An toan ve sinh lao dong Con nhieu lo hongO nhiem moi truong lao dong co anh huong ro ret den suc khoe con nguoi va ngay cang gia tang. Do tien trinh phat trien kinh te, thay bang viec cac DN su dung cong nghe co dien gay o nhiem moi truong nhu: bui, khoi, khi, tieng on bat dau giam thi lai xuat hien nhung yeu to moi nhu: dien tu truong, buc xa ion hoa hay dung cac chat dong vi phong xa de can, do, dong, dem... trong viec su dung may moc, cong nghe hien dai.

Trong khuon kho Tuan le quoc gia ve An toan ve sinh lao dong va phong chong chay no lan thu 10 do Tong Lien doan lao dong VN to chuc dien ra tu ngay 16/03 den 22/03, PGS.TS Le Van Trinh, Vien truong Vien nghien cuu Khoa hoc hoc Ky thuat Bao ho Lao dong chia se voi ban doc TS xung quanh van de nay.

O nhiem nhiet chua duoc canh bao dung muc

Mo ta anh.

PGS.TS Le Van Trinh: Tieu chuan cua Nha nuoc ve moi truong lao dong van chua hoan chinh dac biet la yeu to o nhiem nhiet it duoc quan tam. Anh: Ngoc Huyen

Theo ket qua nghien cuu moi day cua Vien nghien cuu Khoa hoc hoc Ky thuat Bao ho Lao dong, trong moi truong lao dong cua hon 1 nghin co so san xuat cong nghiep, tieu thu cong nghiep duoc kiem tra da cho thay ty le bi o nhiem chiem toi 68 den 72%. Dac biet la van de o nhiem nhiet chiem 68%, o nhiem bui gan 20% va o nhiem hoi khi doc hai 17%, xin ong cho biet nhan dinh ve tinh trang nay?

PGS.TS Le Van Trinh, Vien truong Vien nghien cuu Khoa hoc hoc Ky thuat Bao ho Lao dong: Qua khao sat, nhiet do khong khi ben trong cac co so san xuat cong nghiep thuong cao hon ben ngoai tu 1,5 - 6 do C, thuoc cac loai hinh san xuat vua va nho, det may, da giay, co khi, dien... Va do am tuong doi luon tren 75%, nhat la cac co so che bien thuy san, thuc pham, do am thuong xuyen cao hon 80%.

Duoi nhiet do binh thuong, hoi doc, bui... hoat dong duoi tieu chuan cho phep. Nhung duoi tac dong cua nhiet va do am cao se lam cho khi doc, khoi bui... vuot tieu chuan cho phep gay cho nguoi lao dong co cam giac kho chiu, met moi, giam nang xuat lao dong. Ngoai ra, nhiet do nong se lam cho he tuan hoan va ho hap cua nguoi hoat dong nhanh hon lam cho hoi doc, khoi bui xam nhap vao cac bo phan trong co the nhieu hon.

Hien nay, tieu chuan cua Nha nuoc ve moi truong lao dong van chua hoan chinh dac biet la yeu to o nhiem nhiet it duoc quan tam. Hon nua, do tien trinh phat trien kinh te, thay bang viec cac DN su dung cong nghe co dien gay o nhiem moi truong nhu: bui, khoi, khi, tieng on bat dau giam thi lai xuat hien nhung yeu to moi nhu: dien tu truong, buc xa ion hoa hay dung cac chat dong vi phong xa de can, do, dong, dem... trong viec su dung may moc, cong nghe hien dai.

Van de o nhiem moi truong lao dong hien nay dang bi buong long, phai chang cac nganh chuc nang chua quan tam dung muc?

Cach day 5 nam, co 3 tau nhap thep vun, Bo Tai nguyen-Moi truong (TN-MT) da de nghi chung toi tham gia tham dinh. Khi xuong hien truong, chung toi thay do la mot loat sat phe lieu cu voi nhung loai hoa chat ben trong khong ro nguon goc. De phan tich nhung hoa chat nay rat ton kem. Chung toi de nghi khong the nhap duoc. Mac du, luc do phia Tong Cong ty thep, Cong ty Gang thep Thai Nguyen da de nghi xin nhap do thieu nhien lieu va hang loat cong nhan dang nghi viec.

La mot trong nhung co quan cua Tong Lien doan Lao dong VN chuyen cham lo van de cong an, viec lam cho nguoi lao dong, nhung khong phai vi cai loi truoc mat cua nguoi lao dong ma de hai ho suot ca cuoc doi. Giai phap cua chung toi la tai xuat ba tau phe lieu do tra lai nha cung cap. Cau chuyen nay cho thay, khong phai co quan chuc nang thieu kien quyet trong cac van de lien quan den an toan ve sinh lao dong.

Theo ket qua khao sat, benh thuong gap va benh co ty le cao nhat o nguoi lao dong la cac benh co lien quan den moi truong o nhiem nhu: viem mui, viem xoang, viem phe quan, viem phoi chiem 40, 26%; cac benh duong tieu hoa chiem 14,35%, benh co xuong khop chiem 12%... Vay nguyen nhan cua tinh trang nay ra gi?

Theo quy dinh cac DN phai bao cao thong ke dinh ky mot nam mot lan ve viec do dac, danh gia, giam sat tac dong cua moi truong trong do co moi truong lao dong va bao cao len cap tren. The nhung, so luong cac DN bao cao moi chi dat 10% va con so tai nan lao dong cung rat it va khong day du. Khi chung toi trinh bay o cac hoi thao quoc te cac nuoc da rat ngac nhien tai sao con so tai nan lao dong cua VN it the.

Ngoai ra, hau nhu cac DN khong thuc hien day du, to chuc kham suc khoe dinh ky cho nguoi lao dong theo quy dinh moi nam mot lan. Ben canh do, van de huan luyen ve sinh an toan cho nguoi lao dong cung bi cac DN bo qua hoac khong duoc to chuc thuong xuyen va day du.

Che tai xu phat chua nghiem

Nhung quy dinh ve tieu chuan cua Nha nuoc deu co day du, vay tai sao cac DN van vi pham?

Luc luong thanh tra, kiem tra giam sat nhung van de nay con rat mong. Hay doi voi luc luong thanh tra an toan lao dong cung vay, khi ho kiem tra cac DN con qua nhieu van de ve lao dong, bao hiem... thi van de moi truong an toan lao dong hau nhu bi "bo ngo" hoac lam sau.

Doi voi can bo Hai quan de cho nguoi ta biet duoc loai hang nao la cam, loai hang nao khong cam khong he don gian, ban than nhung don vi giam sat ky thuat ay nang luc van con han che trong viec danh gia, chua ke mot so it chung ta khong tan tam voi cong viec hoac thoai hoa bien chat.

Ngay ca cac loai thiet bi may moc de kiem dinh giam sat ky thuat cung rat thieu. Bai hoc dien hinh la viec nhap khau gan 7 tan thep phe lieu cua cac DN nam 2007, nhap nhung thung phe lieu dap bep nhung khong biet ben trong da dung loai hoa chat gi! thu nghi neu so phe lieu nay dem nau len se rat nguy hai khong chi cho nguoi lao dong ma con cho dan cu ca vung xung quanh nua. Vi vay, Bo TN-MT da kien quyet khong cho nhap la dung.

Trong khi do, quy dinh cua chung ta khong ro rang loai thep phe lieu nao thi duoc nhap, loai nao khong duoc nhap. Do vay, ve phia doanh nghiep nhap phe lieu thi ho chi tinh den loi ich kinh doanh cua ho nen ho van lam.

Nhung ngoai quy dinh cua Nha nuoc chung ta con co nhung che tai xu phat, vay tai sao cac co quan chuc nang khong phat nang ho de khong tai pham tinh trang nay?

Che tai xu phat cua chung ta cung chua nghiem. Cu the, quy dinh hinh phat doi voi mot co so san xuat gay o nhiem nuoc thai ra mot dong song cao nhat la 20 trieu dong. Trong khi, de lam he thong xu ly nuoc cua nha may nay het tu 2-3 trieu USD, va DN nay chi dau tu vao VN co 25 nam. Neu lam bai toan kinh te DN do san long moi nam nop 20 trieu trong 25 nam thay bang viec xay dung he thong xu ly nuoc thai do.

Mo ta anh.

Hien nay o nuoc ta chua co mot nguoi lao dong nao dam su dung quyen lao dong cua minh. Tuc la quyen tu choi khong lam viec o nhung noi co nguy co rui do cao va bi o nhiem moi truong. Anh mang tinh minh hoa. Nguon: VNN

Hay van de mua bao hiem xa hoi cho nguoi lao dong, da co DN, co so SX no 2 ty dong khong mua bao hiem cho nguoi lao dong chiu khung hinh phat la 10 trieu. Do vay, cac DN san sang dung 2 ty dong nay sinh lai de nop 10 trieu tien phat. Neu khong co rui ro lao dong xay ra thi nguoi lao dong khong he biet va khi co su co xay ra cac co quan bao hiem vao cuoc moi biet cac co so nay khong dong bao hiem!.

Hien VN co 6.000 nha may Bo Tai nguyen Moi truong dua vao danh sach do phai di doi, nhung ho chua chiu di doi ma cung co che tai quyet liet de ep ho di doi dau?. Do vay, nguoi lao dong phai "song chung" voi o nhiem.

Tuy nhien, phap luat khong the quy dinh chi li tung thu mot, ma no doi hoi su dong bo tu tren xuong duoi, tu che do chinh sach quy pham den tieu chuan xuong doi ngu can bo roi den co so vat chat, thiet bi may moc tat ca nhung khau ay van con bi khiem khuyet.

Quyen tu choi khong lam viec noi co nguy co rui do cao

Nan nhan cua nhung "lo hong" nay la nhung nguoi dan ngheo, vay ho phai lam gi de bao ve quyen loi cua ho khi lam viec trong dieu kien moi truong o nhiem nay?

Quyen va trach nhiem cua nguoi dan lao dong da duoc quy dinh rat ro trong luat lao dong gom 1 chuong, 14 dieu. Nhung hien nay o nuoc ta chua co mot nguoi lao dong nao dam su dung quyen lao dong cua minh. Tuc la quyen tu choi khong lam viec o nhung noi co nguy co rui do cao va bi o nhiem moi truong!.

Trong mot lan vao tham nha may san xuat xi mang cua mot dia phuong bi o nhiem rat nang dac biet la phan xuong dong bao. Khong khi trong xuong bui den muc khong nhan ra dau la cong nhan nu, dau la cong nhan nam. Toi hoi mot cong nhan ho co biet bui, co biet o nhiem nhung ho tra loi co thay chet dau, neu khong di lam lay dau ra tien nuoi vo con. Nhan thuc cua ho rat don gian!.

Nhung neu muon doi hoi quyen loi thi tat ca cong nhan cua DN do phai dinh cong thi moi giai quyet duoc. Co hai loai dinh cong, dinh cong ve quyen tuc la nguoi su dung lao dong da vi pham ve quyen thi nguoi cong nhan co quyen dung lam viec (co trong luat) va dinh cong ve loi ich cua nguoi lao dong ma nguoi su dung lao dong da vi pham theo quy dinh.

Nhung mot diem nua la luat cua chung ta khong ro rang va gay phien ha nhieu.

Neu nhu viec thuc hien cac quy dinh ve ve sinh an toan lao dong cua cac DN con yeu kem, nguoi lao dong lam viec trong moi truong doc hai co the trong cho vao bao hiem xa hoi?

Nha nuoc co che do bao hiem cho nhung nguoi bi mac benh nghe nghiep lam viec o nhung noi nguy hiem, doc hai gay ra. Phai qua cac khau kham benh co Hoi dong giam dinh y khoa, tuy vao phan tram mat kha nang lao dong do ma Nha nuoc phai ho tro cho nguoi lao dong do mot khoan tien cho den khi ho mat het kha nang lao dong.

Hien nay, VN moi co 25 benh nghe nghiep duoc Nha nuoc bao hiem. Cac benh nghe nghiep chu yeu ma nguoi lao dong mac phai la: bui phoi Silic, diec nghe nghiep va viem phe quan man tinh.

O cac nuoc Chau Au co tu 90 - 100 benh duoc bao hiem, Trung Quoc co 119 benh trong khi VN moi chi co 25 benh trong do co 4 benh moi duoc giam dinh nam 2007. Tuy nhien, khau xac dinh benh nghe nghiep de duoc bao hiem cua chung ta van con cham.

  • Ngoc Huyen (thuc hien)
Viet Bao

Video nổi bật

Nhan sắc xinh đẹp của nữ Bộ trưởng Crimea gây 'bão' mạng
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Khoa Học NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: TS Le Van Trinh, tien trinh phat trien kinh te, chat dong vi phong xa, vien nghien cuu khoa hoc, o nhiem moi truong, co so san xuat, an toan lao dong, nguoi lao dong, nhieu lo hong, o nhiem nhiet, dien tu truong, van de, bao hiem, quy dinh, cho nguoi, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: An toàn vệ sinh lao động: Còn nhiều lỗ hổng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet An toàn vệ sinh lao động: Còn nhiều lỗ hổng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin An toan ve sinh lao dong Con nhieu lo hong

Nhan xet, hay lien he ve tin An toan ve sinh lao dong Con nhieu lo hong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet An toan ve sinh lao dong Con nhieu lo hong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0