Bao cao hien trang moi truong Thieu he thong chua chat luongCong tac thuc hien bao cao thuc trang moi truong nuoc ta chua hieu qua. Nam nhieu nhat co khoang 80% tinh, thanh nop bao cao. Nam it nhat: khoang 60%. Thong ke nay duoc dua ra trong hoi thao tong ket muoi nam cong tac xay dung bao cao hien trang moi truong, dien ra vao sang nay (26/8) tai Ha Noi.

Bao cao hien trang moi truong Thieu he thong chua chat luong

Khoi - mot trong nhung nguyen nhan gay tac dong xau den moi truong.

Mot trong nhung muc tieu quan trong cua viec xay dung bao cao hien trang moi truong la cung cap thong tin nham nang cao nhan thuc va hieu biet cua cong dong xa hoi ve tinh hinh moi truong; khuyen khich va thuc day viec xay dung, trien khai va nhan rong cac mo hinh cong dong tham gia bao ve moi truong, nham thuc hien muc tieu xa hoi hoa cong tac bao ve moi truong.
Nhung nam qua, mot so it bao cao cua cac tinh, thanh neu bat duoc tinh hinh moi truong cua dia phuong minh va buoc dau danh gia so bo duoc moi quan he giua phat trien kinh te-xa hoi-moi truong va suc khoe cua cong dong. Cac bao cao tung buoc cung cap thong tin, du lieu tin cay ve hien trang va dien bien moi truong o dia phuong va toan quoc.

Tuy nhien, viec cung cap thong tin ve moi truong cho cac tang lop xa hoi thong qua cac bao cao nay moi chi bat dau trong thoi gian gan day, chua dat duoc muc tieu de ra. Nhieu tinh, thanh khong lap bao cao hien trang moi truong hang nam theo quy dinh cua Bo Tai nguyen-Moi truong (TN-MT). Tinh trang nop bao cao cham xay ra thuong xuyen. Co tinh, thanh hai nam lien khong lap bao cao nay. Noi dung va cac trinh bay cua bao cao khong theo khuon kho thong nhat, khong ap dung mo hinh ""Ap luc-hien trang-tac dong-dap ung""; khong thong nhat cac chi thi, tieu chi, chi tieu moi truong nen gay kho khan cho viec tong hop danh gia trang thai moi truong cua cac dia phuong. Tham chi nhieu so lieu khong cap nhat, khong he thong nen kho danh gia duoc xu the.

De tong hop thong tin vao Bao cao Moi truong toan cau (GEO) giai doan 1998-2001, Chuong trinh Moi truong Lien Hop Quoc (UNEP) da chu tri huong dan va to chuc cho bay nuoc khu vuc chau A-Thai Binh duong xay dung bao cao tong hop ve hien trang moi truong quoc gia. Bao cao cua Viet Nam da duoc UNEP danh gia la dien hinh trong khu vuc.

Nhung nam 2002, 2003, 2004 Viet Nam cung da hoan thanh ba bao cao (tong hop ve moi truong Viet Nam, moi truong nuoc Viet Nam, bao cao chu de ve rac thai).

Ngoai ra, cac thong tin ve hien trang moi truong cua Viet Nam cung da duoc tong hop chung vao mot so bao cao cua khu vuc va quoc te khac.

Co y kien cho rang, kinh phi cho viec lap bao cao hien trang moi truong chua dua vao ngan sach cac dia phuong, hoac neu co thi cung khong du phuc vu cho viec lap bao cao co chat luong. Ve van de nay, thu truong Bo TN-MT Pham Khoi Nguyen cho rang nhung nam qua, Bo TN-MT khong he tiec tien dau tu cho viec lap bao cao hien trang moi truong co chat luong, tham chi con xin nhieu du an ho tro kinh phi de lap bao cao chat luong hon.

Theo Thu truong Pham Khoi Nguyen, nen lap bao cao hien trang moi truong theo ke hoach nam nam mot lan, thay vi muoi nam nhu hien nay. Thu truong Nguyen cung luu y: Cac bao cao cua ta chua chu trong dua da dang sinh hoc vao, mac du Viet Nam duoc danh gia la dat nuoc co da dang sinh hoc vao bac nhat the gioi.

Thu truong Pham Khoi Nguyen cung nhan manh: Quan trac moi truong co vai tro rat quan trong, can tap trung vao dau tu phat trien he thong mang luoi tram quan trac, dac biet la o cac dia phuong. Du hinh thanh som mang luoi quan trac moi truong song cac diem quan trac con it (22 tram voi gan 300 diem phan bo tren dia ban 45 dia phuong, tap trung chu yeu vao cac diem nong ve moi truong nhu cac do thi lon, cac vung sinh thai dac biet nhay cam ve moi truong); mot so diem chua mang tinh dai dien; tan suat quan trac con thua va cac thong so quan trac, thanh phan moi truong duoc quan trac con thieu. Vi vay, cac du lieu quan trac moi truong thu thap va tong hop vao bao cao hien trang moi truong chua dap ung day du cac yeu cau de ra.

Theo GS TSKH Pham Ngoc Dang (Trung tam Ky thuat Moi truong Do thi va Khu cong nghiep), de thuc su co gia tri, bao cao hien trang moi truong can "di xa hon viec mo ta moi truong ly-sinh va trinh bay don thuan cac du lieu moi truong". Theo GS Dang, truoc het, bao cao phai bao gom viec phan tich hien trang va cac xu huong trong moi truong va cac he qua cua chung; phai danh gia va the hien duoc cac moi lien quan va tac dong cua nhung xu huong nay den suc khoe cua con nguoi, den nen kinh te va cac he sinh thai; phai danh gia duoc cac dap ung hien tai va tiem nang xa hoi doi voi cac van de moi truong dang ton tai.

Chat luong moi truong Viet Nam dang xuong cap!

Moi truong dat: Co xu the thoai hoa do xoi mon, rua troi, mat chat huu co; kho han, sa mac hoa, ngap ung, lu; truot, sat lo dat; man hoa, phen hoa... dan den nhieu vung dat bi can coi, khong con kha nang canh tac va tang dien tich dat bi hoang mac hoa.

Moi truong nuoc: Chat luong nuoc o thuong luu cac con song con kha tot nhung vung ha luu phan lon bi o nhiem, nhieu noi o nhiem nghiem trong. Chat luong nuoc suy giam manh: nhieu chi tieu nhu BOD, COD, NH4, tong N, tong P cao hon tieu chuan cho phep nhieu lan. Nuoc ngam o mot so vung, dac biet la mot so khu cong nghiep va do thi co nguy co can kiet vao mua kho va o mot so noi da co dau hieu bi o nhiem do khai thac bua bai va khong dung ky thuat.

Moi truong khong khi: Chat luong khong khi o Viet Nam noi chung con kha tot, dac biet la o nong thon va mien nui. The nhung van de bui lai dang tro thanh van de cap bach o cac khu do thi va cac khu cong nghiep. Viec gia tang cac phuong tien giao thong cung dang gay o nhiem khong khi o nhieu noi. Nong do chi, khi CO kha cao, truc tiep gay hai den suc khoe cua nhung nguoi tham gia giao thong. Nhieu vu chay rung gan day lam suy giam chat luong khong khi va gay ra mot so hien tuong thien nhien khong binh thuong khac.

Moi truong do thi va cong nghiep: O nhiem do he thong tieu nuoc, thoat nuoc lac hau, xuong cap nhanh. Nang luc thu gom chat thai ran con thap kem; chat thai nguy hai chua duoc thu gom va xu ly theo dung quy dinh. Trong khi do, bui, khi thai, tieng on... do hoat dong giao thong van tai noi thi va mang luoi co so san xuat quy mo vua va nho cung voi ha tang ky thuat do thi yeu kem, khong theo kip voi su gia tang dan so da lam nay sinh cac van de bat cap ve mat xa hoi va ve sinh moi truong do thi.

Moi truong lao dong, dan so va moi truong: Nhieu khu vuc san xuat khong dam bao tieu chuan ve sinh an toan lao dong, gia tang ty le mac benh nghe nghiep. Dan so Viet Nam thuoc loai dong tren the gioi, gay ap luc rat lon len moi truong.

Moi truong nong thon va mien nui: Voi hon 75% dan so song o nong thon mien nui, song ty le ho xi hop ve sinh chi chiem 28-30%. So ho duoc cung cap nuoc sach chi dat khoang 50% do cac hu tuc lac hau, cach song thieu ve sinh. Nan chat pha rung lam nuong ray, o nhiem moi truong cac lang nghe, lam dung hoa chat trong canh tac nong nghiep cung gop phan lam suy thoai dat canh tac, o nhiem nguon nuoc va suy giam da dang sinh hoc.

Rung va do che phu tham thuc vat: Do che phu rung tang nhung chat luong rung chua duoc cai thien, van tiep tuc bi suy giam. Rung tu nhien dau nguon va rung ngap man bi tan pha nghiem trong.

Da dang sinh hoc: Viet Nam la mot trong muoi quoc gia co da dang sinh hoc thuoc dang cao nhat tren the gioi. Tuy nhien, nhung nam gan day, da dang sinh hoc nuoc ta bi suy giam manh do chay rung, do chuyen doi muc dich su dung dat dai, lam thu hep noi cu tru cua cac giong loai. Nan khai thac va danh bat qua muc, buon ban trai phep dong vat, thuc vat quy hiem van tiep dien...

Moi truong bien ven bo: Viet Nam co bo bien dai hon 3.200km nhung trong vong 20 nam qua, dien tich rung ngap man nuoc ta giam hon mot nua. Lu quet, trieu cuong, song bien dan toi sat lo bo bien lam cho cac loai sinh vat bi mat noi cu tru, suy giam manh ve chung loai va so luong.

  • Kieu Minh

Viet Bao

Video nổi bật

Khi bạn cần động lực, hãy xem video này
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Viet Nam, Ha Noi, bao cao hien trang, da dang sinh hoc, cung cap thong tin, dac biet la, duoc dua ra, Pham Khoi Nguyen, khu cong nghiep, moi truong, chat luong, he thong, quan trac, mot so, danh gia, thanh

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo hiện trạng môi trường: Thiếu hệ thống, chưa chất lượng!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo hiện trạng môi trường: Thiếu hệ thống, chưa chất lượng! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao hien trang moi truong Thieu he thong chua chat luong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao hien trang moi truong Thieu he thong chua chat luong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao hien trang moi truong Thieu he thong chua chat luong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Moi truong trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Moi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0