Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi

Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>“Moi tinh phai co trong tam theo dac thu cua dia phuong trong thuc hien phong trao “xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”

Do la luu y cua Thu truong Bo GD&DT Nguyen Vinh Hien khi trao doi ve cac bien phap trien khai hieu qua va thiet thuc phong trao thi dua “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” (sau day se goi tat la phong trao), cung doan kiem tra lien nganh do Bo GD&DT chu tri di kiem tra viec thuc hien phong trao tai tinh Hung Yen ngay 10/3/2011.

Thu truong Nguyen Vinh Hien: Phong trao phai thuc su la don bay nang cao chat luong GD toan dien
Truong hoc thuc su tro thanh noi �Strong nguoi�

Co 3 noi dung trong tam duoc kiem tra la: Cong tac cua Ban chi dao cap tinh/thanh pho; su tham gia cua cac ban, nganh, doan the; Ket qua thuc hien 5 noi dung cua phong trao, nhung chuyen bien, tien bo trong nam hoc 2010 – 2011, cac sang kien trong phong trao; Ket qua tham gia phong trao cua de an thuoc Bo GD&DT.

Tren co so do, doan kiem tra lien nganh do Bo GD&DT chu tri da truc tiep kiem tra tai viec thuc hien phong trao o mot so truong hoc (tu mam non voi THPT) tai thanh pho Hung Yen va huyen Khoai Chau tinh Hung Yen. Dang luu y day la nhung don vi truong hoc duoc danh gia khong phai la “manh” nhat trong thuc hien phong trao o Hung Yen, nhung danh gia chung cho thay tu ket qua khao sat, tu cac thay co cho den cac em hoc sinh deu co y thuc ro rang ve phong trao va trien khai day tam huyet, nhu tai truong THCS Nguyen Quoc An (thanh pho Hung Yen), truong Tieu hoc Da Trach, truong Mam non cong lap Hoa Hong huyen Khoai Chau...

Co Do Hong Ha, hieu truong truong Tieu hoc Da Trach cho biet tu khi trien khai phong trao, co so vat chat nha truong duoc tang cuong dau tu, mang lai bo mat moi khac han so voi chi gan 2 nam truoc. Hau het cac thay co qua khao sat deu nhan dinh tu khi trien khai thuc hien phong trao, nhan thuc cua ca giao vien lan HS deu co chuyen bien tich cuc, dac biet truong hoc da thuc su tro thanh ngoi nha thu 2 cua cac em, tao duoc su say me trong hoc tap cho cac em, thong qua cac phuong phap hoc tap moi, cac tro choi gian gian, moi truong hoc tap than thien...

Tai truong THCS Nguyen Quoc An, cac thay co noi day da mang lai bat ngo thu vi cho doan kiem tra khi gioi thieu cac so do tu duy doc dao, hap dan do cac em HS cua minh tu trinh bay rat sang tao. TS Tran Dinh Chau – Giam doc Du an PTGD THCSII, Pho Truong doan thuong truc doan kiem tra nhan dinh day chinh la mot trong nhung phuong phap day hoc moi, hieu qua, phat huy duoc sang kien cua moi thay co giao va cac em hoc sinh va co the noi la rat thiet thuc trong xay dung truong hoc than thien ma cac noi khac nen hoc tap neu chua chu trong toi hieu qua cua viec su dung so do tu duy.

Truong hoc thuc su tro thanh noi �Strong nguoi�
Cac co giao truong THCS Nguyen Quoc An (thanh pho Hung Yen) gioi thieu voi doan kiem tra so do tu duy do HS cua minh trinh bay

Ben canh mot so mat “duoc” nhu vua neu tren, ket qua khao sat cung cho thay o mot so don vi truong hoc, du la o vung nong thon khong thieu ve dien tich dat, nhung ty le be tong hoa trong khuon vien truong hoc qua lon ma ty le cay xanh hau nhu chua dat yeu cau.

O mot so truong hoc, chung toi lai ghi nhan duoc thuc trang khac cung rat dang luu y: Truong hoc khang trang, khuon vien sach dep nhung khu ve sinh cua HS thi lai rat khong dat yeu cau, trong mot so lop hoc cac trang thiet bi cung con chua dat yeu cau ve ve sinh va tieu chuan an toan. Ghi nhan thuc te tren, doan kiem tra da de nghi lanh dao dia phuong, nhung nguoi co trach nhiem cua nganh va nhat la cac thay co cua cac truong kip thoi co huong giai quyet nham thuc su xay dung nha truong tro thanh than thien voi tieu chi hang dau la truong lop xanh, sach, dep, an toan, thu hut HS den truong.

Ve nhung ket qua dat duoc tu trien khai thuc hien phong trao, co Le Thi Luong - Truong phong GD huyen Khoai Chau cho biet: “Mot trong nhung cai “duoc” nhat do la y thuc cua HS duoc nang cao ro ret, khong chi trong hoc tap. Co cho biet truoc khi trien khai phong trao, hau het cac don vi GD tren dia ban huyen deu thieu ve ban ghe dat chuan, ve bang tieu chuan; nhung sau gan 3 nam trien khai, bang nhieu nguon dau tu trong do nguon tu xa hoi hoa chiem vai tro quan trong da giup cho hau het cac truong hoc co bang chong loa tieu chuan va ban ghe dat chuan, 100% thay co biet su dung giao an dien tu.

Quan trong nhat la nha truong da thuc su tro thanh noi nuoi duong tam hon, ren luyen ky nang song va von song cho cac em hoc sinh. Hien 100% so truong hoc o Khoai Chau (tru cac truong mam non) deu dang ky cham soc cac di tich lich su, thang canh van hoa tren dia ban; do co the noi la mot “kenh” giao duc truyen thong hieu qua nhat ma nganh dang can”.

Bao cao ve viec thuc hien phong trao cua nganh GD toan tinh, ong Truong Van Hung – Pho Giam doc So GD&DT Hung Yen – cho biet ngay tu khi phong trao duoc trien khai, 100% cac truong hoc o Hung Yen deu dang ky tham gia. So GD&DT Hung Yen da chu dong phoi hop voi cac ban, nganh, doan the dia phuong va tranh thu duoc su ung ho cua cac cap uy dang, chinh quyen, khai thac moi nguon luc cua dia phuong tao su dong thuan cao trong xa hoi, vi the cho den nay tinh Hung Yen khong co HS nao phai bo hoc vi “thieu an, thieu mac, thieu sach vo” va con phan dau “1 co”: “Co cho hoc tap on dinh, thuan tien”.

Ca 559/559 truong hoc trong tinh dang ky tham gia phong trao deu co chuong trinh hoat dong tap the hang ngay, hang tuan, hang thang va to chuc thuc hien chuong trinh thuong xuyen. Trong so nay co 387 truong da dua cac tro choi dan gian vao cac hoat dong tap the, hoat dong vui choi giai tri cua HS tai truong.

Doi voi ket qua phoi hop lien nganh trong viec trien khai phong trao, ong Truong Van Hung cho biet tren co so phoi hop chi dao cua cac ban nganh, doan the da tao ra su dong thuan trong moi nganh, doan the, dong gop vao phong trao thi dua theo the manh cua minh, thong qua chuong trinh phoi hop de tao ra suc manh tong hop toan he thong chinh tri, xa hoi cham lo cho su nghiep “trong nguoi”, vi tuong lai cua moi gia dinh va tuong lai cua que huong dat nuoc.

Truong hoc thuc su tro thanh noi �Strong nguoi�
Cac chau truong Mam non Cong lap Hoa Hong (huyen Khoai Chau) trong gio choi tap the

Ket luan cua doan kiem tra lien nganh do Bo GD&DT chu tri da danh gia cao nhung hieu qua trong trien khai thuc hien phong trao cua Hung Yen, trong do co ket qua phoi hop lien nganh. Nhung ton tai han che trong trien khai phong trao o dia phuong phan lon xuat phat tu ly do khach quan (trong do chu yeu do kho khan ve dieu kien kinh te xa hoi).

Dieu quan trong, hay dung hon dieu dang ghi nhan la tu ket qua tu hon 2 nam trien khai phong trao cho thay da co su doi thay that su trong cac truong hoc, trong moi thay co va moi em HS va truong hoc that su khong chi con la noi day chu don thuan cho cac em, ma da thuc su la noi day cac em thanh nguoi, dung nhu voi muc tieu dat ra khi phong trao “xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” bat dau duoc trien khai tren toan quoc hon 2 nam truoc.

Phat bieu tai buoi tong ket ket qua cong tac kiem tra, ben canh viec danh gia cao no luc cua cac ban nganh tinh Hung Yen noi chung va nganh GD tinh noi rieng trong no luc trien khai phong trao, Thu truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Vinh Hien da luu y: “Hung Yen can day manh hon nua noi dung giao duc van hoa truyen thong cho hoc sinh thong qua cac tro choi dan gian, cham soc cac di tich lich su, thang canh tren dia ban nha truong.

Doi voi cac cong trinh truong hoc, nhat la doi voi cac cong trinh truong hoc da va se duoc trien khai xay dung, can het suc chu y toi khu vuc ve sinh dung chuan. Nhung truong hoc co khu ve sinh khong dat chuan can som co huong khac phuc, bao dam an toan suc khoe cho HS. Doi voi chuong trinh giao duc thuong xuyen, nhat la viec trien khai day hoc 2 buoi/ngay toi day.

Thu truong Nguyen Vinh Hien con luu y them: “Tuyet doi khong duoc bien buoi day thu hai thanh buoi nhoi nhet kien thuc ma phai day theo nhu cau va so thich cua hoc sinh, lam phong phu chuong trinh, tang cuong thoi luong cho cac mon co the vua hoc vua choi nhu nhac, hoa, the duc... Ben canh do, yeu cau doi moi phuong phap day - hoc ra sao de vua co mot phuong phap hien dai, hieu qua ma thu hut duoc su say me cua ca nguoi day lan nguoi hoc cung duoc Thu truong Nguyen Vinh Hien dat ra, coi do la mot trong nhung tieu chi quan trong trong xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc”.

Thu truong de nghi trong trien khai phong trao thoi gian toi day, nghanh giao duc Hung Yen can dat ra mot ke hoach chung mang tinh dac trung cua dia phuong trong tung giai doan cu the. Doi voi moi Phong GD, moi don vi GD lai lap ra ke hoach trien khai rieng cho minh voi nhung trong tam phu hop voi dac thu dia phuong va dieu kien rieng, de phong trao “Xay dung truong hoc than thien, hoc sinh tich cuc” khong ngung duoc day manh tren toan tinh, khong chi trong 3 nam, 4 nam ma trong suot ca su nghiep “trong nguoi” o moi the he cua tinh nha.

Hung Yen la mot trong 11 tinh thuoc 06 vung thi dua duoc kiem tra trong nhung ngay dau thang 3 nay, de chuan bi cho so ket 3 nam thuc hien phong trao tren toan quoc.

Noi dung kiem tra tap trung vao: cong tac cua BCD cap tinh/thanh pho; su tham gia cua cac ban, nganh, doan the; ket qua thuc hien 5 noi dung cua phong trao, nhung chuyen bien, tien bo trong nam hoc 2010 – 2011, cac sang kien trong phong trao; ket qua tham gia phong trao cua de an thuoc Bo GD&DT.
  • M.Thanh
Viet Bao
Comment :Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Giáo Dục
Schools really become a "plant person"
Ministry of Education and Training Nguyen Vinh Hien, Nguyen Quoc An secondary school, local area, Hung Yen Province, Khoai Chau district, to be implemented, movements, schools education, examination, students, results, really, who |.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trường học thực sự trở thành nơi “trồng người”

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trường học thực sự trở thành nơi “trồng người” bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Truong hoc thuc su tro thanh noi trong nguoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin giao duc trong chuyen muc Giao duc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0