Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc

Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>(TS) - Hoi thao "Doi moi co che quan ly nhiem vu khoa hoc va cong nghe phuc vu phat trien kinh te-xa hoi" dien ra trong hai ngay 21 & 22/12 tai TP.HCM. Tham du hoi thao co hon 150 dai bieu la cac nha khoa hoc, nha quan ly trong linh vuc khoa hoc thuoc cac Vien, truong DH, So KHCN thuoc khu vuc phia Nam.

  • Nghien cuu khoa hoc: duoc phu cap 3.000-5.000 dong/ngay
Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc

Bo truong Hoang Van Phong (nguoi thu hai tu trai sang) dang lang nghe va ghi chep y kien phat bieu cua cac dai bieu

Cho den thoi diem nay, viec quan ly tai chinh doi voi cac nhiem vu khoa hoc cong nghe co su dung ngan sach nha nuoc duoc thuc hien theo Thong tu 45/2001 cua lien Bo Khoa hoc-Cong nghe va Moi truong va bo Tai chinh . Tuy nhien theo y kien cua nhieu chuyen gia phat bieu tai Hoi thao, cac dinh muc qui dinh da khong con phu hop voi thuc te va do do gay kho khan rat lon cho chu nhiem de tai.

TS Nguyen Thi Xuan Thu, Vien nghien cuu Thuy san 3 da to ra buc xuc: trong qua trinh thuc hien de tai, khong it lan nguoi dan tu choi mua ban voi nha khoa hoc vi "ngai" khau tiep sau thanh toan la phai vac ho khau len Phuong, xa de xac nhan. Viec mua ban cung chi hay xay ra o cho hoac truc tiep voi nguoi dan o cac dia diem khac nhau, so luong lai khong lon. TS Xuan Thu cho biet: thong tu dua ra nhung qui dinh het suc cung nhac, chang han chi tien mua con giong, nguyen vat lieu, thue ghe xuong deu phai co bien nhan voi chu ky va con dau xac nhan cua phuong, xa. Qui dinh nay khien can bo lam khoa hoc rat... kho so va lam hao ton cong suc cua can bo nghien cuu khi ho lam quyet toan chi phi thuc hien de tai. De "lach" cac qui dinh nay, nha khoa hoc danh phai di mua chung tu, du muon hay khong. Nhu vay, theo TS Xuan Thu, dieu nay khong chi khien nha khoa hoc phai ton them tien mua hoa don de hop thuc hoa ma con it nhieu anh huong den pham chat trung thuc o cac can bo khoa hoc.

Dong tinh voi y kien cua TS Xuan Thu, TSKH Nguyen Xuan Quynh, chu nhiem chuong trinh KC.03 nhan xet: cach quan ly tai chinh nhu hien nay, tu khau xet duyet de tai, tham dinh de tai va quyet toan kinh phi van con mang nang tinh hinh thuc va tao ra...co che noi doi. Chang han trong xet duyet cac de tai KHCN trong diem cap nha nuoc (co the xem la nhung de tai kho va chua bao gio nghien cuu truoc do) lai phai lam du toan theo tung hang muc, phai chi tiet den tung linh kien dien tu. Theo TSKH Quynh, de ra duoc du toan chi li nhu vay, chi co the xay ra hai kha nang, do la de tai da duoc nghien cuu, lam xong moi viec nen moi co the biet duoc chinh xac den tung con IC. Voi cac loai de tai nay khong chung dang ky la..de moi tien nha nuoc. Kha nang thu hai (kha pho bien hien nay) la tac gia phai...bia hoan toan. Ly do la chua nghien cuu thi khong the nao du toan chi tiet den tung con IC hay tung ngay cong lao dong.

TS Phan Minh Tan, Pho Giam doc So KH-CN TP.HCM cho biet: cho den thoi diem nay, viec quan ly tai chinh doi voi cac de tai, du an nghien cuu khoa hoc co su dung ngan sach nha nuoc dang duoc thuc hien theo thong tu 45/2001 cua lien Bo Khoa hoc, Cong nghe va Moi truong va bo Tai chinh. Tuy nhien cac dinh muc trong thong tu da khong con phu hop voi thuc te va do do gay kho khan rat lon cho chu nhiem de tai. Chang han phu cap chu nhiem de tai qui dinh la 100.000 dong doi voi de tai cap Bo va 150.000 dong doi voi de tai cap nha nuoc.Tuy vay van co nhieu de tai tieng la thuoc cap Bo, cap Tinh nhung qui mo, noi dung nghien cuu va kinh phi thi lai khong kem gi so voi mot so de tai cap Nha nuoc. Vi vay co the noi muc kinh phi quan ly nay la qua thap, khong phu hop voi thuc te.

Khoan trong to chuc KHCN

huc hien Chien luoc phat trien KHCN den nam 2010, Bo KHCN phoi hop voi Bo Noi Vu xay dung Du thao nghi dinh cua Chinh phu ve Co che tu chu, tu chiu trach nhiem cua cac to chuc KHCN. Cac qui dinh doi voi cac to chuc Khoa hoc va cong nghe chuyen doi sang hoat dong theo co che Doanh nghiep. Noi dung bao gom: 1. Cac quy dinh doi voi cac to chuc khoa hoc va cong nghe chuyen doi sang hoat dong theo co che doanh nghiep. 2. Cac quy dinh ve che do tai chinh doi voi cac to chuc khoa hoc va cong nghe khi thuc hien co che tu chu, tu chiu trach nhiem va chuyen sang hoat dong theo co che doanh nghiep.

Theo do, cac to chuc nghien cuu khoa hoc duoc Nha nuoc giao nhiem vu se duoc cap kinh phi hoat dong thuong xuyen tu ngan sach nha nuoc tuong ung voi nhiem vu. Cac to chuc KH&CN duoc tu chu trong viec tao nguon thu tu cac hoat dong. Muc thu do don vi tu thoa thuan va quyet dinh theo nguyen tac dam bao bu dap chi phi co tich luy, rieng muc thu phi va le phi duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat.

Cac to chuc KH&CN duoc nha nuoc giao quyen su tai san, quyen quyet dinh muc thu nhap cua can bo, vien chuc theo hieu qua cua cong viec. Cac to chuc KH&CN cung duoc thuc hien co che khoan chi doi voi cac chuong trinh, de tai, du an khoa hoc cong nghe thong qua hop dong kinh te va tren co so danh gia, nghiem thu san pham dau ra. Duoc quyet dinh muc chi thue chuyen gia trong va ngoai nuoc, duoc trich lap cac quy khen thuong, phuc loi, phat trien hoat dong su nghiep.

TS Xuan Thu da thu lam mot phep tinh: voi muc phu cap cho chu nhiem de tai (CNDT) la 100.000 dong/thang cho mot de tai cap Bo va 150.000 dong/thang cho mot de tai cap Nha nuoc thi tinh ra moi ngay ho chi nhan duoc tu 3.000-5.000 dong. Neu mot nghien cuu vien chinh co muc luong he so 1 la 3,35 x 290.000 dong/thang, cong them phan phu cap la 150.000 dong/thang thi CNDT thu nhap chi duoc khoang 1 trieu dong/thang. Muc luong nay con thap hon muc luong cua mot cong nhan binh thuong. Voi muc luong nay, theo TS Xuan Thu, khong the tu tin de chac chan nguoi lam nghien cuu se su dung toan bo kinh phi cho muc dich nghien cuu ma khong tim cach "cau veo" bot phan kinh phi. TS Xuan Thu nhan xet: voi cach qui dinh nay, that su nha nuoc dang danh do nguoi lam nghien cuu khoa hoc, can bo nghien cuu phai dung giua hai su lua chon, do la su tan tam va trung thuc voi su ton tai va phat trien.

Khong chi bat cap trong cac qui dinh het suc chat che, kinh phi tu luc xet duyet duoc thong qua cho den khi tien den tay nguoi nghien cuu thuong keo dai va rat muon. TS Xuan Thu da ke lai: da co khong it truong hop CNDT da phai vet sach tien nha, co quan chu quan vet quy de ung truoc. Do viec cap phat kinh phi thuong cham tre (tu 3-6 thang), chu nhiem de tai neu cho thi se khong dam bao tien do thuc hien de tai, ngoai ra CNDT con phai di vay muon them de co kinh phi ung truoc.

  • Kinh phi tu thue khoan, phan bien: nhieu bat cap
Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc
PGS TS Phan Minh Tan:"Con qua nhieu bat cap trong viec chi kinh phi nghien cuu khoa hoc"

Ngoai ra, dinh muc thue khoan chuyen mon theo. Thong tu qui dinh la khong duoc vuot qua 12 trieu dong/chuyen de doi voi de tai cap Bo va 20 trieu dong/chuyen de doi voi de tai nghien cuu cap Nha nuoc cung co nhieu bat cap. PGS TS Phan Minh Tan da ke lai: gan day, mot chu nhiem de tai nghien cuu da nhan mot de tai thuoc linh vuc khoa hoc xa hoi va nhan van voi kinh phi la 500 trieu dong. Vi chu nhiem nay da de xuat den...100 van de can thue khoan chuyen mon voi kinh phi tu 5-12 trieu dong. Doi pho voi qui dinh nay, chu nhiem de tai phai chia nho cac nhiem vu nghien cuu de "hop ly" (so tien chi can nho hon 12 trieu dong la duoc, tham chi co the len den 100 chuyen de cung khong sao). TS Bui Cong Que, truong ban Ke hoach tai chinh Vien Khoa hoc cong nghe Viet Nam da nhan xet: qui dinh ve thue khoan chuyen mon nhu tren co nhieu so ho ve mat tai chinh, chua de cao duoc vai tro va trach nhiem co quan chu tri de tai trong viec quan ly nguon kinh phi duoc giao.

Mac du lo trinh quan ly tai chinh thong qua qui dinh rat chat che, chu nhiem de tai de xuat kinh phi va bang giai trinh chi tiet, sau do dua ra hoi dong xet duyet de dong gop y kien roi moi trinh len co quan quan ly de tai. Tuy nhien phan vat tu, hoa chat, nguyen vat lieu phuc vu cho de tai thi rat kho de tinh duoc chinh xac. De dam bao an toan, cac nha khoa hoc thuong phai du tru cao hon muc thuc te. Dieu nay khien cho cac co quan quan ly tai chinh phai so do tinh toan lai de cat giam. Tham chi co de tai bi cat giam tu 30-50% tong so kinh phi nhung noi dung nghien cuu van khong thay doi, san pham nghien cuu van phai giu nguyen nhu luc dang ky. Dieu nay dan den su kho khan cho cac nha khoa hoc, hoac phai huy dong nguon von tu ben ngoai, hoac phai "lieu com gap mam" dan den viec khong dam bao chat luong ket qua nghien cuu khoa hoc.

Ngoai ra qui dinh ve phan bien de tai (cho ca hoi dong xet duyet va nghiem thu) cung duoc cho la khong hop ly. De doc tai lieu va viet y kien phan bien mot cach nghiem tuc, nguoi phan bien phai bo ra it nhat tu ba buoi cho den mot tuan de doc va viet, the nhung moi phan bien chi nhan duoc tu 200.000-300.000 dong. TS Phan Minh Tam cho rang: muc chi qua thap nhu vay thi khong the rang buoc trach nhiem voi nguoi phan bien, neu bai phan bien kem chat luong, xue xoa dai khai thi khong the doi hoi viet lai vi se nhan duoc cau tra loi :"tien nao cua do".

TSKH Vu Dinh Cu, nguyen chu nhiem Uy ban Khoa hoc Moi truong Quoc Hoi cung tiet lo: ngoai nhung "noi kho" ve tien bac ma cac nha khoa hoc da de cap o tren, nguoi lam khoa hoc con co noi kho "cong nap". Tien ky nhan de thuc hien de tai la 300 trieu thi thuc te chi duoc nhan khoang 280 trieu, so tien 20 trieu se phai duoc dung de chi vao nhung noi co lien quan. Chang han, ban chu nhiem de tai phai nop cho ban chu nhiem chuong trinh mot so kinh phi chiem vai phan tram kinh phi de tai. Nhieu nha khoa hoc khi duoc TSKH Vu Dinh Cu hoi da thua nhan co hien tuong nay, chua ke so phan tram nay con phai duoc tinh de chi vao cac khoang le lac, Tet nhat.

  • Khoan: le loi mot loi ra

Co mat tai buoi hoi thao, bo truong Bo Khoa hoc cong nghe Hoang Van Phong da de nghi co che khoan trong nghien cuu khoa hoc nham thao go nhung rao can bat hop ly noi tren. Co che quan ly mo nay se giup phat huy tinh nang dong sang tao cho nguoi nghien cuu. Khoan kinh phi se giup nguoi nghien cuu linh dong va lua chon phuong an toi uu, co hieu qua nhat va khong bi rang buoc theo khoan dinh muc duoc duyet theo cac khoan ban dau, tiet kiem duoc nhieu khoan chi tieu khong hop ly, tiet kiem thoi gian va cong suc de nha khoa hoc tap trung vao nghien cuu. Nguoi duoc nhan "khoan" duoc toan quyen su dung kinh phi va neu lam khong duoc phai chiu trach nhiem boi thuong.

Da so y kien cua cac dai bieu deu cho rang can khoan kinh phi trong nghien cuu khoa hoc cong nghe. TS Phan Minh Tan neu mot loat cac de xuat de doi moi co che quan ly tai chinh. Hoac phai sua doi thong tu 45 theo huong tang mot so dinh muc chi tu 2-3 lan so voi hien nay: tang phu cap cho cac chu nhiem de tai, cac hop dong thue khoan chuyen mon. Trao quyen cho chu nhiem de tai trong viec chi kinh phi sau khi da duoc hoi dong xet duyet, chu nhiem de tai co quyen chi kinh phi khong theo dinh muc va tu quyet dinh phan bo kinh phi cho cac khoan chi tieu. Tat nhien ve mat thu tuc hanh chinh, chu nhiem de tai van phai dam bao co day du cac chung tu, hoa don can thiet. Ngoai ra, doi voi viec giam sat, theo doi, kiem tra tien do thuc hien de tai, So KHCN TP HCM de xuat la se ky hop dong voi hai phan bien lam luon viec theo doi , kiem tra giam sat tien do thuc hien de tai. Muc thu lao se chiem 3-5% tong so kinh phi de tai.

TS Phan Minh Tan cung cho biet: "Vu robot leo cau thang vua qua, cung da khien cho nhung nguoi lam quan ly nhu chung toi suy nghi nhieu hon den viec quan ly de tai nghien cuu khoa hoc". Do la viec quan ly de tai long leo va hau nhu khong co su giam sat, theo doi, kiem tra tien do thuc hien ca ve phia co quan chu tri va co quan quan ly. Cac thanh vien phan bien cung khong co chuc nang theo doi, kiem tra de tai ma chi dung o viec doc va viet nhan xet cho phan de cuong chi tiet cua de tai khi xet duyet va cua bao cao nghiem thu khi hop nghiem thu de tai. "Voi cach lam nhu hien nay thi viec danh gia ket qua nghien cuu se khong sau sat va khong hieu qua",PGS TS Phan Minh Tan noi

Ong Tran Viet Hung, Pho Chu nhiem Uy ban khoa hoc va Moi truong Quoc Hoi de xuat: cac nhom thuc hien de tai phai ghi nhat ky cong viec nghien cuu. Hoi dong nghiem thu khi danh gia ket qua co the xem nhat ky de biet cach thuc, cac buoc tien hanh, tranh cac su co dang tiec khong lam, khong nghien cuu den han nghiem thu lai di sao chep nhu vua qua.

Co so de khoan kinh phi cho cac hoat dong khoa hoc cong nghe, theo y kien cua TSKH Nguyen Xuan Quynh la se can cu vao san pham cuoi cung cua de tai, quy mo va tam co cua san pham, can cu vao cac khoi luong cong viec duoc xac dinh truoc trong de tai.

Tuy nhien, mot dai bieu cung canh bao: viec thuc hien co che khoan kinh phi doi voi de tai nghien cuu khoa hoc can phai di kem voi viec nang cao chat luong cong tac xet duyet de tai, nghiem thu de tai. Neu khong thuc hien duoc dieu nay, lai tiep tuc roi vao tinh trang buong long quan ly, tao ke ho cho viec that thoat kinh phi ma khong mang lai hieu qua trong nghien cuu.

  • Bai, anh: Thu Thao
Viet Bao

Comment :Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
"Securities": exit for research
Dr. Xuan Thu, Prof. Dr. Phan Minh Tan, Dr Phan Minh Tan, Department of Science and Technology, Ministry of Science, Organization Science And Technology, Science and Technology, research, financial management , the state budget, scientists, management, state-level, consistent with, subjects received
Workshop on "Innovation management mechanism of scientific tasks and technology for economic development and social "place in two 21 - 22/12 in Vietnam. Participants of the workshop has more than 150 participants are scientists and managers in the field of science of the ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Khoán": lối ra cho nghiên cứu khoa học

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Khoán": lối ra cho nghiên cứu khoa học bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoan loi ra cho nghien cuu khoa hoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet nam trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0