Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Khoa hoc- Cong nghe (KH-CN) se ap dung chinh sach "xung phong" nhan nhiem vu nghien cuu khoa hoc va tao dieu kien uu dai cho nguoi "xung phong".

De an “Mot so chinh sach su dung va trong dung can bo khoa hoc cong nghe, giai doan 2006 – 2010 “ do Bo Khoa hoc-Cong nghe soan thao va dang trinh Chinh phu phe duyet da gay xon xao du luan gioi khoa hoc.

De an tren da manh dan kien nghi nhieu chinh sach sach moi, tao dieu kien va uu dai cho nha khoa hoc thuc hien nhiem vu nghien cuu khoa hoc, tham chi dua thu nhap cho nha khoa hoc toi muc 1.000-2.000 USD/thang!

Lieu De an co kha thi khong? Phong vien TSda dat cau hoi voi TS Nguyen Quan, Vu truong Vu To chuc Can bo thuoc Bo KH-CN, mot trong nhung nguoi chu tri soan thao De an nay.

  • Co “su dung” va co “trong dung”

Phong vien: - Du luan gioi khoa hoc xon xao ve De an "Mot so chinh sach su dung va trong dung can bo khoa hoc cong nghe, giai doan 2006 – 2010"...Trong do, Bo KH-CN manh dan de xuat tao thu nhap cho cac nha khoa hoc tu 1.000 - 2.000 USD/thang. Xuat phat tu dau Bo xay dung De an nay?

Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong
TS Nguyen Quan, Vu truong Vu To chuc Can bo-Bo KH-CN

TS. Nguyen Quan: De an Mot so chinh sach su dung va trong dung can bo khoa hoc & cong nghe, giai doan 2006 – 2010 duoc soan thao tren nhung co so:

Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu thuc hien Ket luan Trung uong 6 khoa 9 ve KH-CN giao cho Bo KH-CN phai xay dung chinh sach ve su dung can bo KH-CN, trong dung nhan tai, va nhung chinh sach cu the doi voi nhung can bo KH-CN cong tac o nhung vung kinh te - xa hoi kho khan. Hon 40 nam qua, mac du Dang va Nha nuoc luon quan tam den doi ngu can bo KH-CN, nhung den nay, chinh sach doi voi can bo KH-CN van nam trong chinh sach chung cua he thong can bo cong chuc hanh chinh Nha nuoc, chua co nhung chinh sach uu dai cu the, dac biet doi voi nhung nha khoa hoc thuc su co tai nang, co tam huyet voi su nghiep KH-CN cua dat nuoc. Trong hoan canh dat nuoc con rat ngheo, so luong can bo KH-CN kha dong dao, neu uu dai cho toan bo doi ngu nay thi ngan sach nha nuoc khong the dap ung duoc.

Vi vay de su uu dai cua nha nuoc phat huy hieu qua, trong giai doan truoc mat, can tap trung dau tu vao hai nhom quan trong trong doi ngu can bo KH-CN; do la:

Cac nha khoa hoc duoc Nha nuoc giao nhiem vu KH-CN cap Quoc gia.

Cac nha khoa hoc tre, co trien vong duoc giao nhiem vu uom tao cong nghe, uom tao doanh nghiep tai cac truong Dai hoc cong nghe, cac Vien nghien cuu trien khai.

Con viec uu dai doi ngu can bo KH-CN noi chung la trach nhiem cua toan xa hoi, noi cach khac la phai xa hoi hoa hoat dong KH-CN, tang ty trong dau tu cho KH-CN tu cac nguon ngoai ngan sach.

Cac Vien, cac truong Dai hoc, cac to chuc KH-CN, cac Doanh nghiep va cac to chuc, ca nhan khac trong xa hoi phai cham lo cho doi ngu nay bang nhung chinh sach rieng theo mo hinh tuong tu su uu dai cua Nha nuoc tuy thuoc vao kha nang tai chinh cua minh.

Khao sat cac nuoc trong khu vuc, dac biet la Han Quoc va Trung Quoc, chung toi thay rang ho da co nhung chinh sach uu dai dac biet voi nhung co che tai chinh cung dac biet doi voi nhung nha Khoa hoc duoc Nha nuoc giao nhiem vu.

Chinh dieu nay da dua KH-CN cua cac nuoc nay tien bo rat nhanh. Chung ta hien nay dang o trong thoi ky phat trien tuong tu nhu 30 nam truoc doi voi Han Quoc, va 10 -15 nam truoc doi voi Trung Quoc nen viec hoc tap kinh nghiem cua ho la rat can thiet.

Tren nhung co so nhu vay, tu tuong chi dao cua Bo truong Bo KH-CN va lanh dao Bo trong xay dung De an nay la tao dieu kien va moi truong lam viec tot nhat trong dieu kien co the de cac nha khoa hoc duoc cong hien tai nang cua minh cho cong cuoc phat trien dat nuoc. Co nguoi cho rang “trong dung” cung chi la mot phan cua viec “su dung”, cho nen chi can noi day la mot de an ve chinh sach su dung can bo KH-CN la du. Nhung theo chung toi van phai tach rieng phan ”trong dung” can bo KH-CN nhu “cot loi chinh” cua chinh sach. Con viec su dung can bo KH-CN (ca khu vuc nha nuoc va ngoai cong lap) la nhiem vu cua toan Dang, toan dan, toan xa hoi.

  • De an co kha thi?
Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

"De an huong toi viec nha nuoc trao cho nha khoa hoc chu tri nhiem vu KH-CN cap quoc gia quyen tu chu doi voi khoan kinh phi hoat dong thuong xuyen..."

Theo nhu De an cua Bo, mot bo phan cac nha khoa hoc duoc trong dung co the co thu nhap den 1.000 – 2.000 USD/thang... Muc thu nhap nay kha hap dan, nhung thua ong, cung da co y tu mot so nha khoa hoc dau nganh “can dieu kien lam viec hon can tien”...

Neu doc ky, co the thay day la mot de an mang tinh tong the va dong bo.

Nhung giai phap cua De an nham toi mot co che dac biet : dau tu “toi nguong” cho ca 2 mat dieu kien lam viec va thu nhap, trong do quan trong la nha khoa hoc duoc tu chu dac biet ve tai chinh, khong chi la tra luong hay tang thu nhap.

Trong boi canh chua the cai cach tien luong co ban cho can bo khoa hoc thi, ngoai khoan dau tu mua sam trang thiet bi, phong thi nghiem tao dieu kien lam viec tot, de an huong toi viec nha nuoc trao cho nha khoa hoc chu tri nhiem vu KH-CN cap quoc gia quyen tu chu doi voi khoan kinh phi hoat dong thuong xuyen, trong do se co mot phan duoc su dung de tra luong va thu nhap cho chinh minh va cho cac dong nghiep cung lam viec o muc du de an tam gianh toan bo tri luc cho viec nghien cuu.

Mot phan khac, duoc su dung de tao dung moi truong lam viec tot nhat cho nha khoa hoc : hop tac quoc te (di nuoc ngoai du cac hoi nghi quoc te lien quan), mua tai lieu KH-CN can thiet ke ca mua bi quyet cong nghe va patent (sang che), moi cac nha khoa hoc nuoc ngoai cung hop tac nghien cuu, co the chi tra chi phi cho thong tin (may tinh, dien thoai, internet) phuc vu cho cong viec...

Dong thoi, khi co ket qua nghien cuu, ben canh quyen tac gia, nha khoa hoc se duoc Nha nuoc giao quyen so huu mot phan hoac toan bo doi voi san pham KH-CN. Ho co quyen chuyen giao cho doanh nghiep, hoac la tu minh lap doanh nghiep, hoac la gop von lien doanh voi cac to chuc va ca nhan de thuc hien giai doan tiep theo cua nhiem vu KH-CN, tao dieu kien nang cao thu nhap hop phap cho nha khoa hoc.

Mot trong nhung yeu to quan trong tao ra dieu kien lam viec tot cho can bo khoa hoc chinh la Nha nuoc dau tu ngan sach cho viec xay dung phong thi nghiem, mua sam trang thiet bi, dao tao can bo, mua tai lieu nghien cuu..., va ngay ca khi cac nha khoa hoc co dieu kien lam viec tot voi phong thi nghiem hien dai (vi du he thong cac phong thi nghiem trong diem duoc nha nuoc dau tu voi kinh phi 3-5 trieu USD hien nay), co nhung trang thiet bi tien tien, co nhung dong nghiep gioi phoi hop cong tac nghien cuu, duoc tao dieu kien thong thoang ve mat tai chinh de thanh quyet toan, tao dieu kien thuan loi de co the di hoc tap o nuoc ngoai... thi de bao dam nhu cau cuoc song, toi tin rang cac nha khoa hoc van can den mot thu nhap cao hon muc thu nhap trung binh tu 2-3 trieu dong/thang hien nay.

Theo toi, voi muc thu nhap khoang 1.000USD (tuong duong 15 – 16 trieu dong), cac nha khoa hoc co the tam yen tam cho cuoc song cua gia dinh de toan tam toan y dau tu cho cong tac nghien cuu.

Ngay ca mot vai nguoi hay noi “khong can tien ma chi can dieu kien lam viec tot” cuoi cung lai cung keu la luong thap qua lam sao yen tam nghien cuu co ket qua va chat luong duoc, lam sao co tien de dong le phi khi cong bo ket qua nghien cuu tren tap chi quoc te, lam sao co tien di du hoi nghi khoa hoc o nuoc ngoai!

Mot so nha khoa hoc khac lai cho rang, “De an rat hay, kip thoi va... dung cam nhung con “om” moi thuc hien duoc”. Trong qua khu, da tung co nhieu chu truong, chinh sach rat hay, song khi dua vao thuc te thi...

Su “am anh” thieu tin tuong do la co that!

Co the do 2 nguyen nhan. Trong rat nhieu nam qua, gioi KH-CN da nghe qua nhieu ve viec uu dai va trong dung nhung thuc te khong duoc bao nhieu. Cho doi qua lau da anh huong den long tin!

Nguyen nhan nua la, ngay ca khi da co chinh sach thi viec dua duoc chinh sach vao cuoc song doi hoi su phoi hop tot giua cac co quan quan ly Nha nuoc, thu tuc ruom ra, “ngang tro” cung la khau day “am anh” doi voi nhung nha khoa hoc tung lam chu nhiem de tai.

Co the noi, thuc hien Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 6, Nghi quyet Trung uong 9 khoa IX, Chuong trinh hanh dong cua Chinh phu, Bo KH-CN da di nhung buoc dau tien trong lo trinh xay dung chinh sach trong dung can bo khoa hoc. Va, Bo da nhan duoc su ung ho cua cac bo nganh, nhu Bo Noi vu, Bo Giao duc – Dao tao, Vien Khoa hoc – Cong nghe VN, dac biet la la Bo Tai chinh doi voi nhung y tuong cua De an.

Tuy du thao De an duoc nhieu cac nha khoa hoc, nha quan ly ung ho va cho day la giai phap mang tinh dot pha, nhung cung con khong it y kien ban khoan, tham chi van nghi ngo tinh kha thi cua no, nhu GS.VS Vu Tuyen Hoang, Chu tich Lien Hiep cac Hoi Khoa hoc-Ky thuat VN, cho rang mot trong nhung tro ngai de thuc hien mot chinh sach uu dai nhung nha khoa hoc co tai nang, co tam huyet la “su do ky cua chinh cac nha khoa hoc”. Vi, voi so luong nhiem vu KH-CN cap Quoc gia han che, khong phai tat ca nha khoa hoc deu duoc nhan nhiem vu, duoc huong su uu dai cao, nen khong tranh khoi su do ky cua nhung nguoi khac.

Bo KH-CN da dua ra mot De an voi nhieu de xuat tao bao nham tao dieu kien cho cac nha khoa hoc lam viec voi muc thu nhap kha cao so voi cac dinh che hien hanh ve luong bong, dai ngo cung nhieu dieu kien uu dai khac phuc vu cho cong tac nghien cuu... Vay la Bo KH-CN dinh vuot qua cac khuon kho hien hanh?

Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

"Chung toi nghi rang Thu tuong Chinh phu co du tham quyen lam thi diem doi voi nhung van de moi, do cuoc song doi hoi..."

De dap ung nhu cau thuc tien cua su nghiep phat trien KH-CN, du thao De an co mot so dieu vuot ra khoi khuon kho cua nhung qui dinh hien hanh.

Vi vay, khi De an duoc Chinh phu phe duyet, chung toi se cung voi cac bo nganh lien quan xay dung co che de cu the hoa noi dung cua De an nay va se trinh lai voi Thu tuong Chinh phu. Thu tuong se bao cao voi Uy ban Thuong vu Quoc hoi de lam thi diem trong mot giai doan nhat dinh, co the tu nay den 2010. Khi lam thi diem thanh cong chac chan Chinh phu se phai de nghi voi Quoc hoi dieu chinh lai cac van ban quy pham phap luat cho phu hop.

Va khi do, tat ca cac van de hien nay duoc coi la vuot ra ngoai khuon kho quy dinh se duoc chap nhan.

Chung toi nghi rang Thu tuong Chinh phu co du tham quyen lam thi diem doi voi nhung van de moi, do cuoc song doi hoi. Vi du, cach day may nam, Thu tuong Chinh phu da co quyet dinh thi diem mo hinh doanh nghiep KH-CN doi voi Vien May va Dung cu Cong nghiep (IMI). Den nay, theo danh gia cua toi, mo hinh nay da thanh cong.

Chinh vi vay sap toi, Chinh phu se ban hanh cac van ban quy dinh ve viec chuyen doi cac to chuc khoa hoc-cong nghe thanh doanh nghiep KH-CN tren co so kinh nghiem thi diem cua IMI, cung nhu kinh nghiem cua cac nuoc trong khu vuc, dac biet la Trung Quoc.

  • "Trong dung" nha khoa hoc dam xung phong!

De an cua Bo KH-CN neu chinh sach “trong dung” nhan tai khoa hoc... Lam sao biet nha khoa hoc nao la nguoi co thuc tai de trong dung?

Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

"Chung toi keu goi cac nha khoa hoc xung phong nhan nhiem vu nghien cuu. Thong qua dau thau, ho se duoc Nha nuoc tra song phang cong suc..."

Dung do la hai van de kho nhat khi thuc thi De an.

Gan day nhieu y kien tren cac dien dan bay to su ban khoan la trong boi canh nhieu nha khoa hoc co “nhan mac” nhung kem nang luc thuc su, nhieu tien sy “rom”, lieu co nen giao cho ho thoai mai tieu tien ngan sach hay khong? Thuc ra nguoi neu y kien do chua hieu dung tinh than cua de an.

Bo Khoa hoc va Cong nghe dau co lap ra mot danh sach vai tram nha khoa hoc co “nhan mac” mot cach “tuy hung” hoac cam tinh de giao cho ho ca mot dong tien ngan sach ma khong co bien phap de di den ket qua cua de tai. (Cong bang ma noi, hien nay trong quan ly hoat dong KH-CN da han che rat nhieu tinh trang vi nguoi ma de ra cong viec, de ra to chuc; cu “nha khoa hoc” co du hoc vi, hoc ham la duoc uu ai giao chu tri de tai cap nha nuoc, ma phan nhieu de tai lai do chinh ho de xuat de ho co the lam duoc, chu chua chac da dap ung thiet thuc nhu cau cuoc song).

Voi de an nay, hang nam nha nuoc se lua chon cac huong uu tien (khoang 10-20 nhiem vu KH-CN cap Quoc gia), xuat phat tu yeu cau thuc tien cua dat nuoc, nhu cau cua doanh nghiep, nhu cau an ninh quoc phong (vi du : vac- xin H5N1, trai cay co mui khong hat xuat khau, chip dieu khien, ro bot cong nghiep….) Sau do, nha nuoc se keu goi cac nha khoa hoc co tai nang, co khat vong cong hien cho su nghiep cong nghiep hoa-hien dai hoa, xung phong nhan nhiem vu.

Tat ca nhung nguoi dam nhan nhiem vu se duoc tao dieu kien thuan loi de tham gia dau thau mot cach song phang theo quy dinh chung, tu do se tuyen chon duoc nguoi xung dang nhat.

Nghia la tu ca hai phia: Nha nuoc xac dinh nhiem vu, tin tuong giao nhiem vu cho nha khoa hoc, giao quyen tu chu kinh phi cho nha khoa hoc, con nha khoa hoc xung phong nhan nhiem vu, cam ket su thanh cong voi nha nuoc va tu khang dinh nang luc cua minh, trach nhiem cua minh doi voi dat nuoc.

Neu khong hoan thanh nhiem vu do nang luc yeu kem, do thieu trung thuc, do thieu trach nhiem se phai boi hoan kinh phi cho nha nuoc (boi hoan nhu the nao se co quy dinh cu the doi voi tung de tai ) va dac biet la se khong duoc tiep tuc nhan de tai nghien cuu khac trong mot so nam sau. Khi do chac chan nhung nha khoa hoc “rom” se khong dam nhan nhiem vu do Nha nuoc dat hang, khong du nang luc de co the dau thau binh dang va song phang, va duong nhien se khong the gianh duoc nhiem vu cap quoc gia.

Chung toi hy vong rang trong qua trinh thuc thi De an nay, cac nha khoa hoc se hien ke cho Bo KH-CN, cho Chinh phu nhung cach lam hay trong viec het suc he trong la: lua chon duoc “dung viec, dung nguoi”.

De an khi moi dua ra da nay sinh nhieu y kien khac nhau tu gioi khoa hoc. Nhieu y kien de dat tinh kha thi khi ap dung vao thuc te. Bo KH-CN da tien lieu den tinh hinh nay?

Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

"Chi khi nao khac phuc duoc su do ky thi moi tao ra duoc su dong thuan trong gioi khoa hoc..."

Theo toi, kho khan dau tien chinh la “su do ky trong gioi khoa hoc” ma GS.VS Vu Tuyen Hoang da de cap den trong hoi thao cua Lien Hiep cac Hoi Khoa hoc-ky thuat VN, va trong trong phien hop Hoi dong Chinh sach KH-CN Quoc gia khi dong gop y kien cho du thao De an nay.

Chi khi nao khac phuc duoc su do ky thi moi tao ra duoc su dong thuan trong gioi khoa hoc, va dac biet la cua xa hoi trong viec chap nhan su "chenh lech thu nhap hop ly".

Tiep den la su phoi hop dong bo, tich cuc cua cac bo nganh lien quan trong viec xac dinh cac nhiem vu KH-CN cap quoc gia cua bo minh, cua nganh minh va tao dieu kien cho cac nha khoa hoc trong linh vuc cac bo nganh quan ly tham gia vao viec thuc hien nhiem vu do, khac phuc tinh trang lam cac nha khoa hoc nan chi boi nhung thu tuc ruom ra va nhung tro ngai khong dang co.

Vi du, trong co che quan ly can bo cong chuc hien nay co nhung rang buoc ma chung ta khong de gi vuot qua nhu viec dieu dong ho tu nhieu co quan khac nhau tham gia vao cac nhiem vu cap quoc gia chang han. Cuoi cung, mot viec khong de dang gi la che tai xu ly nhung nguoi khong hoan thanh nhiem vu.

Tat nhien, chung toi hieu,trong nghien cuu khoa hoc luon co su mao hiem, co do rui ro, khong the doi hoi 100% deu phai co ket qua. Vi vay theo toi, neu nhu so nhiem vu cap quoc gia duoc thuc hien thanh cong khoang 50%, tham chi la 25%, da la dieu dang mung. Con voi nhung nguoi loi dung chinh sach nay de muu loi ca nhan thi phai xu ly.

Do la dieu se phai dat ra khi xay dung chinh sach cu the cho De an.

Xin cam on ong!

  • Tran Sinh ( thuc hien)
Viet Bao
Comment :Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
Science and Technology Ministry to apply the "Volunteers"
China, working conditions, the Ministry of Science and Technology, scientific research, scientists, facilitating, the task , in particular, proposals, policies, state officials, for, to
Ministry of Science and Technology (Science and Technology) will apply its "volunteers" the task of scientific research and incentives to facilitate the "volunteers" ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Khoa học-Công nghệ áp dụng cơ chế “xung phong”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Khoa học-Công nghệ áp dụng cơ chế “xung phong” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Khoa hoc Cong nghe ap dung co che xung phong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet nam trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0