Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khi nhung lo au ve mo hinh phat trien kinh te khong ben vung ve moi truong ngay cang tang, dac biet la sau vu hoa chat tran lam o nhiem song Tung Hoa, Bac Kinh bat dau luu y den nhung canh bao cua nhung to chuc moi truong.

Thu tuong On Gia Bao nhan manh van de bao ve moi truong va chat luong cuoc song se la uu tien trong chuong trinh phat trien kinh te 5 nam toi cua Trung Quoc…

Trung Quoc se bi khung hoang o nhiem nuoc

Ong Pan Yue, Cuc pho Co quan bao ve moi truong quoc gia Trung Quoc (State Environmental Protection Administration-SEPA), nhan dinh Trung Quoc (TQ) se phai doi mat voi khung hoang moi truong, dac biet la khung hoang nuoc, som hon du tinh.

Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

Zhou Shengxian, Cuc truong SEPA tai mot cuoc hop bao o Bac Kinh vao 11/03/2006. (Anh: Trung Hoa nhat bao).

Ke tu vu no nha may hoa chat o Cat Lam lam o nhiem nuoc song Tung Hoa (Songhua) hoi thang 11 nam 2005 khien cac thanh pho lon phai tam thoi dong he thong nuoc uong, o TQ co 45 vu o nhiem. Vao trung tuan thang 2 vua qua, chat thai cong nghiep cua mot nha may dien tran vao mot con song o Tu Xuyen khien nguon nuoc cua 28.000 dan bi ngung tre trong it nhat 4 ngay. Hien co hon 300 trieu nguoi o nong thon TQ thieu nuoc sach.

Theo ong Pan, bung no kinh te lam tang luong chat thai hoa hoc va cac vu hoa chat doc hai tran vao cac con song. Hon phan nua trong so 21.000 cong ty hoa chat dat gan song Duong Tu va song Hoang Ha - nguon nuoc uong cho hang trieu dan va nhung tai nan co the dan den “nhung hau qua tham khoc". Ke tu nam 2001, luong nuoc thai va chat thai cong nghiep tuon vao cac song ho o TQ tang len hang nam. Trong nam 2004, hon 200 trieu tan nuoc thai va 200 trieu tan chat thai cong nghiep do vao cac song ho o nuoc nay.

Trong khi do, o nhiem khong khi o TQ cung rat nghiem trong. Cuc pho Pan cho biet, tong khi thai luu huynh dioxit (SO2), thanh phan chinh trong mua a xit, cao hon 80% muc cho phep va van dang tang. Tre em o cac thanh pho cua TQ cung dang phai hit tho bau khong khi doc hai tuong duong voi viec hut hai goi thuoc moi ngay!

O nhiem moi truong: Van de lon trong phat trien cua TQ

Tai cuoc hop bao ngay truoc phien hop thuong nien cua Quoc hoi TQ, Thu tuong On Gia Bao thua nhan o nhiem moi truong da tro thanh mot van de lon trong phat trien hien nay cua TQ va van chua duoc giai quyet tot. Ong On Gia Bao cho biet TQ da hoan thanh hau het nhung muc tieu cua ke hoach 5 nam lan thu 10 (2000-2005), nhung nhung muc tieu ve moi truong van chua duoc thuc hien tot.

Chinh phu thua nhan hau het cac con song deu o nhiem, hon 1/3 dat nuoc bi mua a xit tan cong. Cac con song lon bi o nhiem nang ne khien hang tram trieu dan khong co nuoc sach de uong. Nhung thanh pho cua TQ nam trong so nhung thanh pho khoi bui nhat the gioi.

Tai cuoc hop bao ngay 11/03/2006, Zhou Shengxian, Cuc truong SEPA, canh bao rang TQ can nhanh chong cai thien viec bao ve moi truong. Neu khong TQ se phai doi mat voi tham hoa theo sau hai thap ky phat trien qua nhanh da lam o nhiem khong khi, nuoc va dat.

Ong Zhou nhan dinh van de o nhiem da tro thanh qua bom cong pha su on dinh xa hoi. Ong muon am chi so cuoc bieu tinh cua dan chung ve cac van de moi truong ngay cang tang. Nong dan bieu tinh phan doi luong chat thai khong duoc kiem soat cua cac nha may dang pha huy hoa mau va lam nhiem doc nguon nuoc.

Con theo tinh toan cua Cuc pho Pan, trong vong 15 nam toi, TQ dat muc tieu tro thanh mot xa hoi sung tuc – GDP se tang gap 4 lan – nhung neu TQ van duy tri muc san xuat va tieu dung hien tai thi o nhiem va tieu thu nang luong o nuoc nay cung se tang gap 4 lan.

Ngon nguon nguyen do

Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong
Nha may hoa dau Dai Lien (Dong Bac TQ). Sau mot loat cac vu o nhiem nghiem trong, sap toi TQ se thuc hien danh gia moi truong voi 127 nha may hoa dau. Anh AFP.

Theo cac chuyen gia moi truong, chinh su lo la trong bao ve moi truong nhung nam truoc da khien TQ phai tra gia trong vai nam gan day. Khi nhung lo au ve mo hinh phat trien kinh te khong ben vung ve moi truong ngay cang tang, dac biet la sau vu song Tung Hoa, Bac Kinh bat dau luu y den nhung canh bao cua SEPA va nhung to chuc moi truong.

Kevin May, giam doc cuoc van dong chong doc cua to chuc Greenpeace Trung Quoc o tinh Quang Chau nhan dinh o TQ da co luat, song viec thi hanh luat thi con rat han che. Don cu nhu vu nha may chung cat bia Hai Lam san xuat bia ruou nhung khong co he thong xu ly nuoc thai nhu yeu cau. Cuc bao ve moi truong dia phuong da yeu cau nha may tam ngung hoat dong tu cuoi nam ngoai. Song do chinh quyen dia phuong khong phe chuan de nghi nay, nha may van tiep tuc hoat dong cho den khi xay ra vu thai chat o nhiem vao song Mudan o tinh Hac Long Giang hoi cuoi thang 2 vua qua.

Ong Pan, Cuc pho SEPA, cho rang nhung nha dieu chinh luat cua TQ thieu quyen luc de thuc hien cac tieu chuan moi truong, mot so nha lanh dao khong nhin nhan dung tam quan trong cua viec bao ve moi truong.

Tham chi mot so nha lanh dao con cho rang chi phat trien nen kinh te se giai quyet duoc tat ca cac van de xa hoi, chinh tri va cac van de khac. Phat ngon vien cua SEPA nhan dinh cac vu o nhiem moi truong o TQ se xay ra thuong xuyen hon do su mat can bang trong co cau cong nghiep. Con Cuc truong Zhou cho rang khong the giai quyet nhung van de o nhiem trong mot som mot chieu.

Bao ve moi truong: Thuoc do nang luc quan chuc

Tai cuoc hop bao ngay truoc phien hop thuong nien cua Quoc hoi TQ, Thu tuong On Gia Bao nhan manh TQ khong nen theo loi cu la gay o nhiem moi truong roi sau do xu ly. “Chung ta nen danh nhung day nui xanh va nuoc sach cho con chau chung ta.”

Theo Thu tuong On Gia Bao, thay vi chi tap trung vao tang truong kinh te, TQ can chu y toi bao ton nang luong va bao ve moi truong. Dong thoi, TQ se thi hanh chinh sach cong nghiep nghiem ngat, phai cam doanh nghiep va cac du an ha tang co so gay o nhiem moi truong va lang phi tai nguyen. TQ cung se thi hanh cac chuong trinh dac biet giai quyet o nhiem moi truong, dac biet la xu ly tung buoc o nhiem nuoc, khong khi va dat.

Ngoai ra, Chinh phu se that chat viec thi hanh luat va bao ve moi truong song song voi luat. Nhung doanh nghiep tieu thu nhieu nang luong va gay o nhiem se bi dong cua, doanh nghiep va cac nhan gay o nhiem nang ne se bi phat.

Trong 4 nam dau thuc hien ke hoach 5 nam lan thu 10, TQ dau tu tong cong 600,6 ty NDT (khoang 72,3 ty USD) cho phong chong va kiem soat o nhiem. Van de bao ve moi truong va chat luong cuoc song se la uu tien trong chuong trinh phat trien kinh te 5 nam toi cua TQ.

Hien chinh phu TQ da de ra nguyen tac chi dao moi dinh ro muc tieu, nhiem vu va bien phap chinh sach bao ve moi truong trong tuong lai.

Theo do, kha nang bao ve moi truong se tro thanh mot phep do quan trong de xac dinh quan chuc cac cap co lam tron vai tro cua minh hay khong. Noi cach khac, viec danh gia quan chuc dia phuong khong chi dua ve kha nang phat trien kinh te ma con tinh den kha nang bao ve moi truong. Chinh nguoi tien nhiem cua Cuc truong Zhou da buoc phai tu chuc sau vu o nhiem song Tung Hoa.

Theo ong Cuc truong SEPA, chinh phu TQ vua hoan tat ke hoach quan ly song dai han trong do chu trong den phong chong va xu ly o nhiem. Chinh phu dang no luc nham tranh nhung vu o nhiem tuong tu vu o nhiem song Tung Hoa do cac nha may hoa chat nam canh song ho gay ra. Ve phan minh, SEPA se yeu cau cac nha may bao cao cac vu tran hoa chat trong vong mot gio khi vu viec xay ra de tranh “em nhem thong tin”. Chinh vu o nhiem song Tung Hoa da khong duoc cong bo trong nhieu ngay va gay them kho khan cho viec kiem soat khung hoang.

Dan chung duoc tham gia danh gia tac dong moi truong

Ngay 22/02/2006, SEPA da cong bo hai bien phap tam thoi ve su tham gia cua dan chung trong viec danh gia tac dong moi truong. Hai bien phap nay se co hieu luc ke tu ngay 18/03/2006. Theo do, dan chung co the tham gia danh gia tac dong moi truong, hoi y kien chuyen gia, hoac tham du hoi nghi chuyen de hoac dien dan cong khai. Cac nha thau du an se phai cung cap cho nhan dan chi tiet anh huong cua cong trinh xay dung den moi truong va cac bien phap phong tranh ho se ap dung.

Truoc day, he thong danh gia tac dong moi truong cua TQ hau nhu chi dua vao cac bien phap hanh chinh nhung thieu su giam sat cua dan chung.

Xu Kezhu, Giao su truong Dai hoc Khoa hoc chinh tri va Luat TQ, nhan dinh day la buoc tien lon cua phap luat de tang cuong su tham gia cua dan chung trong su nghiep moi truong.

Trong nam 2005, gan 30.000 vu vi pham moi truong bi dieu tra va trung phat trong do 2.609 doanh nghiep buoc phai ngung hoat dong hoac dong cua. Thang truoc, SEPA doa se dong cua 11 cong ty va 10 nha may trong do co cac lo nau kim loai va nha may hoa chat nam doc theo song Tung Hoa neu nhung co so nay khong the kiem soat duoc chat gay o nhiem.

Trong nam nay, SEPA va Bo Giam sat se giam sat cuoc dieu tra 4 vu o nhiem moi truong lon trong do co vu nha may chung cat bia Hai Lam. Dong thoi, Trung Quoc se thuc hien danh gia moi truong voi 127 nha may hoa dau co tong von dau tu gan 55 ty USD. Day la nhung nha may chu chot cua nganh hoa dau Trung Quoc. Tuy nhien, 21 nha may trong so nay da vi pham bao ve moi truong va da bi phat.

Thang 5 nam ngoai, SEPA da yeu cau 9 nha may trong nganh cong nghiep giay va nau quang phai cai thien thiet bi xu ly chat thai. Hien 9 nha may nay da dap ung tieu chuan xu ly nuoc thai. Thang 9 trong ngoai, SEPA cong bo 14 nha may xu ly nuoc thai da lam viec sai chuc nang hoac ngung hoat dong. Den nay, 5 trong so 14 nha may nay da hoat dong tro lai het cong suat.

Minh Thuong (Theo Tan Hoa Xa, Trung Hoa nhat bao, Chinabroadcast/AP, AFP)

Viet Bao

Comment :Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
China solve environmental pollution
China, the Songhua, Beijing, Wen Jiabao, environmental protection, environmental pollution, economic development, in particular, is increasing, pollution, institutions, issues, assessment, identification, implementation, China
When the anxiety about economic development model is not sustainable growing environment, especially after the chemical spill polluted the Songhua River, Beijing began to heed the warnings of environmental organizations ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trung Quốc giải bài toán ô nhiễm môi trường

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trung Quốc giải bài toán ô nhiễm môi trường bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung Quoc giai bai toan o nhiem moi truong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Moi truong trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Moi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0