertising , and ,
thousands of gold shops wiped with a series of provisions beneficial to employees as higher wages , raising the minimum taxable starting and women stay 6 months are important provisions in effect in 2013 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 quy định quan trọng có hiệu lực từ 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 quy dinh quan trong co hieu luc tu 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0