Trien khai thi hanh Luat Giao duc DHTrien khai thi hanh Luat Giao duc DH
Vu truong Vu Giao duc DH Bui Anh Tuan
Ngay 2/7/2012, Chu tich nuoc ky Lenh so 06/2012/L-CTN cong bo Luat giao duc dai hoc da duoc Quoc hoi khoa XIII, ky hop thu 3 thong qua ngay 18/62012. Luat co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2013.

Ngay 2/7/2012, Chu tich nuoc ky Lenh so 06/2012/L-CTN cong bo Luat giao duc dai hoc da duoc Quoc hoi khoa XIII, ky hop thu 3 thong qua ngay 18/62012. Luat co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2013. Day la su kien co y nghia quan trong nham hoan thien co so phap ly, nang cao chat luong to chuc va hoat dong giao duc, doi moi quan ly giao duc dai hoc, tao dieu kien cho su nghiep giao duc phat trien manh me hon.

Luat giao duc dai hoc bao gom 12 chuong, 73 dieu. Luat da quy dinh chi tiet, cu the cac chinh sach phat trien giao duc dai hoc, to chuc va hoat dong cua co so giao duc dai hoc.

Bao Giao duc va Thoi dai trao doi voi ong Bui Anh Tuan – Vu truong Vu Giao duc DH – Bo GD&DT xung quanh viec trien khai thi hanh Luat giao duc dai hoc.

PV. Mot trong nhung van de moi duoc quy dinh tai Luat la phan tang dai hoc. Ong co the cho biet vai net ve Nghi dinh ve phan tang va xep hang DH Bo GD&DT dang trien khai xay dung de trinh Chinh phu?

Ong Bui Anh Tuan: Luat giao duc dai hoc duoc ban hanh nham muc tieu the che hoa cac chu truong chinh sach cua Dang ve giao duc, tao hanh lang phap ly vung chac cho hoat dong giao duc dai hoc de nang cao chat luong dao tao nguon nhan luc trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va chuan bi nhan luc cho nen kinh te tri thuc trong giai doan tiep theo.

De dat duoc muc tieu tren, Luat giao duc dai hoc quy dinh bon van de moi co ban gom: phan tang dai hoc, xa hoi hoa giao duc dai hoc, quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc va van de kiem soat chat luong dao tao.

Khi thuc hien Luat giao duc dai hoc, he thong cac co so giao duc dai hoc cua nuoc ta se duoc phan tang thanh cac co so giao duc dai hoc dinh huong nghien cuu, cac co so giao duc dai hoc dinh huong ung dung va co so giao duc dai hoc dinh huong nghe nghiep. Moi mot loai hinh truong co muc tieu dao tao khac nhau. Khoan 1 Dieu 9 Luat da quy dinh: “Co so giao duc dai hoc duoc phan tang nham phuc vu cong tac quy hoach mang luoi co so giao duc dai hoc phu hop voi yeu cau phat trien kinh te xa hoi va xay dung ke hoach dau tu phat trien, nang cao nang luc dao tao va nghien cuu khoa hoc cua co so giao duc dai hoc; thuc hien quan ly nha nuoc”.

Trien khai thi hanh Luat Giao duc DH, Tin tuc trong ngay, luat giao duc, giao duc dai hoc, thi hanh luat, quoc hoi, tin, tin giao duc, tin nong, tin hay, tin hot, bao, vn

Vu truong Vu Giao duc DH Bui Anh Tuan. Anh: gdtd.vn

De tung buoc thuc hien phan tang dai hoc, Luat da quy dinh: “Tang ngan sach nha nuoc dau tu cho giao duc dai hoc; dau tu co trong diem de hinh thanh mot so co so giao duc dai hoc chat luong cao, theo dinh huong nghien cuu thuoc linh vuc khoa hoc co ban, cac nganh cong nghe cao va nganh kinh te - xa hoi then chot dat trinh do tien tien cua khu vuc va the gioi” (Khoan 2 Dieu 12).

Viec phan tang va xep hang co so giao duc dai hoc la van de moi, Bo Giao duc va Dao tao dang trien khai xay dung Nghi dinh ve phan tang va xep hang de trinh Chinh phu.

Nghi dinh se quy dinh ro cac tieu chi phan tang theo dinh huong nghien cuu, dinh huong ung dung va dinh huong nghe nghiep. Bo Giao duc va Dao tao se du thao quy dinh ve tieu chuan phan tang co so giao duc dai hoc, khung xep hang cac co so giao duc dai hoc theo moi tang va tieu chuan cua tung hang trong khung phuc vu cong tac quan ly nha nuoc va uu tien dau tu tu ngan sach nha nuoc cho giao duc dai hoc.

Tren co so cac quy dinh ve xep hang, se co nhieu to chuc duoc phep tham gia xep hang cac co so giao duc dai hoc. Theo Luat quy dinh ket qua xep hang cac co so giao duc dai hoc se duoc Thu tuong Chinh phu cong nhan xep hang doi voi dai hoc, truong dai hoc; Bo truong Bo GD&DT cong nhan xep hang doi voi truong cao dang.

PV.Van de xa hoi hoa giao duc dai hoc, trong do co quy dinh ve co so giao duc dai hoc tu thuc va co so giao duc dai hoc co yeu to nuoc ngoai hoat dong khong vi muc tieu loi nhuan se duoc cu the hoa nhu the nao trong van ban duoi luat?

Ong Bui Anh Tuan: Xa hoi hoa giao duc la chinh sach lon cua Dang va Nha nuoc. Chu truong nay da duoc quy dinh trong Luat giao duc va nay tiep tuc duoc cu the hoa trong Luat giao duc dai hoc. Theo do “Thuc hien xa hoi hoa giao duc dai hoc; uu tien ve dat dai, thue, tin dung, dao tao can bo de khuyen khich cac co so giao duc dai hoc tu thuc va co so giao duc dai hoc co von dau tu nuoc ngoai hoat dong khong vi loi nhuan; uu tien cho phep thanh lap co so giao duc dai hoc tu thuc co von dau tu lon, bao dam cac dieu kien thanh lap theo quy dinh cua phap luat; cam loi dung cac hoat dong giao duc dai hoc vi muc dich vu loi”. (Khoan 3 Dieu 12).

De tranh tinh trang mot co so giao duc dai hoc nao do muon loi dung danh nghia phi loi nhuan de muu cau loi nhuan, tai khoan 3 Dieu 66 ve quan ly tai chinh cua co so giao duc dai hoc da quy dinh:

“Phan tai chinh chenh lech giua thu va chi tu hoat dong dao tao, nghien cuu khoa hoc cua co so giao duc dai hoc tu thuc duoc su dung nhu sau:

a) Danh it nhat 25% de dau tu phat trien co so giao duc dai hoc, cho cac hoat dong giao duc, xay dung co so vat chat, mua sam trang thiet bi, dao tao, boi duong giang vien, vien chuc, can bo quan ly giao duc, phuc vu cho hoat dong hoc tap va sinh hoat cua nguoi hoc hoac cho cac muc dich tu thien, thuc hien trach nhiem xa hoi. Phan nay duoc mien thue;


b) Phan con lai, neu phan phoi cho cac nha dau tu va nguoi lao dong cua co so giao duc dai hoc thi phai nop thue theo quy dinh cua phap luat ve thue.”

Mat khac de dam bao su phat trien ben vung cua nha truong, Luat qui dinh gia tri tai san tich luy duoc trong qua trinh hoat dong cua co so giao duc dai hoc tu thuc va gia tri cua cac tai san duoc tai tro, ung ho, hien tang cho co so giao duc dai hoc tu thuc la tai san chung khong chia, duoc quan ly theo nguyen tac bao toan va phat trien; Tai san va dat dai Nha nuoc giao cho co so giao duc dai hoc tu thuc quan ly va tai san co so giao duc dai hoc tu thuc duoc tai tro, ung ho, hien tang phai duoc su dung dung muc dich, khong chuyen doi muc dich su dung va khong duoc chuyen thanh so huu tu nhan duoi bat cu hinh thuc nao;

Nha nuoc va xa hoi dua vao viec su dung phan tai chinh chenh lech giua thu chi va tai chinh trong hoat dong cua nha truong de co chinh sach phu hop. Voi quy dinh do, mot mat, Nha nuoc khong cam cac co so giao duc dai hoc hoat dong vi loi nhuan hop ly, va mat khac, co chinh sach phu hop, khuyen khich doi voi co so giao duc dai hoc hoat dong khong vi loi nhuan.

De cu the hoa cac quy dinh nay cua Luat, Bo Giao duc va Dao tao dang soan thao Nghi dinh quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat. Trong do quy dinh cu the tieu chi cac dinh co so giao duc dai hoc tu thuc va co so giao duc dai hoc co yeu to nuoc ngoai hoat dong khong vi muc tieu loi nhuan. Kem voi do la quy dinh cu the ve chinh sach doi cua Nha nuoc doi voi cac loai co so giao duc dai hoc nay va nhung che tai cua Nha nuoc neu cac co so nay khong thuc hien dung theo cam ket.

PV.Quyen tu chu cua cac co so giao duc dai hoc se di kem voi viec tu chiu trach nhiem nhu the nao, thua vu truong?

Ong Bui Anh Tuan: Tu chu la mot thuoc tinh cua co so giao duc dai hoc. Van de nay duoc the hien nhat quan va xuyen suot trong cac quy dinh cua Luat giao duc dai hoc. Quyen tu chu cua co so giao duc dai hoc duoc quy dinh tuong ung voi nang luc va dieu kien dam bao quyen tu chu.

Quyen tu chu di kem voi tu chiu trach nhiem cua co so giao duc dai hoc. Trach nhiem lon nhat cua co so giao duc doi voi xa hoi la bao dam chat luong dao tao. Luat qui dinh co so giao duc dai hoc duoc tu chu in phoi van bang, cap van bang cho nguoi hoc. Nhu vay, da gan chat luong dao tao voi ten tuoi cua nha truong.

Tren thuc te, trong thoi gian qua, Bo Giao duc va Dao tao da giao cho cac truong tu chu trong viec xac dinh chi tieu tuyen sinh tren co so cac tieu chi dam bao chat luong; to chuc tuyen sinh; trong xay dung, tham dinh va ban hanh chuong trinh dao tao; trong xay dung va cong bo chuan dau ra va thuc hien cac bien phap dam bao chat luong...vv.

Cac co so giao duc dai hoc phai cong bo cong khai ve chi tieu tuyen sinh, nganh va chuyen nganh dao tao, chuan dau ra va cac dieu kien dam bao chat luong dao tao, hoc phi va cac thong tin quan trong khac lien quan den to chuc dao tao...vv. Viec cong khai cac thong tin nay mot mat the hien su cam ket ve chat luong dao tao cua nha truong, mat khac de cac luc luong xa hoi tham gia giam sat thuc hien chat luong dao tao cua nha truong.

Hoi dong truong la thiet che khong the thieu de giao quyen tu chu cho cac truong. Dieu 16 Luat giao duc dai hoc bo sung quy dinh ve hoi dong truong doi voi co so giao duc dai hoc cong lap so voi quy dinh tai Dieu 52 cua Luat giao duc cho phu hop hon voi thuc tien giao duc dai hoc Viet Nam.

PV. Khi Luat giao duc dai hoc co hieu luc, van de kiem soat chat luong dao tao se duoc thuc hien nhu the nao?

Ong Bui Anh Tuan: Luat Giao duc Dai hoc da dua vao nhung dieu khoan kiem soat chat luong dao tao trong suot qua trinh sinh vien hoc tap tai truong. Thay vi qui dinh chuong trinh khung nhu truoc day, Luat giao duc dai hoc quy dinh ve chuan toi thieu kien thuc, ky nang tai khoan 3 Dieu 36 nhu sau:“ Bo truong Bo Giao duc va Dao tao quy dinh khoi luong kien thuc toi thieu, yeu cau ve nang luc ma nguoi hoc dat duoc sau khi tot nghiep doi voi moi trinh do dao tao cua giao duc dai hoc; quy trinh xay dung, tham dinh va ban hanh chuong trinh dao tao trinh do cao dang, dai hoc, thac si, tien si…”.

Thuc hien cac quy dinh tren, Bo Giao duc va Dao tao dang xay dung khoi luong kien thuc toi thieu doi voi cac trinh do dao tao, nganh dao tao de thay the cho cac chuong trinh khung truoc day, nham tao quyen chu dong hon cho cac truong trong viec xay dung va phat trien chuong trinh dao tao. Tuy nhien, day la cong viec doi hoi phai co thoi gian. Trong khi chua ban hanh duoc cac chuan kien thuc, ky nang thi cac co so giao duc dai hoc co the tham khao cac chuong trinh khung da ban hanh de xay dung chuong trinh dao tao.

De khuyen khich cac truong xay dung va phat trien cac chuong trinh chat luong cao, cho phep xac dinh hoc phi ngay cang sat hon voi chi phi dao tao, khoan 6 Dieu 65 Luat giao duc dai hoc quy dinh: “Co so giao duc dai hoc thuc hien chuong trinh dao tao chat luong cao duoc thu hoc phi tuong xung voi chat luong dao tao”.

Song song voi viec thiet lap cac tieu chi dam bao chat luong dao tao, Luat cung dua ra khung phap ly cua viec to chuc, hoat dong cong tac kiem dinh chat luong giao duc. Kiem dinh chat luong la bat buoc doi voi cac co so giao duc dai hoc de thuc hien quyen tu chu. Tren co so ket qua kiem dinh chat luong, cac co so giao duc dai hoc se duoc xep hang theo nhung tieu chi duoc cac cap co tham quyen qui dinh.

PV. Luat giao duc dai hoc con co noi dung nao dang chu y ngoai 4 diem moi co ban tren?

Ong Bui Anh Tuan: Ngoai 4 diem moi co ban tren, Luat giao duc dai hoc con co cac dieu, khoan quy dinh ve chuc danh giang vien trong co so giao duc dai hoc (gom tro giang, giang vien, giang vien chinh, pho giao su, giao su); quy dinh trinh do chuan cua chuc danh giang vien giang day trinh do dai hoc; qui dinh cap co tham quyen ban hanh chuan quoc gia cua co so giao duc dai hoc; quy dinh ve cong tac quan ly nha nuoc ve giao duc dai hoc va cong tac thanh tra, kiem tra...

Viec quy dinh giang vien dai hoc gom 5 chuc danh se tao co hoi de xay dung va phat trien doi ngu giang vien. Day chinh la the hien chinh sach cua Nha nuoc doi voi doi ngu giang vien, lan dau tien 5 chuc danh giang vien duoc quy dinh trong Luat.

Dong thoi, de huy dong doi ngu giang vien co chuc danh giao su, pho giao su va hoc vi tien si den tuoi nghi che do, Luat giao duc dai hoc da quy dinh viec keo dai thoi gian giang day va nghien cuu khoa hoc cua doi ngu giang vien nay.

PV. Sau khi Luat giao duc dai hoc duoc Quoc hoi thong qua, viec soan thao cac van ban quy dinh chi tiet Luat la nhiem vu khong kem phan quan trong de gop phan nhanh chong dua cac quy dinh cua Luat di vao cuoc song. Bo GD&DT da tien hanh cong viec nay nhu the nao?

Ong Bui Anh Tuan: Theo ke hoach xay dung cac van ban quy pham phap luat trien khai thi hanh Luat GDDH cua Bo Giao duc va Dao tao thi de quy dinh chi tiet Luat giao duc dai hoc se co 36 van ban, bao gom: ban hanh moi 12 van ban; sua doi, bo sung 24 van ban. Cu the nhu sau: Chinh phu ban hanh moi 05 Nghi dinh, sua doi, bo sung 02 Nghi dinh; Thu tuong Chinh phu ban hanh moi 01 Quyet dinh; sua doi, bo sung 08 Quyet dinh; Lien Bo ban hanh 04 Thong tu lien tich; Bo truong Bo Giao duc va Dao tao ban hanh moi 06 Thong tu; sua doi, bo sung hoac thay the 19 Thong tu.

Bo Giao duc va Dao tao dang trien khai soan thao cac van ban quy pham phap luat theo ke hoach. Hien nay co nhieu van ban quy pham phap luat da duoc gui xin y kien cua cac bo/nganh, dua len mang lay y kien rong rai cua nhan dan.

PV.Xin cam on ong!

Theo Hieu Nguyen (Giao duc & thoi dai)
(10398 binh chon, 10/10 diem)Trien khai thi hanh Luat Giao duc DHTrien khai thi hanh Luat Giao duc DHTrien khai thi hanh Luat Giao duc DHTrien khai thi hanh Luat Giao duc DHTrien khai thi hanh Luat Giao duc DH
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Giáo Dục NỔI BẬT

Xóa "điểm trắng" trường mầm non: Về đích trước thời hạn

2014 là năm Hà Nội dành sự quan tâm rất lớn cho việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là đã hoàn thành xóa "điểm trắng" trường mầm non (MN) tại hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Nhìn lại chặng đường gần 4 năm triển khai chủ trương này,

Tết buồn ở những trường nghề trăm tỷ chờ học viên

Không ít trường nghề ở Hà Tĩnh được đầu tư cả chục tỷ đồng, thậm chí có trường cả trăm tỷ với cơ sở vật chất hiện đại được đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng vẫn phải hoạt động "cầm chừng" vì không hút được học viên.

Những sáng tạo từ cơ sở góp phần đổi mới giáo dục

Nhắc đến vùng núi phía bắc là nói đến những khó khăn, vất vả do địa hình dốc núi cheo leo, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đáng kể đến phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương trong vùng, các thầy, cô giáo đã chủ động đổi mới phương pháp, sáng tạo và xây dựng các mô hình học tập gắn với hoạt động thực tiễn hiệu quả, phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh.

Diễn biến mới việc điều chuyển giáo viên sau vụ tự tử

Hai trong số bốn cô giáo bị thuyên chuyển sau vụ giáo viên tự tử tại Trường Tiểu học Trung An (Củ Chi, TP.HCM) không nhận quyết định thuyên chuyển nhưng phải bàn giao việc đứng lớp. Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi cho biết, hai cô sẽ làm những việc do hiệu trưởng sắp xếp.

Tìm hiểu: Ong Bui Anh Tuan, Bo GD&DT, Vu Giao, bo giao duc va dao tao, Van Ban Quy Pham Phap Luat, giao duc dai hoc, Dai hoc tu thuc, chuong trinh dao tao, Luat Giao Duc, co hieu luc, xa hoi hoa, nhu the nao, co so, viec
Tin giao duc
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0