Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duocNha xuat ban Giao Duc:

Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duoc
Van con khong it hoc sinh ngheo chua the co tien mua du mot bo SGK
Tai sao muc chenh lech giua chi phi thuc te voi chi phi theo ke hoach lai cao den hang tram ti dong? NXBGD giai thich the nao ve cac khoan “ho tro” bo GD-DT? TS da trao doi voi ong Nguyen Minh Khang, pho Tong giam doc NXBGD, nham lam ro nhung dieu du luan dang quan tam: bao gio xoa doc quyen, bao gio giam gia SGK?

Chua ro thoi diem cham dut doc quyen

Ong Khang noi:

- Chung toi rat cam on su quan tam cua bao chi toi hoat dong cua NXBGD, dac biet voi ket luan cua Thanh tra Chinh phu vua duoc cong bo. Qua qua trinh thanh tra nghiem tuc, Thanh tra Chinh phu co danh gia mat tot, nhung mat can khac phuc cua NXBGD. Trong do, phai khang dinh ket luan thanh tra da cong nhan khong he co tham o, tieu cuc trong cac hoat dong quan ly kinh te cua NXBGD. Neu nhin ket qua cuoi cung mot cach khach quan thi so tien yeu cau phai xuat toan khoi chi phi, dua vao loi nhuan sau thue la 302,9 trieu dong, phai nop ngan sach 136,2 trieu so voi tong doanh thu khoang 4.000 ti dong cua NXBGD la khong qua lon.

“Tien ho tro, muc dich la trong sang”

+ Ket luan thanh tra cho thay NXBGD da chi ho tro cong doan Bo GD-DT gan 2,4 ti dong. NXBGD co giai thich gi ve so tien nay?

- De hoan thien mot cuon SGK phai qua rat nhieu cong doan, tu ban thao, danh may, bien tap noi dung, bien tap ky thuat, my thuat roi den gop y, tham dinh... Nen chung toi co ho tro kinh phi cho cong doan Bo GD-DT voi muc dich to chuc hoi nghi, tap huan phat hanh, su dung SGK. Do la muc dich trong sang, de viec phat hanh, su dung SGK dat hieu qua tot nhat. Viec chuyen tien tu NXBGD di cung cong khai, qua tai khoan ngan hang.

Tuy nhien, den khau su dung thi sai muc dich nhu ket luan cua Thanh tra Chinh phu. Cai do mot phan do NXBGD chua co qui che ho tro. Trong cuoc hop sang 9-4, theo kien nghi cua thanh tra, lanh dao Bo GD-DT da yeu cau phai lap qui che ho tro cho minh bach hon. Chung toi da rut kinh nghiem va bat tay ngay vao xay dung qui che nay, du tinh den thang 5-2007 se hoan thanh.

+ Thua ong, toan bo chi phi bien soan, tham dinh SGK deu duoc ngan sach nha nuoc cap. Vay tai sao NXBGD lai phai ho tro bo?

- Dung la chi phi soan, tham dinh SGK do ngan sach nha nuoc cap. Nhung tu ban thao den cuon sach in ra phai qua rat nhieu khau. Nen chung toi ho tro nhung khau nhu doc gop y ban thao, tuyen truyen gioi thieu sach...

+ Trong cac chi phi tai chinh, NXBGD da chi cho Cuc Thue Ha Noi di tham quan. Nhieu NXB khac cho rang viec chi “rong rai” tren la qua binh thuong voi NXBGD vi don vi cua ong da tung “quen” hon 20 ti dong khong tieu den?

- Viec “quen” la khong dung. Cung phai noi lai cho chinh xac ve khoan loi nhuan cua NXBGD. Lau nay nhieu noi cu noi la sieu loi nhuan. Nhung thuc te, loi nhuan truoc thue cua chung toi tu 2002-2006 chi o khoang 9% doanh thu. Loi nhuan sau thue chi dat 6,1% doanh thu (236 ti 956 trieu/3820 ti 967 trieu). Nhu vay, loi nhuan sau thue tren doanh thu cua NXB GD chua bang toc do tang truong binh quan hang nam cua nen kinh te (tu 7-8,2%). No khong cao so voi mat bang chung. Ve con so tuyet doi, loi nhuan ma SGK dem lai chi co 240 ti, chiem 69% tong loi nhuan. Vi vay, viec bao chi neu loi nhuan SGK qua cao la chua chinh xac.

+ Co phai vi nhung khoan chi “quan he” va nhung khoan tuong tu khien gia SGK khong the giam, khien khi chi phi thuc te chua tang NXB GD da phai du toan tang khien khoan chenh lech len den tren 25 ti dong/nam nhu ket luan thanh tra?

- Theo ket luan thanh tra ve mot so noi dung chi phi khau hao tai san co dinh, chi phi hoat dong tai chinh, chi phi phim ruot, phim bia tu nam 2002-2006 thi chi phi gia thanh ke hoach cao hon chi phi thuc te 25 ti 478 trieu. Theo chung toi, ket luan nay chua phu hop va khong day du vi trong qua trinh thuc hien hoat dong san xuat kinh doanh, co nhung khoan chi phi phat sinh cao hon du kien nhu gia giay tang khoang 5-7%/nam, chi phi tien luong, dien, xang dau cung tang 5-8%/nam.

Nhu vay, khi xay dung ke hoach tai chinh, doanh nghiep co tinh den yeu to tang gia vat lieu de tranh rui ro. Nhung cung co nhieu khoan chi trong qua trinh thuc hien thap hon ke hoach. Song cung phai nhac den nguyen do NXB GD da co gang tiet kiem chi phi de dat loi nhuan hang nam nen moi co con so chenh lech lon nhu trong bao cao cua thanh tra Chinh phu.

Bao gio xoa doc quyen, giam gia SGK?

+ Mot trong nhung kien nghi cua Thanh tra Chinh phu la yeu cau som co de an xoa doc quyen xuat ban hoac giam gia SGK trong nam 2007-2008. Viec nay theo ong co thuc hien duoc khong?

- De phuc vu kip thoi SGK cho nam hoc 2007-2008, NXB GD da chuan bi tu cuoi nam 2006, dau 2007. Sach phuc vu nam hoc 2007-2008 da phai in xong va nhap kho nen viec xoa doc quyen xuat ban SGK ngay trong nam hoc 2007- 2008 la khong the thuc hien duoc.

+ Chua the xoa doc quyen. Nhung mot khau co the lam ngay la xa hoi hoa viec phat hanh SGK? Cho tu nhan duoc tham gia phat hanh cung co the giup giam chiet khau, giam gia SGK?

- Hien SGK dang duoc phat hanh trong he thong 64 cong ty sach va thiet bi truong hoc tai cac tinh. Tuy nhien, de tiep tuc mo rong mang luoi phat hanh, tu thang 4-2006, NXB GD da co van ban de nghi Bo GD-DT chap nhan cho thi diem mo them cac don vi phat hanh khi co du dieu kien de cung ung SGK cho dia phuong. Khi lanh dao bo phe duyet, NXB GD se xay dung lo trinh de thuc hien.

+ Viec in an, NXB GD cho rang da xa hoi hoa duoc vi co dau thau. Nhung nhieu noi khang dinh de duoc tham gia dau thau in sach cho NXB GD thoi da vap phai co che xin cho rat kho khan?

- Dieu nay khong co. Viec dau thau chung toi ap dung rat cong khai va dang co toi 98 nha in tren ca nuoc duoc dau thau, gia cong in SGK. Tat nhien, NXB GD phai dat ra nhung quy dinh ve tieu chuan de duoc tham gia dau thau nham dam bao chat luong. Cung giong nhu xay dung, muon xay mot toa nha 10 tang thi phai chon nhung noi da xay nha cao tang roi. Neu khong se rat mao hiem.

+ Nhieu nha xuat ban khac khang dinh neu duoc in SGK, khong nhung ho co the dam bao chat luong ma giam ngay duoc 10% gia thanh. Ong nghi the nao ve tuyen bo nay?

- Toi nghi do la nhung tuyen bo nang ve suy nghi chu quan va khong kha thi. Rat nhieu vi khach den Viet Nam da ngac nhien vi SGK cua chung ta re khong tin duoc. Chung toi khang dinh gia SGK o Viet Nam dang thuoc dang re nhat trong khu vuc va tren the gioi roi.

+ Nhu the la rat kho xoa doc quyen in SGK trong hai nam toi. Va theo NXB GD, gia sach da re nhu the thi viec giam gia SGK co the thuc hien khong va bao gio thi gia giam?

- Viec giam gia sach cung phai co lo trinh va chung toi se xay dung phuong an trinh len Bo GD-DT. Qua trinh soan thao se phai can nhac rat ky xem co giam duoc khong boi hien nay chi co 40-50% so dau sach co so luong in lon. 50% dau sach con lai so luong in rat thap, nhu sach giao vien, sach chuong trinh muc tieu chi in duoc 1-2 ngan ban. Nhung cuon nay chi phi rat cao, nhung chung toi van phai ban gia thap. Vi vay, gia sach bao gio giam, giam bao nhieu tam thoi chua the khang dinh. NXB GD se phai can doi de tim ra phuong an hop ly nhat.

Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duoc

CAM VAN KINH thuc hien

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: NXB GD, Bo GD, Nguyen Minh Khang, chi phi theo ke hoach, chi phi thuc te, Ket Luan Thanh Tra, Thanh tra Chinh phu, khong the duoc, muc chenh lech, doc quyen, ho tro, chung toi, giam gia, nam hoc, trong nam, sach

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xóa độc quyền trong năm học 2007-2008 là không thể được

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xóa độc quyền trong năm học 2007-2008 là không thể được bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xoa doc quyen trong nam hoc 2007 2008 la khong the duoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0