Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quanXa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan
Pho thu tuong Nguyen Thien Nhan trao doi thong tin voi dai bieu hoi nghi - Anh: V.T
Tien do xa hoi hoa giao duc van con qua cham so voi yeu cau cua Chinh phu. Su cham tre nay do chinh cac nha quan ly tao ra nhung lai chua co ai chiu trach nhiem giai quyet.

Ly giai cua nha quan ly

Tai hoi nghi so ket Nghi quyet cua Chinh phu ve day manh cac hoat dong xa hoi hoa (XHH) trong linh vuc giao duc - dao tao va day nghe vua dien ra tai Ha Noi, ong Pham Vu Luan - Thu truong Bo Giao duc va Dao tao ly giai: mot trong nhung nguyen nhan khien tien do cua viec XHH cham la do chua co "co quan chuyen tam" lo giai quyet nhung van de mang tinh chuyen nganh, nen cac vuong mac cham duoc phat hien va khi phat hien thi khong duoc giai quyet rot rao va dut diem. Vi du, theo quy dinh hien hanh, viec ra quyet dinh cap dat cho co so giao duc phai can cu vao quyet dinh thanh lap truong, nhung quyet dinh thanh lap truong chi duoc ban hanh sau khi da tham dinh cac dieu kien dam bao, trong do co yeu cau ve co so vat chat nha truong. Ong Luan noi: "Vong luan quan nay chi duoc giai quyet khi lanh dao cac dia phuong xe rao, ra quyet dinh cap dat de nha truong xay dung ngay khi chi moi co van ban dong y ve nguyen tac thanh lap truong. Van de nay dang la mot trong nhung tro ngai lon trong viec thanh lap cac truong tu thuc, nhung den nay van chua duoc xu ly triet de".

Chi tieu dinh huong cho nam 2010 o bac dai hoc, cao dang phai co 40% sinh vien hoc cac truong ngoai cong lap nhung den nam hoc 2006-2007 con so nay moi chi dat 12,87%; so voi nam 2004 thi chi nhich len duoc hon 2%. Doi voi cac bac hoc khac cung vay, dac biet la bac trung hoc pho thong, tu nam hoc 2004-2005 den nam hoc 2006-2007, ty le nay chi tang duoc 0,01% (tu 30,59% len 30,60%, trong khi do yeu cau cua nghi quyet den nam 2010 la 40%). Quy mo tuyen sinh cua cac truong day nghe ngoai cong lap hien moi chi dat 35,6% (chu yeu la hoc nghe ngan han), con rat thap so voi chi tieu phai dat 60% vao nam 2010 cua nghi quyet. (So lieu bao cao cua Bo GD-DT va Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi)

Cung theo ong Luan, mot nguyen nhan khac khien tien do XHH giao duc dao tao cham chap la mot so dia phuong con thu dong, cho rang do la viec rieng cua nganh giao duc. Cho nen, nhieu che do, chinh sach uu dai, khuyen khich phat trien cac loai hinh ngoai cong lap da duoc ban hanh nhung khong duoc trien khai thuc hien tich cuc o dia phuong. Cu the, Bo Tai chinh da co thong tu huong dan cho phep cac truong ngoai cong lap duoc huong thue suat thu nhap doanh nghiep la 10% trong suot thoi gian hoat dong va co hang loat uu dai khac ve thue, giao dat, vay von... cho cac truong thanh lap moi theo du an dau tu. Tuy nhien, tren thuc te, nhieu truong ngoai cong lap van dang phai nop thue thu nhap doanh nghiep cho cac co quan thue cua dia phuong theo thue suat 28% nhu doi voi cac doanh nghiep binh thuong. Cac chinh sach uu dai khac hau nhu chua duoc thuc hien.

Bao cao tai hoi nghi, lanh dao Bo Tai chinh cung cho rang thuc hien XHH kho khan do thieu co che, chinh sach va giai phap dong bo; phoi hop giua cac Bo, co quan T.U va cac dia phuong chua chat che; mot so van ban huong dan thuc hien nghi quyet cua Chinh phu ban hanh cham khien cac dia phuong kho khan trong viec trien khai.

Nguoi thuc hien noi gi?

Theo bao cao cua cac dia phuong, khong chi co viec cham tre trong viec ban hanh cac huong dan thuc hien ma ngay ca khi da co huong dan thi nhung thu tuc ruom ra van con la rao can lon nhat cua cac nha dau tu. Ong Truong Van Sau - Pho chu tich UBND tinh Vinh Long than tho: "Viec thuc hien cac chinh sach khuyen khich XHH cac hoat dong van hoa-xa hoi (thu tuc xin thanh lap, thue tru so, xin giao dat, tin dung...) con rat phuc tap. Cong viec xet duyet phai qua nhieu khau, nhieu cap, cham tre, gay can tro va lam nan long cac nha dau tu".

Phan anh ve su bat cap trong XHH day nghe, dai dien truong Cao dang nghe Lilama II noi thang: "Ai cung ro ky thi tot nghiep THPT nam hoc 2006-2007 con hang tram ngan hoc sinh chua tot nghiep THPT, nhung em hoc sinh nay di ve dau, lam gi, mot dieu chac chan rang nhung em nay khong the thi dau dai hoc va hoc luc cua cac em nay cung rat yeu. Vi vay chi co the cho cac em vao hoc nghe, nhung cho den nay Bo GD-DT va Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cung chua co thong nhat ra mot van ban cu the nao cho cac em vao truong nghe ma thoi gian hoc it hon so voi cac em hoc sinh moi tot nghiep THCS, ma deu hoc chung mot he voi cac hoc sinh nay. Co truong vuot rao (cac em hoc sinh chua tot nghiep THPT hoc them 3-4 thang van hoa), nhung o Dong Nai theo huong dan cua So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, hoc sinh thuoc doi tuong tren van phai hoc 30 thang, do vay rat nhieu em khong muon hoc o he nay".

De cap den chuyen chu truong mot dang, thuc te mot neo, dai dien truong Cao dang Nguyen Tat Thanh cho biet: "Trong chu truong XHH giao duc co neu ro rang Nha nuoc se tao dieu kien cap dat cho cac co so dao tao ngoai cong lap. The nhung den nay, chu truong nay chi nam tren giay va phan lon cac co so dao tao, day nghe dan lap, tu thuc deu roi vao tinh canh eo uot vi thuc luc yeu, mat bang nho hep, phai thue muon...".

Mot kho khan khac trong thuc hien XHH giao duc duoc rat nhieu dai bieu de cap, do la van de hoc phi. Giam doc so GD-DT Da Nang than phien: "Hien nay muc thu hoc phi cham dieu chinh nen da anh huong den hoat dong cua cac don vi, truong hoc. Muc thu hoc phi cua cac truong dan lap, tu thuc thap nen da anh huong nhat dinh den su mo rong va nang cao chat luong xa hoi hoa".

"Thieu dat de phuc vu cho chu truong xa hoi hoa"

Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan
Anh: B.Thanh

XHH giao duc la chu truong va nhu cau tat yeu de phat trien he thong giao duc. Tu do dan den viec tat ca cac bac hoc phai di vao quy dao chung do. Khong the phu nhan duoc vai tro cua cac truong ngoai cong lap boi he thong nay da chung tay cung Nha nuoc tao them dieu kien hoc tap cho con em nhan dan. Tuy nhien khi thuc hien XHH giao duc, mo rong quy mo truong lop thi cac nha dau tu lai gap phai kho khan ve mat bang, dia diem.

De mo mot truong hoc theo dung quy mo dien tich, yeu cau ve co so vat chat, dau de tim duoc dat xay dung. Hien nay khong thieu nha dau tu co nguon tai chinh lon nhung van khong tim duoc khu dat ung y. Ma de xay dung duoc truong hoc uy tin, tao niem tin voi phu huynh hoc sinh, cac truong khong chi can dam bao ve chat luong ma moi truong sinh hoat cho hoc sinh cung la dieu kien tien quyet de thu hut hoc sinh.

Ba Nguyen Thi Hong Hai,
Truong phong Giao duc Q.Tan Phu, TP.HCM

"Thieu dat, thieu giao vien"

Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan
Anh: B.Thanh

Khi he thong cac truong cong lap da qua tai nhu hien nay thi cac quan, huyen deu co gang tao dieu kien va vui mung khi thuc hien XHH giao duc. Neu co nhu cau, cac nha dau tu se duoc huong dan chi tiet de thuc hien. The nhung ban than cac quan, huyen khong co dat de quy hoach mang luoi truong lop thi dat danh cho cac truong ngoai cong lap la rat kho, cac khu vuc noi thanh lai cang kho hon nhieu. Mat khac, dan cu lao dong con nhieu, neu dau tu o khu ngoai thanh se dan den kho khan cho ca hai ben: nguoi ngheo khong co dieu kien di hoc, con nha dau tu thi khong co hoc sinh.

Ben canh do, truoc nhu cau phat trien truong lop, nguon giao vien nhat la giao vien mam non rat thieu. Chi tieu dao tao khong dap ung du. Do la chua ke doi ngu giao vien bien dong thuong xuyen do thu nhap moi noi mot khac. Vi cuoc song nen noi nao thu nhap cao hon thi nhieu giao vien den, dan den tinh trang nhung co so giao duc nho rat kho tim duoc giao vien co chuyen mon tot. Dieu nay rat nguy hiem cho chat luong dao tao.

Ong Nguyen Thanh Hai,
Truong phong Giao duc Q.Tan Binh, TP.HCM

B.Thanh (ghi)

Vu Tho

Viet Bao

Video nổi bật

Những trò nghịch thời học sinh khiến bạn không muốn lớn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Cảnh báo hồ sơ ảo xét tuyển đại học

 Ngày 30-7, Bộ GD-ĐT đã công bố quy trình tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi trong việc nộp và rút hồ sơ. Phần khó sẽ rơi vào các trường với khả năng xuất hiện hồ sơ ảo ở một số nhóm ngành.

Đích hướng đến là chất lượng

Đến thời điểm này, đánh giá của nhiều giáo viên và người dân, có thể điểm thi sẽ làm các trường ĐH, CĐ vất vả hơn trong việc xét tuyển, nhưng đích đến quan trọng nhất của kỳ thi đã đạt được đó là chất lượng thật.

"Sập mạng tra cứu điểm thi là điều dễ hiểu"

Chiều 22/7, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kỹ thuật, nhưng thí sinh truy cập tra điểm thi quá nhiều, dẫn đến sự cố.

Chặn cái ác, bắt đầu từ giáo dục

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ trọng án. Vì sao mạng người bị coi rẻ? Vì sao các hung thủ lại mang máu lạnh? Nguyên nhân đầu tiên là môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành nhân cách giới trẻ.

Ông nông dân làm…thầy của 130 trẻ em nghèo

Ngày hai buổi bán cơm chay chắt chiu từng đồng bạc lẻ nhưng ông không dùng số tiền đó cho mình mà lại đi mua sách vở, bút mực, bàn ghế để dạy dỗ 130 học sinh nghèo.

Tìm hiểu: xa hoi hoa, vong luan quan, cua chinh phu, nha dau tu, giao duc, thuc hien, cong lap, hoc sinh, cua cac, thanh lap, truong, den, dat, viec, bo

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xã hội hóa giáo dục: Bao giờ thoát khỏi "vòng luẩn quẩn"?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xã hội hóa giáo dục: Bao giờ thoát khỏi "vòng luẩn quẩn"? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan

Nhan xet, hay lien he ve tin Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xa hoi hoa giao duc Bao gio thoat khoi vong luan quan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0