Nang muc tieu kinh te coi nhe bao ve moi truongTinh nao cung "moi goi" dau tu, muon co nhieu khu cong nghiep (KCN) nhung lai khong tinh toan den moi truong, vuot qua su phat trien. Trong qua trinh cong nghiep hoa, cac khu cong nghiep, nha may lien tuc duoc mo ra o at.

Mo ta anh.

O nhiem moi truong - van nan xa hoi. Anh minh hoa. Nguon: Songvuisongkhoe

Do la nhan dinh thang than cua cac nha quan ly va khoa hoc tai hoi thao gop y kien bao cao 3 nam thuc hien Nghi quyet 41- NQ/TW ngay 15/11/04 cua Bo Chinh tri (khoa IX) ve "Bao ve moi truong trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc" va du thao chi thi cua Ban Bi thu ve tiep tuc thuc hien Nghi quyet 41- NQ/TW do Ban Tuyen giao TW va Bo TN-MT to chuc. Hoi thao duoc to chuc vao hom 18/3 tai Ha Noi.

Theo Bo truong TN-MT Pham Khoi Nguyen, hien nay tren ca nuoc co tren 100 KCN dang hoat dong nhung chi co khoang 10% KCN co he thong xu ly moi truong; nhieu noi chua thuc hien, su dung dung muc dich kinh phi chi 1% tong chi ngan sach nha nuoc cho moi truong.

Du bao den nam 2010, co khoang hon 500.000 doanh nghiep (DN) hoat dong (hon 95% la DN vua va nho) va cac nganh khai khoang, xay dung, hoa chat co xu the phat trien manh me se tao ra nhung thach thuc ve o nhiem moi truong.

Thieu su phoi hop giua cac co quan dau nganh

Mo ta anh.

GS.TSKH Dang Huy Huynh: "Cong tac bao ve moi truong chua co su phoi hop tot giua cac bo va co quan dau nganh". Anh: Ngoc Huyen

Theo GS.TSKH Dang Huy Huynh - Chu tich Hoi Dong vat hoc VN, tinh chien dau cua cac bo truong chua manh va chua co su phoi hop tot. Dien hinh la bai hoc nhap phe thai, chu truong cua Bo TN-MT la khong cho nhap nhung cac bo khac van cho nhap.

Hay van de bao ve rung dau nguon, su dung tai nguyen dat, Bo NN&PTNT da dua ra chu truong nhung cac bo van tien hanh xay dung cac cong trinh thuy loi thieu quy hoach.

Doi voi van de quan ly chat thai, cac DN van tai pham la do chung ta khong co che tai. Do cac lanh dao bo khong kiem tra truc tiep, thanh tra, giam sat yeu nen cac DN da lot luoi khong xu ly chat thai.

GS.TS Pham Ngoc Dang - Hoi Bao ve Thien nhien va Moi truong Viet Nam danh gia thang than cong tac bao ve moi truong yeu tu Trung uong xuong. Trong bao cao ba nam thuc hien cua Ban Bi thu cho rang nang luc quan ly moi truong o cap tinh, huyen va cap xa kem. Nhung tren thuc te, cac chuyen gia, lanh dao o cac tinh hien nay khong co du vai ve va quyen luc de thuc hien.

Cu the la, trong 64 giam doc so TN-MT va truong phong moi truong o tat ca cac huyen, xa deu la quan ly nha dat kiem moi truong. Hay o cac bo, vu phu trach ve van de moi truong deu thuoc Vu KHCN, do vay cac can bo moi truong cung khong co vai ve va du nhan luc de lam.

Sau khi Nghi quyet 41 ra doi, khung bo may quan ly moi truong deu co nhung khong co nguoi lanh dao dung dau duoc tuyen dung dung chuyen nganh moi truong. Neu cap tren khong nhan thuc day du su phat trien ben vung thi cong tac bao ve moi truong khong the thuc hien duoc. Ong vi von "Dau khong xuoi thi duoi khong lot", neu cap tren lam dung thi se day manh duoc su thay doi.

Thu truong Bo GD-DT Tran Dinh Nhung nhan dinh trong van de tong hop, xin y kien phat trien chi thi cua Ban Bi thu chua co su tham gia rong rai cua cac nha khoa hoc va cac nha quan ly vi mo ve moi truong.

Trong khi do, Pho Chu nhiem Uy ban KHCN &MT Quoc hoi Nghiem Vu Khai cho rang cong tac bao ve moi truong cua cac dia phuong van lam theo kinh nghiem cu, tinh giao cho huyen, huyen giao cho xa, thuc te khong co su giam sat nen khong hieu qua.

Nang kinh te, nhe moi truong...

Mo ta anh.

Thu truong Bo GD-DT Tran Dinh Nhung: "Cac DN phai dong le phi bao ve moi truong, co trach nhiem bu dap thiet hai moi truong da gay ra va rang buoc trach nhiem ro rang". Anh: Ngoc Huyen.

Theo GS.TS Pham Ngoc Dang, trong so gan 200 KCN hien nay, rat nhieu KCN quay hang rao de khong, do vay su lang phi dat dai cua nong nghiep vo cung lon gay nen tinh trang ngheo hoa cua cac vung nong thon. Viec phat trien cac KCN da chiem dat, cong cu lam viec cua nong dan, mat dat nhung chua tao ra viec lam moi cho nong dan.

Van de dat nong nghiep uu tien cho viec xay dung cac KCN hien nay dang duoc xem qua nhe!

Trong mot lan kiem tra mot so KCN o mien Trung, co tinh co 10 KCN nhung chi co 2 KCN su dung 50% dien tich, con lai 7 - 8 KCN dang bo trong. Hon nua, dia diem cua cac KCN hoat dong hien nay chu yeu tap chung o do thi va ven bien. Trong khi o vung cao khong co DN nao dau tu?

Thu truong Bo GD-DT Tran Dinh Nhung cho rang chung ta da hien nhieu vung dat dong bang mau mo, thuan loi phat trien nong nghiep cho phat trien KCN. Dieu nay co anh huong lon den an ninh luong thuc. Bai hoc kinh nghiem nhu Han Quoc co 1/3 quy dat la dong bang, Nhat Ban co 1/5, nhung ho khong xay dung khu cong nghiep o dong bang, ho chat chiu tung manh dat cho nong nghiep.

Mot lan nua, van de o nhiem moi truong lai tap trung o vung dong dan cu nhat va doi tuong hung chiu nhung hau qua nay la nhung nguoi ngheo, ho khong co du dieu kien de cai thien. Tat ca cac DN khi xin vao KCN deu co danh gia tac dong moi truong DTM, hua hen day du nhung it DN thuc thi. Boi vi, khong co su kiem tra, giam sat chat che cua dia phuong bat ho phai thuc hien.

Hay doi voi nganh dien, theo GS.TS Dang nhieu nha may dien nhu: Nha may dien Ninh Binh dat sat khu dan cu, nguy hiem vay ma van dat ke hoach phat trien 300 MW. Hay nha may dien Ha Khanh (TP.Ha Long) voi cong suat 1200 MW dat ngay trong TP.Ha Long. Trong khi, da co rat nhieu nha may thuyet phuc cong nghe tot nhung lai tim cach thoai thac xu ly rac cua nha may dien. Neu lam bai toan dau tu bao ve moi truong toi thieu 25 trieu USD la khong co lai cho van de kinh doanh dien.

Dai ta Pham Nguyen Dan - Cuc KHCN&MT - Bo Quoc phong nhan dinh tat ca cac van de moi truong xay ra hien nay mot phan do quy hoach qua kem. Vi du nhu viec quy hoach vinh Van Phong co su mau thuan giua quy hoach, mong muon cua dia phuong voi Trung uong.

Trong ban du thao chi thi cua Ban Bi thu cung da neu: "Lanh dao mot so cap uy, bo, nganh dia phuong trong chi dao dieu hanh con "nang" ve cac muc tieu kinh te, coi "nhe" cac yeu cau bao ve moi truong".

De nghi nang che tai xu phat tu 2 - 5 nam tu

Mo ta anh.

Ong Nguyen Bac Son - Pho Truong ban Tuyen giao Trung uong: "Se de nghi Ban Bi thu thanh lap Hoi dong Quoc gia tu van ve moi truong". Anh: Ngoc Huyen.

Truoc nhung van de buc xuc neu tren, Pho Cuc truong Cuc Canh sat moi truong Luong Minh Thao de xuat tat ca he thong chinh tri phai vao cuoc, Trung uong phai giai quyet nhung van de chien luoc tu co so. Cac bo truong, thu truong va cac co quan dau nganh phai kien quyet vao cuoc.

Dong thoi, ong Thao de nghi nang che tai xu phat cac DN vi pham khong xu ly moi truong tu 2 - 5 nam tu, sua phap lenh xu phat hanh chinh vi pham moi truong nghiem hon.

Khung hinh phat hanh chinh cao nhat hien nay la 70 trieu con da phan la 30 - 40 trieu trong khi lai dong cua cac DN nay len toi hang chuc ty dong. Do vay, so tien phat nay chua tham vao dau va ho san sang xa thang nuoc thai ra moi truong.

Trong khi do, theo Thu truong Bo GD-DT Tran Dinh Nhung chung ta nen thanh lap Hoi dong tu van quoc gia ve bao ve moi truong. Boi vi bai toan moi truong la bai toan co tinh he thong, tam nhin rat xa va rat sau, doi hoi co su tham gia cua cac nha khoa hoc o muc do cao nhat.

Ngoai ra, dua he thong giao duc bao ve moi truong vao he thong giao duc quoc dan. Du kien, nam 2015, Bo GD-DT se dua chuong trinh giao duc bao ve moi truong thanh mot mon hoc rieng. Hon nua, cac DN phai dong le phi bao ve moi truong, co trach nhiem bu dap thiet hai moi truong da gay ra va rang buoc trach nhiem ro rang.

Lien quan den van de quy hoach, Dai ta Pham Nguyen Dan - Cuc KHCN&MT - Bo Quoc phong de nghi viec xay dung, phe duyet, quy hoach phat trien kinh te xa hoi phai tuong thich voi quy hoach moi truong, quy hoach vung va quy hoach nganh.

Truoc van de bien doi khi hau dang dien ra hien nay, TS. Nguyen Huu Ninh - Uy ban lien chinh phu ve bien doi khi hau IPCC da de xuat dua van de bien doi khi hau gan lien voi cong tac bao ve moi truong bo sung vao Nghi dinh.

Ong Nguyen Bac Son - Pho Truong ban Tuyen giao Trung uong cho biet tat ca nhung y kien gop y lan nay se chuyen len Ban Bi thu va de nghi thanh lap Hoi dong Quoc gia tu van ve moi truong. Sau khi Chi thi ra doi, cong tac moi truong noi chung va nhiem vu bao ve moi truong noi rieng se duoc tiep tuc duoc quan triet va trien khai trong toan he thong chinh tri, thu hut cac tang lop nhan dan, doanh nghiep trong va ngoai nuoc thuc hien nghiem tuc.

  • Ngoc Huyen

Viet Bao

Video nổi bật

U23 Malaysia nhận cú sốc lớn trước trận gặp U23 Việt Nam
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Hôm nay 27/3, xét xử vụ tiêm nhầm vắc-xin làm 3 cháu bé tử vong

TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến hôm nay (27/3), sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa ngày 20/7/2013.

Uẩn khúc đằng sau những vụ nữ sinh mất tích?

Sau 4 ngày biến mất một cách bí ẩn, nữ sinh viên D.M (22 tuổi, quê Phú Yên) đã được một người tình cờ nhìn thấy tại quán cà phê ở quận Bình Thạnh và thông báo gia đình đến đón.

Tìm hiểu: Bo GD, DT Tran Dinh Nhung, Ngoc Huyen, Qua trinh cong nghiep hoa, bao ve moi truong, Muc Tieu Kinh Te, Bien Doi Khi Hau, khu cong nghiep, ban bi thu, su phat trien, nha may dien, van de, khong co, cua cac, KCN

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nặng mục tiêu kinh tế, coi nhẹ bảo vệ môi trường!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nặng mục tiêu kinh tế, coi nhẹ bảo vệ môi trường! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nang muc tieu kinh te coi nhe bao ve moi truong

Nhan xet, hay lien he ve tin Nang muc tieu kinh te coi nhe bao ve moi truong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nang muc tieu kinh te coi nhe bao ve moi truong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0