10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013
Gia vang | Ty gia | Gia dien | Gia xang

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Tags: Kinh te Viet Nam, thi truong trai phieu, cua nen kinh te, ngung hoat dong, tong so tien, Thu Ngan Sach, nha dau tu, doanh nghiep, so voi, cong ty, nong nghiep, cuoi nam, thanh tra, tang
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 2013 sap ket thuc, danh dau mot nam day bien dong cua nen kinh te Viet Nam. Day la nam dien ra nhieu su kien quan trong, co tac dong sau rong den moi mat cua doi song kinh te xa hoi.

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Duoi day la 10 su kien noi bat cua kinh te Viet Nam nam 2013 do ban doc cua Nguoi Dong Hanh lua chon.

Lam phat duoc kiem soat

Nam 2013 la nam thu 2 lien tiep Viet Nam da thanh cong trong viec kiem soat lam phat theo dung muc tieu de ra cua Quoc hoi va Chinh phu, qua do giup on dinh kinh te vi mo va kich thich tang truong kinh te. Tu muc 18,13% nam 2011, Viet Nam da dua chi so CPI xuong con 6,04% nam 2013, thap nhat trong 10 nam qua. Day la mot trong nhung thanh tuu noi bat trong dieu hanh giu vung on dinh kinh te vi mo.

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Theo ket qua khao sat gan day, lam phat trong nam 2014 duoc cac to chuc tin dung ky vong chi tang o muc mot con so, voi muc tang trung binh 6,74%, muc ky vong nay nam trong nguong muc tieu de ra cua Quoc hoi (khoang 7%).

Nganh nong nghiep va san xuat hang tieu dung len ngoi

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Nam 2013 co the goi la mot nam thuan loi cua nong nghiep Viet Nam khi cac mat hang xuat khau chu luc cua Viet Nam van la nhung mat hang nong thuy san nhu gao, thuy san, hat dieu, ca phe….

Cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc nong nghiep va san xuat hang tieu dung trong nam 2013 tiep tuc tao duoc loi nhuan on dinh, thu hut duoc su quan tam cua nha dau tu trong va ngoai nuoc. Trong do co rat nhieu doanh nghiep chung kien su phat trien manh me qua cac nam nhu Masan, Vinamilk, Kinh Do… va diem noi bat la co toi 3/10 doanh nghiep Viet Nam duoc Forbes Asia binh chon la doanh nghiep co doanh thu duoi 1 ty USD tot nhat Chau A hoat dong trong linh vuc nay bao gom PAN Pacific (PAN) , Cong ty Co phan Giong cay trong Trung Uong (NSC), Cong ty Co phan Giong cay trong mien Nam (SSC).

Nganh nong nghiep cung don nhan su quan tam sau sac cua Chinh phu voi viec chi dao tap trung thuc hien cong tac quy hoach nham to chuc san xuat theo huong hang hoa quy mo lon, xay dung thuong hieu san pham, hinh thanh chuoi san xuat, tieu thu tren thi truong trong nuoc va day manh xuat khau. Trong nhung ngay cuoi cung cua nam 2013, Thu tuong chinh phu da ky nghi dinh so 210/2013/ND-CP, dua ra hang loat cac chinh sach khuyen khich doanh nghiep dau tu vao nong nghiep, nong thon, trong do bao gom ca cac hinh thuc ho tro bang tien mat, giam tien su dung dat voi nhung doanh nghiep dau tu trong cac linh vuc nay

Viet Nam co ty phu USD dau tien

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Nam 2013, Viet Nam vinh du duoc nhac den trong danh sach ty phu giau nhat the gioi 2013 cua tap chi Forbes. Theo do, Chu tich Tap doan Vingroup - Pham Nhat Vuong da tro thanh nguoi Viet Nam dau tien co tai san tu 1 ty USD tro len. Ong Vuong xep thu 974 trong danh sach voi 1,5 ty USD tai san, chu yeu nho 53% co phan trong Vingroup.

Duoc biet, ong Vuong dau tu vao thi truong bat dong san Viet Nam tu dau nhung nam 2000. Ong tro thanh ty phu USD dau tien tren san chung khoan Viet Nam tu ngay 7/3/2011, lien tuc giu vi tri nguoi giau nhat tren san chung khoan trong 4 nam 2010-2013. Tap doan Vingroup voi von dieu le hon 7.000 ty dong la cong ty co muc von hoa lon nhat tren thi truong chung khoan Viet Nam. Vingroup hien co mot danh muc dau tu voi 31 du an bat dong san khap ca nuoc, trong do 12 du an da duoc hoan thanh, 3 du an dang duoc xay dung va phan con lai dang trong giai doan quy hoach.

Nang tran boi chi ngan sach tu 4,8% len 5,3%

Nam 2013, hut thu ngan sach cua Viet Nam la 63.630 ti dong so voi du toan. Day la nam dau tien VN khong hoan thanh du toan thu ngan sach, buoc phai de nghi tang muc boi chi tu 4,8% len 5,3% de bu dap.

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Giai trinh trong phien hop Quoc hoi ngay 2/11/2013, Bo truong Tai chinh Dinh Tien Dung cho biet, nguyen nhan hut thu chu yeu la do du toan Ngan sach nam 2013 xay dung cao so voi kha nang thuc hien. Du toan thu noi dia tu dat va thu thue xuat-nhap khau nam 2013 deu tang xap xi 20% so voi thuc hien nam 2012 - la muc qua cao so voi kha nang kinh te. Nguyen nhan thu hai la nam 2013 phai thuc hien cac chinh sach mien-giam, dan thue de thao go kho khan cho cac doanh nghiep cung dan den giam thu ngan sach nha nuoc. Nguyen nhan con lai la tang truong thap hon du kien, cung voi viec quan ly dieu hanh cung co luc chua hieu qua nen mot so doi tuong da loi dung, gian lan va tron lau thue.

Khoi to va xet xu nhieu vu an kinh te lon

Nam 2013, Ban chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung da chi dao quyet liet viec dieu tra va xu ly cac vu an kinh te lon. Nho vay, cuoi nam 2013, 3 vu an tham nhung tai Cong ty Cho thue tai chinh II (ALC II), CTCP Ky nghe thuc pham Viet Nam (Vifon) va Tong cong ty Hang hai Viet Nam (Vinalines) da duoc dua ra xet xu. Nhieu bi cao cam dau trong cac vu tham nhung nay da phai chiu muc hinh phat cao nhat la tu hinh.

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Ngoai ra, mot vu an kinh te lon khac cung da duoc Vien KSND toi cao ra cao trang truy to 23 bi can trong vu “lua dao” chan dong nganh ngan hang. Phien toa xet xu Huynh Thi Huyen Nhu va dong pham du kien keo dai trong 3 tuan tu 6-25/1/2014. Trong vu an nay, hang loat cac cong ty, cac ngan hang da bi dinh liu va chiu thiet hai nang ne, nhieu quan chuc lanh dao cao cap cung bi vuong vao vong lao ly.

Thi truong chung khoan duy tri muc tren 500 diem

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Trong nam 2013, VnIndex nhieu lan vuot muc tren 500 diem. Dac biet trong nhung thang cuoi nam, chi so nay lien tuc duy tri nguong diem day thu thach nay. Theo so lieu tu Uy ban Chung khoan Nha nuoc, so voi cuoi nam 2012, VN-Index tang tren 22%, HNX-Index tang 13%. Su gia tang cua cac chi so da dua Viet Nam tro thanh 1 trong 10 nuoc co muc do phuc hoi manh nhat the gioi. Muc von hoa thi truong nam 2013 cung tang so voi nam 2012, dat khoang 964 nghin ty dong (tang 199 nghin ty dong so voi cuoi nam 2012), tuong duong muc 31% GDP. Tong dong von nuoc ngoai luan chuyen trong nam 2013 van tang 54% va gia tri danh muc tang khoang 3,8 ty USD so voi cuoi nam 2012. So luong tai khoan nha dau tu dat khoang 1,27 trieu tai khoan, trong do so luong tai khoan nha dau tu nuoc ngoai tang 55%.

So luong doanh nghiep ngung hoat dong tang 11,9% so voi nam 2012

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Theo bao cao cua Tong cuc thong ke cho rang, trong nam 2013, so doanh nghiep gap kho khan phai giai the hoac ngung hoat dong nam nay la 60.737 doanh nghiep, tang 11,9% so voi nam truoc. Trong do, so doanh nghiep da giai the la 9.818 doanh nghiep, tang 4,9%; so doanh nghiep dang ky tam ngung hoat dong la 10.803 doanh nghiep, tang 35,7%; so doanh nghiep ngung hoat dong nhung khong dang ky la 40.116 doanh nghiep, tang 8,6%.

Tuy nhien, tong so doanh nghiep dang ky thanh lap moi nam 2013 la 76.955 doanh nghiep, tang 10,1% so voi nam 2012 voi tong von dang ky la 398,7 nghin ty dong, giam 14,7%.

Huy dong ky luc trai phieu Chinh Phu tren HNX

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Thi truong TPCP nam 2013 tiep tuc tang vot sau khi bung no tu nam 2012. Tinh tu dau nam den ngay 7/12/2013, tong gia tri phat hanh TPCP (gom ca trai phieu Chinh phu bao lanh) da dat 178.400 ty dong, vuot 6% so voi khoi luong cua ca nam 2012. Rieng trai phieu KBNN cua giai doan nay da tang 17% so voi ca nam 2012, theo thong ke cua So GDCK Ha Noi.

Ngan hang Phat trien Chau A (ADB) nhan dinh, du thi truong trai phieu giam nhung Viet Nam van la nuoc co thi truong trai phieu tang truong cao nhat khu vuc Dong A, tang 18,8% so voi cung ky nam truoc, dat 25 ty USD. Trong do thi truong trai phieu chinh phu tang 24,8%, dat 24 ty USD, thi truong trai phieu cong ty tinh den quy 3 van dung o muc 700 trieu USD.

Phat hien nhieu doanh nghiep FDI tron thue, co dau hieu chuyen gia

Nam 2013, cac co quan quan ly nha nuoc da co nhieu cuoc thanh tra, ra soat hoat dong cua cac doanh nghiep co von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) dang hoat dong tai Viet Nam. Ket qua cho thay co nhieu dau hieu dang lo ngai, phat hien hang loat bat thuong va sai pham, co dau hieu cua viec chuyen gia nhung chua du co so de xu ly. Nhieu DN ke khai lo lon trong nhieu nam nhung toc do tang doanh thu hang nam van cao, hoat dong san xuat kinh doanh lien tuc duoc mo rong, nhieu DN da co so lo vuot qua so von chu so huu.

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Qua 399 DN tai cac khu che xuat tren dia ban TP.Ha Noi, TP.HCM, Binh Duong va Dong Nai, Thanh tra Chinh phu phat hien co toi 125 DN khai bao lo du van co doanh thu "khung" len toi 32.563 ti dong. Dac biet, co 36 DN hach toan lo trong 3 nam lien tiep voi tong so lo hon 2.856,8 ti dong. Va 69 DN khac da bi lo trong 2 nam lien voi so lo tren 1.829,8 ti dong.

Tong cuc Thue cung cho biet, trong 3 quy dau nam, nganh thue da phat hien 122 doanh nghiep FDI tai 23 tinh, thanh bi nganh thue thanh tra dac biet do nghi an chuyen gia voi tong so tien bi buoc truy thu hon 200 ty dong. Ket qua, cac doanh nghiep nay da buoc phai dieu chinh giam lo phat sinh va giam chuyen lo tong so tien la 2.252 ty dong. Trong do, giam lo phat sinh 1.870 ty dong, giam so lo duoc chuyen vao ky tinh thue thuc hien thanh tra, kiem tra la 335 ty dong. Qua do, tong so tien thu nhap chiu thue cua cac doanh nghiep nay tang len la 2.599 ty dong. Trong do, cac doanh nghiep FDI phai tang thu nhap chiu thue cua ky tinh thue sau thoi ky thanh tra, kiem tra, tuc tu nam 2013 tro di la 839 ty dong.

Nhieu doanh nghiep “rong ruot”

Truoc dien bien kho khan cua nen kinh te, nhieu doanh nghiep da boc lo nhung diem yeu cua minh khi ghi nhan muc thua lo lon, no lon hon nhieu lan so voi tai san, buoc phai tai co cau neu khong muon phai “bien mat”. Tinh den het quy III/2013, nhieu doanh nghiep roi vao tinh trang gan nhu khong co doanh thu, lo lon, von chu so huu ngay cang bi “an mon”…

10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Don cu nhu tren thi truong chung khoan, mat du co hon 100 CTCK duoc cap phep hoat dong, nhung so luong CTCK ton tai theo dung nghia hien de dem hon la luong cong ty da “chet lam sang”. Thong ke ket qua kinh doanh cua cac CTCK tinh den het quy III/2013 cho thay, toan thi truong chi co toi da 40 CTCK hoat dong co hieu qua, de lai dau an thuc su. Con lai, nhieu CTCK dang roi vao tinh trang gan nhu “4 khong”: khong con tien, khong doanh thu, khong loi nhuan, khong bao toan duoc von.

Ngoai ra, rat nhieu cac doanh nghiep niem yet khac, tham chi ca cac ngan hang da roi vao tinh trang thua lo keo dai, buoc phai huy niem yet, chiu bi thau tom sap nhap.

 VietBao.vn (Theo NDH)

TIN KINH TE NOI BAT
Ke khoc nguoi cuoi vi dong tien mac can
Hang khong co hoa don, chung tu bi thu giu
Can phai tinh toan lai lo trinh tang gia dien them 22% tu nay den nam 2015.

>>  Ke khoc, nguoi cuoi vi dong tien "mac can"

>>  Keo TQ, bo Uc het han 2 nam chuan bi an Tet

>> "Dua than" giup EVN, Viettel, VNPT lai ngan ty

>> 1.001 chieu tro xa hang cuoi nam 

>> Nguyen Duc Kien: Tu ong bau to tieng den toi pham kinh te

>> Buon dong nat kiem nghin do moi thang

--------------------------

Xem them Thi truong hang Tet 2014 de biet thong tin ve chat luong, gia ca, cung - cau thi truong hang Tet 2014. 

---------------------------

Cap nhat tinh hinh Luong, thuong tet 2014 tai day de biet ai nhan luong, thuong "khung", nganh nao cat giam luong, thuong va nhung chieu ne thuong tet cua doanh nghiep.

---------------------------

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Mật vụ Mỹ uống cà phê vỉa hè bảo vệ ông Obama

Mật vụ Mỹ khảo sát tòa nhà GEM Center và khu dân cư trước đó một tháng. Một nhân viên GEM Center cho biết họ suốt ngày đi dạo, uống cà phê cóc, trò chuyện với người dân xung quanh.

Tết thiếu nhi 1/6: Phụ huynh Việt hoang mang chọn đồ chơi cho trẻ

Súng, gươm, đao, kiếm,... những món đồ chơi bạo lực lại là sở thích của nhiều trẻ em Việt. Dù bị cấm nhưng đồ chơi mang tính bạo lực vẫn len lỏi trên thị trường và rất đắt hàng.

Tìm hiểu: Kinh te Viet Nam, thi truong trai phieu, cua nen kinh te, ngung hoat dong, tong so tien, Thu Ngan Sach, nha dau tu, doanh nghiep, so voi, cong ty, nong nghiep, cuoi nam, thanh tra, tang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 “điểm nhấn” của kinh tế Việt Nam năm 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 “điểm nhấn” của kinh tế Việt Nam năm 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 diem nhan cua kinh te Viet Nam nam 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0