Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri

Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Theo yeu cau doc gia, TS xin dang toan bo cong trinh dang gay tranh cai cua vi kien truc su 75 tuoi. Nghien cuu co ten la "Truong quyen vat the - Truong quyen hap dan nang luong khong gian (Graviton) cua vat the, viet lai co bo sung hieu ung quay cua truong quyen".

Loi noi dau

Tuy nghe nghiep la kien truc su nhung toi rat thich thu tim hieu vat ly ly thuyet. Dau nam 2002, toi chot nay ra y nghi pham thuong la thu nghien cuu tinh dung dan (phan anh dung ban chat cua tu nhien) cua cac ly thuyet vat ly.

Ve kien thuc, toi khong phai la nha vat ly hoac triet gia nen chi co kien thuc han hep nhu nhung nguoi binh thuong khong duoc dao tao co ban ve vat ly. Nhung cung chinh vi vay, toi lai co loi the ve tu duy vi khong phai tu duy theo duong mon sach vo, khong chiu suc ep ve quan diem hoac uy tin cua cac nha khoa hoc lon, ke ca Newton va Einstein.

Newton va Einstein la hai nha bac hoc vi dai da dem lai cho khoa hoc the ky 20 nhung thanh tuu phat trien vuot bac. Tuy nhien, cac ly thuyet do van con ton tai nhieu mau thuan, nghich ly, nhieu khai niem mo ho khong nhat quan ve tu nhien, doi hoi chung ta phai tiep tuc nghien cuu, ly giai de tim ra chan ly cua ban chat tu nhien.

Trong lich su phat trien khoa hoc, con nguoi da kham pha ra biet bao quy luat phuc tap cua tu nhien nhung cung khong thieu nhung ngo nhan nhieu khi so dang, dan den nhung kim ham phat trien. Thuyet dia tam voi cac vong tron dong luan la mot vi du. Chi den khi Copernic dua ra thuyet nhat tam thi viec ly giai quy dao cua cac hanh tinh moi tro nen that don gian va hop ly.

Voi kien thuc han hep, thoi gian nghien cuu khong nhieu, nhung that bat ngo va may man, den nay toi da phat hien ra cau truc vat ly co ban cua tu nhien, tim ra nguyen ly vang de xac dinh tinh dung dan cua cac ly thuyet vat ly.

Tren co so nhan thuc cau truc vat ly co ban va nguyen ly vang, toi trinh bay thuyet hap dan moi nham neu ra mot y tuong moi, nhan thuc moi ve tu nhien, giai thich cau tao vat chat theo kieu vat the va truong quyen khong the tach roi cua no va chi ra su ngo nhan cua Newton va Einstein.

Vi muon co co so toi thieu lam can cu de co the canh bao som den cac nha khoa hoc, toi trinh bay thuyet hap dan moi duoi dang don gian, so khoi, chua hoan chinh.

Thuyet hap dan moi khan thiet canh bao:

Cac ly thuyet vat ly co nghich ly la do ngo nhan, ke ca hai ly thuyet duoc coi la nen tang co ban dang tin cay nhat (Thuyet van vat hap dan cua Newton va Thuyet tuong doi cua Einstein)

Toi tin tuong sau sac rang khi cac nha khoa hoc nhan ra su ngo nhan trong cac ly thuyet vat ly, nhan loai se chung kien mot giai doan bung no cac phat minh moi, dua nhan thuc cua con nguoi ve tu nhien len mot tam cao moi.

Toi tha thiet mong cac nha khoa hoc noi chung, cac nha vat ly noi rieng quan tam toi loi canh bao tren, xem xet danh gia thuyet hap dan moi va ung dung cua no vao thuc te.

Cac y kien xin gui ve dia chi: PGS.TS Bui Ngoc Oanh, Vien truong Vien khoa hoc phat trien nhan luc va tai nang Viet Nam. Tel: 08 8906003, Fax: 08 8484036. Email: viennhanluctainang06@yahoo.com .

Bang ky hieu va khai niem moi (He SI)

A. Gia toc ap luc la ap luc cua truong quyen len mot diem trong truong quyen co khoang cach tam truong quyen bang R. (Don vi : m/s2).

A =

Gia tri A thay doi xem phuong trinh chat diem chuyen dong trong truong quyen)

A > 0 Gia toc ap luc huong tam truong quyen tang dan.

A < 0 Gia toc ap luc huong tam truong quyen giam dan.

Chu y : Gia toc ap luc cua truong quyen len vat the la ap luc cua truong quyen tac dong len cac hat khoi luong cua vat the, no khac ap suat la ap luc cua moi truong tac dong vuong goc len mot don vi dien tich be mat cua vat the.

A1 Gia toc ap luc tai mot diem tren be mat vat the tam truong :

A1 =

AK Gia toc ap luc tai mot diem tren be mat vat the K

AK =

AQD Gia toc ap luc cua truong quyen len mot diem tren quy dao chuyen dong cua vat the K

AQD =

ARE Gia toc ap luc tai mot diem tren bien truong quyen (mat bien hap dan) cua vat the K khi vat the K chuyen dong trong truong quyen dat vat toc nang luong toan phan (V=CQT)

ARE =

ATK Gia toc ap luc tai mot diem tren bien truong quyen (mat bien hap dan) cua vat the K

ATK =

ATK(AQD) Gia toc ap luc tai mot diem tren bien truong quyen (mat bien hap dan) cua vat the K khi vat the K dung yen tren quy dao.

ATK(AQD) =

C Van toc cua phonton tai vung truong quyen gan mat dat. Vung truong quyen do co VQT » 7907m/s

C = 299.792.458m/s

Co Van toc cua photon tai vung truong quyen co VQT­ = 0 m/s

C­o = 299.792.458,1 m/s

CQT Van toc cua photon tai vung truong quyen co tri so VQT tuong ung

C = C - V

Ghi chu: C Khong phai la hang so trong moi vung moi truong khong gian (truong quyen) trong vu tru. Thuyet tuong doi da ngo nhan moi truong khong gian vu tru la chan khong nen coi C la hang so vat ly.

Vat ly hien dai, thuc nghiem xac nhan moi truong khong gian giua cac vat the trong vu tru khong phai la chan khong ma la truong hap dan, moi truong khong gian bao quanh cac vi hat hoat dong rat soi dong.

Thuyet hap dan moi phat hien cac vat the chuyen dong trong khong gian vu tru deu co truong quyen rieng bao quanh. Van toc cua photon thay doi phu thuoc vao tri so VQT tai vung truong quyen ma photon truyen qua

Hien thuc da kiem chung phat hien do. Doi voi photon moi truong khong gian khong chi la truong quyen cua vat the vi mo ma bao gom ca truong quyen cua vat the vi mo.

Anh sang truyen trong truong quyen gan mat dat, chiet suat la = 1

Khong khi = 1,0029

Nuoc = 1,33

Aceton = 1,36

Thuy tinh = 1,52

Kim cuong = 2,42

E Nang luong toan phan cua vat the

E=MC2 Bieu thuc nang luong toan phan tiem an cua vat the co khoi luong m2 do Einstein xac lap.

Vi Einstein ngo nhan moi truong khong gian trong vu tru la chan khong nen da lap rabieu thuc tren.

Theo thuyet hap dan moi moi truong khong gian trong vu tru khong phai la chan khong ma la cac truong quyen hap dan cua vat the. Van toc anh sang bien doi nhanh cham phu thuoc vao VQT tai mien truong quyen ma anh sang truyen qua do do bieu thuc tong quat xac dinh nang luong toan phan tiem an cua vat the co khoi luong M trong moi vung truong quyen phai chinh sua lai :

E = MC

E = hv Bieu thuc nang luong toan phan cua photon xac dinh qua tan so song (vat ly hien dai).

Thuyet hap dan moi da tim ra ban chat cua bieu thuc tren.

Photon la cac vi hat co khoi luong thoat ra khoi vi truong quyen cua dien tu hoac hat nhan chuyen dong xuyen qua cac truong quyen vi mo (cu the la truong quyen trai dat o gan mat dat co VQT » 7909m/s), dat van toc bang C, voi trang thai va moi truong do, truong quyen cua photon quay quanh truc voi tan so tuong ung.

Hang so Planck la don vi nang luong quy uoc tuong ung cho mot vong quay cua truong quyen hat photon.

H = 6,63.10-34Js = 4,15.10-15eVs

E=MKC Bieu thuc nang luong toan phan tiem an cua mot vat the co khoi luong m2K trong mien truong quyen xac dinh co VQT tuong ung.

E=MKV Bieu thuc cua vat the K chuyen dong dat van toc nang luong toan phan (V=CQT) trong truong quyen xac dinh.

Tuyet hap dan moi tim ra ban chat hai bieu thuc nang luong toan phan E = MKC2 va E = hv tuong ung bang nhau.

Ta co the viet : MKC2 = hv

Hai bieu thuc tren la 2 cach xac dinh nang luong toan phan cua cung mot qua trinh chuyen dong cua mot vat the trong truong quyen trai dat. Cu the la cac hat photon chuyen dong dat van toc V=C, tuong ung voi trang thai do truong quyen cua hat photon quay dat tan so V

V =

g Gia toc chuyen dong huong tam truong quyen cua vat the. Don vi m/s2

g =

G hang so hap dan G = 6,6726.10-11m3.kg-1.s-2

h Hang so Planck h = 6,63.10-34 Js = 4,15.10-15eVs

M Khoi luong cua vat the tam truong (Don vi kg)

MK Khoi luong cua vat the K chuyen dong trong truong quyen (Don vi kg)

Vi du : Khi ta khao sat trai dat chuyen dong trong truong quyen mat troi

M2 = khoi luong mat troi, MK = Khoi luong trai dat

Khi ta khao sat mat trang chuyen dong trong truong quyen trai dat.

M2 = khoi luong trai dat, MK = Khoi luong mat trang

p = 3,141592654

R Ban kinh, khoang cach tai 1 diem toi tam truong quyen hoac tam vat the (Don vi m)

RC Ban kinh cua vat the khi V1 = Vc

RC =

RE Ban kinh truong quyen (ban kinh hap dan) cua vat the chuyen dong trong truong quyen dat van toc nang luong toan phan.

R1 Ban kinh cua vat the tam truong

RK Ban kinh cua vat the K chuyen dong trong truong quyen

RQD Ban kinh quy dao

RT Ban kinh truong quyen (ban kinh hap dan) cua vat the tam truong.

RTK Ban kinh truong quyen (ban kinh hap dan) cua vat the K chuyen dong trong truong quyen.

RTK(AQD) Ban kinh truong quyen (ban kinh hap dan) cua vat the K gia dinh vat the K dung yen tren quy dao trong truong quyen.

R =

V Van toc (Don vi m/s)

V1 Van toc quan tinh tai quy dao R1 (ban kinh vat the tam truong)

V =

VK Van toc quan tinh tai quy dao RK (Ban kinh vat the k)

V =

VQD Van toc cua vat the tren quy dao

VQT Van toc quan tinh cua vat the tren quy dao trong truong quyen.

V =

VQ Van toc quay quanh truc cua vat the K chuyen dong trong truong quyen, van toc quay tinh tai ban kinh xich dao.

VO Van toc quay quy doi cua vat the K khong quay quanh truc (VQ = 0) khi chuyen dong tren quy dao.

Vi du : Mat trang khong quay quanh truc doi voi tam truong quyen trai dat khi chuyen dong (Mat trang luon huong mot mat vao tam trai dat).

V0 =

VQX Van toc quay quy doi suy ra tu van toc quay cua vat the nham xac dinh ban kinh hap dan RTK cua vat the

VQX = VO + VQ.w

W =

VE Van toc quay cua truong quyen khi vat the chuyen dong dat van tot anh sang, van toc nang luong toan phan tai vung truong quyen gan mat dat co VQT » 7909m/s

VC = 299.792.458 m/s

VC0 Van toc anh sang. Van toc cua vat the chuyen dong dat van toc C0 tai vung truong quyen co VQT » 0m/s

VC0 = 299.792.458,1 m/s

VCQT Van toc anh sang. Van toc vat the chuyen dong dat van toc CQT tai vung truong quyen co VQT tuong ung.

V = v - v

V Tan so quay cua truong quyen hat photon khi hat photon chuyen dong dat van toc VC.

Thuyet hap dan moi mo rong khai niem do cho ca vat the vi mo. V la tan so quay cua truong quyen vat the khi vat the chuyen dong dat van toc nang luong toan phan.

Phan 2.

Phan 3.

Phan 4.

Phan 5.


Viet Bao

Comment :Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
"compelling new theory" of Bui Minh Tri
Bui Minh Tri, the object's mass, total energy, space environment, gravitational radius, radial velocities, at some point, the scientists, architects, motion, in the field, pressure, acceleration, center field, physics, atmospheric
At the request of readers, please post the entire TS is controversial works of the architect 75 years. The study called "School physical book - In the book attractive energy space (Graviton) of the object, write back with additional effects ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Thuyết hấp dẫn mới" của Bùi Minh Trí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuyet hap dan moi cua Bui Minh Tri de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0