Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Tags: Ha Noi, Hoang Quoc Viet, Le Tran Truong An, Viet Nam, Nguyen Hoang, Ong Hoang Quoc Viet, Cuc So huu Tri tue, lam the nao de, giam doc cong ty, trung tam thong tin, san giao dich, nha dau tu, ban to chuc, tong giam doc, y tuong, xin


Binh quan moi thang, "San Giao dich y tuong" nhan duoc hang tram y tuong moi. Nhung lam the nao ban y tuong cho nha dau tu...

Dung quang di y tuong cua ban... Hay ban no!

Bang sang che: Tieu chi danh gia thuc luc quoc gia

Ngay 22/10, mot "San Giao dich y tuong" lan dau tien da duoc to chuc tai TP.HCM.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Mot y tuong sang tao nhu mot choi non vuon len tu manh dat kho can (Anh: www.ytuong.com.vn)

Thong qua "San Giao dich..." nay, nhung nguoi co y tuong sang tao moi la trong cac linh vuc khac nhau nhu khoa hoc - ky thuat, kinh doanh, van hoa... deu co the mang y tuong cua minh den de chao ban.

Day la mot mo hinh thi diem cho viec thi truong hoa cac y tuong sang tao, sang che trong cac linh vuc khac nhau do Trung tam Sach Y tuong Viet Nam (VIETBOOKS), chu so huu ban quyen "San Giao dich Y tuong Viet Nam" phoi hop voi Trung tam Thong tin Khoa hoc va Cong nghe TP. Ho Chi Minh (CESTI) to chuc. Ben canh do, con co su tham gia phoi hop cua mot so don vi nhu Vien So huu Tri tue Viet Nam; Trung tam Khoa hoc va Cong nghe Tre Thanh Doan TP.HCM (dia chi lien lac: so 1, Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM; website: www.khoahoctre.com.vn , email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , Tel: 08.8233363); Cong ty Tin hoc Nguyen Hoang...

Ngay tai "San Giao dich..." duoc to chuc lan dau tien, mot so y tuong nhu "Thang day cuu ho"; trong linh vuc van hoa nhu tranh bang gao dua, bo binh gom... da duoc mot so nha dau tu chu y mua hoac de nghi gap go tac gia de trao doi them huong hop tac san xuat nham dua y tuong vao cuoc song.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

San Giao dich y tuong to chuc tai TP.HCM vao ngay 22/10. Anh: T.Duy

Theo Cong ty VietBooks, hien moi ngay, binh quan Ban to chuc "San Giao dich y tuong" nhan duoc 3 y tuong moi. Khoang hang tram y tuong moi phat sinh moi thang la mot con so khong nho... Nhung that kho biet duoc bao nhieu trong so hang tram y tuong ay lot duoc vao mat cac nha dau tu de dua duoc vao cuoc song va sinh loi?

Lam the nao de ban mot y tuong? Do la chu de buoi giao luu truc tuyen do bao TS to chuc vao 9 gio 30 ngay 27/10.

Cac vi khach moi giao luu gom co ong Le Tran Truong An, Tong Giam doc Cong ty VietBooks; ong Luong Tu Son, Pho Giam doc Trung tam Thong tin Khoa hoc - Cong nghe TP.HCM (So Khoa hoc-Cong nghe TP.HCM); ong Hoang Quoc Viet, Tong giam doc Cong ty co phan dau tu va phat trien tin hoc Nguyen Hoang.

Duoi day la noi dung phan giao luu truc tuyen:

Luu Tat Thanh - Nam 31 tuoi - Hoang Mai - Ha Noi

Y tuong muon ban duoc phai xay dung va trinh bay theo cau truc va tieu chi nao? Y tuong duoc dua ra gioi thieu co co che bao ve ban quyen hay khong?

Ong Luong Tu Son, Pho Giam doc Trung tam Thong tin Khoa hoc-Cong nghe : Y tuong khi gui Ban To chuc "San giao dich y tuong" phai trinh bay theo qui dinh: thong tin ve tac gia, thong tin ve y tuong va giai phap sang tao co y dinh tham gia san giao dich, bao gom ten cua y tuong va giai phap sang tao, muc tieu cua y tuong se dua len san, vi du nhu can hop tac dau tu kinh doanh, hay can keu goi dau tu ve von, hay chuyen nhuong u tuong va giai phap sang tao;

Tiep theo la tac gia mo ta hieu qua ung dung cua y tuong va giai phap sang tao trong cac linh vuc khoa hoc cong nghe, kinh te va doi song xa hoi. Tac gia co the mo ta qua trinh hinh thanh y tuong va giai phap sang tao va so sanh voi nhung giai phap da co.

Tiep theo tac gia trinh bay chi tiet ve noi dung cua y tuong va giai phap sang tao. Phan nay rat quan trong no quyet dinh cho viec chon y tuong va giai phap duoc dua len san; ke hoach tac gia co the hien thuc hoa y tuong va giai phap sang tao trong thuc te.

Thong tin chi tiet ve phieu thong tin nay, cac ban co the tham khao tai website www.cesti.gov.vn cua muc san giao dich y tuong sang tao.

Ve van de ban quyen, Ban To chuc "San Giao dich y tuong" ho tro tu van de tac gia tu xac lap quyen so huu tri tue. "San giao dich..." khong chiu trach nhiem phap ly ve ban quyen. De dang ky quyen so huu tri tue ban phai tuan theo qui dinh cua Cuc so huu tri tue VN.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Ong Le Tran Truong An, Tong Giam doc Cong ty VietBooks

Nguyen Van Cuong - Nam 28 tuoi - HaNoi

Muon ban duoc y tuong, nguoi co y tuong phai trinh bay cu the y tuong cua minh. Nhung neu nhu vay, nguoi co y tuong buoc phai boc lo cong khai y tuong cua minh va co the bi mat y tuong do?

Ong Hoang Quoc Viet, Tong giam doc Cong ty co phan dau tu va phat trien tin hoc Nguyen Hoang: Dieu tat nhien la ban phai dang ky ban quyen truoc khi chao ban, ma neu ban da dang ky thi khong ai dam su dung y tuong cua ban, neu ho khong bo tien ra mua.

Nguyen Van Dung - Nam 25 tuoi - Tay Ho - Ha Noi

Kinh chao ong Hoang Quoc Viet!. Toi xin duoc gioi thieu toi la Nguyen Dung, hien dang cong tac tai Cong ty Co Phan TMDV Tan An Phuc. Cong ty hoat dong ve thiet ke website va toi lam o vi tri Kinh doanh. .

Thua ong! Hien toi dang co mot y tuong da ap u tu 02 nam nay roi va duong nhien toi van dang trien khai du an do. Du an cua toi mang ten: Cong thong tin thuong mai dien tu WTO Viet Nam (www.thitruongwto24h.com). He thong website thitruongwto24h.com se bao gom Trang tin tuc, Trang Viec lam, Trang Giao Thuong, Trang Mua ban (eShop), Trang Giai tri. Moi ca nhan moi doanh nghiep, cac tap doan co the lien lac trao doi tiem kiem thong tin mot cach nhanh nhat ma khong phai mat thoi gian cung nhu qua moi gioi gay nhieu kho khan phien ha. Hien nay o Viet Nam co rat nhieu website mang tinh chat phong trao nhung khong di vao thuc te mang lai tien ich cho nguoi doc. Vay thua ong toi muon tim mot nha dau tu cho du an nay hoac ban y tuong do thi toi phai lam sao? Khi toi trinh bay y tuong do ra thi lieu y tuong cua toi co bi lay cap khong?.


Ong Hoang Quoc Viet: Nhu luc nay toi co noi, duong nhien ban phai dang ky ban quyen cua minh truoc khi chao ban. Neu trang web cua ban da duoc dang ky thi ban can dang ky them cac quy trinh va tot hon nua la cac giao dien (neu nhu no that su doc dao va khac biet)

Va cuoi cung la ban hay den gap toi tai dai chi 207/3 Nguyen Van Thu, Quan 1, D: 8233533. Toi san sang mua hoac gop von cung voi ban, de bien y tuong nay thanh cong.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Ong Luong Tu Son (phai) , Pho Giam doc Trung tam Thong tin Khoa hoc-Cong nghe TP.HCM (So Khoa hoc-Cong nghe TP.HCM)

Luu Tat Thanh - Nam 31 tuoi - Hoang Mai - Ha Noi

K/g ong Le Tran Truong An, Tong Giam doc Cong ty VietBooks. . Thu nhat, hien co rat nhieu ban tre o Nam Dinh nuoi duong nhung hoai bao lam giau cho ban than va cho xa hoi bang nhung u tuong xuat phat tu nhung kham pha cuoc song, xa hoi. Tuy nhien mot van de lon ma cac ban tre dang quan tam la lam the nao de tŕnh bay nhung y tuong cua minh mot cach thuyet phuc nhat doi voi cac nha dau tu hay ngan hang de co the tap hop duoc von thuc hien cho y tuong.

Ong co the cho cac ban tre biet mot vai kinh nghiem ve viec nay?

Van de thu hai ,do la van de bao ve ban quyen doi voi y tuong. Lam the nao de co the bao ve duoc ban quyen y tuong khi dua ra trinh bay, gioi thieu tren san giao dich y tuong. Thu ba, cong ty VietBooks va ca nhan ong co du dinh gi dau tu cho gioi tre, dac biet la cac nhom thanh nien hoat dong co to chuc trong linh vuc phat trien u tuong chua?

Ong Le Tran Truong An, Tong Giam doc Cong ty VietBooks: Truoc tien, toi xin gui loi chao toi ban doc TS. Tat ca cac y tuong xuat phat tu cuoc song mang lai loi ich cho xa hoi va cho cong dong deu duoc khuyen khich de hinh thanh cac du an bien nhung y tuong thanh hien thuc.

Tat ca nhung y tuong gia nen xay dung nhung phuong phap sap xep va tŕnh bay y tuong mot cach co he thong de thuyet phuc cac nha dau tu va cac doanh nghiep cu the la nhung y tuong phai co nhung so lieu, su so sanh hieu qua cua nhung san pham va dich vu tuong duong tren thi truong neu la nhung y tuong moi cung phai do luong duoc tinh hieu qua va quan trong nhat la phuong phap trinh bay y tuong, thoi diem cong bo y tuong.

La mot nha kinh doanh toi nghi y tuong chinh la tai chinh cua su thanh cong. Mot doanh nghiep ma co nhieu y tuong, doanh nghiep do se tranh duoc nhieu su canh tranh. Mot quoc gia co nhieu y tuong doi moi, quoc gia do se luon dan dau trong moi co hoi phat trien. Noi tom lai, bat cu ai cung can phai tim kiem y tuong va doi moi lien tuc.

De bao ve ban quyen khi y tuong duoc dua len san giao dich, theo toi cac ban se thuc hien theo cac buoc sau:

Bat dau khi nghi ra y tuong cac ban nen sap xep va viet ra giay de dinh hinh duoc nhung y tuong ban dau. Sau do y tuong se duoc thiet ke va trinh bay that hap dan thanh mot bo ho so chi tiet.

Ban co the bat dau dang ky ban quyen tai Cuc so huu tri tue Viet Nam, Cuc ban quyen tac gia Van hoc, Nghe thuat. Neu ban o cac Tinh thi lien he voi Phong So huu Cong nghiep thuoc So Khoa hoc Cong nghe de duoc tu van va giai dap thac mac.

Sau khi da lam xong cac thu tuc, ban moi nen dua y tuong cua ḿnh ra de chia se voi ban be va cong bo tren san giao dich.

Nhung y tuong cong bo tren san giao dich la nhung y tuong da duoc dang ky ban quyen mot cach hop phap, dong thoi phai co su thuyet phuc cao ve hieu qua dau tu hoac gia tri ben vung doi voi xa hoi.

Voi Trung tam Sach Y tuong Viet Nam - VietBooks chung toi luon cam ket dong hanh cung cac y tuong gia Viet Nam, dac biet la luon dau tu de t́m kiem cac co hoi cho cac nha sang tao tre. Sap toi, chung toi se co nhung chuyen de dac biet nham huong dan cac y tuong gia nang cao gia tri cua nhung y tuong bang nhung phuong phap thuyet trinh ve gia tri dau tu, tai chinh, hieu qua ke ca viec nho cac Cong ty Thiet ke My thuat huong dan in an, trinh bay mang tinh hap dan cao cho cac du an.

Doan Xuan Truong - Nam 26 tuoi - 09 Xo Viet Nghe Tinh, phuong Thang Tam,Tp Vung Tau


De trien khai mot y tuong ve kinh doanh, toi nghi y tuong nay co kha nang thanh cong tuong doi cao, de phat huy y tuong nay khong chi mot minh toi lam duoc ma con phu thuoc vao nhieu yeu to khac nua. Xin hoi bang cach nao toi co the dua y tuong cua ban than minh duoc ap dung tot, toi co the ket hop voi ai de thuc hien y tuong nay?


PGD Son: Mot trong nhung tieu chi quan trong hang dau de chon lua y tuong va giai phap sang tao len san giao dich la tac gia phai co mot ke hoach kha thi de thuc hien y tuong va giai phap sang tao. Co nghia rang tac gia phai vach ro duong di nuoc buoc de hien thuc hoa y tuong trong thuc te. Hien nhien rang de co ke hoach kha thi thi tac gia cac y tuong can den su tro giup cua nhieu nguoi. Dieu nay tac gia phai lam truoc khi dua y tuong ra san. Tuy nhien, ban to chuc cung co the ho tro ban bang cach gioi thieu cac chuyen gia tro giup de ban thuc hien dieu do. Khi buoc ra san, neu y tuong cua ban duoc cac nha dau tu quan tam thi chinh cac nha dau tu se la nguoi truc tiep ban bac voi ban de hien thuc hoa cac y tuong nay.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Ong Luong Tu Son (trai phia trong), Pho Giam doc Trung tam Thong tin Khoa hoc-Cong nghe TP.HCM (So Khoa hoc-Cong nghe TP.HCM); ong Hoang Quoc Viet (bia phai), Tong giam doc Cong ty co phan dau tu va phat trien tin hoc Nguyen Hoang dang giao luu tai toa soan TS TP.HCM.

Vo Hung Dung - Nam 51 tuoi - B112/18 Bach Dang, phuong 02, Q.TB


Toi muon tham gia, theo doi de tim mua nhung y tuong hay, co tinh kha thi cao, trong moi linh vuc. Vay toi co the thuong xuyen theo doi o dau? Tai trang web nao dang ban cac y tuong? Vay xin cung cap thong tin cho toi theo dia chi tren?


Ban co the theo doi thuong xuyen tren website: ytuong.com.vn va chuong trinh truyen hinh. Moi ngay mot y tuong tren VTV1 chao buoi sang moi ngay va ban co the gui yeu cau cua ban den Ban To chuc San Giao dich hang thang de yeu cau cac y tuong gia ket noi truc tiep qua so dien thoai ban cung cap cho ban to chuc.

Bien Nguyen - Nam 27 tuoi - Tran Quang Dieu, Q.3, TP.HCM


Hien tai thi chuong trinh uu tien cho cac y tuong theo linh vuc nao nhat?


PGD Son: San giao dich y tuong va giai phap sang tao quan tam den tat ca cac y tuong trong moi linh vuc ve khoa hoc cong nghe, kinh doanh, van hoa nghe thuat... dem lai hieu qua lon cho xa hoi. Trong san giao dich lan thu nhat co 3 y tuong va giai phap sang tao ve linh vuc khoa hoc cong nghe, 2 y tuong ve linh vuc van hoa va 1 y tuong ve kinh doanh da don nhan duoc su quan tam cua cac nha dau tu.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Tran Thanh Ha - Nam 27 tuoi - So 39-Ngo 443/104, Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi


Toi co hai y tuong: 1. Ve quang cao truc tuyen 2. Website nhan ban. Xin hoi lam the nao de ban duoc y tuong?


Ban co the tom tat cac y tuong cua ban gui ve cho Ban to chuc san giao dich y tuong qua dia chi website ytuong.com.vn Neu y tuong cua ban co suc thuyet phuc cao Ban to chuc se sap xep de ban duoc trinh bay tren san giao dich hoac chung toi se cung cap danh sach mot so nha dau tu co nhu cau dat hang ve y tuong cua ban de ban co the lien lac truc tiep.

Hap Tien Thinh - Nam 26 tuoi - 266 Khuong Viet, Phu Trung, Tan Phu, TP.HCM
"Lam the nao de ban mot y tuong"! Vang toi dang rat muon biet mot cach chi tiet cu the lam sao co the ban mot y tuong kinh doanh, no can duoc the hien duoi hinh thuc nhu the nao, va van de "ban quyen" y tuong do se duoc bao ve ra sao? Xin chan thanh cam on!
O. Hoang Quoc Viet: Toi nhan thay rat nhieu ban tren dien dan nay chua hieu ro the nao de ban duoc mot y tuong. Toi co vai y chia se nhu the nay:

Dieu dau tien ban phai nghi that ky ve tinh kha thi cua y tuong.

Thu hai, viet y tuong ra giay hoac tot hon nua la ra bang powerpoint.

Thu ba, neu la y tuong sang che thi ban can lam ra hang mau, cang giong that cang tot.

Thu ty, xem lai mot lan nua truoc khi dong goi y tuong thanh van ban hoac tren dia CD va tŕnh bay sao cho de hieu.

Thu nam, dang ky ban quyen tai Cuc So huu Tri tue truoc khi tim den nha dau tu hoac dua len san.

Thu sau, khi len san hoac doi dien voi nha dau tu, ban phai noi cho ho ro la ban that su muon gi muon ban dut thi gia la bao nhieu, muon dau tu thi ban can bao nhieu tien, va so tien do chiem bao nhieu phan tram trong tong von va cac uoc tinh loi nhuan.

Nguyen Trang Dai - Nu 29 tuoi - Cau Giay, Ha Noi

Hien nay, tren mang co rat nhieu website ve sang tao va cung dang hoat dong rat co ket qua, nhu www.cafesangtao.com, box y tuongsang tao cua trang ttvnol, v.v... Voi mong muon tao san choi ve sang tao, chung em da tham gia xay dung website va dien dan voi cac kien thuc ve sang tao; dac biet la nhung y tuongmoi rat rieng cua tung thanh vien dong gop. Phuong cham cua Cafesangtao.com la chia se nhung y tuong cua ca nhan cho tat ca moi nguoi vi loi ich cong dong. Mot so y tuong da duoc di vao cuoc song, dem lai loi ich cho cong dong.

Neu dem so sanh thi phuong huong hoat dong cua website www.cafesangtao.com khong mang tinh thuong mai. Chung em co nen tham gia san giao dich de ban y tuongcua minh khong a? Y kien cua Ban to chuc ra sao a?

PGD Luong Tu Son: Xin chao cac ban la chu nhan cua website www.cafesangtao.com Ban to chuc hoan toan ung ho viec cac tac gia da co y tuong tren trang web cua cac ban tham gia vao san giao dich. Thuc chat, nhung y tuong tren web site cung can su quan tam cua cac nha dau tu, mot trong nhung dieu kien quan trong nhat va nhanh nhat de bien y tuongcua cac ban thanh hien thuc. Tuy nhien khi cac ban cung tac gia tham gia san giao dich thi phai theo mot so quy dinh tham gia san nhu da trinh bay o cau tra loi tren. Hy vong la se co nhieu y tuong va giai phap sang tao tu Cafe sang tao se tham gia san giao dich trong thoi gian toi day.

Nguyen Luong Chinh - Nam 24 tuoi - Lai Phuoc- Dong Luong- Dong Ha

Toi phai gui y tuong cua minh cho ai. Lam sao de quan ly duoc?

O. Hoang Quoc Viet: Nhung van de lien quan den san giao dich y tuong va cac van de lien quan den y tuong, toi nghi rang hang ngay ban nen truy cap vao trang web www.ytuong.com.vn cua cong ty Vietbooks, tren day co rat nhieu thong tin danh cho ban.

Nguyen thi Kim Loan - Nu 40 tuoi - Nha Trang

The nao la mot y tuong day du dieu kien de rao ban?

H.Q.Viet: La mot y tuong da dong goi va duoc dang ky ban quyen, chi nen vao website www.ytuong.com.vn cap nhat thuong xuyen cac thong tin lien quan.

Nguyen Thi Bao Phuong - Nu 22 tuoi - Ha Noi

Toi muon biet thong tin cu the hon ve San giao dich: Phuong thuc hoat dong? Dinh ky hay hang ngay? Quyen loi cua nguoi tham gia? Co che de dam bao khong co tranh chap?....

O. Hoang Quoc Viet: San giao dich y tuong Viet Nam bat dau hoat dong thu nghiem tu ngay 22/11/2006 va hang thang se giao dich vao ngay Chu nhat tuan le cuoi cung cua thang. Ngoai ra, san giao dich se duoc cap nhat thong tin lien tuc tren ytuong.com.vn

San giao dich moi thang co su tham gia cua khoang 150 doanh nghiep co linh vuc kinh doanh va dau tu phu hop voi cac y tuong duoc dang ky giao dich tren san. Ngoai ra, se co cac chuyen gia ve giai phap tai chinh cua bon ngan hang tham gia thuong xuyen tai san giao dich, 5 Cong ty thiet ke Quang cao tiep thi san pham cung da dang ky tham gia thuong truc de tu van cho cac y tuong gia. Ban to chuc se moi cac Cong ty Tu van luat ban quyen va So huu tri tue cung tham gia trong phien giao dich ngay 3/12/2006 sap toi.

Quyen loi cac y tuong gia khi tham gia san giao dich la co co hoi gap go truc tiep voi cac nha dau tu va cac doanh nghiep cac chuyen gia tu van ve tai chinh luat phap de t́m kiem cac co hoi thuc hien cac y tuongcua minh

Co che de bao dam khong co su tranh chap, truoc tien ban phai bao ve cho y tuongcua minh bang viec dang ky ban quyen so huu voi cac co quan cua nha nuoc. Dong thoi cong bo ngay uu tien cua y tuong cua minh tren cac phuong tien truyen thong.

Nguyen Anh Toan - Nam 18 tuoi - Hue

Toi tuong co rat nhieu nhung y tuong va toi khong co dieu kien de thuc hien nhung y tuong do, biet dau nhung y tuong cua toi la mot co hoi lam an lon cho mot ca nhan hay to chuc nao do va gop mot phan nho nhoi cho su phat trien cua dat nuoc? Toi phai lam the nao?

O. Hoang Quoc Viet: Ban hay ket noi ngay voi ytuong.com.vn de tim kiem su ho tro.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Dung quang di y tuong cua ban - Hay ban no di!

Nguyen si Hung - Nam 46 tuoi - Ha Noi

Lam the nao de khi rao ban y tuong ma khong bi mat ban quyen khi nguoi ta khong mua ma lai bi ai do lay mat? Do la nhung y tuong ma chi noi so qua la nguoi ta co the biet lam nhy the nao?

Ong Hoang Quoc Viet: Toi khuyen anh nen den hai noi la Cuc So huu Tri tue, 384 - 386 Nguyen Trai, Quan Thanh Xuan, Ha Noi hoac Phong So huu Tri tue tai lau 5, 79 Truong Dinh, TP.HCM de dang ky ban quyen.

Xin chia se mot cau noi vui voi anh: "Trong thoi dai y tuong tran ngap nhu ngay nay, thi viec bao ve y tuongcua minh tot nhat do la nghi ra y tuong moi."

Hoang Van Thanh - Nam 27 tuoi - My D́nh - Tu Liem

Toi co y tuong ve logo. Vay toi co the rao ban duoc khong?

Ban hoan toan co the ban duoc voi dieu kien ban ban cho ai. Va gia ca nhu the nao hoac ban co the nho san giao dich ket noi truc tiep voi don vi ban can giao dich.

Hoang Huy Tu - Nam 23 tuoi - Thanh Hoa

Rat mung vi da co mot buoi giao luu the nay. Toi xin hoi, neu minh co mot y tuong moi thi lam sao de co the biet duoc y tuong do da ton tai hay chua? Lam the nao de co the dang ky ban quyen y tuong cua minh? Nen chang co mot website chuyen cap nhat cac y tuong cua Cuc So huu tri tue khong? Xin cam on rat nhieu.

PGD Son: De co the biet y tuong cua ban da ton tai hay chua ban co the tham khao thong tin tu bao chi, internet, cac CSDL ve sang che cua VN va quoc te. Cac CSDL ket qua nghien cuu cua VN deu co tren internet nhieu web site trong nuoc co nhung thong tin nay. Ban co the tham khao mot so dia chi website: www.cesti.gov.vn , www.ytuong.com.vn , www.vista.gov.vn , www.noip.gov.vn .

De dang ky ban quyen y tuong va giai phap sang tao phai theo quy dinh cua Cuc So huu tri tue VN. Ban co the tham khao tai webssite www.noip.gov.vn

Nguyen Nhu Quynh - Nu 23 tuoi - Ha Noi

Toi biet la co rat nhieu y tuong ve rat nhieu linh vuc, cho nen khi dua ra nhieu y tuong len mot san giao dich thi o do phai co rat nhieu cong ty, doanh nghiep hay nhieu nha tai tro de co the dap ung viec thu nap nhung y tuong o nhieu linh vuc do. Vay cho toi duoc xin dua ra mot y kien la tai sao san giao dich khong dua ra mot de tai de moi nguoi tham gia chao y tuong

O. Le Tran Truong An: Cam on y tuong cua ban danh cho san giao dich. Trong thoi gian sap toi Ban to chuc se cong bo nhung chu de cu the cho nhung y tuonggiao dich hang thang de cac y tuong gia co thoi gian chuan bi.

Nguyen van Luan - Nam 51 tuoi - 27 Tay Son - Ha Noi

Toi hien co nhieu y tuong co tinh kha thi cao. Mot trong nhung y tuong do co the giup nha nuoc thu hoi hoac tiet kiem hang nghin ty dong, toi da chao ban tren mang ma chang ai mua, lam the nao toi co the ban duoc cac y tuong nay day, trong khi khach hang duy nhat chi la nha nuoc.

O. Le Tran Truong An: Ban co the nho san giao dich ket noi truc tiep voi co quan nha nuoc ma ban can gioi thieu y tuong cua ban.

Ban to chuc hien nay da nhan duoc cac tin hieu rat tot tu cac co quan hanh chinh nha nuoc cung co nhu cau trong viec tham gia tim kiem cac y tuong tren san giao dich trong thoi gian sap toi.

Pham Ngoc Mai Uyen - Nu 18 tuoi - TP. HCM

Y tuong neu chi moi la y nghi va chua duoc thuc hien thi nghiem thi co duoc xem la y tuong khong?

Ong Hoang Quoc Viet: Neu y tuong moi chi la y nghi va chua duoc viet ra giay va dong goi thi do moi chi la khai niem, chua la y tuong.

nguyenductho - Nam 22 tuoi - longbien-hanoi

Neu toi co mot y tuong nham nang cao kien thuc cho giao vien, hoc sinh trung hoc... Khong biet ong Hoang Quoc Viet va ong Le Tran Truong An co san sang tham gia cung toi thuc hien y tuong do khong? Gia su, toi can nguoi tai tro cho y tuong cua minh, hai ong co vui long tai khong?

Ong Le Tran Truong An: Chung toi rat hoan nghenh tat ca nhung y tuong mang lai loi ich cho cong dong. Ban to chuc san sang ket noi voi ban bat cu luc nao va san sang ket noi su dau tu tai tro neu y tuong cua ban kha thi.

Ong Hoang Quoc Viet: Nganh giao duc la doi tuong khach hang chinh cua Nguyen Hoang. Neu ban co bat cu y tuong nao hay lien quan den nganh giao duc, hay lien he voi chung toi: 207/3 Nguyen Van Thu, Quan 1, TP.HCM, DT: 8233533 hoac emai: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Nguyen Doan Ky - Nam 21 tuoi - Ha Noi

Toi co mot vai y tuong nhung toi o Ha Noi! Vay lam the nao de tiep can cac nha quan ly cua san giao dich tai Ha Noi? San giao dich Co chi nhanh khong? Va viec tham gia truc tiep co kho khan khong?

Ong Hoang Quoc Viet: Trong thoi gian sap toi, Ban to chuc se mo san giao dich y tuong tai Ha Noi du kien vao thang 1/2007. Viec tham gia giao dich cac y tuong tren san ban se phai gui thong tin tom tat ve de tai y tuong can tŕnh bay den Ban to chuc truoc khi duoc giao dich tren san.

Dang Duc Tho - Nam 22 tuoi - So nha 14 ngo 8 Goc De Minh Khai Ha Noi

Xin chao Ong Son. Toi da dem mot y tuong cua toi di thi cuoc thi sinh vien khoi nghiep va chi dat giai khuyen khich mac du y tuong cua toi duoc rat nhieu nguoi quan tam. Toi cung rat muon trien khai y tuong do nhung hien tai toi moi ra truong len khong co dieu kien ve von va nhan luc de trien khai. Vay toi muon keu goi cac nha dau tu thi lam nhu the nao? Du an cua toi la: "Sieu Thi mua ban va trao doi sach bao, tap chi, bang dia cu truc tuyen".

PGD Son: Ban co the gui Du an cho chung toi theo dia chi sau: Trung tam thong tin KH&CN thuoc So KHCN TP.HCM, 79 Truong Dinh, Q1, tel 8256321 email Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó . Tuy nhien du an cua ban co duoc chon dua len san hay khong se tuy thuoc vao ke hoach hien thuc hoa y tuong va giai phap co thuyet phuc ban to chuc hay khong. Neu Du an cua ban duoc dua len san hy vong se co nhieu nha dau tu quan tam va ho tro de hien thuc hoa.

Nguyen Duc Bao - Nam 39 tuoi

Toi co mot y tuong, gia 10 ty dong VN. Ban co quan tam khong? Toi bao dam voi ban, y tuong nay se lam loi moi nam hon 1000 ty dong!

PGD Son: Neu voi gia cua y tuong va hieu qua nhu ban da dua ra thi co rat nhieu nha dau tu dang san sang gap ban.

Bui Cong Dan - Nam 35 tuoi - Ha noi

Xin hoi tren trang web ytuong.com.vn co dang cac y tuong duoc binh chon hay khong?

PGD Son: Trang web ytuong.com.vn hang thang se he thong va gioi thieu cac y tuong da giao dich thanh cong.

Ta Ngoc Son - Nam 35 tuoi - Thanh Xuan Ha Noi

Toi la mot luat su, toi muon co nhung y tuong that moi nham dua cac dich vu phap ly cua chung toi toi so dong nhung nguoi co nhu cau, xin hoi co ban nao co y tuong moi?

PGD Son: San giao dich y tuong sang tao khong nhung la noi gioi thieu chao ban cac y tuong sang tao ma con la noi cac nha dau tu, cac doanh nghiep, cac ca nhan co the dat mua nhung y tuong phuc vu cho hoat dong cua minh. Ban co the dat yeu cau cua ban tren website www.ytuong.com.vn hoac gui ve cho ban to chuc.

NGUYEN HOANG - Nam 32 tuoi - Binh Thanh - TP HCM

Toi muon ban mot y tuong trong linh vuc van hoa - nghe thuat thi lam the nao?

Trong thoi gian sap toi san giao dich y tuong cung co nhung nha dau tu co nhu cau tim kiem ve linh vuc van hoa nghe thuat. Chung toi cung vua duoc biet mot so quy dau tu cung san sang xem xet ho so cho linh vuc nay. Ban hay chuan bi cac ho so can thiet de khi co co hoi tiep xuc va trinh bay.

Nguyen Van Khoa - Nam 24 tuoi - TPHCM

Toi da tung nghe noi ong chu Nguyen Hoang Infomatics muon mua y tuong may vi tinh gia re voi gia cung kha...re la 100 trieu dong. Xin hoi lam sao dinh gia duoc y tuong? Lieu co thiet thoi cho nguoi ban y tuong khong?

O. Hoang Quoc Viet: Hien toi dang can mua mot y tuong de keo gia laptop xuong khoang 250 - 300 USD voi gia khoi diem la 100 trieu dong. Neu ban co y tuong hay va kha thi, thi hay den voi chung toi va chung ta cung quyet dinh gia voi nhau. Ban gia nao la quyen cua ban, dung lo.

Nguyen Viet Hung - Nam 22 tuoi - Giang Vo - Ba Dinh - Ha Noi

Toi co mot so y tuong phat trien nganh y te Viet Nam, xin cho hoi lam sao de quang ba y tuong nay mot cach hieu qua?

O. Le Tran Truong An: San giao dich lan thu ba nam 2007 se co nhung nha quan ly ve y te cua Viet Nam, cac cong ty kinh doanh trong linh vuc y te, cac co quan truyen thong ve y te cong dong tai Viet Nam. Ban co the tham gia de gioi thieu y tuongcua ḿnh.

Hoang Anh Tuan - Nam 23 tuoi - Da Nang

Y tuong ve van de nao duoc quan tam nhat hien nay?

O. Hoang Quoc Viet: Kho ma tra loi ban chinh xac ve dieu nay. Rieng Cong ty Nguyen Hoang thi nhung y tuong thuoc linh vuc cong nghe thong tin duoc quan tam nhat.

Nguyen Duc Tung - Nam 25 tuoi - Hai Duong

Toi muon ban mot y tuong va toi khong the du tien de san xuat hang loat. Rat mong duoc su giup do cua cong ty...

O. Le Tran Truong An: Ban hay cung cap gap tom tat y tuong cua ban cho Ban to chuc thong qua website ytuong.com.vn de chung toi nghien cuu va ho tro ket noi.

Tran van Hien - Nam 22 tuoi - Ha Noi

Xin kinh chao tat ca moi nguoi. Toi co mot y tuong ve linh vuc kinh doanh giao duc,lieu toi co the tim kiem ai do tren dien dan nay quan tam den linh vuc nay cung dau tu voi toi hoac toi co the ban u tuong nay cho ai khong?

O. Hoang Quoc Viet: Hay lien he voi toi 207/3 Nguyen Van Thu, Quan 1, DT : 8233533, hoac email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó / Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ,

Ngo Ha Anh - Nu 27 tuoi - Ha Noi

Toi dang co mot y tuong trong linh vuc giao duc... Toi muon tim kiem mot su hop tac...

nguyenductho - Nam 22 tuoi - longbien-hanoi

Em co mot y tuong phuc vu cho hoc sinh tu tieu hoc den trung hoc ,em dang rat can mot nha dau tu de giup em thuc hien duoc y tuong nay. Hien nay em da len xong ke hoach va tung buoc thuc hien no. Y tuong nay se ho tro cho viec hoc nham nang cao kien thuc cho hoc sinh,giao vien cac cap.

Em muon trien khai no nhanh va em can tim mot nha dau tu. Ai cung muon nang cao kien thuc cua minh va cua con em minh.Vay em co the hoi ai co the giup em thuc hien no?

O. Hoang Quoc Viet:: Giao duc la mot trong nhung linh vuc ma cong ty chung toi quan tam dac biet. Vi vay, ban hay lien he voi toi 207/3 Nguyen Van Thu, Quan 1, D9T : 8233533, hoac email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó / Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ,

Dao Thanh Tung - Nam 23 tuoi - 5/2 b Dong Khoi - Bien Hoa, Dong Nai

Chao anh Hoang Quoc Viet, tren thi truong hien nay co rat nhieu loai chuot vi tinh Nhat, My,Trung Quoc vv...em co y tuong lam ra mot con chuot Viet Nam de thay the tat ca nhung con chuot tren the gioi. Em mong muon hop tac voi Cong ty Nguyen Hoang, khong biet co duoc khong?

O. Hoang Quoc Viet:: Qua tuyet, neu day la mot y tuong kha thi toi san sang dau tu cho ban. Xin hay lien he voi toi 207/3 Nguyen Van Thu, Quan 1, D9T : 8233533, hoac email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó / Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Nguyen Hong Lien - Nu 23 tuoi - Ha Noi

Xin cac chuyen gia cho biet mat bao lau de tac gia y tuong co the hoan thanh viec dang ky so huu tri tue doi voi y tuong cua minh?

Y tuong cua ban lien quan den linh vuc Van hoa Nghe thuat se duoc dang ky tai Cuc ban quyen tac gia Bo Van hoa thong tin, thoi gian dang ky neu hop le se duoc cap ban quyen trong vong tu 1-3 thang. Y tuong cua ban lien quan den Khoa hoc cong nghe, nhan hieu hang hoa, giai phap huu ich thi dang ky ben Cuc so huu tri tue thuoc Bo Khoa hoc Cong nghe thoi gian dang ky va cap bang tu 1-1,5 nam.

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Nam 43 tuoi - 314 cao thang q10 tphcm

Toi la copywriter cua cong ty quang cao. Toi da viet cau slogan cho benh vien may tinh Icare...theo kinh nghiem toi biet cau slogan hieu qua cho Icare Vay phai lien lac o dau va nhu the nao de "ban" slogan nay ?

O. Hoang Quoc Viet:: Hay lien he voi giam doc Icare, ong Tran Dai Hai, 181 Phan Dang Luu, Quan Phu Nhuan, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó / dien thoai: 0903 692025 - 08. 9.900.000

Tran Van Manh - Nam 24 tuoi - 81 nguyen tuan thanh xuan ha noi

Ai la nguoi dinh gia y tuong cua chung toi, lam sao khach hang biet y tuong cua chung toi ma dinh gia.se rat thiet thoi cho nguoi ban neu khach hang khong mua, nhu vay tinh bao mat khong con nua?

O. Le Tran Truong An: Nha dau tu se dinh gia u tuong cua ban, sau khi ban da trinh bay y tuong va ket noi truc tiep voi nha dau tu. Ban cung phai chap nhan rui do khi cong bo y tuong. Van de la ban phai giu duoc nhung cong thuc quan trong nhat khi trien khai y tuong cua ban.

Hoang Anh Tuan - Nam 23 tuoi - Da Nang

Toi co mot y tuong rat tao bao va ton kem, can phai co su dau tu rat lon va can co su lien ket chat che cua cac doanh nghiep kinh doanh rat khac nhau. Do la "dua cac san pham ca phe da qua che bien (Ca phe bot, ca phe hoa tan ra thi truong the gioi". Vay toi co co hoi nao de duoc trinh bay va duoc dau tu?

O. Le Tran Truong An: Ban can gap nha dau tu nhu the nao? Nhung nguoi dang kinh doanh trong linh vuc cafe, hoac la can tim den nha dau tu tai chinh cho y tuong cua ban.

Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Ong Hoang Quoc Viet, Tong giam doc Cong ty co phan dau tu va phat trien tin hoc Nguyen Hoang.

Dang vu Anh - Nam 20 tuoi - hong son my duc ha tay

Gia ca cua y tuong duoc thoa thuan nhu the nao?

O. Hoang Quoc Viet: Dau tien la ban tu cho mot cai gia can cu tren cong suc va tu duy cua ban bo ra, can cu tren thi truong voi nhung y tuong tuong tu, sau do thoa thuan truc tiep voi nguoi muon mua.

Hoang anh Dong - Nam 25 tuoi - Ha Noi

Xin chao! Xin hoi san chi giao dich cac y tuong co tinh chat kinh te hay ca nhung y tuong phi kinh te, mang tinh xa hoi, moi truong. Va neu co nhung y tuong phi kinh te thi toi nen trao doi voi ai?.

O. Le Tran Truong An: San giao dich y tuong ngoai nhung nha dau tu, nhung doanh nghiep chung toi cung se moi nhung nha hoat dong xa hoi den de ban co dieu kien tiep xuc va hop tac.

Nguyen Quang Huy - Nam 23 tuoi - nha 76, ngo335, nguyen trai - thanh xuan-ha noi

y tuong cua toi la san xuat ra o to 50 trieu dong tot nhu o to nuoc ngoai?

O. Le Tran Truong An: Moi ban cung cap thong tin de giao dich tren san.

Tran Dang - Nam 30 tuoi - Tp Can Tho

Slogan co duoc xem la y tuong va co duoc giao dich tren san nay khong ?

O. Le Tran Truong An: Co. Ban se tiep xuc truc tiep voi nhung doanh nghiep hoac nhung To chuc xa hoi phu hop voi y tuong Slogan cua ban.

Nguyen van Luan - Nam 51 tuoi - 27 Tay Son - Ha Noi

Nhan buoi toa dam nay xin cho toi chao mot y tuong!. Thuc hien y tuong nay chi can nguoi dau tu co nguon von khoang 3 ty dong la co the mo duoc mot ngan hang tu nhan. Ngoai ra y tuong nay cung co the giup cho cac ngan hang co the huy dong them toi ca ngh́in ty dong von mot cach nhanh chong. Co ai quan tam den y tuong nay khong ?

O. Le Tran Truong An: Ban co the tham gia san giao dich de gap go truc tiep voi Tong Giam doc cac Ngan hang va cac nha dau tu.

Ban Khoa hoc-Suc khoe

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

7 nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư năm 2014

Ung thư vẫn là một căn bệnh hiểm nghèo gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Năm 2014, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu chỉ ra top 7 nguyên nhân hàng đầu.

Tăng hoa hồng, giá xăng đội thêm 190 đồng

Sau 8 lần liên tiếp giảm giá trong 3 tháng, các mặt hàng xăng dầu tới đây có thể sẽ tăng thêm từ 90190 đồng, tương ứng với mức tăng chi phí hoa hồng sẽ được áp dụng từ ngày 1/11 tới.

Đến thời của "siêu đại gia" và nhà giá rẻ

Theo các doanh nghiệp bất động sản nhận định, phân khúc nhà giá rẻ, trung bình vẫn thắng thế trong năm 2015 và vài năm tới, trong khi đó phân khúc cao cấp vẫn phải đối mặt với khó khăn.

Tìm hiểu: Ha Noi, Hoang Quoc Viet, Le Tran Truong An, Viet Nam, Nguyen Hoang, Ong Hoang Quoc Viet, Cuc So huu Tri tue, lam the nao de, giam doc cong ty, trung tam thong tin, san giao dich, nha dau tu, ban to chuc, tong giam doc, y tuong, xin

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để bán ý tưởng?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào để bán ý tưởng? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong

Nhan xet, hay lien he ve tin Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giao luu truc tuyen Lam the nao de ban y tuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0