10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009

10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhung su kien KH-CN noi bat nam 2009 do Cau lac bo Nha bao Khoa hoc - Cong nghe (KH-CN) binh chon.

Linh vuc co che chinh sach

Mo ta anh.
Thu truong Bo Tai nguyen-Moi truong
Nguyen Van Duc tai Le cong bo
1. Ket luan cua Bo Chinh tri ve “Bao cao kiem diem tinh hinh thuc hien Nghi quyet Trung uong 2 (Khoa VIII) ve khoa hoc cong nghe va nhiem vu, giai phap phat trien khoa hoc va cong nghe tu nay den nam 2020”

Ngay 1-4, Bo Chinh tri da ra Thong bao ket luan so 234-TB/ T. U ve “ Bao cao kiem diem tinh hinh thuc hien Nghi quyet TU 2 (Khoa VIII) ve khoa hoc cong nghe va nhiem vu giai phap phat trien khoa hoc va cong nghe tu nay den nam 2020”. Muc tieu cua nganh khoa hoc va cong nghe den nam 2020: Xay dung duoc mot nen khoa hoc va cong nghe co trinh do trung binh tien tien trong khu vuc; ve co ban co kha nang tu chu nhung cong nghe tien tien then chot trong cac linh vuc chinh cua nen kinh te; tro thanh dong luc truc tiep dua nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

2. Thong qua chu truong xay hai nha may dien hat nhan

Ngay 25-11, Quoc hoi khoa XII chinh thuc thong qua Nghi quyet ve chu truong dau tu du an dien hat nhan tai tinh Ninh Thuan. Cu the, quyet dinh chu truong dau tu du an dien hat nhan Ninh Thuan gom hai nha may, moi nha may co hai to may de cung cap dien cho he thong dien quoc gia, gop phan phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc va tinh Ninh Thuan. Nha may dien hat nhan Ninh Thuan 1 dat tai xa Phuoc Dinh, huyen Ham Thuan Nam va nha may dien hat nhan Ninh Thuan 2 dat tai xa Vinh Hai, huyen Ninh Hai voi cong suat moi nha may 2.000MW.

Mo ta anh.
Mo hinh nha may dien hat nhan tai Ninh thuan

Ve lo trinh thuc hien, nha may dien hat nhan Ninh Thuan 1 se duoc khoi cong vao nam 2014 va dua to may dau tien van hanh vao nam 2020. Rieng thoi diem khoi cong nha may dien hat nhan Ninh Thuan 2, can cu tinh hinh thuc te Chinh phu se bao cao de Quoc hoi quyet dinh.

Linh vuc nghien cuu co ban

3. San xuat thanh cong vaccine H1N1 trong phong thi nghiem

Sau hon 5 thang lam viec, nhom nghien cuu Vien Pasteur TP Ho Chi Minh da cho ra doi me vaccine cum A/H1N1 dau tien. Nhung thu nghiem lam sang tren dong vat cho thay, day la loai vaccine co tinh hieu qua va do an toan cao. TS Cao Thi Bao Van, Vien pho Vien Pasteur TP Ho Chi Minh, day la loai vaccine duoc san xuat bang ky thuat nuoi cay tren te bao. Cong nghe nay co uu the vuot troi so voi quy trinh co dien san xuat vacxin cum tren trung ga co phoi. Voi uu diem cua cong nghe nay, nha san xuat co the san xuat mot luong vaccine lon nhanh chong ma khong phu thuoc vao nguon trung ga sach. Hien lo vaccine dau tien dang duoc tai nhom nghien cuu Vien Pasteur TP Ho Chi Minh tien hanh cac thu nghiem danh gia tien lam sang. Thoi gian de loai vaccine nay duoc su dung dai tra se phu thuoc vao thoi gian thu nghiem.

4. Cong bo Kich ban bien doi khi hau va nuoc bien dang cua Viet Nam

Mo ta anh.

Ban do pham vi ngap cua dong bang song Cuu Long theo kich ban nuoc bien dang 1m cua Bo Tai nguyen - moi truong VN

Cac kich ban BDKH, nuoc bien dang cho Viet Nam trong the ky 21 da duoc xay dung theo cac kich ban phat thai khi nha kinh cao va trung binh. Kich ban hai hoa nhat la kich ban trung binh duoc kien nghi cho cac bo nganh va dia phuong lam co so de trien khai. Theo kich ban noi tren, vao cuoi the ky 21, nhiet do nuoc ta co the tang 2,3 do C so voi trung binh thoi ky 1980-1999. Muc tang nhiet do dao dong tu 1,6 den 2,8 do C o cac vung khi hau khac nhau. Luong mua nam va luong mua mua mua o tat ca cac vung khi hau deu tang, mua kho co xu huong giam.

Hang chuc nha khoa hoc thuoc Bo Tai nguyen - Moi truong, Nong nghiep va Phat trien nong thon, DH Quoc gia Ha Noi, Vien KH-CN Viet Nam, Lien hiep cac Hoi Khoa hoc ky thuat Viet Nam… da hop tac voi nhau de hoan thanh kich ban.

Linh vuc nghien cuu ung dung

5. Lan dau tien Viet Nam cung cap dich vu 3G

Voi viec mang di dong dau tien o Viet Nam la VinaPhone chinh thuc cung cap cac dich vu 3G, mang di dong the he thu 3 (third-generation technology) chinh thuc co mat o Viet Nam. Day la phat sung dau tien mo man cho viec ung dung cong nghe 3G von duoc cho la khoi day nhieu tien ich giai tri, ung dung cho dien thoai di dong, va phat trien mang bang rong khong day. Viec cung cap dich vu nay con hua hen cuoc dua cong nghe voi cac nha cung cap dich vu khac, va nguoi tieu dung la nguoi duoc huong loi nhieu nhat. Sau khi VinaPhone chinh thuc cung cap dich vu 3G vao giua thang 10 vua qua, MobiFone, Viettel va lien danh Hanoi Telecom - EVN Telecom cung se som cung cap dich vu nay.

6. Robot Viet Nam gay tieng vang lon o thi truong quoc te

TOPIO, robot danh bong ban mang hinh dang nguoi dau tien va duy nhat tren the gioi
TOPIO, robot danh bong ban mang hinh dang nguoi dau tien va duy nhat tren the gioi

Nam 2009, mot lan nua, TOPIO, robot danh bong ban mang hinh dang nguoi dau tien va duy nhat tren the gioi do Cong ty co phan Robot TOSY cua Viet Nam nghien cuu va che tao tiep tuc gay duoc su chu y khi tham du cac trien lam quoc te ve robot. Nam 2007, TOPIO phien ban 1 da xuat hien tai IREX 2007 (trien lam ve robot tai Tokyo, Nhat Ban). Day la lan dau tien Viet Nam co robot dang nguoi tham du cuoc trien lam robot co quy mo lon nhat the gioi va gay duoc su chu y cua cong dong the gioi. Khong chi co TOPIO, hang loat cac robot cong nghiep do TOSY san xuat khi tham du cac trien lam lon cung gay duoc su chu y. Hang loat hop dong dat hang tu Duc, Australia, Nhat Ban... da duoc ky ket.

7. Viet Nam co tram thu anh ve tinh ENVISAT dau tien chau A

Tram thu anh ve tinh Viet Nam chinh thuc hoat dong sang 9-7. Viet Nam la nuoc dau tien o chau A co tram thu anh ve tinh ENVISAT. Tram thu anh ve tinh la hang muc quan trong nhat cua du an Xay dung He thong giam sat Tai nguyen va Moi truong tai Viet Nam (ENRMS). Tram thu anh ve tinh la tram thu thu 5 trong khoi ASEAN va la tram thu hien dai, duoc lua chon lap dat cac thiet bi ky thuat su dung cong nghe moi nhat cua EADS - Tap doan Hang khong va Vu tru quoc phong Phap. Tram thu anh ve tinh Viet Nam la tram thu dau tien o chau A thu duoc anh ve tinh ENVISAT. Hien nay, anh ve tinh ENVISAT chi thu duoc o chau Au.

8. Techmart ASEAN + 3

Mo ta anh.
Bo truong Bo KHCN Hoang Van Phong tai Techmart Vietnam ASEAN+3

Techmart Vietnam ASEAN+3 la mot hoi cho lon nhat boi co su co mat cua mot so nuoc trong khoi ASEAN va ba nuoc doi thoai la Trung Quoc, Nhat Ban va Han Quoc. So don vi trong nuoc tham gia len toi con so kho tin: 651, trong do co 46 vien va cac trung tam nghien cuu phat trien, 14 truong dai hoc, 10 chuong trinh trong diem cap Nha nuoc va 542 doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te khac nhau cung voi 39 so khoa hoc va cong nghe. 778 gian hang duoc trinh bay gon gang ma trang trong, chao ban gan 3.000 cong nghe, thiet bi, giai phap phan mem va dich vu. Ve phia nuoc ngoai co 49 gian hang cua 51 don vi cac nuoc Malaysia, Thai Lan, Indonesia, Philippines, Lao, Trung Quoc, Nhat Ban, gioi thieu mot cach chon loc nhung cong nghe co gia tri cao, phu hop voi hoan canh nuoc ta.

Lan dau tien, 160 de tai thuoc Chuong trinh khoa hoc va cong nghe cap nha nuoc co dip co xat voi thuc te de rut kinh nghiem, de tai nao la thiet thuc va can trien khai (thong qua su quan tam cua cac doi tac mua cong nghe). 14 nha “khoa hoc binh dan" (hoac nha khoa hoc chan dat nhu nguoi ta thuong goi) cung mang den Techmart gioi thieu nhung sang tao va cai tien cua minh. Hon 2.000 hop dong kinh te va ban ghi nho da duoc cac ben ky ket voi tong gia tri dat 1.718 ty dong, trong do co 373 hop dong kinh te voi tong gia tri 1.463 ty dong.

9. Nghien cuu cua GS Ngo Bao Chau duoc binh chon la su kien KH noi bat the gioi nam 2009

Cong trinh nghien cuu "Bo de co ban doi voi cac nhom unita" cua GS Ngo Bao Chau va GS Gerard Laumon vua duoc tap chi noi tieng the gioi Times binh chon la mot trong 10 su kien khoa hoc kiet xuat the gioi nam 2009. Theo do, nam 1979 nha toan hoc nguoi Canada Robert Langlands da dua ra gia thuyet noi tieng voi ten goi “Chuong trinh Langlands”. Neu gia thiet nay duoc chinh minh la dung thi loai nguoi gan nhu co duoc mot cai nhin thong nhat cho nhieu nganh cua toan hoc hien dai: so hoc, dai so va giai tich. Suot 30 nam qua, chuong trinh Langlands thu hut su quan tam cua nhung nha toan hoc noi tieng nhat the gioi. Trong qua trinh co gang chung minh chuong trinh Langlands, nhieu thanh tuu kiet xuat cua toan hoc da ra doi, va nhieu nha toan hoc da vinh du nhan Giai thuong Fields (giai thuong cao nhat cua toan hoc, tuong duong voi giai Nobel trong mot so nganh khac). Tuy nhien, de hoan tat cong viec nay, van con mot tro ngai lon, ma truoc day nguoi ta chua hinh dung duoc het kho khan: do la phai chung minh “Bo de co ban”. Nam 2004, cung voi GS Gerard Laumon, GS Ngo Bao Chau da chung minh "Bo de co ban doi voi cac nhom unita". Nho cong trinh nay hai tac gia da duoc tang giai thuong danh gia cua Vien toan hoc Clay danh cho nhung thanh tuu kiet xuat nhat. Trong 1-2 nam gan day, GS Ngo Bao Chau da dua ra mot chung minh thien tai cho "Bo de co ban trong truong hop tong quat". Chung minh do da duoc cong dong toan hoc the gioi kiem chung la chinh xac. Theo danh gia cua gioi toan hoc, nhieu kha nang GS Ngo Bao Chau se duoc nhan giai thuong Fields tai Dai hoi toan hoc the gioi nam 2010 hop tai Hyderabad (An Do). GS Ngo Bao Chau hien cong tac tai Vien nghien cuu cao cap Princeton (Hoa Ky), dong thoi la GS cua Vien Toan hoc (Vien KH-CN Viet Nam ).

Linh vuc Khoa hoc Xa hoi Nhan van

10. Phat hien sac chi quy lien quan den Hoang Sa

Mo ta anh.
Sac chi cua trieu dinh Nha Nguyen sai phai doi thuy quan ra Hoang Sa

Ngay 31-3, thong qua viec suu tam nghien cuu, Tien si Nguyen Dang Vu, Pho Giam doc So Van hoa - The thao va Du lich Quang Ngai da phat hien tai gia dinh ong Dang Len o thon Dong Ho, xa An Hai, huyen dao Ly Son dang cat giu mot sac chi quy (ban goc) cua trieu dinh nha Nguyen lien quan den doi Hoang Sa ma toc ho Dang da gin giu hon 170 nam qua.

Day la sac chi cua vua Minh Mang phai mot doi thuyen gom ba chiec voi 24 linh thuy ra canh giu dao Hoang Sa vao ngay 15 thang 4 nam Minh Mang thu 15 (At Mui - 1835).

Sac chi ghi ro: Giao cho ong Vo Van Hung o Ly Son chon nhung thanh nien khoe manh va gioi nghe boi lan de gia nhap doi thuyen; giao Dang Van Siem (dong ho ong Dang dang giu tai lieu) lo kham viec da cong (nguoi dan duong); giao Vo Van Cong phu trach hau can.

Day la sac chi duy nhat con nguyen ven ban goc tinh den thoi diem phat hien ma cac dong toc tren dao Ly Son con luu giu, lien quan den quan dao Hoang Sa cua Viet Nam. Truoc day, nhieu toc ho, gia dinh cung da cung cap cho cac co quan chuc nang nhieu sac chi va tai lieu lien quan den quan dao Hoang Sa cua Viet Nam nhung deu bang ban photocopy.

  • Theo Nhan Dan
Viet Bao
Comment :10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Khoa Học
10 scientific events - outstanding technology in 2009
Vietnam, Ninh Thuan, Professor Ngo Bao Chau, Japan, Ly Son, the Ministry of Finance, nuclear power plants, service providers, satellite image crystal, related to, the Paracel Islands, attention, technology, science, world, year
Events Science and Technology in 2009 by prominent journalists club of Science and Technology (Science and Technology) voted ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật năm 2009

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật năm 2009 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 su kien khoa hoc cong nghe noi bat nam 2009 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin Khoa Hoc trong chuyen muc Khoa hoc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin Khoa Hoc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0