Thien tai Du nguyen nhan nao van can tang cuong thong tin

Tags: Viet Nam, Bien Doi Khi Hau, nha khoa hoc, nhieu hon ca, nganh nong nghiep, du the nao, thien tai, du bao, phong chong, giam nhe, thong tin, nang cao, bao, lu, den


So voi 10 nam truoc day thi muc do bao, lu nhieu hon ca ve cuong do lan so luong. Thien tai la do bien doi khi hau, pha rung hay do cong nghe du bao kem? Du the nao, van can tang cuong thong tin...

Bao so 7: 5 tinh cho lenh so tan 179.000 dan

Nguye

Ong Nguyen Si Nuoi - Pho chanh Van phong Ban chi dao Phong chong lut bao Trung Uong. Anh: Ngoc Huyen.

PV: Du bao co bao doi do bo vao Viet Nam co phai hien tuong la khong, phai chang do tac dong cua bien doi thoi tiet ?

Ong Nguyen Si Nuoi: Day khong phai hien tuong la boi vi trong lich su da tung co hien tuong nay cach day 30, 40 nam nhung bat thuong ve thoi gian va cap do rat nguy hiem.

Trong nhung nam gan day co mot so hien tuong thoi tiet bat thuong dan den thien tai bat thuong vi du nhu dot lu lien tiep trong hon mot thang qua o mien Trung, luong nuoc mua trong mot dot mua len toi 3.000 ml o Hue truoc day chua tung co.

Doi voi bao truoc day thuong xay ra theo quy luat, khoang thang 5, 6, 7 xay ra o vung cac tinh ven bien Bac bo; thang 8, 9 bao xay ra o ven bien Trung bo; thang 10, 11, 12 xay ra o Nam bo. The nhung bay gio quy luat do khong con nua ma no da tro nen bat thuong.

Theo thong ke cua cac nha khoa hoc trong may nam gan day so con bao va tan xuat bao co tang len nhieu, xin ong cho biet hien tuong bat thuong nay noi len dieu gi?

Noi dung "Chien luoc Quoc gia cua Viet Nam ve Phong chong va Giam nhe thien tai den nam 2020"

Nang cao nang luc du bao, canh bao thien tai; dam bao quy hoach phat trien, quy chuan xay dung ket cau ha tang phu hop voi tieu chuan phong chong va giam nhe thien tai; dam bao 100% can bo lam cong tac giam nhe thien tai duoc tap huan nang cao nang luc; 70% so dan cac xa, phuong vung thuong xuyen bi thien tai duoc pho bien kien thuc ve phong chong thien tai; hoan thanh viec di doi, sap xep va on dinh doi song nhan dan vung thuong xuyen xay ra thien tai theo quy hoach duoc duyet; phoi hop chat che voi luc luong tim kiem cuu nan de chu dong doi pho; dam bao an toan he thong de dieu tu Ha Tinh tro ra; nang cao kha nang, muc chong lu cua de mien trung, Tay Nguyen va Nam Bo, cung co nang cap de bien; dam bao an toan cac ho chua; hoan thanh 100% viec xay dung khu neo dau tau thuyen; Hoan tahnh he thong thong tin lien lac.

Ve cong tac chi dao: Nguyen tac chi dao phong chong va giam nhe thien tai phai duoc thuc hien dong bo, theo giai doan va co trong diem. Quan triet phuong cham "4 tai cho", chu dong phong tranh, ung pho kip thoi, khac phuc khan truong va hieu qua. Dau tu cho cong tac phong chong va giam nhe thien tai la yeu to quan trong de phat trien ben vung..."

Ve muc do bao va lu so voi 10 nam truoc day thi phai noi la muc do bao, lu nhieu hon ca ve cuong do lan so luong.

Con co phai do anh huong cua bien doi khi hau hay khong hien nay cac nha khoa hoc Viet Nam da bat dau nghien cuu va la buoc khoi dau nen van con co nhung thong so khac nhau va co nhieu tranh cai.

Con tren the gioi cac nha khoa hoc da nghien cuu tu rat lau. Nguyen nhan cua bao lu, thien thien tai la do rui ro thien tai va con nguoi lam tang rui ro cua thien tai. Doi voi thien tai do nhieu yeu to cong lai trong do co su dong gop cua bien doi khi hau toan cau. Doi voi con nguoi trong nhung nam gan day nan chat pha rung, lam tang hieu ung nha khi, tan pha khu chan song, song o vung nguy hiem cua bao, lu. Ngoai ra, do vi tri dia ly cua nuoc ta nam trong vung dien hinh cua bao, lu hoat dong.

Theo ong Hoang Minh Hien - Trung tam Quan ly Phong chong, Giam nhe thien tai thi co hien tuong cac nha khoa hoc dua ra cac con so du bao rat sai lech, ngay ca cac tram do nuoc bien dang cung khac nhau, cong nghe va cac may do o cac tram da qua cu, du bao bao trong vong 48 tieng da co su thay doi khong kip thong bao. Do co phai la mot trong nhung nguyen nhan gay thiet hai nang ne trong cac dot lu vua qua?

Do chi la y kien ca nhan... Viec xac dinh anh huong cua bien doi khi hau lam cho muc nuoc bien dang, cu the la dang bao nhieu thi ngay ca cac nha khoa hoc tren the gioi cung dua ra nhieu thong so khac nhau. O nuoc ta co nhung vung ven bien dai, co nhung vung rat thap, neu muc nuoc bien chi dang it thoi cung da lam ngap roi, chua noi dang len toi 1 - 2m nhu bao cao cua mot so nha khoa hoc da dua ra.

Hien Viet Nam dang dau tu vao linh vuc du bao va canh bao, ban than co quan du bao va canh bao cung dang tung buoc duoc nang cao chat luong du bao, canh bao cua minh. Theo quy luat, du bao truoc mot ngay chinh xac hon du bao hai ngay, du bao truoc hai ngay chinh xac hon du bao truoc ba ngay... Tuy nhien, neu du bao duoc dai ngay hon thi su chuan bi se tot hon. Nhung se co nhung sai lech rat lon ma chung ta phai can nhac.

Theo toi, viec du bao thoi tiet, dac biet la du bao bao, du bao mua rat kho... ngay ca tren the gioi, chu khong rieng gi o nuoc ta. Co so ha tang va vat chat o nuoc ta phuc vu cho viec du bao con ngheo. Do vay, co so tinh toan dua ra so lieu du bao chinh xac con han che mac du chung ta co rat nhieu co gang.

Theo bao cao cua Lien hiep quoc nganh nong nghiep va nhung nguoi ngheo se chiu anh huong nhieu cua bien doi khi hau. Hien gio Viet Nam da co ke hoach gi de ung pho van de nay nhat la ve chinh sach va co che phoi hop chat che voi cac nganh?

Trong thien tai noi chung va bien doi khi hau toan cau, bien doi khi hau o Viet Nam noi rieng co anh huong nhieu den nganh nong nghiep va nhung nguoi ngheo boi hai le: mot la dan so lam nong nghiep cua nuoc ta chiem 75 - 80%, hai la nganh nong nghiep chiu rui ro cua thien tai lon. Do vay bien doi khi hau tac dong den ca hai nganh nong nghiep va cac nha san xuat nong nghiep. Con doi voi nguoi ngheo thi dung roi boi vi cac co so vat chat cua ho yeu kem nen bi anh huong khi bao, lu thien tai xay ra.

Tu truoc den nay, Dang va Nha nuoc da dua ra rat nhieu chinh sach. Mot trong nhung chinh sach do la uu tien cho nhung nguoi ngheo thiet hai do thien tai gay ra dam bao on dinh tung buoc cuoc song cua nguoi dan, nang cap nha cua, dau tu xay dung nhung cum tuyen dan cu cua Dong bang song Cuu Long, xay dung cac cong trinh giam nhe thien tai, to chuc trong rung dau nguon, xay dung nhung khu tru an... Nhung chuong trinh nay deu nam trong chuong trinh chinh sach lon cua nha nuoc lam giam nhe thiet hai do thien tai gay ra doi voi nguoi dan.

v dsv
Bao doi rat nguy hiem ve thoi gian va cap do.

Phai chang Viet Nam chua thuc su chu trong dau tu cho linh vuc nay?

Trong nhung nam gan day Chinh phu kien quyet tap chung dau tu nang cap nang luc du bao va canh bao thien tai nhung do tinh khoa hoc cua no rat phuc tap, nang luc cua chung ta con han che. Do do, chung ta phai cai thien tung buoc neu nang cao chat luong ngay thi con rat nhieu kho khan.

Theo bao cao cua Lien hiep quoc, nan pha rung dang o muc bao dong khong the kiem soat duoc va gay nen bao lu rat nhieu. Viet Nam se giai quyet van de nay nhu the nao?

Chuong trinh trong rung la mot trong nhung chuong trinh duoc uu tien trong "Chien luoc Quoc gia cua Viet Nam ve Phong chong va Giam nhe thien tai den nam 2020" vua duoc Chinh phu phe duyet theo Quyet dinh so 172/2007/ QD - TTg ngay 16/11/2007.

Trong nhung nam vua qua, hau qua pha rung o mot so noi da rat ro, vi du nhu cung mot luong mua nhung neu pha rung lu quet se ve gay thiet hai va anh huong den cuoc song nhieu hon. Nhung may nam gan gay thong qua chuong trinh 5 trieu ha rung nhieu noi da nang cao duoc rung che phu va phong ho rat tot. Mot truong hop thay ro la Thua Thien - Hue trong dot lu vua qua, luong mua toi 3.000 ml nhung khong bi lu quet tan pha.

Trong bao cao cua mot so nha khoa hoc co cho rang nhan thuc cua nguoi dan ve bao lu con kem, vi the, khi thien tai xay ra thuong gop phan lam cho thiet hai tram trong hon... Day co phai la mot van de doi voi viec phong chong thien tai?

Noi nhan thuc thien tai cua nguoi dan con kem la khong dung. Nuoc ta da co mot mot hoan canh lich su thuong bi tac dong boi thien tai, dac biet la lu va bao. Tuy nhien, o noi nay, noi khac van co mot so nguoi dan con chu quan. Vi the, chung toi cho rang can day manh thong tin anh huong cua thien tai doi voi cuoc song de nguoi dan nang cao canh giac. Chang han, khai niem bien doi khi hau anh huong den nguoi dan van con han che thi phai nang cao tuyen truyen, nang cao tap huan cho nguoi dan nhan biet co su bien doi khi hau va bien doi khi hau ra nguy hiem.

Ban chi dao Phong chong lut bao Trung Uong da tham muu cho Chinh phu de xay dung "Chien luoc Quoc gia cua Viet Nam ve Phong chong va Giam nhe thien tai den nam 2020" vua duoc Chinh phu thong qua. "Ban chi dao..." duoc giao nhiem vu thuong truc, phoi hop voi cac nganh de cac dia phuong xay dung nhung chuong trinh hanh dong phong chong va giam nhe thien tai trong nhung nam gan day.

Xin cam on ong!

  • Ngoc Huyen thuc hien

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bien Doi Khi Hau, nha khoa hoc, nhieu hon ca, nganh nong nghiep, du the nao, thien tai, du bao, phong chong, giam nhe, thong tin, nang cao, bao, lu, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thiên tai: Dù nguyên nhân nào vẫn cần tăng cường thông tin

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thiên tai: Dù nguyên nhân nào vẫn cần tăng cường thông tin bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thien tai Du nguyen nhan nao van can tang cuong thong tin

Nhan xet, hay lien he ve tin Thien tai Du nguyen nhan nao van can tang cuong thong tin co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thien tai Du nguyen nhan nao van can tang cuong thong tin de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0