TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiepVao cuoi thang Tu vua qua, So Khoa hoc – Cong nghe (KH-CN) TP.HCM da to chuc cuoc hop nham tim hieu nhu cau cua doanh nghiep doi voi robot cong nghiep. Muc tieu dat ra, den 2006, co 4 loai robot cong nghiep do gioi khoa hoc TP.HCM nghien cuu, che tao va cung cap theo don dat hang cua cac doanh nghiep trong nuoc

Robot cong nghiep la ten goi chung cua nhung may moc, thiet bi co kha nang tu dong hoa cao nham dap ung mot yeu cau san xuat cu the nao do cua doanh nghiep. Truoc do, vao thang 3/2005, So KH-CN TP.HCM da hoan thanh Du thao Chuong trinh che tao robot voi muc tieu su dung doi ngu cac nha khoa hoc trong nuoc de nghien cuu, thiet ke va che tao cac loai robot cong nghiep chuyen dung cho cac doanh nghiep.

Tham du cuoc hop tren, ngoai So KH-CN TP.HCM, cac don vi nghien cuu khoa hoc, con co dai dien nhieu doanh nghiep nhu Cong ty dong tau VINASHIN, Cong ty san xuat o to SAMCO, nhieu cong ty TNHH nganh nhua, Hiep hoi nhua TP.HCM...

 • Doanh nghiep: co nhu cau, nhung robot phai... chat luong!
TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep

Doanh nghiep dong gop y kien cho Chuong trin che tao robot cua TP.HCM vao cuo thang Tu vua qua

"Dung o khia canh nguoi dat hang, chung toi quan tam den nhung khia canh sau : chat luong san pham, gia thanh, thoi gian giao hang va che do bao hanh va hau mai. Neu khong hieu qua, chung toi khong dat hang... ". Ong Le Van Trung, Giam doc Cong ty TNHH co khi - thuong mai - dich vu Trung Tin, phat bieu thang than.

Ong Trung cho biet them, hien cong ty Trung Tin da nhap ve mot robot han. Robot nay co the thay the cho 10 cong nhan mot cach co hieu qua. Trong xu huong canh tranh sap toi, cong ty du dinh se trang bi them mot vai robot nua. Chu truong cua cong ty la, gia ca khong thanh van de, cai chinh van la chat luong cua robot.

Tren toan the gioi hien co khoang 770.000 robot dang duoc su dung trong cac linh vuc san xuat cong nghiep. Trong do, Nhat Ban su dung 350.000 robot (chiem 45,5%). Con lai la EU (30,3%) va My (13,5%).

Theo dieu tra cua Lien doan Robot Quoc te (IRF-International Robot Federation), doanh so dat hang robot cong nghiep tren toan cau cua hau het cac hang lon tren the gioi trong nam 2003 da tang 26% so voi nam 2002.

Nhung linh vuc cong nghiep su dung robot nhieu nhat la nganh o to, dien-dien tu, che bien thuc pham va cong nghiep che tao may.

(Nguon: So KH-CN TP.HCM)

Ong Trung de nghi cac nha khoa hoc: "Cong ty dang co nhu cau mot robot han va phun son. Mau robot nay, cong ty da co san… xin moi cac nha khoa hoc den xem, nghien cuu che tao va cho cong ty gia robot do trong nuoc che tao”. Nhung ong Trung canh bao:” Chung toi khong the mua nhung con robot ma vai ngay lai bi hu hong va doanh nghiep lai phai chay tim ky su xuong sua chua…”.

Nhieu doanh nghiep khac cung dong tinh voi y kien cua ong Le Van Trung. Hau het doanh nghiep to ra quan ngai, cac nha khoa hoc phai xem viec che tao robot cho doanh nghiep de dap ung yeu cau tu dong hoa trong san xuat nhu la mot bai toan san xuat-kinh doanh robot, chu khong the xem day la mot de tai nghien cuu khoa hoc. Robot dua vao hoat dong can phai dem lai hieu qua kinh te….

Ong Nguyen Hoang Tuan, Pho Phong Ky thuat - Thiet ke Cong nghe thuoc Cong ty SAMCO, Tong Cong ty Co khi Giao thong Van tai Sai Gon to ra buc xuc, nganh san xuat o-to cung co nhu cau ve robot nhung van de ma nganh cong nghiep o-to quan tam khi su dung robot la chat luong cua robot. Ong Tuan noi:”Neu cac nha khoa hoc nghien cuu nhan dat hang cua doanh nghiep ma nghien cuu, che tao robot het 2 nam, thu nghiem het them 1 nam nua, thi cac doanh nghiep chi co… “chet”!“

Ong Tuan con boc lo su lo lang cua doanh nghiep, "lieu Chuong trinh che tao robot cong nghiep do chu truong cua UBND TPHCM va So Khoa hoc – Cong nghe TP.HCM thuc hien co phai la ho khau hieu hay khong? Chung toi da nghe ho khau hieu nhieu lam roi. Thuc te, cai gi cung phong trao nay, phong trao no. Chi chung thang sau la mat het! O goc do cac nha san xuat o-to, ke hoach che tao robot cong nghiep cho doanh nghiep trong nuoc den nam 2010, co phai la vien vong?”.

Tuy nhien, dai dien cua Hiep hoi nhua TP.HCM to ra tin tuong o Chuong trinh che tao robot cong nghiep cua TP. Theo dai dien Hiep hoi Nhua TP.HCM: "Lam thi chac chan chung ta se lam duoc.Trong thuc te, chung toi cung dang nhap cac robot o nuoc ngoai va ban lai cho cac doanh nghiep Viet Nam. Co nhu cau thi co the thuc hien duoc…”

 • Gioi khoa hoc: Lam duoc, nhung phai tinh ky!
TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep

Robot quay phim do cac nha khoa hoc VN che tao trong mot lan dua vao hoat dong tai TP.HCM

Trong khi do, cac nha khoa hoc cung buc xuc khong kem… Nhieu y kien cho rang nganh co khi cua Viet Nam van con nhieu yeu kem. Theo PGS-TS Nguyen Xuan Hung, trong robot co ba phan, phan co khi tuy trong luong rat lon nhung gia cua no cung chi co 1/3, dien tu dieu khien gia 1/3, phan mem chat xam cua lap trinh gia cung 1/3. "Chung ta nen lam theo Dai Loan, phan co khi chinh xac co the nhap ve, hoac lien ket. Viet Nam co the dau tu vao phan dien tu dieu khien va phan lap trinh, hoac co the lien doanh", PGS-TS Nguyen Xuan Hung noi.

Dong tinh voi PSG - TS Nguyen Xuan Hung, TS Nguyen Mong Hung (Hoi Tu dong hoa TP.HCM) cung thua nhan, nganh co khi Viet Nam hien nay con yeu kem, tham chi cac bo phan dien tu va vi mach deu phai nhap. Tuy nhien, ong tin tuong day la mot chuong trinh co tinh dot pha do ca nuoc chua co noi san xuat robot. TS Nguyen Mong Hung hy vong, Chuong trinh nay se mo ra nhieu trien vong moi, chu khong goi gon o cac de tai nghien cuu hay theo mot vai nhu cau cua doanh nghiep.

"Cac bo mach, lap trinh va nang luc sang tao trong van hanh robot... cac nha khoa hoc ta co the lam duoc va lam tot. Do do, chuyen can phai tinh la, cai gi can mua o nuoc ngoai thi chung ta danh phai mua, nhung phai cu the: mua cua ai, gia ca nhu the nao, nuoc nao cung cap....", TS Nguyen Mong Hung neu y kien.

 • “Dut khoat khong ho khau hieu, khong che robot de… xem choi!”
  TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep

  PGS-TS Phan Minh Tan:"Che tao robot... Chung toi khong ho khau hieu, khong lam "phong trao"..."

  Sau khi nghe y kien cua cac doanh nghiep va gioi khoa hoc, PGS-TS. Phan Minh Tan, Pho Giam doc So KH-CN TP.HCM khang dinh, "Chuong trinh nay la nhiem vu cua UBND TP.HCM giao cho gioi khoa hoc thuc hien. Con viec thuc hien Chuong trinh thi phai theo quy luat cua kinh te thi truong, chu khong bat buoc cac doanh nghiep phai la… vat thi nghiem! Cac doanh nghiep cu dat hang cho TP tren co so tin tuong va ky hop dong. Con neu doanh nghiep nghi do la chuyen…tao lao, thi cu di mua cua nuoc ngoai…!". TS Phan Minh Tan cung khang dinh, TP khong ho khau hieu va cung khong lam… “phong trao”".

  Va, PGS-TS Phan Minh Tan giai thich them, trong nam 2004, nhap khau may moc thiet bi qua cac cang o TP.HCM, tri gia 1,7 ty USD/nam. 70% thiet bi, may moc phai nhap khau tu cac nuoc trong khu vuc nhu Dai Loan, Trung Quoc, ASEAN. 30% con lai nhap tu cac nuoc phat trien My, EU, Nhat. Tham chi, tinh rieng mot cong ty nhua tai TP.HCM trong nam qua da phai nhap khau 20 tay may robot cong nghiep. Dieu do chung to nhu cau nhap khau tuong doi cao.

  TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep

  Robot quay phim-mot san pham do cac nha khoa hoc VN nghien cuu, che tao

  Van de dat ra cho cac nha hoach dinh chinh sach va cac nha khoa hoc la phai giam chi phi nhap khau. Nam 2005, TP. se dau tu 50 ty dong cho cac nha khoa hoc nghien cuu che tao robot theo cac don dat hang cua cac doanh nghiep. Muc tieu la nham giam tu 20 - 30 - 50% kim ngach nhap khau thiet bi, may moc tu nuoc ngoai, nhung chat luong thiet bi, may moc do trong nuoc che tao phai dat yeu cau tuong duong so voi cac thiet bi nuoc ngoai. Cho den cuoi nam 2005, 10 bo robot du dinh duoc ban giao cho cac nha doanh nghiep. Ve mat chinh sach, uu tien ho tro cho nhung doanh nghiep dat hang voi so luong nhieu va va cac hop dong ky truoc. Ve dai han, TP.HCM phan dau khoang 5 - 10 nam, Viet Nam co mot nganh san xuat robot phuc vu trong nuoc va xuat khau.

  "Cac nha khoa hoc cua chung ta du suc che tao robot voi chat luong chap nhan duoc va co kha nang canh tranh. Mot khi chung toi dat but ky voi cac doanh nghiep, ban chu nhiem Chuong trinh che tao robot cong nghiep hoan toan chiu trach nhiem. So KH-CN TP.HCM khong the de tinh trang che tao ra robot de… xem choi ma khong su dung trong san xuat duoc! ". PGS-TS Phan Minh Tan, dai dien So KH-CN TP.HCM neu quyet tam...

  Du thao Chuong trinh che tao robot cua TP.HCM (2005-2010)

  Chuong trinh che tao robot do chu truong cua UBND TP.HCM. So KH-CN TP.HCM chu tri voi cac co quan phoi hop chinh, gom Ban KH-CN (DH Quoc gia TP.HCM); Phong thi nghiem trong diem quoc gia ve Dieu khien so va Ky thuat he thong (DH Bach Khoa TP.HCM); Trung tam NEPTECH (So KH-CN TP.HCM); Cong ty che tao may SINCO; Trung tam Kiem dinh - Do luong Chat luong Khu vuc II-Tong Cuc Ky thuat-Bo Quoc phong; Phan hoi Robot VN tai TP.HCM. Chuong trinh duoc chia lam 3 giai doan:

  Giai doan 1 (2005-2006): Khoi dong Chuong trinh.

  Muc tieu: Khoi dong Chuong trinh voi it nhat 4 loai robot tieu bieu voi khoang 10 san pham robot duoc chuyen giao de phuc vu trong cac nganh san xuat cua TP.HCM va cac tinh, thanh phia Nam. Qua do, hinh thanh co che tap hop, phoi hop trien khai, chuyen giao, bao tri...

  Giai doan II (2007-2008): Giai doan hoan thien va mo rong pham vi chuyen giao

  Muc tieu: Hoan thien co che van hanh cua Chuong trinh, hoan thien co so vat chat chu luc phuc vu cho cong viec nghien cuu, trien khai, chuyen giao va bao tri tai Trung tam NEPTECH (So KH-CN TP.HCM). Hoan thien va nang cap cac san pham robot tieu bieu da san xuat de co the mo rong pham vi chuyen giao trong ca nuoc. Gia tang ty le noi dia hoa tren cac san pham robot

  Giai doan III (2009-2010): Giai doan xac nhan su hien dien trong khu vuc.

  Muc tieu: Dua san pham tieu bieu tham gia trien lam quoc te trong khu vuc cac nuoc ASEAN

  (Nguon: So KH-CN TPHCM)

  • Huong Cat

  Hay bay to quan diem cua ban theo cach sau:

Viet Bao

Video nổi bật

Dùng mũi khoan khoan vào đầu mình
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: So KH, CN TP, Viet Nam, So Khoa, TS Phan Minh Tan, TS Nguyen Xuan Hung, khoi dong chuong trinh, theo don dat hang, nha khoa hoc, gioi khoa hoc, ho khau hieu, dat hang cua, doanh nghiep, che tao, cong nghiep, robot

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: TPHCM: Khởi động Chương trình chế tạo robot cho doanh nghiệp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet TPHCM: Khởi động Chương trình chế tạo robot cho doanh nghiệp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep

Nhan xet, hay lien he ve tin TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet TPHCM Khoi dong Chuong trinh che tao robot cho doanh nghiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet nam trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0